Committee

Conference Chairs
Henry Duh 杜本麟, University of Tasmania
Yihsiu Chen 陳宜秀,  HTC

Program Co-Chairs
Hao-Chuan Wang 王浩全, National Tsing Hua University
Gary Hsieh 謝同濟, University of Washington
Xiaojun Bi 畢小俊, Google

Poster Co-Chairs
Xianghua Sharon Ding, Fudan University
Yong Ming Kow, City University of Hong Kong

Publication Co-Chairs
Yi Ji, University of Technology, Sydney
Ryan Wang, National Taipei University of Technology

Publicity Co-Chairs
Tony Huang, University of Tasmania
Chen Zhao, Singapore University of Technology and Design

Steering Committee
Henry Duh, 杜本麟,  University of Tasmania
Wei Li, 李維, Autodesk, Canada
Xiangshi Ren, 任向實, Kochi University of Technology
Shengdong Zhao, 趙盛東, National University of Singapore

Technical Liaison
Chaklam Silpasuwanchai, Kochi University of Technology

Program Committee Members
Liwei Chan, National Taiwan University
Yunan Chen, University of California, Irvine
Monchu Chen, Madeira Interactive Technologies Institute
Jilin Chen , Google
Nicholas Chen, Microsoft Research
Bing-Yu Chen, National Taiwan University
Hao-Hua Chu, National Taiwan University
Darren Edge, Microsoft Research Asia
Morten Fjeld, Chalmers University of Technology
Chun-Cheng Hsu, National Chiao Tung University
Yu-Hsiu Hung, National Cheng Kung University
Yong Ming Kow, City University of Hong Kong
Effie Law, University of Leicester
Yu-Hao Lee, University of Florida
Wei Li, Autodesk Research
Wen-Chieh Lin, National Chiao Tung University
Wei Liu, Tongji University
Xiaojuan Ma, Huawei Noah's Ark Lab
Yongqiang Qin, Tsinghua University
David Shamma, Yahoo Research
Patrick C. Shih, The Pennsylvania State University
Huatong Sun, University of Washington Tacoma
Hsien-Hui Tang, National Taiwan University of Science and Technology
John Tang, Microsoft Research
Jenn Thom, Amazon
Stephanie Tom Tong, Wayne State University
Andy Wu, GE Global Research
Anbang Xu, IBM Research – Almaden
Xing-Dong Yang, University of Calgary
Lisa Lixiu Yu, Carnegie Mellon University
Neng-Hao Jones Yu, National Chengchi University
Xiaojun Yuan, University at Albany, Sate University of New York

Shengdong Zhao, National University of Singapore
Haiyi Zhu, Carnegie Mellon University