கீச்சுகள்

@warezbborg -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @warezbborg -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. 14 மணிநேரம் முன்

  Site is back up!😃

  மீளமை
 2. 18 மணிநேரம் முன்

  Yep the sites Proxy servers are down, I have contacted programming about it. Wouldn't you know that it would happen again on a weekend which slows down the repairs☹️ As always I will stay on top of it and keep everyone informed of the progress as soon as I know more.😉

  மீளமை
 3. ஜூன் 1

  Well that was quick! The site is back up!😄

  மீளமை
 4. ஜூன் 1

  Site is currently down. Or should I say the Proxy servers are down. I have contacted programming and they are currently checking into the problem. As always we will post more information as soon as I know more 🛠️

  மீளமை
 5. மே 27

  Again we are having people sending multiple emails to Legal within minutes of their prior email asking for Activations and Reactivations of new or old accounts, these accounts will be done last as it creates more work in the Legal Dept which slows down all activations. 😩

  மீளமை
 6. மே 21

  Activating new accounts or reactivations - When you contact the Legal dept please don't send multiple emails allow them time to respond to your email. Multiple emails from the same person will be done last.

  மீளமை
 7. மே 20

  The Site Is Back Up! We lost 8-9 hours but tbh that is not bad! 😀

  மீளமை
 8. மே 19

  It looks like our proxy servers are offline so I have put a call out to programming. I will keep you updated.

  மீளமை
 9. மே 19

  Well the site is currently down, we are waiting to see if the fail safes reboot the server, if they haven't in another 30 minutes I will put the call out to programming.😞

  மீளமை
 10. மே 19

  Please try to use the email that is registered to the member's account that you are contacting the Legal Dept. about as this will help them verify that the account in question is really yours. If they still question if you're the real account owner more questions may be asked. 😉

  மீளமை
 11. மே 17

  To open a new account do the following ● go to the following site address and open a new account: www(dot)warez-bb(dot)org ● With the email you registered with email the Legal Dept and supply your new account info: legal(at)warez-bb(dot)org They will activate your account.

  மீளமை
 12. மே 16

  To those of you that are currently celebrating Ramadan, we wanted to wish to all of you a Happy Ramdan Mubarak to you and your Family 🙂

  மீளமை
 13. மே 16

  The site has been running pretty good, if you do experience any login, images, etc. issues contact the Legal Dept and they may be able to give you some suggestions to help. 😉

  மீளமை
 14. மே 13

  Happy Mother's Day from Warez-BB!!! 😀

  மீளமை
 15. மே 10

  The site's Certification has been renewed so members that were having any issues accessing the site due to the site's Certification having expired should be able to access the site now with no problem. 🙂

  மீளமை
 16. மே 10

  The mysterious 404 error page was tracked down and fixed😁 If you happen to get the 404 error code or a 502 error code flush your cookies and this should clear the errors up. 😉

  மீளமை
 17. மே 9

  Our Cert just expired though it was supposed to be on auto-renewal. Add the exception for the cert as the site has not changed and is okay. I have contacted Admin to get this corrected but it may be a minimum of 24 hours. Sorry for the inconvience and I will keep you updated 😔

  மீளமை
 18. மே 8

  If your not sure how to open a new account do the following ● go to the following site address and open a new account: www(dot)warez-bb(dot)org ● Now to activate your account send a email to the Legal Dept address and supply your new account info: legal(at)warez-bb(dot)org

  மீளமை
 19. மே 8

  New Account Activation Help, Forgotten Passwords, Reactivations, Etc... Send A Email To The Legal Dept At: legal(at)warez-bb(dot)org Include the following information: ● The type of help needed ● The email Address used to register ● The account name used to register

  மீளமை
 20. மே 5

  Hi All! We have a minor line of code that has started appearing saying 404 blah blah blah etc 😜 just kind of a nuisance, if you get this page just refresh the page for now, other than being annoying there is no problem. Programming is working on finding the glitch to fix it 🛠️

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·