Committee


Local Chair:
Wei Li Serguei A. Mokhov
Huawei Noah's Ark Lab -Canada Concordia University
Conference Co-Chairs:
Zhiyong FU Jun Hu
Tsinghua University Tu/e
Program Co-Chairs:
Haipeng Mi Xing-Dong Yang
Tsinghua University Dartmouth College
Poster Co-Chairs:
Xiangmin Fan Teng Han
ISCAS University of Manitoba
Workshop Chair:
Li Liu
California State University, Northridge
Committee Members:
Bin Zhu Royal Institute of Technology (KTH)
Chen Zhao Netease Corp.
Chuang-Wen You NTU Intel Center
Chun-Wen Chen Taipei National University of the Arts
Da-Yuan Huang National Taiwan University of Science and Technology
Dongdong Weng Beijing Institiute of Technology
Haijun Xia University of Toronto
Hao-Chuan Wang National Tsing Hua University
Haojian Jin CMU
Hongbo Fu City University of HK
Rong-Hao Liang Eindhoven University of Technology
Hsien-Hui Tang National Taiwan University of Science and Technology
Huaishu Peng Cornell University
Huawei Tu Nanjing University of Aeronautics & Astronautics
Jeffrey Ho City University of Hong Kong
Jian Zhao FXPAL
Liwei Chan National Chiao Tung University
Min-Chun Hu National Cheng Kung University
Morten Fjeld Chalmers University of Technology
Neng-Hao Yu National Chengchi University
Patrick Shih Indiana University Bloomington
Preben Hansen Stockholm University
Shengdong Zhao National University of Singapore
Shiwei Cheng Zhejiang University of Technology
Tim Chen University of Technology Sydney
Wei liu Beijing Normal University
Wen-Chieh Lin National Chiao Tung University
Xiang Chen CMU
Xiaojuan Ma HKUST
Xin Yi Tsinghua University
Yang Zhang CMU
Yong Ming Kow City University of Hong Kong
Yuan-Chi Tseng National Cheng Kung University
Yung-Ju Chang National Chiao Tung University
Zhigang Chen Univeristy of Art,ShangHai