ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

ನೀವು @JLo ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @JLo ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್
  ಏಪ್ರಿ 27

  video premiere tomorrow morning on 💍🔥💍

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 2. 18 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 3. 18 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Get your this Thursday on all platforms!! Soooo excited!! Thank you to 📸:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 4. ಮೇ 15

  it's YOUR time! I'm challenging YOU with to dance every day. Post a video using every day and who knows what surprises may be in your future 💃🕺🏼👀

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 5. ಮೇ 15

  I'm so proud that and Foundation are partnering to help 20,000 girls from the Bronx courageously take their first step into a brighter future. Tag someone that enabled you to take a to your future & learn more at

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 6. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 13
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 7. ಮೇ 14

  _ACTIVATING ONE WEEK COUNTDOWN. 05.20 at 8e/5p on NBC.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 8. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 10

  Here's how to find 's stickers for her performance!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 9. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 10

  . + The backpack kid dance = 🙌🙌🙌

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 10. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 10

  Jimmy and dance as fast as possible to extremely slow songs in "Fast Dance-Off"

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 11. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 9

  Fun show tonight with , Phoebe Waller-Bridge, music from & more!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 12. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 9

  : 'Jenny from the Block' on the 2018 Performers playlist to get ready for 's performance 05.20 on NBC!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 13. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 9

  05.20 ON NBC _User: /CONFIRMED

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 14. ಮೇ 9

  I'm so excited to perform at the ! Going to be 🔥🔥🔥 LIVE 05.20 on NBC.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 15. ಮೇ 7

  FIRST LOOK! Season 2 begins May 29th on NBC!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 16. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 4
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 17. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 3
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 18. ಮೇ 4

  My collection has the perfect top for any day-to-night occasion

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 19. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 4

  Ready for the weekend like 💍

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 20. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 1

  Give it up for ! is No. 1 on this week's mix:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 21. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 1

  Just when you thought you couldn't be more pumped for Season 2... 😱. gives us a sneak peek of the cast. 😍

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·