ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

ನೀವು @TwitterDev ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @TwitterDev ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  14 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  To make room for more expression, we will now count all emojis as equal—including those with gender‍‍‍ ‍‍and skin tone modifiers 👍🏻👍🏽👍🏿. This is now reflected in Twitter-Text, our Open Source library. Using Twitter-Text? See the forum post for detail:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 2. ಸೆಪ್ಟೆಂ 17

  Join 's Diana Helander () at the Summit today where she shares her experiences on managing the impact of a business transition on a developer community.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 3. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

  We are excited to announce our launch of competitive tracking and industry benchmarks for video! Learn more on the Blog:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 4. ಸೆಪ್ಟೆಂ 11

  Attending tomorrow? Don’t miss the session by and discussing the evolution of the API platform

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 5. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಸೆಪ್ಟೆಂ 11

  To strengthen the security of our systems, today we changed how apps can access images via the Direct Message API. If your app renders images from this API, please see today’s update for details.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 6. ಆಗ 28

  Back to school 🏫! Are you teaching Twitter APIs in your classroom? We just published a Twitter for Educators playbook 📘 with tips and FAQs to help get your students set up with developer account access. Take a look 👀!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 7. ಆಗ 28

  Twitter Data and AI were recently combined in support of the United Nations' Sustainable Development Goals initiative. Learn how Citibeats worked with the UN to surface the most pressing needs of citizens in 4 Spanish cities from our new developer story.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 8. ಆಗ 21

  Sometimes the "most famous" doesn't equal the "most influential". Read how the team at Ghergich & Co. used the premium Search Tweets: 30-Day API to find the most impactful Twitter users for their pet subscription service client in today's data story!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 9. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಆಗ 16

  I shared the following message with our Twitter team this morning

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 10. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಆಗ 16

  Today, our User Streams, Site Streams, and legacy Direct Message endpoints will begin a brief period of degraded service before being retired entirely. Developers using these services can learn more and find migration guides on the forum:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 11. ಆಗ 14

  Finance professionals can now find market-moving Tweets within the vast conversations on . We have partnered with Bloomberg () to surface the most relevant and high-quality conversations. Learn more here:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 12. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಆಗ 13

  Reminder‼️ This week, on August 16th, User Streams, Site Streams, and the legacy Direct Message endpoints will be deprecated. Today's forum post shares what to expect as well as instructions for those who have not yet migrated off of these endpoints.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 13. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 24

  And, if you’re not already following our other channels for developer news, learn more about how to stay informed:

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 14. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 24
  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 15. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 24

  We know these changes add a few steps and more time to getting started. We appreciate your part in helping improve developer accountability and curb API misuse. We’re committed to supporting all developers who want to build high-quality, policy-compliant experiences on Twitter.

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 16. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 24

  On September 10th, we’re applying new default app-level rate limits on POST endpoints for Tweets, Retweets, DMs, follows, and likes. We will contact developers who may be impacted to help them continue high-volume access for policy-compliant usage.

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 17. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 24

  New apps must now be created in the new app management portal on (no longer at ) and require an approved developer account.

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 18. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 24

  As a developer platform, our first responsibility is our users: to provide a place that supports the health of conversation on Twitter. To continue to prevent misuse of our platform, we are introducing a few new requirements for developers today.

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 19. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 23

  Today's forum post is for all developers still using User Streams, Site Streams, or the legacy Direct Message endpoints. 👀See the post for steps to migrate and a notification about new event types you will see in advance of the sunset of these products.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 20. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 19

  Reminder! We shared earlier this year that the following products will go away on August 16th. - Legacy Direct Message endpoints - User Streams - Site Streams If you are using these products, visit the docs for instructions on how to avoid disruption.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·