11_2
 sold out bjd 三分 苏+女神胸台

February 04, 2016

-苏- 她有时候会让我想起猫眼三姐妹
 
 
 
 
 
 
 
-完售-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
女神胸台

February 04, 2016

女神胸台,膊围10cm   使用后立刻拥有女神感觉up,胸口的设计归纳了欧式的宫廷气质花纹,非常合适小姐姐。胸台可通过随机掉落现货,收集皮册徽章或者dp抽奖等多种渠道获得购买机会。