THIẾT BỊ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC THƯ VIỆN ẢNH VIDEO CLIP TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Thiết bị chế biến cao su SVR 3L
Thiết bị chế biến cao su SVR 10,20
Thiết bị chế biến Latex ly tâm
CÔNG NGHỆ MỚI
NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN
TÌM KIẾM

TIN TỨC

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ HƯỞNG CỔ TỨC 2010

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và hưởng cổ tức năm 2010

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

COÂNG TY COÅ PHAÀN CÔ KHÍ CAO SU                    Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


                  Soá :     91   /TB-CKCS                               Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy     23 thaùng   3   naêm 2011
THOÂNG BAÙO
Veà vieäc choát danh saùch coå ñoâng vaø höôûng coå töùc naêm 2010
Teân toå chöùc phaùt haønh               : COÂNG TY COÅ PHAÀN CÔ KHÍ CAO SU
Loaïi chöùng khoaùn                       : Coå phieáu phoå thoâng
Voán ñieàu leä                                  : 27.000.000.000 ñoàng ( Hai möôi baûy tyû ñoàng)
Meänh giaù                                       : 10.000 ñoàng/coå phaàn
1.      Coâng ty Coå phaàn Cô khí Cao su xin traân troïng thoâng baùo ñeán quyù coå ñoâng veà vieäc chia coå töùc naêm 2010 nhö sau :

v     Tyû leä coå töùc naêm 2010                           : 4,50% (caên cöù theo noäi dung nghò quyeát Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng thöôøng nieân naêm 2010 ngaøy 16/04/2010 cuûa Coâng ty CP Cô khí Cao su)

v     Ngaøy choát danh saùch traû coå töùc            : 01/04/2011

v     Thôøi gian chi traû                                      : töø ngaøy 15/4/2011 đến hết ngày 30/04/2011( sau thời gian này nếu muốn nhận cổ tức, vui lòng liên hệ trước theo số điện thoại 3.5974.601)

v     Hình thöùc chi traû                                      : Tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn

  1. Ñeå ñöôïc höôùng daãn chi tieát, xin vui loøng lieân heä Coâng ty Coå phaàn Cô khí Cao su theo soá ñieän thoaïi 08.35974606.
v     Ñòa ñieåm chi traû vaø giao dòch : Soá 12, Ñöôøng HT 25, Khu phoá 2, Phöôøng Hieäp Thaønh, Quaän 12, Tp.HCM.
v     Khi ñeán nhaän coå töùc hay ñoåi soå chöùng nhaän sôû höõu coå phaàn, ñeà nghò quyù Coå ñoâng mang theo :
+       Soå chöùng nhaän coå phaàn, CMND hoaëc giaáy tôø töông ñöông khaùc.
+       Tröôøng hôïp uûy quyeàn ñeà nghò ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn coù giaáy uûy quyeàn theo luaät ñònh.
Nôi nhaän :                                                                                  TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
-         Coå ñoâng Coâng ty;
-         Löu : VT, TCHC.

                                                                                                         Phaïm Hoàng Haûi

                                                                                                                   (ñaõ kyù)

 

 
Các tin đã đăng
mẫu ủy quyền nhận cổ tức (14/04/2010)
Thông Báo chốt danh sách cổ đông và hưởng cổ tức năm 2009 (14/04/2010)
Thông Báo chốt danh sách cổ đông lưu ký chứng khoán trên sàn UPCOM (05/10/2009)
Đại hội cổ đông thường niên 2008 và kế hoạch 2009 (20/04/2009)
Triễn lãm máy móc thiết bị ngành cao su nhựa bao bì & đóng gói (18/11/2008)
'Rắn cao su': Năng lượng điện từ sóng biển - 16/7/2008 (29/07/2008)
Campuchia: Năm 2009 xuất khẩu 50.000 tấn mủ cao su (14/07/2008)
CỔ PHẾU CAO SU ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO (07/07/2008)
Thông tư 09/TT-BXD ngày 17/04/2008 hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (26/06/2008)
Biến rác cao su thành Dầu, chất đốt giá rẻ (23/06/2008)
 
Người truy cập: 439943
© 2007 - Bản quyền của Công ty CP Cơ Khí Cao Su.
Thiết kế bởi LPVIETNAM