Menu
Close Menu
Fios as Ùire ¦ Latest Update 
Fios as Ùire ¦ Latest Update

Fàilte gu Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu! 
Fàilte gu Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu!

Teachdaire bhon Cheannard ¦ Message from the Head Teacher

Cuir an cuimhne do phàrantan / luchd-cùraim gu bheil pàirc-chàraichean na sgoile airson luchd-obrach a-mhàin, chan e àite togail / fàgail a th' ann. ¦

  A reminder to parents / carers that the school staff car park is for school staff only and should not be used as a pick up / drop off zone.

Neach-naidheachd a' BhBC a' sealtainn man a tha uidheamachd ag obrachadh

Aithisgean Aithisg Sgoile BBC 2017 ¦ BBC School Report News Reports (Gaelic only)

Naidheachdan Sgoile ¦ School News 
Naidheachdan Sgoile ¦ School News
Naidheachdan Sgoil-Àraich ¦ Nursery News 
Naidheachdan Sgoil-Àraich ¦ Nursery News
Naidheachdan Bun-sgoile ¦ Primary News 
Naidheachdan Bun-sgoile ¦ Primary News
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News 
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Loidhne-tìde ¦ Timeline 
Loidhne-tìde ¦ Timeline

Saor-làithean 2017 ¦ Holidays 
Saor-làithean 2017 ¦ Holidays
Ceangalan Feumail ¦ Useful Links  
Ceangalan Feumail ¦ Useful Links