Vali:

Teenustasud

Töövõimetuslehe väljastamine

tasuta

Retsepti väljastamine

tasuta

Dokumendi väljastamise tasu (sh tervisetõendid)

Mõistlik tasu, mis alaealiste puhul ei ületa dokumendi väljastamisele tehtud keskmisi kulutusi.

Tasu ei või nõuda, kui dokument on vajalik haigekassale, õiguskaitseorganile, teisele tervishoiuteenuse osutajale seoses tervishoiuteenuse osutamise lepingu täitmisega, töövõimetusekspertiisiks, töövõime hindamiseks või puude raskusastme määramiseks ega muudel seadusega sätestatud juhtudel.

NB! Tasu saanud tervishoiuteenuse osutaja peab kliendile (patsiendile) väljastama tasu saamist tõendava dokumendi.

NB! Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise dokumendi (tervisetõendi) eest ei tohi perearst raha võtta, vaid peab esitama arve kutsealuse elukohajärgsele riigikaitseosakonnale ja tõendi tasu piirmäär on 3,2 eurot. (Alus: Vabariigi Valitsuse 25.11.2004 määrus nr 339 "Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär").

Tervisekaardi väljavõte

Kuni 0,19 eurot lehekülje eest alates 21. leheküljest.
 

Kui isik soovib väljavõtet oma tervisekaardist (näiteks vahetades perearsti), siis tohib raviasutus selle eest tasu küsida alates 21. leheküljest kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (Isikuandmete kaitse seaduse § 19).

 

Visiidi- ja voodipäevatasud

Visiidi- või voodipäevatasu
Tasu 2017. aastal

Visiit perearsti juurde

Tasuta

Perearsti koduvisiit

Kuni 5 eurot

NB! Koduvisiidi eest ei või nõuda visiiditasu rasedalt, kelle raseduse on arst tuvastanud ja alla 2-aastaselt kindlustatult.
Visiiditasu ühe koduvisiidi eest ei või ületada 5 eurot, sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta.

Visiit eriarsti juurde (sh hambaarst)

Kuni 5 eurot
 

NB! Eriarsti juures ei tohi kindlustatult visiiditasu võtta:

- kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde
- rasedatelt
- alla kahe aastastelt lastelt
- vältimatu ambulatoorse abi osutamisel, kui sellele järgneb statsionaarne teenus

NB! Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta või ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses. (Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6)

Voodipäevatasu haiglas

Kuni 2,50 eurot päevas. 

Kuni 10 päeva jooksul ühe haigusjuhtumi korral ehk maksimaalselt 25 eurot ühe haiglasoleku kohta.
 

NB! Voodipäevatasu ei või nõuda:
- intensiivravi osutamise aja eest;
- raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel
- statsionaarse eriarstiabi osutamisel alaealisele.

Voodipäevatasu iseseisva statsionaarse õendusabi (endine hooldusravi) korral

10,16 eurot päevas

 

 

Tervishoiuteenuste omaosalus

Tervishoiuteenuste omaosaluse hind on määratud vastavalt tervishoiuteenuste loetelus sätestatud lisatingimustele.

Tervishoiuteenus

Omaosalus 2017.aastal

Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi, 20%

11,57 eurot/ööpäevas

Kehaväline viljastamine (IVF), 30%

195,99 eurot (tasub sotsiaalministeerium)

Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga), 30%

55,89 eurot  

Medikamentoosne abort, 50%

40,12 eurot

Iseseisva statsionaarse õendusabi (endine hooldusravi) voodipäevatasu, 15%

10,16 eurot

 

Soodusravimid

Ravimi soodustuse %
Omaosalus 2017. aastal

50% soodustusega väljakirjutatud retsepti korral

3,19 eurot

75% (90%) soodustusega väljakirjutatud retsept

1,27 eurot

100% soodustusega väljakirjutatud retsept

1,27 eurot


Juhul kui ravimi piirhind või hinnakokkuleppehind on jaehinnast madalam, tuleb patsiendil lisaks omaosalusele tasuda ka piirhinna või hinnakokkuleppehinna ületava osa.