Resumé: Torinolagenet er efter al sandsynlighed Kristi autentiske ligklæde med et 3-dimensionalt foto af en romersk korsfæstet mands for– og bagside på kvalitetshørklæde i et vævemønster, der kun kendes fra 1. årh. Judäa. Alle videnskaber har erklæret, at det ikke er en forfalskning. Blot den katolske kirke har lige fra klædets tilsynekomst i 1357 erklæret det for en forfalskning  - skønt den opbevarer det som det, det er: formentlig kirkens eneste ægte reliquie, skønt kirken aldrig har erklæret det som sådant.
En mærkelig historie har udspundet sig omkring  videnskaben og ligklædet. I 1978 undersøgte STURP-gruppen Ligklædet og afslørede utrolige og helt enestående detaljer. Men den Katolske Kirke nægtede forskerne prøvetagning til C-14 datering af klædets alder. Forskerne havde lavet en nøje videnskabelig protokol for fremgangsmåden, hvis tilladelsen skulle komme. Så pludselig i 1988 iværksatte Kirken en C-14 analyse på eget initiativ uden om forskerne og deres protokoller. Prøver blev udtaget bag lukkede døre og udleveret til 3 laboratorier, der daterede klædet til mellem årene 1260-1390 - altså længe efter Kristus. Imidlertid var omstændighederne så besynderlige, at 2 tyske journalister startede et enormt detektivarbejde. Efter at have mødt utallige afvisninger, løgne og hemmelighedskræmmeri lykkedes det dem at få fat i fotos af prøverne fra 2 af de 3 laboratorier. Derpå erklærede Europas førende tekstileksperter, at de undersøgte prøver ikke stammede fra Torinolagenet.

Torino-kardinalens videnskabelige rådgiver, Gonella, blev foreholdt sjusk med angivelsen af størrelsen af de udtagne prøver. Han blev rasende på projektlederen, der stod ved siden af, og som f.ø. Langfredag 1989 fik 1 mio britiske pund og et professorat i Oxford fra ukendte beundrere for sin indsats for et forfalsket dateringsresultat! Gonella sagde, at  laboratoriernes indsats havde været uvidenskabelig og uprofessionel. Endvidere fortalte han, at kirken var blevet afpresset af en række personer, der ville have kirken til at afslå en videnskabelig C-14 datering. “Jeg kaldte dem mafiosi - lige op i deres asigter”, sagde Gonella, der også sagde, at han anså Ligklædet for at være autentisk. Spørgsmålet er så, hvem disse personer, der kan knægte den almægtige katolske kirke og udbetale 1 mio. britiske pund, er.

En antydning får man ved at se på kirkens forhold til illuminattoppen. Siden 1823 har NM Rothschild & Sons forstrakt  Vatikanbanken med penge og stået for bankens førelse. Banken er iflg. forskere simpelthen flettet ind i Rothschilds verdensomspændende banktransaktioner - og har haft mafiaforbindelser. Iflg. den efter alt at dømme uskyldigt fængslede Fritz Springmeyer har Rothschilderne en opdækning til Lucifer ved deres bord. Det er måske grunden til, at paven går og laver Satanstegn med hænderne - og til at han ved sine offentlige optrædender viser det bøjede krucifix, et satanstegn.
Endvidere beder de 2 sidste paver 1 gang årligt i 2 dage sammen med ledere af alverdens religioner, hver til sin gud, for verdensfreden - idet han på gnostisk vis mener, at alle religioner beder til samme gud - skønt f.eks. Koranens Allah befaler alle, der siger, han har en søn dræbt. Derved samt ved Den Nye Katolske Katekismus, der erklærer muslimerne frelste uden om Kristus, overflødiggør han Kristus, der siger, at ingen kommer til Gud uden gennem ham. Med denne fundamentale stillingtagen har Kirken erklæret sig ikke-kristen. Ikke nok med det: Paven erklærer, at også at jøderne er frelste - skønt deres Talmud er den mest perverse tilsjofling af Kristus og kristne, man kan tænke sig – og synes at være model for Koranen. Kristus havde et helt andet bestemmelsessted for talmudisterne/farisæerne (Matth. 23:33).

Det ser ud til, at den offentlige luciferianisme breder sig i takt med, at Vatikanet er kommet under tiltagende frimurerkontrol efter 2. Vatikankoncil (1962 – 1965), selv om lysten til at tjene “Verdensfyrsten” og sig selv går helt tilbage til midten af 3. århundrede. Rothschild-Weishaupts 6-punktsprogram forlanger kristendommen og nationalstaten samt al moral udryddet for at bane vejen for deres Nye, Luciferiske Verdensorden. Og hvor har deres 68-er profeter været effektive. Men bl.a. Torinolagenet viser håb forude.

*

“…verdens fyrste kommer, og i mig er der intet, som hører ham til” (Johs. 14:30).  “Falske Messiaser og profeter skal fremstå….for om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild.” (Matt. 24:24).

TorinolagenDet er påske, kristne helligdage, der skal mindeom Jesu Kristi død og opstandelse - som det fremgår af det 3 -dimensionelle billede af en romersk-korsfæstet mands for- og bagside på Ligklædet i Torino - og hans vidners, hans disciples, bestialske martyrdød.
Kristi-ansigt-3-dim.Dette “dokument” er blevet erklæret ægte af alle videnskaber - men ikke af den katolske kirke, der siden Ligklædets fremkomst i 1357 har kaldt det en forfalskning og aldrig anerkendt det som en reliquie - selvom det nok er den eneste ægte reliquie. Sandsynligvis skyldtes dette i begyndelsen det faktum, at det havde været i de forbudte, gnostiske Tempelridderes besiddelse. At kirken i vore dage har været meget imod videnskabelige undersøgelser af Ligklædet og gjort alt for at skjule dets ægthed er mere forbløffende. Jeg ser dette som kirkernes skift til luciferiske, globalistiske religionsformer, som udelukker Kristus.

Højre: 3–dimensionalt fotografi af ansigtet på manden på Torino Ligklædet (venstre). Læg mærke til lungeødemet, der flyder ud af hans højre næsebor – hjertesvigt.

I 1978 fandt STURP-gruppen meget interessante data om ligklædet (Kristi Ligklæde – Ægte Eller falsk? E. Stevenson og Gary R. Habermas, Borgens Forlag 1982). Dog blev C-14 undersøgelse mhp. Ligklædets alder nægtet forskerholdet af Ligklædets beskytter, Kirken. Så pludselig i 1988 så Vatikanet bort fra alle videnskabeligt lavede protokoller for en sådan begivenhed -og udnævnte 3 laboratorier (Oxford, Zürich, Iowa) til at udføre C-14 analyser på “prøver af ligklædet”. Prøveudtagningen blev foretaget af projektlederen og Torino-kardinalen bag lukkede døre, og resultatet var, at ligklædevævet sagdes at datere sig til mellem 1260-1390 e.Kr. Nu fandt to tyske ateistiske journalister (Holger Kersten & Elmar R. Gruber, Das Jesus-Komplott, Langen Müller Verlag, München 1992) omstændighederne så mærkelige, at de startede et enormt detektivarbejde for at finde de undersøgte prøver. Overalt -hos kirken, såvel som laboratorier og andre steder, blev de brysk skubbet til side og præsenteret for løgnehistorier. I sidste ende lykkedes det dem at erhverve fotos fra 2 af laboratorierne. Disse billeder blev præsenteret for Europas førende tekstileksperter, som konkluderede, at de undersøgte vævsprøver ikke var fra Ligklædet i Torino. Siden da har kirken stædigt nægtet at give de sultne forskere prøver til C-14 analyse. Selv da i 2002 en nødvendig restaurering af Ligklædet blev udført i dyb hemmelighed af tekstileksperter, blev kasserede fibre ikke gives til forskerne. Den 24. marts (Langfredag!) 1989 blev 1 mio britiske pund givet af 45 anonyme beundrere for at bevare laboratoriet, der var etableret i Oxford for at undersøge “Ligklædeprøven”. Dens første professor skulle være Ligklæde-C-14 Projektlederen, Michael Tite, fra British Museum!!!

I 1989 fik Prof. Gonella, der var videnskabelig rådgiver for kardinalen i Torino, af statistikeren van Haelst (s. 3) forelagt mindst 3 alvorlige divergenser mht. oplysninger om størrelsen af de 3 strimler, der var skåret ud af Ligklædet til analyse. Gonella blev rasende og skældte projektleder, Mr. Tite, ud i meget grove vendinger. Prof. Gonella sagde, at “Kirken blev afpresset af en række personer, som gjorde alt for at få os til at sige nej; vi skulle sige, at vi ville være bange for resultatet af analysen”. Laboratorierne optrådte meget dårligt. Jeg protesterer stadig mod deres absolutte mangel på videnskabelig professionalisme. Jeg har fortalt dem lige op i deres ansigter, at de er mafiosi! Efter sin pensionering, erklærede professor Gonella, at han betragtede Ligklædet i Torino som autentisk. “C-14–testningen blev udført uden behørig Torino-billeddannelse2omhu! Ingen af de anklagede reagerede mod disse alvorlige beskyldninger.”Torino-hroud-outer-image

Højre: På ydersiden af ligklædet er et tilsvarende, svagere 3-dimensionalt billede af den korsfæstede mands ansigt. Billedet dannedes på ligklædet ved fotokemisk påvirkning af kun de mest overfladiske fibriller. Der er ingen spor af kemiske ændringer eller billeddannelse mellem de indre og ydre billeder på ligklædet.

For at forstå det følgende skal man vide, at begyndende med biskopperne i Rom, Cornelius (år 250), og slægtningen til  Julius Cæsar og kejser Augustus, Stefan (år 251), traf den katolske kirke et skæbnesvangert valg: Den valgte at blive politisk og udviklede sig efterhånden til et åndeligt og verdsligt imperium, der forlangte underkastelse af verdens herskere. Det blev en politisk enhed, der prædikede Kristi  befalinger - men ikke praktiserede dem.
Siden 1830 har Vatikanet været finansielt afhængigt af N.M. Rothschild & Sons, og Vatikanbanken har været indviklet i forskellige økonomiske skandaler, der involverer mafiaen. Fritz Springmeyer, der anses for at være så farlig, at han på ubestemt tid er fængslet for ubevist bankrøveri, skriver: “Rothschilderne blev meget stærke i frimureri. Tidligt i det 19. århundrede kom paven til Rothschild for at låne penge. Rothschild har i virkeligheden over tid fået overdraget hovedparten af Vatikanets rigdom. Den Jødiske Encyclopedi, Bd. 2, s.497 skriver, at Rothschild (1905) er vogter af de Pope-kisses-koranpavelige finanser.” Forskeren Eustice Mullins skriver, at Rothschild overtog alle de finansielle transaktioner for den verdensomspændende katolske kirke i 1823. I dag er den Pope_blessing_un-flagkatolske kirkes store bank-og finanssektorforretning er et omfattende system , som er sammenvævet med Rothschild og resten af (Rothschilds) internationale banksystem. “Springmeyer fastslår, at Rothschilderne er satanister. Faktisk fortæller han, at  de har en opdækning til Lucifer ved deres bord. Dette er den katolske kirkes (og alle andre globalistiske institutioners) herrer og mestre .

Venstre: Pave Benedict velsigner det luciferiske og her FNs Nye Verdensordensflagflag. Til højre kysser hans forgænger, pave Johannes Paul II, Koranen.

Vatikanet (og lutherske kirker også) arbejder for Rothschild / Weishaupts inklusive Nye Verdensorden - ikke for  Kristus
The Guardian 2 Jan. 2004: Pave Johannes Paul II opfordrede til en ny international orden.
Paven opfordrede i sidste måned til en reform af verdens institutioner og beklagede manglende respekt for folkeretten. I sin prædiken sagde paven, at den nye verdensorden, han ønskede, “ville være i stand til at levere …., En integreret udvikling af samfundet, solidaritet mellem rige og fattige lande. Med observatørstatus i FN og et netværk af diplomater, der dækker 174 lande, er Pavestolen i en stærk position til at gøre lobbyisme for sine mål.

Og så opfordrede pave Benedikt XVI (National Post 7 July 2009)  til en “verdenspolitisk myndighed” til at styre den globale økonomi.  Sådan en myndighed skulle have effektiv magt til at sikre sikkerhed og retfærdighed for alle. Selvfølgelig ville det have myndighed til at sikre overholdelse af sine og internationale foras beslutninger.
InterfaithPopesignbigKommentar: Nu sagde Kristus, at hans rige ikke var af denne verden (Joh. 18:36), mens paverne kræver politisk Ny Verdensorden, en verdensregering med diktatoriske beføjelser til at gennemføre deres antikristelige,  luciferiske “retsstat”. Ingen tvivl om, hvis side paverne er på - de tjener “Verdensfyrsten“, som Krisus sagde ikke at have noget til fælles med (Joh 14:30), ikke Kristus.
Magtelitens fortsatte kampagne for at etablere en socialistisk totalitær global regering har luciferianismen at takke for både sin levetid og ofte voldelig karakter. I den moderne oligarks sind giver Luciferianisme religiøs legitimitet til ellers moralsk tvivlsomme planer. Luciferianisme repræsenterer en radikal omvurdering af menneskehedens tidløse modstander: Satan. Det er den ultimative ombytning af godt og ondt.

Pave Johannes Paul II begyndte den interreligiøse bevægelse og her i 1986 i Assissi - et gnostisk initiativ i den Nye Verdensordens tjeneste
2. Vatikankoncil (1962-1965) producerede den Nye Katolske Katekismus, hvis artikel 841 erklærer muslimer for at være frelst på grund af Abrahams velsignelse, som Gud i virkeligheden nægtede arabernes forfader, Ismael, for at give den til Isak (1. Mos 17:18-21). Dette gjorde det helt klart, at Vatikanet ikke længere er en kristen organisation, da Kristus erklærede, at ingen kommer til Gud undtagen gennem ham (Johs. 14:6). Faktisk erklærede den katolske kirke dermed  Kristus, hans død og opstandelse for overflødige! Nu fortsætter Pave Benedict denne ukristelige tradition med at samle alle mulige religioner i verden til bønnemøde, hvor enhver beder til sin Gud - som selv paven foregiver er den samme, selv om f.eks Allah ifølge Koranen kræver, at hans tilhængere skal dræbe alle, der siger, at han har en søn (Kristus) - sura 9:5 bl.a. Dette er ikke kristendom - det er frimureri og Ny Verdensorden under vejledning af  “United Religion Initiative” - global religion for global regering iflg. det globalistiske  Aspen Institute Program og Luci(fer)s Trust og her, som står for FNs bogtrykning. Denne gnosis er af jødisk oprindelse og basis for den Nye Verdensorden og her.

Benedickt-XI-gør-djævletenVatikanet og frimureri
Amazon: De Poncins citerer udførligt fra to værker af den “progressive katolske” forfatter Alec Mellor (_Our Separated Brethren_ og _La Franc-Maconnerie en l’heure du Choix_), der forsøger at legitimere frimureri og integrere den i katolicismen. Mellor angiver en sammenstrikket “progressiv katolicisme” mod hvad han betragter som … traditionalisme. Det er denne “progressive katolicisme”, som har overtaget kirken med storm i fiaskoen og forvirringen efter Det andet Vatikankoncil. De Poncins viser tydeligt, at frimureri er i direkte modstrid med katolicismen. De Poncins beskriver frimureriets rolle i den Franske Revolution, forbindelserne mellem jødedom og frimureri, samt gnosticisme og endda satanisme som lurer bag frimureriets formodede rationalistiske, ateistiske (oplysningstidens) verdenssyn.
Dog tvivler man stadig om gyldigheden i dag af 1917 Codex Juris Canonici - som forbyder katolikker at være frimurere. Efter den tolerante 2. Vatikankoncil begyndte flere grupper af biskopper at se forbud mod frimurermedlemskab i lyset af den særlige karakter af de respektive lokale loger - og tillod medlemskab af disse. Så i 1976 blev mange biskopper og kardinaler afsløret som frimurere. Pave Johannes XXIII var selv frimurer (1958-1963.

Bent-cross-popebenedictVar pave Johannes Paul II frimurer? Han siges at have fået den afgørende stemme be fået den afgørende stemme fra frimureren, kardinal Baggio ogfik overrakt de pavelige nøgler af frimureren Villot.
En lang række katolske præster og biskopper blev exkommunikeret for frimureri
Han afslog en mærkelig belønning fra de italienske frimurere: “Vatikanstaten - Pave Johannes Paul II vil returnere til Grand Orient Frimurerlogen i Italien dekoration med Galileo Galilei ordenen, tildelt ham for hans bidrag til at sprede idealerne om broderskab og forståelse. Disse ideer, understreger logen, er de samme, som forsvares af frimurerne. “Hvorfor vovede de det? Hans administration forbød katolikker at være frimurere -og kaldte det en svær synd.

Vatikanet siges at være fyldt med indflydelsesrige hemmelige frimurerordener som  jesuitterne og den Suveræne Militære Malteserorden, som synes at have en imponerende mededlemsliste – de virkelige illuminater. Dens Stormester siges at fungere på foranledning af paven - nogle siger den anden vej rundt. Jeg ved det ikke. Men flere fra denne medlemsliste deltog i  Johannes Pauls begravelse.

Er Benedict XVI frimurer?
Se på hans sataniske håndtegn og snu udseende. Her er en uhyggelig analyse af hans luciferiske kappe ved hans indsættelse. Han velsigner det antikristne FN-Flag - som repræsenterer illuminaterne og deres Nye Verdensorden - antagonisten  til Kristi Nye Verdensorden. Dette viser ham som illuminat. Og han påstår, at jøderne er frelste uden om Kristus, hvilket gør Kristus og paven overflødige og ugyldiggør Kristi ord: “Ingen kommer til Faderen uden ved mig” (Joh. 14:6). Dermed akcepterer han Talmuds hadefulde og perverse platheder om Kristus og kristne, hvilket bekræfter den Nye Katolske Katekismus og hans gnostiske Interfaith afgudsdyrkelse.Kristus havde et helt andet bestemmelsessted for talmudisterne/farisæerne (Matth. 23:33). Dagon_Priests_HatFor oven og neden til højre ser man 2 paver med et bøjet krucifiks - som om en kæmpe hånd har forsøgt at knuse det. Dette symbol siges at være luciferisk. Til venstre ses de mitraer, som paven og præsterne for filisterguden, Dagon bærer, at være identiske. Dagon mentes at være fisk med menneskeligt ansigt og hænder. Dagonpræsterne sprøjter her vievand. Iflg. Dommerbogen 16:23 dræbte den blindede Samson sig selv og mange filistre ved at skubbe til Dagons tempel, så det styrtede sammen.  Hvem arbejder paven virkelig for?

Benedict_TwistedCrossKommentar
Nu skal jeg vende tilbage til Ligklædet i Torino. Hvem er de personer, der afpressede Kirken over ligklædets alderdatering - som fortalt af Gonella, kardinalen af Torinos videnskabelige rådgiver? Hvem var de personer, som Gonella kalder mafiosi? Hvem var de personer, der er så stærke, at de kunne få kirken til at adlyde deres vilje? Hvem var disse 45 “beundrere”, der var så rige, at de kunne belønne projektleder Michael Tite med 1 mio. pund og og et professorat i Oxford for hans forfalskede datering af Ligklædet i Torino - langfredag? Jeg ved det ikke, men det er for mig indlysende, at Torinolagenet er Kristi Ligklæde på lærred i et vævemønster, der kun kendes fra 1. århundredes Judæa, med calciumaragonit fra Damaskusporten i Jerusalem på fødderne, pollen, der er specifikke for Jerusalem, endog aftryk af blomster, som er specifikke for Jerusalem, et ligklæde med detaljer, som har belært forskerne om forlængst glemte ting vedr. romersk korsfæstelse og død på korset, bleget med oldtids-, ikke middelaldermetoden, intet vanillin  - mens misselalderfibre stadig indeholder rigeligt vanillin.

Men hvorfor skulle Ligklædets ægthed tilsyneladende være et politisk problem? Den Nye Verdensordens illuminater  er Luciferianere - forpligtede til at ødelægge bl.a. kristendommen iflg. Rothschild / Weishaupts 6-punkts program. Forestil dig hvilken effekt, det ville have på illuminaternes afkristningsproces, hvis beviset for Jesu Kristi guddommelighed blev offentliggjort! Forestil dig hvordan det ville ødelægge den globalistiske Interfaithbevægelse - og hæmme illuministernes muslimske indvandring, der skal ødelægge kristen tro og kultur i Vesten – forhindringerne for den Nye Verdensorden. Forestil sig, hvordan muslimerne ville afbryde alle “dialoger” med Vesten, hvis vi sagde: Kristus har vist sig at være Guds søn. Der er ingen grund til religiøs, kun politisk dialog mere.

Da den er en væsentlig del af den Nye Verdensordens propaganda- og forførelsesmaskine, vil Kirken ikke få lov til at lade sådan en bombe eksplodere. Kirkens vilje ligger i Rothschilds pengekasse.