Zveřejnění stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“

Město Polička jako dotčený územní samosprávný celek obdrželo od Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, sdělení, že záměr „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ (výstavba nového elektrického vedení 2×110 kV v úseku mezi transformovnou Hlinsko a transformovnou Polička v celkové délce…