Наставен кадар

….

 1. ред. проф. д-р Марија Папазова – раководител на Институтот за анатомија
 2. ред. проф. д-р Анѓа Стратеска – Зафировска
 3. ред. проф. д-р Добрила Тосовска – Лазарова
 4. ред. проф. д-р Наташа Наќева – Јаневска
 5. вонр. проф. д-р Ники Матвеева
 6. вонр. проф. д-р Јулија Живадиновиќ – Богдановска – раководител на Катедрата за анатомија
 7. доц. д-р Биљана Зафирова
 8. науч. сор. д-р Драгица Јурковиќ
 9. науч. сор. д-р Елизабета Чадиковска
 10. науч. сор. д-р Билјана Бојаџиева
 11. науч. сор. д-р Аце Додевски
 12. ас. д-р Билјана Трпковска, д-р. сци

технички секретар: Билјана Нарашанова