Committee

Conference Chairs
Xiaojun Bi, Google 

Lu Xiao, University of Western Ontario

Program Co-Chairs

Xianghua (Sharon) Ding, Fudan University 
Feng Tian, Chinese Academy of Science
Yong Ming KowCity University of Hong Kong

Local Chair
Rongrong Wang, Samsung Research America

Publication Co-Chairs
Yi Ji, University of Technology, Sydney
Ryan Wang, National Taipei University of Technology

Poster Co-Chairs
Haipeng Mi, TsingHua University
Minghui Sun, JiLin University

Publicity Co-Chairs
Wei Liu, Tongji University
Dongyuan Li, Huawei
Hao Xu, Jilin University

Industrial Co-Chairs
Yunqiu Li, Swansea University
Jason Chen Zhao, NetEase Research

Yawen Li, National University of Singapore
Xiaojuan Ma, Huawei Noah's Ark Lab
Huawei Tu, Swansea University

Technical Liaison
Chaklam Silpasuwanchai, Kochi University of Technology

Program Committee Members
Huawei Tu, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics
Kening Zhu, School of Creative Media, City University of Hong Kong
Hongbo Fu, City University of Hong Kong
Xinru Page, Bentley University
Patrick C. Shih, Indiana University
Jian Zhao, University of Toronto
Shengdong Zhao, National University of Singapore
Haiyi Zhu, University of Minnesota
Jeffrey Ho, City University of Hong Kong
Yizhong Xin, Shenyang University of Technology
Huaxin Wei, Hong Kong Polytechnic University
Judy Chen, Google
Oscar Kin-Chung Au, City University of Hong Kong
Chun-Cheng Hsu, National Chiao Tung University
Bing-Yu Chen, National Taiwan University
Wei Liu, TU Delft
Liwei Chan, National Taiwan University
Yu-Hsiu Hung, National Cheng Kung University
Morten Fjeld, Chalmers University of Technology
Anbang Xu, IBM Research - Almaden
Wen-Chieh Lin, National Chiao Tung University
Monchu Chen, Madeira Interactive Technologies Institute
Hsien-Hui Tang, NTUST
Neng-Hao Yu, National Chengchi University
Xing-Dong Yang, Dartmouth College
Jenn Thom, Amazon
Yongqiang Qin, Tsinghua University