ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

ನೀವು @djkhaled ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @djkhaled ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. 10 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Still in the meeting

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 2. 10 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 3. 12 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 4. 15 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  West coast tune in now

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 5. 15 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Thank you everyone for watching and live tweeting with us!! Tune in next week! Every Thursday

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 6. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  I just had a great idea...can we get a spinoff show featuring and just doing what they do daily and talking to each other guaranteed that would be hilarious...they can call it diddy and Billy

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 7. 16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 8. 16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Who you think Jessie should challenge?

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 9. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Much love to my friends and on !!!! Lotta talent out there! Congrats 🌟🌟🌟

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 10. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  I absolutely love the energy from & on !! They are a perfect example of brotherhood ✊🏾✊🏾✊🏾 keep being great and impacting the world !!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 11. 16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  #1 trending

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 12. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Wise words from ! You betta preach it!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 13. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 14. 16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 15. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  When is in the house. That means he wants to see a challenge

  ಮತ್ತು
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 16. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  What do you think Asahd was thinking in this moment, + ? 🤔

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 17. 16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 18. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  I dont think he is ready!!! He gon learn today...

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 19. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 20. 16 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Sound clash time!!!!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·