SENESTE: Y-Net Magazine 28 May 2013: “Europa har mistet sin vilje til at leve som Europa,” siger Mellemøst- eksperten, Dr. Mordechai Kedar, til Ynet. “Det er samlet i museer, i historien. Hvis lederne ikke vil sætte en stopper for indvandringen, vil vi snart høre dødskvalerne fra kontinentet, som vi kender det.”
Og det skyldes den smarte jødiske farisæiske NWO og evige krig mod goyim som beskrevet i deres “Zions Vises Protokoller.” .

*

Resumé: Efter Muhammedkrisen og den organiserede bølge af vold i de muslimske lande,  udbrød der panik  i EU. Under ledelse af EU-kommissær for udenrigsanliggender og udvidelse, Benita Ferrero-Waldner, blev medieredaktører fra europæiske og euro-mediterrane “partnerlande” trommet sammen til et møde i Wien den 22. maj 2006.

Indledningsvis fortalte Ferrero Waldner redaktørerne,  at ytringsfriheden ikke omfatter retten til at fornærme (islam). Medierne skal udvise selvcensur, hvis de ønsker at undgå EU-lovgivning mod ytringsfriheden. Desuden vil redaktionen være nødt til at sørge for selvcensur i egne rækker!
For at uddanne redaktørerne korrekt sendte EUs Audiovisuelle Observatorium de væsentligste redaktører til Moskva for at lære selvcensur af de erfarne russere.

For at give dette vægt vedtog EUs regeringschefer den “Europæiske Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedfrygt” i 2007, iflg. hvilken kritik af islam kan føre til 3 års fængsel, som det risikeres i tilfældet Geert Wilders, som citerede Koranen korrekt!
Desuden er der den Europæiske Arrestordre, hvorefter politiet i en EU-medlemsstat kan hente en borger i en anden EU-stat til fængsling i domslandet som følge af en dom in absentia uden den dømtes viden. (f.eks. i Tyrkiet for at fornærme profeten, når Tyrkiet bliver medlem af EU!).

I Wien blev medierne præsenteret med en lang liste af adfærdsmønstre for at sprede multikulturalisme på bekostning af national “stammekultur”: Selvcensur, Selvcensur, selvcensur! Vis multikulturalisme som normalitet i samfundet!.

Lad redaktører fra euromediterrane muslimske “partnerlande” skrive lederne i vore medier. Uddan masser af muslimer som journalister og giv dem positiv særbehandling ved ansættelser. Uddan lokale journalister i multikulturalisme. Gør multikulturel kompetence obligatorisk for journalister.

Vi skal være opmærksomme på, at indvandrerne kommer fra rige kulturelle og åndelige baggrunde! Bevidstgør journalister og redaktører i de eksisterende kodekser og etiske normer. Mangfoldighed i arbejdsstyrken.
Uddan specialiserede talere, der kan forklare og tale på vegne af mindretal og dårligt stillede grupper; Overvåg dækningen i medierne og samspillet med klageinstanser. Arbejd med klageorganer om at indberette tilfælde af racisme

Opret en tolerancedag for verdens religioner, som kan være en del af en bredere kampagne for at forklare de tre abrahamitiske religioner (helt ny EU-interesse for religion!). Støtte interreligiøse og interkulturelle initiativer og projekter. Forpligte sig til et partnerskab mellem synagoger,  kirker og moskeer. Udstillinger for andre trosretninger i kirker (I moskeerne er krucifikser utænkelige og sandsynligvis diskriminerende over et mindretal).
Multi-kulturelle normer i skolernes læseplaner.

*

Jeg genblogger denne artikel fra euro-med.dk 12 Juni 2009, da meget få har forstået baggrunden for tavsheden og den manglende kritik i massemedierne m.h.t. den uendelige muslimske masseindvandring til Europa - hvilken nu  med velsignelse fra “vore” politikere og medier truer med at styrte vor gamle samfundsorden ned i en suicidal afgrund af kaos. Kritikere betragtes som forbrydere og racister!

*

Det følgende er foredrag nr. 2, som jeg holdt i Fællessalen på Christiansborg i SIOEs regi d. 26. maj 2009. Da stofmængden er stor antager fremstillingen let stikordskarakter.

I: Benita-ferrero-waldner-jack-straw-abdullah-gul1Benita Ferrero Waldner 22. maj 2006 (Til ledende euromediterrane journalister under Muhammed-“krisen”):
”Medierne har en særlig vigtig rolle at spille mod racisme og fremmedfrygt, pga. deres magt til at forme samfundsholdninger.
Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner. Men dens bevarelse afhænger af enkeltpersoners ansvarlige adfærd.
I forlængelse heraf mener vi ikke, medierne bør censureres udefra, men snarere, at I finder måder at censurere jer selv på. Ytringsfrihed er ikke frihed til at fornærme. (kun til at smigre!)
I behandlingen af spørgsmålet om selvcensur, vil jeg også bede jer om at tænke på behovet for overvågning af jeres egne faglige rækker
.”

II: EU’s Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedfrygt
Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 DROIPEN 127
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at følgende forsætlige adfærd er strafbar:
a) offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst, national eller etnisk oprindelse.
b) udførelse af en handling som nævnt i a) i form af offentlig udbredelse eller omdeling af skrifter, billeder eller andet materiale.
c) offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af folkedrab (holocaust),
forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser som defineret i artikel 6, 7 og 8 i statutten for Den Internationale Straffedomstol, hvis denne adfærd er rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, og udøves på en måde, der sandsynligvis vil tilskynde til vold eller had rettet mod en sådan gruppe eller et medlem af en sådan gruppe.
d) offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af de forbrydelser, der er defineret i artikel 6 i chartret for Den Internationale Militærdomstol, der er knyttet som bilag til London-aftalen af 8. august 1945, hvis denne adfærd er rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, og udøves på en måde, der sandsynligvis vil tilskynde til vold eller had rettet mod en sådan gruppe eller et medlem af en sådan gruppe.

Medlemsstaterne kan i forbindelse med stk. 1 vælge kun at straffe adfærd, der enten udøves på en måde, der sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden, eller som er truende,
nedværdigende eller forhånende.
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overtrædelse af artikel 1, straffes med en maksimumsstraf på mindst 1 til 3 års fængsel.

III: Europæisk arrestordre!
I slutningen af februar blev 1 dansker udleveret til strafforfølgelse i Tyskland med risiko for 5 års fængsel – for salg af nazimusik, hvilket ikke er strafbart i Danmark. En tysk ret havde krævet dem udleveret. Denne arrestordre kan forløbe på den måde, at pludselig står et fremmed lands politi (efter Tyrkiets EU optagelse evt. tyrkisk politi) for at afhente en intetanende person, der er dømt ved en udenlandsk ret in absentia – og uden at kunne forsvare sig – f.eks. fordi f.eks. Tyrkiet mener, at en person i hht. EUs rammeafgørelse har fornærmet islam og profeten!

Geert wildersIV: EUs Audiovisuelle Observatorium var i Moskva i 2005 for at lære selvcensur af de erfarne russere
“Under udviklingen af det (russiske) projekt er en dialog med retsvæsenet blevet etableret. ND Hohlov, næstformanden ved Nizhniy Novgorods regionale domstol, og MV Lysov, formanden for Nizhniy Novgorods Regionale råd af dommere, udtrykte deres høje agtelse for projektet. Dommerne har deltaget aktivt i seminarer for journalister i Nizhniy Novgorod.”

V: Racisme, Fremmedfrygt og Medierne
På vej mod respekt og forståelse  for alle religioner og kulturer. Et EU-seminar inden for rammerne af Euro-Middelhavspartnerskabet.
Wien, den 22-23 maj 2006 - under ledelse af det østrigske EU-formandskab i samarbejde med Europa-Kommissionen og Det Europæiske Observationscenter for Racisme og
Fremmedfrygt
(EUMC).

Over 100 førende journalister, mediepraktikere og civilsamfunds-repræsentanter fra Europa, Nordafrika og Mellemøsten deltog. Repræsentation fra næsten alle EU-lande og alle EUs ti Middelhavspartnere.

Euromediterranien-partnerskabet har længe fremmet dialogen  mellem kulturerne i EU og de sydlige Middelhavslande.
* Fostre interkulturel og interreligiøs dialog.
* Bekæmpe racisme og fremmedfrygt og andre former for intolerance

De emner, der drøftes inkluderer:
* forbedre rapporteringsnormer og ansvarlighed hos journalister;
* selvcensurpolitikker i EU og i Syd-Middelhavslandene;
* registrere virkningerne af medierapportering om etniske og religiøse mindretal;
* undgå negative stereotypier
* rekrutteringspraksis i medieindustrien;
* balancere ytringsfrihed med beskyttelse mod hadefuld tale;
* gøre bedre brug af ekspertise og erfaring med civilsamfund

Seminaret var bygget op omkring tre områder:
* Forordning (lovgivning og håndhævelsesmekanismerne);
* Selvcensur (adfærdskodekser, redaktionelle standarder, klagemekanismer);
* Strukturelle tiltag (multikulturel uddannelse, ansættelse, repræsentation af
kulturelle og religiøse grupper i mediernes programmer).

Åbningstalerne blev fulgt op af en hovedtale af  Doudou Dien, FN’s særlige rapportør om moderne former for  racisme, racediskrimination, fremmedfrygt og intolerance:
*politisk instrumentalisering og banalisering af  racisme (???);
*intellektuel legitimering af racisme gennem akademikere og medierne (???);
*stigning i voldelige manifestationer af racisme og fremmedhad (hvem begår volden?)
*stigning i politiske, juridiske og folkelige udtryk for intolerance og diskrimination mod muslimer i Europa, især siden 9 / 11 angreb mod USA.
*Sammenstød mellem de gamle nationale identiteter, der defineres etnisk og religiøst af uddannelse og historiebøgerne, og virkelighedens dynamik i et multikulturelt miljø i de europæiske samfund ligger til grund for genopblussen af racisme og fremmedhad i Europa.
*Den danske karikatur-krise er en illustration af denne identitetskrise (???).
*Anerkend og accepter den grundlæggende realitet,  at disse mennesker ikke kommer fra kosmos, men fra rige kulturelle og åndelige baggrunde.
*Giv (I) og tag (de) og praktiser kulturel mangfoldighed.

Forslag til mediecensur
* Frivillige organer for medieorganisationer kan spille en konstruktiv rolle i selvcensur.
* Sikre, at selvcensur er brugervenlig
* Gør selvcensur mere synlig for offentligheden.
* dialog blandt selvcensurerende organer på begge sider af Middelhavet
* Øge bevidstheden blandt journalister og redaktører om eksisterende kodekser og etiske standarder.
* Mangfoldighed i arbejdsstyrken.
* Gør brug af bestemmelser i lovgivning mod forskelsbehandling, hvor de findes.
* Øg antallet af mindretalsjournalister gennem ligestillingspolitikkerne, positiv særbehandling
* Gøre interkulturel kompetence et obligatorisk jobkrav for professionelle mediefolk

*Vis multikultur som en normal del af samfundet i populære  programmer (fiktion – Morten Korch?).
*Drøfte, hvordan man undgår  sprog, som tilskynder til fordomme, fjendtlighed og spændinger mellem samfund.
* Giv mere adgang til sydens eksperter i det nordlige medier som særlige kolumnister, kommentatorer, etc.;
* Nå ud til minoritetsgrupper og mindretals unge og få dem til at vælge  journalistik som karriere (f.eks gennem stipendier);
* Udvikle uddannelsesprogrammer for at bringe fagfolk fra “Nord” til “Syd” og omvendt;

Deltagerne foreslår, at civilsamfundet:
* Opbygger modne medierelationer ved at udpege og uddanne specialiserede talsmænd, der kan forklare og kan  tale på vegne af mindretal og sårbare grupper;
* Overvåg mediernes rapportering og samspil med klageorganer.

Europæiske / internationale institutioner og fonde
* Støt produktionen af en Euromed med-hvidbog om  fælles standarder for journalistik
* Fortsæt journalistudvekslinger og medieinitiativer som Euromed Journalist-prisen om Kulturel Mangfoldighed;
* Oprettelse af en politisk og juridisk ramme for at fremme mangfoldighed i medierne for at dæmme op for racisme.

Interfaith-copenhagenDeltagerne foreslår, at religiøse ledere
*Forpligter sig til partnerskab mellem synagoger,  kirker og moskeer. mellem synagoger, kirker og moskeer
* Opret udstillinger om andre trosretninger på steder for gudsdyrkelse;
* Etablere en Religionernes Verdenstolerancedag, som kan være en del af en bredere kampagne i medierne for at forklare de tre abrahamske religioner (helt ny interesse for religion!)* Støtte interreligiøse og interkulturelle initiativer og projekter.
* Gør multikultur til standard i skolernes læseplaner.

Kommentar
Der er meget mere! Døm selv om ytringsfriheden er truet i Euromediterranien.

Min holdning er: Ikke at rette vreden mod muslimerne. De er som de er – og alt hvad de gør, gør de pga. Koranens befalinger. Det kan der aldrig laves om på. Derimod retter jeg vreden mod ”vore” politikere som imod bedre vidende og daglige erfaringer blver ved at sluse muslimer ind – for at få udskiftet Europas befolkning og kultur i globalismens uhellige navn.