ᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ᩉᩰᩖᨯᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼

ᩈ᩠ᩅᩈᨯᩦᨡᩢᩣ ᨶᩱᩅᩮ᩠ᨷᩢᨪᩱᨴ᩼ᩁᩮᩢᩣᨡᩢᩣᨶᩦᩢ ᨩᩱᩢᩋᨠ᩠ᨡᩁᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖᩢᨠ ᩉᩣ᩠ᨠᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨾ᩠ᨠᩢᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢᨲ᩠ᩅᩫᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᩈ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨷᩢᨩᩱᩢᨲᩯ᩠ᨾᩢᨶᩱᩅᩮ᩠ᨷᩢᨪᩱᨴ᩼ᨣᩢᨯᩦ ᨶᩱᨤ᩠ᩋᨾᨻ᩠ᩅᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨣᩢᨯᩦ ᨶᩱᨾᩨᨳᩨᨣᩢᨯᩦ ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ᩉᩰᩖᨯᨯᩱᩢᨻᩣ᩠ᨿᨲᩱᩢᨶᩦᩢᨡᩢᩣ (ᨻᩱᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩅᩥᨵᩦᩈ᩠ᩋᩁᨲᩮ᩠ᨠᨶᩦ᩶)

ᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᩉ᩠ᨶᩢᩣᨶᩦ᩶ᨣᩢᨯᩱᩢ Tai Tham Fonts

ᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨧᩯ᩠ᨦᩢᨷᨬ᩠ᩉᩣ ᨠᩴ᩠ᨿ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩃᩣ᩠ᨦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣᩢᨷᩢᩈᩪᩢᨯᩱᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨶᩱᩅᩮᩢ᩠ᨷᨪᩱᨲ᩼ ᨣ᩠ᨶᩢᨧᩢᩉᩨ᩶ᩅᩱ ᨣᩢᨩᩮᩨ᩠ᨬᩈ᩠ᩋᨷᨳᩣ᩠ᨾᨯᩱᩢᨴᩦ᩵ Facebook Page : Kengtung  ᨡᩢᩣᨴᩮ᩠ᩋᩨ


unicode

Tai Tham Unicode For PC (Windows)

ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ᩱᩉ᩠ᨾ᩵ 7/3/2016 (ᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨷ Website, Internet,ᩅᩥᨵᩦᩃ᩠ᨦᩫᨲᩮ᩠ᨠᨶᩦ᩶ )

Windows


unicode

Tai Tham Unicode  For Mac

ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ᩱᩉ᩠ᨾ᩵ 1/3/2016 (ᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨷ Website, Internet,ᩅᩥᨵᩦᩃ᩠ᨦᩫᨲᩮ᩠ᨠᨶᩦ᩶ )
Apple


Sangdang Keyboard New ᩓᩢ Fonts for PC (Windows)

(Non-Unicode)

ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ᩱᩉ᩠ᨾ᩵

18/10/2016 * ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ sangdangk.08new-Normal.ttf
26/9/2016 * ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ sangdangk.30new-Normal.ttf
24/9/2016 * ᨾᩣᩉᩱ᩠ᨾ᩵ sangdangk.30new-Normal.ttf
26/8/2016 * ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ sangdangk.19new-Normal.ttf
4/8/2016 * ᨾᩣᩉᩱ᩠ᨾ᩵ sangdangk.29new-Normal.ttf

(ᨩᩱᩢᨲᩯ᩠ᨾᩢ᩿ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ/ᩉᩮ᩠ᨯᨻᩢ᩠ᨷᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨾᩦᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨷᩯ᩠ᨷ)

Windows


Sangdang Keyboard New ᩓᩢ Fonts for Mac

(Non-Unicode)

ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ᩱᩉ᩠ᨾ᩵

18/10/2016 * ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ sangdangk.08new-Normal.ttf
26/9/2016 * ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ sangdangk.30new-Normal.ttf
24/9/2016 * ᨾᩣᩉᩱ᩠ᨾ᩵ sangdangk.30new-Normal.ttf
26/8/2016 * ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ sangdangk.19new-Normal.ttf
4/8/2016 * ᨾᩣᩉᩱ᩠ᨾ᩵ sangdangk.29new-Normal.ttf

(ᨩᩱᩢᨲᩯ᩠ᨾᩢ᩿ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ/ᩉᩮ᩠ᨯᨻᩢ᩠ᨷᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨾᩦᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨷᩯ᩠ᨷ)

Apple


unicode

Tai Tham Unicode for ᨾᩨᨳᩨ /ᨴᩯᩢ᩠ᨷᩃᩮ᩠ᨯᨴ᩼ Android

play_logo_x2————————————————
ᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡᩯ᩵/ ᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᩉᩕᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣ Google ᨷᩢᨯᩱᩢ download(ᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᩃ᩠ᨦᩫᨲᩮ᩠ᨠᨶᩦ᩶ ᩉᩕᩨᩅᩤ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶)


Theme font for VIVO Android 4.4.2 ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨻᩣ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ
ᨾᩨᨳᩨ vivo ᨴᩦ᩵ᩃ᩠ᨦᩫᨲᩣ᩠ᨾᨷᨠᨲᩥᨷᩢᨯᩱᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩨ᩶ᩃ᩠ᨦᩫᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨲ᩠ᩅᩫᨶᩦ᩶download


unicode

Tai Tham Unicode for iOS (iPhone/iPad)

iphone-ipad

ᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨴᩦ᩵ Apple Store ᩓ᩠ᩅᩢᨻᩥᨾ᩠ᨻ᩼ᩉᩣᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ Tai Tham ᩓ᩠ᩅᩢᩃ᩠ᨦᩫᨲᩣ᩠ᨾᨣᩴᩣᨷ᩠ᩋᨠ
ᩅᩥᨵᩦᨩᩱᩢᨾᩦᩀᩪ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᨶᩱᩋᩯᩢ᩠ᨷᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ


ᨣᩪ᩵ᨾᩨᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᨾᩦᩅᩱᩢᨻᩣ᩠ᨿᨶᩱᩓ᩠ᩅᩢᨡᩢᩣᩓ ᩉᩣ᩠ᨠᨲ᩠ᨯᩥᨡ᩠ᩋᩢᨦᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨯᩱ ᨣᩢᨲ᩠ᨯᩥᨲᩳ᩵ᩈ᩠ᩋᨷᨳᩣ᩠ᨾᨾᩣᨯᩱᩢᨴᩦ᩵ facebook sangdang kengtung ᨯᩱᩢᨡᩢᩣ ᨲᩯ᩵ᨡᩳᩉᩨᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨣᩪ᩵ᨾᩨᩉᩨᩢᨯᩦᪧᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨴᩦ᩵ᨡᩢᩣᩉᩮ᩠ᨯᨸ᩠ᨶᩢᨾᩣᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ᩉᩰᩖᨯᨶᩦᩢ ᨩᩱᩢᨯᩱᩢᨴ᩠ᨦᩧ Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ᩓᩢ Mac ᨡᩢᩣ ᨲᩯ᩵ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᨠ᩠ᨷᩢᩋ᩠ᨶᩥᨴᩮ᩠ᩋᩨᩁ᩼ᨶᩮ᩠ᨲᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩨᩢᨩᩱᩢᨠ᩠ᨷᩢ Mozilla Firefox, Google Chrome ᨡᩢᩣᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨩᩱᩢᨯᩱᩢᨯᩦᪧᨡᩢᩣᩓ