Pre seniorov

Denný stacionár

Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá, zabudnúť na samotu a vyplniť voľný čas.

Zariadenie opatrovateľskej služby

V novovytvorenom Zariadení opatrovateľskej starostlivosti sa staráme o seniorov, ktorí podporu inej osoby potrebujú len na kratší čas, napr. po pobyte v nemocnici, pri rehabilitáciách a podobne.

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je určené starším ľudom, ktorí už nedokážu dostatočne uspokojiť svoje potreby a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby.

Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie je určené ľudom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti je najmenej V) a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

Pre mladých

Praktická škola

Praktická škola poskytuje nižšie stredné vzdelanie ISCED 2C, ktoré je súčasťou základného vzdelania. Škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím rôzneho veku.

Denné centrum

V Dennom centre poskytujeme podporu pri získavaní alebo prehlbovaní zručností potrebných k samostatnému životu. Centrum funguje v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 a program je rozdelený na dopoludňajšiu a poobedňajšiu časť.

Práca – Chránená dielňa

V rámci našej práce sa snažíme podporovať samostatnosť, ktorej dôležitou súčasťou je práca. Mladí so zdravotným znevýhodnením pracujú v chránenej dielni, v ponuke ktorej nájdete výrobky:

Centrum voľného času

Cieľom CVČ Radosť je ponúknuť možnosti zmysluplného trávenia voľného času, spoločne zdieľať úspechy a rozvíjať priateľské vzťahy medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou.

Pre deti

Centrum voľného času

Cieľom CVČ Radosť je ponúknuť možnosti zmysluplného trávenia voľného času, spoločne zdieľať úspechy a rozvíjať priateľské vzťahy medzi deťmi, mládežou, ako aj staršími.

Materské centrum

Materské centrum Radosť bolo založené z iniciatívy mladých mamičiek, ktoré túžili plnohodnotne využívať čas na materskej dovolenke.

Pre verejnosť

Aktuálne

Aktuálne informácie z prebiehajúcich aktivít môžete získať na našej FB stránke alebo sa cez kontaktný formulár môžete prihlásiť na odber noviniek v našom pravidelnom newslettri.

Ponuka služieb a výrobkov

Popri sociálnych, vzdelávacích a voľnočasových aktivitách poskytujeme aj ďalšie služby, o ktorých budeme postupne informovať. Ponuku výrobkov našich chránených dielni môžete nájsť v našom e-shope: http://eshop.barlicka.com/

Prenájom priestorov

Svoje priestory ponúkame ďalším, stretávajú sa u nás neziskové iniciatívy, susedské schôdze, výročné členské stretnutia ako aj ďalší záujemcovia. Viac informácií o čase a podmienkach získate na našom telefónnom čísle: 051/749 8850.

Dokumenty

Na tomto mieste uverejňujeme povinne zverejňované zmluvy a dokumenty určené verejnosti.

Projekty

Top
English