گلد کارت

گلد کارت رستوران آنتروکوت، کارت ویژه ای است که برای مشتریان خاص رستوران صادر می گردد.

این کارت ویژه، مخصوص وعده نهار ظهر های غیر تعطیل بوده و دارای تخفیف ویژه برای صورتحساب میز مهمان می باشد.