Spedycja morska

Spedycja morska (transport morski), też w dziedzinie rozmyślań prawnych a także teoretycznych, gdy oraz w powszedniej praktyce spedycyjnej nierozłącznie łączy się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), które zwie się także Międzynarodowymi Regułami Handlu, a stosuje w przypadku usług rodzaju transport kontenera czy kontener transport.

Spedycja morska INCOTERMS to indeks międzynarodowych uporządkowań prawnych, ujmujących warunki sprzedaży, jakich wykładnia może być globalnie przyjęte na całym świecie.  , tym samym jego zorganizowania nie pożąda podjąć się byle kto, natomiast pomóc w jego realizacji zdoła tylko profesjonalna spedycja transportowa.

Dostosowania te dzielą koszty jak również odpowiedzialność między nabywcę oraz sprzedawcę, natomiast też określają rodzaje transportu. Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, jakie zostały ogłoszone w 1936 roku oraz reguluje transport morski. Teraz obowiązuje wersja Incoterms 2010, która zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Uregulowania INCOTERMS a także ich cechy: obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi (też w ramach transport kontenera) ich stosowanie bywa fakultatywne obowiązują jedynie eksportera a także importera – z ich używania wyłączeni są spedytorzy a także firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem morskim artykułów od sprzedawcy do nabywcy. Zawiera to m.in. przewóz artykułów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych jak również importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu oraz ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnorakich punktach procesu transportowego. Incoterms są stosowane stale w połączeniu z lokalizacją geograficzną jak również nie zajmują się przeniesieniem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” a także kontener-transport.spedycja morska

Incoterms 2000

Wytyczne jak również prawa są zalecane a także publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 może być oryginalny tekst angielski, który został zaaprobowany poprzez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.
Kanony oraz prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na wspólne dla poszczególnych grup warunki, m.in. opłaty za transport a także ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (zaś tym samym sfinalizowania dostawy, co bywa bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności oraz koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi a także importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, gdy również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten prezentuje najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) a także zaangażowanie ze strony sprzedającego (dot. usług kontener transport). Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji nabywcy w oznaczonym miejscu, bez zobligowania do kolejnych czynności ze strony zbywcy.

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (zarówno: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Traqnsport kontenera.

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania produktów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu poprzez kupującego, w oznaczonym miejscu. Ładunek uważa się za dostarczony w momencie załadunku poprzez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia czy utraty towaru na kupującego.

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego a także ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia artykułów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, natomiast bez załadunku produktów na statek. Od owego momentu wszelkie koszty jak również ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany tylko w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera jak również wodnego – śródlądowego.

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Kiedy w wypadku FCA, niemniej jednak punktem przeniesienia kosztów oraz ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego bywa moment przekroczenia burty statku przez towar, sprzedający ponosi także koszty załadunku. Termin zdoła być używany zaledwie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający obejmuje umowę przewozu jak również ponosi jego koszty. Sprzedający może być też zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszystkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem jak również innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt a także fracht (… określony port przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia produktów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), które leżą po stronie kupującego; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek armatora wskazanego przez sprzedającego transport kontenera.

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie oraz fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający jest odpowiedzialny zarówno za zawarcie umowy oraz opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Pożądane byłoby zaznaczyć, że Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej tylko w podstawowym zakresie. Też CFR gdy jak również CIF mogą być używane zaledwie w odniesieniu do transportu morskiego jak również wodnego śródlądowego.

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim jak również wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne oraz ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
Grupa D – Arrival – Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia.

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający może być zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, aczkolwiek przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W wypadku dostawy DAF, koszt a także ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany może być do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) przez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający bywa zobowiązany ponieść wszelkie koszty do tego momentu, ponosi także ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający bywa zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt a także ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego oraz multimodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, kiedy w wypadku DES, aczkolwiek towar winien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty oraz ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego jak również multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują sprzedającego do dostarczenia towarów – kontener transport – we wskazane (dowolne) miejsce, zarówno w kraju odbiorcy, wraz z poniesieniem wszystkich kosztów a także ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszystkich kosztów celnych oraz odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Przesyłkę uważa się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszystkich środków transportu, aczkolwiek w wypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) powinny zostać użyte terminy DES bądź DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność a także zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność jak również pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Incoterms 2010

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się wyłącznie grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu a także jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek bywa w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES i DDU.

Powyższe dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport.