نتیجه جستجو ( ۶۷ مدرک )
صفحه ۱ از ۷ صفحه
بولتن حاضر سعی دارد تحولات سه ماه گذشته در منطقه قفقاز (سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنین منطقه قره‌باغ) را در عرصه‌های داخلی و خارجی و نیز روابط با ایران مورد بررسی قرار دهد. در بخش تحولات راهبردی هم موضوع «پدیده شیعه‌هراسی در جمهوری آذربایجان» مورد توجه است.
موضوعات: قفقاز - سیاست و حکومت
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
بولتن حاضر سعی دارد تحولات دو ماه گذشته در منطقه قفقاز را مورد بررسی قرار دهد. در این رابطه تحولات کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به تکفیک مورد توجه بوده و تحولات منطقه قره‌باغ نیز به‌طور جداگانه بررسی می‌شود.
موضوعات: قفقاز ـ سیاست و حکومت؛ قفقاز ـ روابط خارجی ؛
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
بررسی رویدادها و تحولات عمومی در صحنه سه جمهوری واقع در قفقاز جنوبی، همچنین اخبار مرتبط با نزدیکی بیش از پیش ارمنستان به روسیه و رژیم صهیونیستی و در مقابل نگرانی آذربایجان؛ همچنین مشکلات فراروی پروژه نابوکو و تلاش ترکیه و آذربایجان برای بهره‌برداری از این موضوع در رفع مشکلات خود با اروپا، تمایل بیش از پیش گرجستان به آمریکا و ناتو و همچنین برخی رویدادها در آذربایجان که به‌نظر می‌رسد مقدمه مادام‌العمر کردن دوران ریاست‌جمهوری علیف‌ها در این کشور می‌باشد، از جمله مهم‌ترین محورهای این شماره از بولتن قفقاز می‌باشد.
موضوعات: قفقاز - سیاست و حکومت
/ انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
بولتن حاضر سعی دارد تحولات یک ماه گذشته سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را به‌همراه منطقه قره‌باغ در عرصه‌های داخلی و خارجی و همچنین روابط آن‌ها با ایران مورد بررسی قرار دهد. در بخشی جداگانه نیز تحت عنوان «تحلیل راهبردی» دو موضوع بازتاب مانور مشترک خزر در آذربایجان و نابسامانی در ارتش این کشور مدنظر قرار می‌گیرند.
موضوعات: قفقاز - سیاست و حکومت؛ قفقاز - روابط خارجی
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
بولتن حاضر در پنج فصل مسائل و تحولات مرتبط با کشورهای قفقاز منجمله آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنین تحولات قره‌باغ را مورد بررسی قرار داده و در فصلی جداگانه نیز تحت عنوان «تحولات راهبردی» به سفر رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی به آذربایجان می‌پردازد.
موضوعات: قفقاز - سیاست و حکومت؛ قفقاز - روابط خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
بولتن حاضر به بررسی تحولات یک ماه گذشته منطقه قفقاز و کشورهای آن ازجمله آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی پرداخته و در بخشی مجزا بحران قره‌باغ و مسائل مرتبط با آن‌ را مورد توجه قرار می‌دهد.
موضوعات: قفقفاز - سیاست و حکومت؛ قفقاز -ر وابط خارجی
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
آشفتگی مقامات آذری از بهبود روابط ارمنستان و ترکیه، تلاش برای تاسیس حزبی دوم در این کشور، تحرک آذربایجان به‌سوی روسیه در پاسخ به سیاست‌های غرب، تداوم ناآرامی‌ها و جنگ قدرت در گرجستان و تلاش ارمنستان برای ثبات بخشیدن به فضای سیاست خارجی خویش ازجمله تحولاتی است که از حوزه قفقاز در این شماره از بولتن بررسی شده است.
موضوعات: قفقاز - سیاست و حکومت
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ شعبه اردبیل

جستجو درون متن این مدرک
برگزاری رزمایش ناتو در خاک گرجستان، تحولات در عرصه مناقشه قره‌باغ به‌دلیل تحرکات جدید بازیگران دخیل، حادثه دانشگاه نفت باکو، و رفتارهای آذربایجان درخصوص واقعه هولوکاست ازجمله تحولات مهم در حوزه قفقاز در اردیبهشت‌ماه 88 بوده که در این شماره از بولتن به آن پرداخته می‌شود.
موضوعات: قفقاز - سیاست و حکومت
/ انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
بررسی تحولات و رویدادهای عمومی در سه جمهوری قفقاز جنوبی، همچنین نگاهی به تداوم تحرکات روسی در گرجستان، مسائل پیش آمده در آذربایجان بواسطه تقارن دو رویداد تاریخی مهم مسلمانان و مسیحیان، تلاش برای تمدید ریاست‌جمهوری علیف برای بار سوم، تداوم تنش‌ها میان ارمنستان و آذربایجان و همچنین مشکلات پیش‌آمده درزمینه انرژی در منطقه ازجمله محورهای مورد توجه و تحلیل در این شماره از بولتن قفقاز می‌باشد.
موضوعات: قفقاز - سیاست و حکومت؛
/ موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
بررسی تحولات جاری در سه کشور حوزه قفقاز جنوبی، همچنین تغییر و تحولات در کادرهای سیاسی در جمهوری گرجستان، ابتکار احزاب مخالف دولت ارمنستان در برقراری کنفرانسی در مورد قره‌باغ، زمزمه‌های تغییر قانون اساسی آذربایجان برای تمدید ریاست‌جمهوری علیف و ارزیابی روابط ترکیه و کشورهای قفقاز ازجمله مواردی است که در شماره آذرماه بولتن قفقاز مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: قفقاز - سیاست و حکومت؛
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷