بولتن پژوهش و تحقیق: پدیده اسلام‌هراسی: مصادیق، روندها و ریشه‌ها


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳ مهر ۱۳۹۰ , September 25 2011
  شماره ۹۰/۱۰۴/۱۱,  ۵۰ص.,  تهران
نویسنده (گان):گلشن‌پژوه، محمودرضا؛
کدبازیابی: F806702
چکیده: پژوهش حاضر حاصل بررسی مهم‌ترین یافته‌های چهار گزارش جدید منتشره در آمریکاست که به ابعاد مختلف اسلام‌هراسی، نهادها و افراد فعال در این امر و همچنین نوع نگاه جامعه مسلمان آمریکا به خود و جایگاه خویش در این کشور پرداخته است. متن پس از بررسی نکات محوری این گزارش‌ها و همچنین داشتن نیم‌نگاهی به وضعیت و موقعیت اسلام‌ستیزی در اروپا، به بررسی تاریخی ـ تحلیلی عوامل تشدیدکننده اسلام‌هراسی در غرب پرداخته و اهداف پنهان و آشکار رواج هراس از اسلام را نیز به بررسی می‌نشیند. آسیب‌شناسی وضعیت کنونی مسلمانان و آینده روند فعلی اسلام‌هراسی، بخش پایانی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد.
موضوع(ات): اسلام‌ستیزی؛ اسلام‌ستیزی - ایالات متحده؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: