I anledning af EU-regeringsledernes underskrift i Lissabon af Forfatnings-Reformtraktaten d. 13.12.2007 skrev  Daniel Hannan, MEP, i The Telegraph d. 12 decbr., 2007: “Hvadenten pga. sløvhed, fatalisme eller slet og ret ligegyldighed lader vi vore ledere trampe hen over os allesammen.  Der er masser af folk, vi kan prøve at give skylden: løgnagtige politikere,  trivialbesatte journalister, eurokrater… Vi skulle have rusket os selv vågne. Fejlen, kære Brutus, ligger ikke i stjernerne - men i os selv, for at vi betragtes som noget nær slaver.”

En tidligere artikel omhandlede Mentalhygiejnebevægelsens katastrofale indflydelse. Mentalhygiejnens tankegods genkendes i 68ernes planlagte nedrivning af alle hidtidige værdier. Derom handler denne artikel. Hermed er beskrevet 2 af de 3 faktorer, jeg mener bærer skylden for, at vi har mistet vor åndelige modstandskraft.

Frankfurt-school

Med udspring i Frankfurterskolens ”Institut für Sozialforschung” , nemlig Adornos, Horkheimers, Erich Fromms og den tysk-amerikansk-kommunistiske filosofs, Herbert Marcuses (1898-1979) bevægelse ”The new Left” startede en flok forkælede studenter (Dutschke, Krahl, Cohn-Bendit) i 1968 et lovløshedens oprør mod forældre og universitetsstrukturer under slagordet ”Ødelæg alt, hvad der ødelægger dig!”. I dag repræsenteres skolen af Jürgen Habermas og EU-parlamentarikeren Cohn-Bendit.

Hvordan vi (68erne) frelser verden
Frankfurtskolefolkenes svar lå ikke i politisk aktivitet eller en revolutionær arbejderbevægelse- men i så dunkle ting som avant-garde kunst, psykoanalyse, dialektisk filosofi og en messiansk religiøs tro. Deres studier kaldtes ”Kritisk Teori” <!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Herbert Marcuse

Marcuse

protesterede mod vinding og forbrugs-jag, forlangte ud fra sin personlige Freud-opfattelse først og fremmest fri sex og desuden total frihed, gudsfornægtelse og afskaffelse af socialt unødvendigt arbejde. En legekultur, der ville fremme frihed og lykke. Da arbejderklassens revolutionsmuligheder i Vesten var forsvundet ved sammensmeltning med samfundet, henvendte Marcuse sig til studenter, ”intellektuelle” samt mindretalsgrupper. Og det fængede. Som Marcuse sagde i 1968:

Vi må skabe et nyt menneske …Hvad vi må have for øje er en diffus og vidtrækkende opløsning af systemet , hvori interesser, tyngdepunkter og aktiviteter forlægges til det lokale og regionale niveau… Hvad vi kan stræbe efter er ikke en stor centraliseret bevægelse, men lokal og regional politisk aktion mod visse uakceptable misforhold - uro, ghettoopstande osv….Hvad, der synes at udvikle sig mod disse forhold er en ganske åben organisation, som er spredt og koncentreret i små grupper rundt om lokale, i høj grad fleksible og autonome grupper

Nørrebro

Nørrebro d. 4. marts 2007:
Marcuses fleksible autonome grupper i organiseret spontan aktivitet (Politiken)

Marcuse: Det Nye Venstres kraft i dag kan netop ligge i disse konkurrerende protestgrupper, som er aktive på mange steder samtidig, en slags politisk guerillabevægelse i fred - eller såkaldt fred. Men jeg tror, dette er det vigtigste  … i små grupper, der koncentrerer sig om lokale aktiviteter og hvori det viser sig, som efter al sandsynlighed vil blive basisorganisationen for frihedsorkæmper-socialismen, nemlig små råd af krops-og hjernearbejdere - af sovjetter, hvis jeg må bruge det ord, ..noget som - og det mener jeg i ramme alvor - man kan kalde organiseret spontanitet. Jeg vil gerne tilføje noget, der lyder som kætteri: Ingen overilet sammenslutning af det Nye Venstre!… Når der ikke er noget revolutionært parti, så vil naturligvis disse radikale venstreorienterede i  puberteten - som man siger - være svage og forvirrede, men de er de sande arvinger til den store socialistiske tradition.”

De er i dag vidtgående velhavende og magtfulde, akademiske politikere samt meningsdannere – betænkte på egen fordel og fælles om hadet til den kristne og nationale kultur. Godt og ondt i kristen forstand samt nationalfølelse og – kultur er kassabelt, tjener kun til at udgrænse de fremmede og fremme fremmedhadet. Dermed tilkendegiver de jo faktisk begreber om godt og ondt – blot omvendt af vore begreber. Nogle mener, der er mere næstekærlighed i Koranen end i Nye Testamente! Hvorved de glemmer, at Koranens næstekærlighed kun gælder andre muslimer – mens krig skal ramme de vantro.
Egentlig sympatiserer 68´erne ikke med shariaen. De kæmper blot for islam, fordi det er en mindretalsgruppe – samme begrundelse som det danske mindretalsparti SSW i Sydslesvig har fremsat for at få flere stemmer blandt Flensborgs store muslimske befolkningsgruppe. Nazisterne var jo oprindeligt også en mindretalsgruppei Tyskland!
Efter kommunismens tilsyneladende fald overtog ideologisk hjemløse 68´ere den islamiske ideologi som redskab til at nedbryde de kristne europæiske nationalsamfund – også i den kommunistiske globaliserings tjeneste! Hvilket de ”intellektuelle” 68´ere en dag vil fortryde i samme omfang som Marcuse og Bjerregård. For de bliver sammen med kvinderne de første tabere i shariaen, Allahs uforanderlige lov.

Dette marxistiske “Nye Venstre” smeltede i Danmark sammen med Mentalhygiejnebevægelsen og den “første europæers”, Georg Brandes´, kulturradikale elever til et meget indflydelsesrigt og giftigt anti-nationalt og anti-kristent værktøj for Den Nye Verdensorden (Præs. Bush sen. 1990-91): Den politiske humanisme, som holdt ved: 68´erne bragte Marx´, Nietzsches, Brandes´og Marcuse´s mod-evangelium om afskaffelse af Gud og de 10 bud ud fra en lille ”intellektuel” og social overklasse af kulturradikale til den brede befolkning gennem et stigende antal studenter og pædagoger. Den bevægelse gav sammen med mentalhygiejnen den sygnende praktiske kristendom dødsstødet, idet den afskaffede syndsbegrebet totalt.

Bevægelsens arv er
fri sex-kultur - med AIDS som biprodukt. Total kvindefrigørelse med opløsning af indtil videre op mod hvert 2. ægteskab – og dermed samfundsordenens hidtidige fundament, hjemmene, samt hvad deraf følger. Endvidere ensrettet, verdslig, institutionel børneopdragelse – herunder af drengene til kvindedyder og taberrolle. Og af pigerne til manderolle og karriere – hvilket ses på universitetsstudenternes kønsfordeling. “Vi har fået det “Faderløse samfund” , et kvindedomineret samfund karakteriseret ved konstant umoden pubertetstilværelse og manglende voksentilværelse. Det er roden til den Vestlige kulturs afvikling.
Som erstatning for den afskaffede danske kultur bredte sig så som skvalderkål i uplejet havebed overfladisk amerikansk pop-kultur med fri sex, business-ræs, stress, kværnende monoton popmusik, coca-cola og burgers. Forsøg med kollektiver, Christiania, gadens parlament.
Marcuse angrede på sit dødsleje den skade, han havde forvoldt. Og i Berlingske Tidende 06.05.06 kunne man læse, at den ideologiske ”Skole-Ritt” Bjerregård fortrød den skade på skolevæsenet – ikke mindst historieløsheden - som hendes skolereform i 1975 har forvoldt utallige elever og samfundet pga. hendes devise:”Hv
ad ikke alle kan lære, skal ingen lære.” Hvis ikke alle er lige kloge, skal alle være lige dumme

Olof Palme: ”Du går ikke i skole for at lære noget fagligt – men for at lære at leve i en gruppe”. Katastrofen havde de da udløst. Ulykken blev støttet på højeste socialdemokratiske niveau.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>Og med bilderbergeren og Trilateral Commissionisten Tøger Seidenfaden i spidsen
Georg Brandes 1842-1927
råber 68erne på en ny autoritær, kulturradikal Georg Brandes–førerskikkelse. Men Seidenfaden er vel allerede denne førerskikkelse.
Den karismatiske Brandes holdt i  slutningen af 1800-tallet enormt velbesøgte forelæsninger på Københavns Universitet om Hitlers inspitationskilde, Friedrich Nietzsche og hans autoritære herremenneske, Zarathustra, der tørster efter ondskab. Brandes var simpelthen i krig med alle undtagen - Georg Brandes. Som Nietzsche betegnede Brandes sig selv som et geni og Lucifer, “lysets engel om hvem man har udspredt det onde rygte, at han er falden!” og påstod, at ”Gud er død”. Han yndede at sætte billeder af sine mange elskerinder frem på skrivebordet - for at ærgre sin kone!
Brandes var nok Danmarks første europæer. Hans indflydelse strakte sig over hele Europa.
(Jørgen Knudsen: Georg Brandes. Magt og afmagt 1896-1914. Gyldendal 1998)

Georg Brandes, forkynder af  Hitlers filosof, Nietzsche :” Når  Brandes havde talt i 5 minuter, var han som en konge. Hans ord hvinede som piskeslag, af hans mund udgik forhånelser, spot, udæskning lige i synet på de feje. Hans mund blev bred, hans læber smalle, han talte hvislende og skærende. Han trak brynene op over de matte øjne og talte med fortærende hån. Han var alt det, jeg gerne ville være” (Nobelpristager Johs. V. Jensen).

G. Brandes:” Danskerne er det mest skident smålige folk, jeg har kendt. der står ligstank ud af dem alle, af deres religion, deres dyd,deres sædelige fritænkning, deres Højre, deres venstre.
Dette skal illustrere, hvilken arv Georg Brandes har efterladt de helt amoralske, senere kommunistiske kulturradikale “intellektuelle”, der gik op i 68er bevægelsen. Den Nye Verdensordens Mand, bilderbergeren og Trilateral Commissionisten, Rockefellers håndgangne mand, den selvbestaltede moral-og smagsdommer, Töger Seidenfaden, mangler en sådan mand til at bane vejen for den Nye Verdensordens og det “Nye Menneskes” endelige sejr over religionen og nationalismen hos de EU-skeptiske danskere!!
Ganske vist har vor statsminister gjort sit, men vore sjæle har han endnu ikke så ganske i sin lomme!

Disse 68eres indstilling baner vej for den nye Verdensordens diktatur. De kæmper for den lkommunistiske Nye Verdensordens enverdensstat med nedbrydning af grænser af enhver art.
Og de har Marcuse´s ord i baghovedet: ”One-Dimensional Man” (1964). Marcuse hævdede, at det udviklede industrisamfund skabte falske behov, som bandt folk fast i det eksisterende system med produktion og forbrug. Massemedier og kultur, reklamer, industriledelse og tidsånd styrkede det eksisterende system. Resultatet var et afstumpet tankeunivers og adfærd, hvori selve evnen til kritisk tænkning og modstand visnede.
bort. Og det er måske det klogeste Marcuse har sagt

Den schweiziske historiker Daniel Regli har set på de katastrofale følger af 68´er bevægelsen. Regli påviser, at et samfund, hvori købe- rus- og sex-afhængighed svulmer, hvori familierne stadig mere er bragt i opløsning, bliver stadig mindre livskraftigt.
Gertrud Galster Johnsen kæmpede ihærdigt mod 68er/Mentalhygiejnens nedbrydning af vore børn. Hun skriver:Børnebiblioteket, tegnet af børnebibliotekar Ulla Harne.
68´erne sørgede for enorme fremskridt i børnekulturen.
En programmeret udvikling ledet af 68´er-idoler og bevidst styret uden om forældregenerationen gennem pædagoger, lærere og forfattere. Borgens Forlag krævede f.ex. børnebøger fyldt med liderligt sprog og handling.
BUPL-pædagoger indrettede ”bollerum” i børnehaver, og man lavede nye spændende texter til de gamle, elskede børnesange. Børneteatre underholdt med samlejescener eller rimerier (de er her slettet af censuren!)

Regli:”Til hobe er folkeslagene sjokket i 68´er-fælden og snor sig nu i kvælertaget“. Han omtaler forløberne for 68´er-revolutionen, både Platon, Rousseau, Marx, Freud, Kinsey, Huxley, Sartre, Simone de Beauvoir, og den videre filosofi, der blev leveret af professorerne ved Frankfurterskolen. Udførligt beskriver han ”Det Nye Venstres” ideologi med deres drøm om fredens Paradis gennem alles tilpasning til alle. “Næsten alt er lykkedes for sex-fundamentalisterne“. Regli gør også opmærksom på studenteroprørets tilslutning til Mao, som myrdede millioner af mennesker under arbejderparadisets fane.

“Det er midt i vore demokratier lige som i et diktatur: ”Personer, som står op mod tidsånden, pådrager sig had: i deres familier, hos retsvæsenet og i kulturverdenen – men først og fremmest i medierne. Nymarxismen har ødelagt enkeltpersoner, familier, økonomi og finanser. Venstreorienterede flertal udstedte love, som cementerede katastrofen, og som skulle gøre det umuligt for os at slippe ud af fælden.” Klaus Rifbjerg roser sig af at have banet vejen for 68´er revolutionen, en total kvindefrigørelse og forherligelse af forvirrede sxuelle orienteringer.

Kulturrelativismen
synes at være en sidegren på kulturradikalismen: Alt er ligeværdigt. Udvikling forekommer ikke. En regnorm er lige så udviklet og værdifuld som et menneske! Multikultur kræves over alt. Godt og ondt eksisterer ikke– og dog: At hævde eksistensen af godt og ondt er fascistisk, dvs. ondt - hvad marxismen pludselig også er efter kommunismens ”fald”.

68erne og den nye verdensorden.
Lad os nu se på Den Nye Verdensordens 6 punkter: 1) Afskaffelse af kongedømmet og ordnet regering 2) Afskaffelse af privat ejendomsret.3) Afskaffelse af arveret.4) Afskaffelse af fædrelandskærlighed.5) Afskaffelse af familien og al moral og indførelse af offentlig børneopdragelse. 6) Afskaffelse af religion.

Åben hashsalg i Christiania, 68er mentalhygiejnikernes idealsamfund

Vedr. 1): Vi ser, at monarkiet er afskaffet i de fleste europæiske lande.  68ernes ønsker om afskaffelse af regeringer er lykkedes på 2 fronter i Danmark A: Hjemme i og med, at Nørrebro, Vollsmose og Gjellerup og andre mindre muslimske ghettoer er uden for dansk lovgivning - som vist af SIAD. Endvidere terroriserer autonome anderledes tænkende, og gadens parlament får betydelige indrømmelser. EU: Den danske regering er ved at blive erstattet af EU og dens forrangslovgivning, der påvirker næsten al dansk lovgivning. Nærdemokratiet er væk med kommunesammenlægninger og afskaffelse af amter. 2) 68ernes kommunisme er blevet gevaldigt fremmet gennem velfærdsstaten og dens indkomstudjævninger
3) arveretten har de ikke fået afskaffet - men den beskattes
4) Fædrelandskærlighed forsvandt med vor kultur-religions-og-historiebevidsthed,som bl.a. Ritt Bjerregård fik afskaffet. Tilbage er kun “kongerøgelse” og en brandert til en svenskerfodboldkamp, som Danmark i regelen taber!
5) Familen går i opløsning, moral er stort set et ukendt og foragtet begreb. Børnene bliver offentligt opdraget
6) Religion: de multikulturelle 68ere har gennem mentalhygiejnisk påvirkning af skoler, præster, biskopper og medier fået kristendommen latterliggjort og de muslimske middelalderlige mørkemænd gjort til idoler! Den daglige dråbe gift har virket enormt.

I det 20. århundrede blev socialismen i diktatorisk og anarkistisk/lovløs form sammen med nazismen den mest katastrofale erstatningsreligion.
Dens største betydning lå i, at den helt nedbrød den gamle nordeuropæiske kultur, der baserede sig på nationalstat, kristendom og arven fra den klassiske oldtid, til fordel for et kaotisk åndeligt  tomrum med dyrkelsen af mennesket og dets sexualdrift som kultobjekter -  betydningen af velfærdsstaten ufortalt.