פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]

 

 

מסים – מס הכנסה

תוכן ענינים

 

חלק א': פרשנות

Go

24

סעיף 1

הגדרות

Go

24

 

חלק ב': הטלת המס

Go

28

 

פרק ראשון: המקור

Go

28

סעיף 2

מקורות הכנסה [5

Go

28

סעיף 2א

השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפרסים

Go

29

סעיף 3

הכנסות אחרות [5

Go

29

סעיף 3א

הכנסה מאזור

Go

34

 

פרק שני: המקום

Go

35

סעיף 4

מקום ההכנסה במכירה לחוץ לארץ

Go

35

סעיף 4א

מקום הפקת ההכנסה

Go

35

סעיף 5

הוראות מיוחדות לענין מקום ההכנסה

Go

36

 

פרק שלישי: תקופת השומה

Go

37

סעיף 6

שנת מס

Go

37

סעיף 7

תקופת שומה מיוחדת

Go

37

סעיף 8

חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת [5

Go

38

סעיף 8א

חלוקת הכנסה מעבודות שמשך ביצוען עולה על שנה

Go

39

סעיף 8ב

דינן של הכנסות לפי סעיף 2

Go

39

סעיף 8ג

מועד החיוב של הכנסה מהפרשי שער

Go

40

 

חלק ג': חישוב ההכנסה לענין מס

Go

40

 

פרק ראשון: פטור

Go

40

סעיף 9

הכנסות פטורות

Go

40

סעיף 9א[1]

פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה

Go

51

סעיף 9ב

פטור לקיצבה אחרת

Go

54

סעיף 9ג

הנחה לקצבה של תושב ישראל לראשונה ושל תושב חוזר ותיק

Go

54

סעיף 9ד

פטור להכנסה מדמי שכירות מסוימים

Go

54

סעיף 10

הנחה ממס על הענקה בעד פריון עבודה ושכר עבודה בעד עבודה במשמרות

Go

55

סעיף 11

הטבות מס ביישובים

Go

55

סעיף 11ג

הגבלה על הנחה או הטבה

Go

56

סעיף 13א

דיבידנד מהכנסה מועדפת

Go

56

סעיף 14

תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר

Go

57

סעיף 14א

הכנסות חברה שהשליטה על עסקיה היא מחוץ לישראל

Go

58

סעיף 14ב

סמכות לפטור

Go

58

סעיף 15

מילווה המדינה

Go

58

סעיף 15א

סמכות לפטור הפרשי הצמדה וריבית על פיקדון, תכנית חיסכון ואיגרות חוב

Go

58

סעיף 15ב

חישוב הריבית הריאלית

Go

59

סעיף 16

פטור על ריבית מסויימת

Go

59

סעיף 16א

סמכות להחזיר מס לתושב חוץ

Go

59

סעיף 16ב

הפרשי הצמדה מסויימים

Go

59

סעיף 16ג

הכנסה ממכירת מים

Go

59

סעיף 16ה

הכנסות מעסקאות מסויימות בשוק ההון

Go

59

 

פרק שני: ניכויים וקיזוזים

Go

59

סעיף 17

הניכויים המותרים [11

Go

59

סעיף 18

סייגים לניכוי הוצאות מסויימות [11

Go

61

סעיף 20

סמכות לקבוע כללים בדבר ניכויים מסויימים

Go

63

סעיף 20א

ניכויים לחקירות מדעיות

Go

63

סעיף 20א1

תקרה כוללת לניכוי בשל מחקר ופיתוח

Go

64

סעיף 20א2

ניכוי בשל מחקר ופיתוח   תוספת לבסיס המקדמות

Go

64

סעיף 20ב

ניכוי בשל מזונות לתושב חוץ

Go

64

סעיף 21

פחת נכסים [11

Go

64

סעיף 22

זקיפת פחת משנה לשנה

Go

65

סעיף 23

סייג לניכויי פחת [

Go

65

סעיף 24

פחת בהעברת נכס שאין עמה העברת שליטה

Go

65

סעיף 25

שליטה מהי

Go

65

סעיף 26

בעל השליטה מיהו

Go

66

סעיף 26א

המועד הקובע מהו

Go

66

סעיף 27

ניכוי בעד חילוף מכונות וציוד

Go

66

סעיף 27א

ניכוי בעד פחת בחילוף מקרקעין ובפינוי ובינוי

Go

66

סעיף 28

קיזוז הפסד [13

Go

66

סעיף 29

הפסד שהיה  בחוץ לארץ

Go

67

סעיף 30

סייג לניכויים [11

Go

68

סעיף 31

תקנות בדבר ניכוי הוצאות

Go

68

סעיף 32

ניכויים שאין להתירם

Go

68

סעיף 32א

סייג להתרת ניכויים והקטנת מקדמות בשל דיווח לקוי

Go

70

סעיף 33

הגבלת ניכויים, זיכויים וקיזוזים בשל פנקסים בלתי קבילים

Go

71

 

פרק שלישי: ניכויים, זיכויים וקיצבאות ילדים

Go

71

סעיף 33א

הגדרות

Go

71

סעיף 34

זיכוי לתושב ישראל

Go

71

סעיף 35

זיכוי לעולה

Go

71

סעיף 36

זיכוי בעד נסיעה למקום ההשתכרות

Go

72

סעיף 36א

זיכוי לאשה

Go

72

סעיף 37

זיכוי בעד בן זוג

Go

72

סעיף 38

זיכוי בעד בן זוג עובד

Go

72

סעיף 39

זיכוי בעד בן זוג עוזר

Go

72

סעיף 39א

זיכוי לחייל משוחרר

Go

72

סעיף 40

נקודות קיצבה וזיכוי בעד ילדים

Go

73

סעיף 40א

נקודת זיכוי לגרוש שנשא אשה אחרת

Go

73

סעיף 40ב

נקודת זיכוי לנער

Go

74

סעיף 40ג

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי

Go

74

סעיף 40ד

מחצית נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע

Go

74

סעיף 40ה

מניעת כפל

Go

75

סעיף 41

בן זוג שהיה נשוי חלק מהשנה

Go

75

סעיף 44

זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד

Go

75

סעיף 45

זיכוי בעד נטולי יכולת

Go

75

סעיף 45א

זיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים

Go

75

סעיף 46

תרומה למוסד ציבורי

Go

77

סעיף 46א

תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמו"פ

Go

77

סעיף 46ב

זיכוי בשל תרומה   תוספת לבסיס המקדמות

Go

77

סעיף 47

ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קצבה

Go

77

סעיף 47א

ניכוי בשל תשלומי ביטוח לאומי ומס מקביל

Go

79

סעיף 47ג

שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני כתשלומים לקופת גמל

Go

79

סעיף 48

זיכויים לתושבי האזור

Go

79

סעיף 48א

זיכויים לעובד זר

Go

79

 

חלק ד': חישוב ההכנסה במקרים מיוחדים

Go

79

 

פרק ראשון: חברות ביטוח

Go

79

סעיף 49

חברת ביטוח כללי

Go

79

סעיף 50

חברת ביטוח חיים

Go

80

סעיף 51

הוצאותיה של חברת ביטוח חיים

Go

80

סעיף 52

חברת ביטוח חיים המקבלת פרמיות מחוץ לארץ

Go

80

סעיף 53

מבטח חוץ שקיבל פרמיות מביטוח בישראל [19

Go

80

 

פרק שני: גופים שיתופיים

Go

80

סעיף 54

הגדרות

Go

80

סעיף 55

שומת קיבוץ

Go

80

סעיף 56

ההכנסה החייבת [19א

Go

80

סעיף 57

המס [19א

Go

81

סעיף 58

נקודות זיכוי בעד ילדים

Go

81

סעיף 58א

קרן השתלמות לחבר קיבוץ

Go

81

סעיף 61

מושבים שיתופיים וכדומה [19ב]

Go

82

סעיף 62

אגודה שיתופית חקלאית [19ג]

Go

82

סעיף 63

שותפויות

Go

82

סעיף 64[1]

חברות בית [52א]

Go

83

סעיף 64א[1]

חברות משפחתיות

Go

83

סעיף 64א1

חברה שקופה

Go

85

 

פרק שני 1: קרן להשקעות במקרקעין

Go

88

סעיף 64א2

הגדרות

Go

88

סעיף 64א3

קרן להשקעות במקרקעין

Go

89

סעיף 64א4

ההכנסה מקרן להשקעות במקרקעין

Go

90

סעיף 64א5

ניכוי המס

Go

90

סעיף 64א6

שומה, השגה, ערר, ערעור וגביה

Go

91

סעיף 64א7

מס רכישה מופחת

Go

91

סעיף 64א8

קיזוז הפסד שהיה לבעל מניות

Go

91

סעיף 64א9

העברת הכנסה חייבת לבעלי המניות וחלוקת רווחים

Go

91

סעיף 64א10

הוראות לענין חברה שחדלה להיות קרן להשקעות במקרקעין

Go

92

סעיף 64א11

סמכות שר האוצר

Go

92

 

פרק שלישי: הכנסת בני-זוג

Go

92

סעיף 64ב

בן זוג רשום

Go

92

סעיף 65

חישוב מאוחד

Go

93

סעיף 65א

תיק על שם בני זוג

Go

93

סעיף 66

חישוב נפרד [23

Go

93

סעיף 66א

הוראות כלליות

Go

95

סעיף 66ב

הכנסת משפחה אומנת

Go

95

סעיף 67

הכנסת איש ואשה במשק חקלאי [23

Go

95

 

פרק שלישי 1: תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ

Go

95

סעיף 67א

תושב ישראל השוהה בחו"ל

Go

95

 

פרק שלישי 2: פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית

Go

96

סעיף 67ב

הגדרות

Go

96

סעיף 67ג

חברת החזקות ישראלית

Go

96

סעיף 67ד

חברה מוחזקת

Go

97

סעיף 67ה

פטור להכנסתה של חברת החזקות ישראלית

Go

97

סעיף 67ו

דיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית

Go

97

סעיף 67ז

דיבידנד רעיוני

Go

98

סעיף 67ח

הוראות מיוחדות לענין מי שהיה לתושב ישראל

Go

98

סעיף 67ט

מכירת מניה בחברת החזקות ישראלית

Go

98

סעיף 67י

חברה שחדלה להיות חברת החזקות ישראלית

Go

98

סעיף 67יא

סייג לתחולת סעיף 75ב

Go

99

 

פרק רביעי: תושבי-חוץ

Go

99

סעיף 68א

תנאים למתן הקלות לתושב חוץ

Go

99

סעיף 68ב

מינוי נציג

Go

99

סעיף 69

שאינם תושבים

Go

99

סעיף 70

פטור ספן חוץ [8

Go

99

סעיף 71

רווחי ספן חוץ ממטען ישראלי

Go

100

סעיף 72

חישוב רווחיו של ספן חוץ שבידו תעודה

Go

100

סעיף 73

חישוב רווחי ספן חוץ במקרים אחרים

Go

100

סעיף 74

אניה שבאה באקראי

Go

100

סעיף 75

מפעלי תובלה אווירית ומפעלי אלחוט [21]

Go

100

סעיף 75א

עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ

Go

100

 

פרק רביעי 1: חברה נשלטת זרה

Go

100

סעיף 75ב

בעלי שליטה ישראלים בחברה נשלטת זרה

Go

100

 

פרק רביעי 2: נאמנויות

Go

103

סעיף 75ג

הגדרות

Go

103

סעיף 75ד

יוצר הנאמנות

Go

105

סעיף 75ה

נהנה בנאמנות

Go

105

סעיף 75ו

חיובה של הכנסת הנאמן במס

Go

105

סעיף 75ו1

חיובה של הכנסת הנאמן בידי היוצר או הנהנה

Go

106

סעיף 75ז

נאמנות תושבי ישראל

Go

107

סעיף 75ח

נאמנות שחדלה להיות נאמנות תושבי ישראל

Go

108

סעיף 75ט

נאמנות יוצר תושב חוץ

Go

108

סעיף 75י

נאמנות נהנה תושב חוץ

Go

108

סעיף 75יא

נאמנות שחדלה להיות נאמנות נהנה תושב חוץ

Go

109

סעיף 75יב

נאמנות לפי צוואה

Go

109

סעיף 75יג

הקניה מאת  חבר בני אדם

Go

110

סעיף 75יד

חלוקה לנהנים לאחר סיום הנאמנות

Go

110

סעיף 75טו

הוראת לענין תשלום המס, גביה, דיווח ועונשין

Go

110

סעיף 75טז

הוראות כלליות

Go

110

סעיף 75טז1

חובת הגשת הודעה בידי יוצר

Go

111

סעיף 75טז2

חובת הגשת הודעה בידי נאמן

Go

111

סעיף 75טז3

חובת הגשת הודעה בידי נהנה

Go

112

סעיף 75יז

סייג לתחולה

Go

112

סעיף 75יח

סמכות שר האוצר

Go

112

 

פרק חמישי: רווחי חברת מעטים שלא חולקו

Go

113

סעיף 76

תחולה

Go

113

סעיף 77

רווחים לא מחולקים שרואים אותם כמחולקים [26

Go

113

סעיף 78

דיבידנד להלכה לחברות מעטים [26

Go

113

סעיף 79

מס שלא שולם יהיה חוב החברה [26

Go

113

סעיף 80

ריווח בלתי מחולק שחזרו וחילקוהו

Go

114

סעיף 81

ועדה מייעצת [26

Go

114

 

פרק ששי: עסקאות מיוחדות

Go

114

סעיף 82

פרשנות [24 סיפה, 25

Go

114

סעיף 83

הסבה לטובת צעירים

Go

114

סעיף 84

הסבה הניתנת לביטול

Go

114

סעיף 85

הערכת מלאי עסקי במקרים מסויימים

Go

114

סעיף 85א

מחירי העברה בעסקה בין לאומית

Go

115

סעיף 86

סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות [28]

Go

116

סעיף 87

הפרשות לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין [28א]

Go

117

 

פרק שביעי: תקני דיווח כספי בין-לאומיים – אי-תחולה בקביעת  ההכנסה החייבת לגבי שנות המס 2007 עד 2011

Go

117

סעיף 87א[1]

אי תחולת תקן חשבונאות מס' 29   הוראת שעה

Go

117

 

חלק ה': רווחי הון

Go

117

סעיף 88[1]

הגדרות

Go

117

סעיף 88א

קרן נאמנות חייבת שהפכה לקרן נאמנות פטורה

Go

121

סעיף 89

דין תמורה ודין רווח הון

Go

121

סעיף 91

המס על ריווח הון

Go

121

סעיף 92

קיזוז הפסד הון

Go

125

סעיף 93

ריווח הון בחבר  בני אדם שנתפרק

Go

126

סעיף 93א[1]

הוראות מיוחדות לענין פירוק בשנת המס 2003

Go

127

סעיף 94

מניות הטבה וכתבי אופציה

Go

127

סעיף 94א

מכירת הלוואה עם מניות

Go

128

סעיף 94ב

רווחים ראויים לחלוקה

Go

128

סעיף 94ג

הפחתת הדיבידנד

Go

129

סעיף 94ד

פדיון מניה באגודה שיתופית

Go

129

סעיף 95

ריווח הון ממכירה תמורת מניות בחברה

Go

129

סעיף 96

ריווח הון מנכס שנקבע לו פחת

Go

129

סעיף 97

פטור ממס

Go

130

סעיף 98

שיטת חישוב ריווח הון

Go

132

סעיף 99

דרישת ידיעות

Go

132

סעיף 100

העברת נכס למלאי עסקי

Go

132

סעיף 100א

אדם שחדל להיות תושב ישראל

Go

132

סעיף 100א1

חלוקה מרווחי שערוך

Go

133

סעיף 101

הפיכת מניות פרטיות למניות הנסחרות בבורסה

Go

134

סעיף 101א

סמכות שר האוצר

Go

135

סעיף 101ב

סמכות המנהל

Go

136

 

חלק ה'1: הקצאת מניות לעובדים

Go

136

סעיף 102

הקצאת מניות לעובדים

Go

136

 

חלק ה'2 שינוי מבנה ומיזוג

Go

138

 

פרק ראשון: פרשנות ותחולה

Go

138

סעיף 103

הגדרות

Go

138

סעיף 103א

תחולה על אגודות שיתופיות, קרנות נאמנות, עמותות, חברות ממשלתיות, חברות בת ממשלתיות וחברות עתירות מחקר ופיתוח

Go

140

סעיף 103א1

סמכות לשינוי תנאים

Go

140

 

פרק שני: מיזוג חברות ואגודות שיתופיות

Go

140

סעיף 103ב

פטור ממסים

Go

140

סעיף 103ג

תנאים לזכאות

Go

140

סעיף 103ד

סייג לענין קבלת תמורה במזומנים

Go

142

סעיף 103ה

דין נכס שהועבר במיזוג

Go

142

סעיף 103ו

ריווח הון ממכירת מניות

Go

142

סעיף 103ז

תיאומים לענין מניות הנסחרות בבורסה ולענין חברות קשורות

Go

143

סעיף 103ח

קיזוז הפסדים של חברה מעבירה וחברה קולטת

Go

143

סעיף 103ט

אישור מראש מאת המנהל לתכנית מיזוג

Go

144

סעיף 103י

מתן ההטבות ושלילתן

Go

144

סעיף 103יא

הפעלת חוק תיאומים בשל אינפלציה

Go

145

סעיף 103יב

שינוי הייעוד של נכס

Go

146

סעיף 103יג

דין איגוד

Go

146

סעיף 103יד

מקדמות של חברה קולטת

Go

146

סעיף 103טו

דין נכסים שהועברו במיזוג

Go

146

סעיף 103טז

דין עובד שעבר לחברה קולטת

Go

146

סעיף 103יז

סמכות לשלול הטבות בנסיבות מסויימות

Go

146

סעיף 103יח

תקנות לענין פרטים מסויימים

Go

146

סעיף 103יט

דו"חות

Go

146

סעיף 103כ

מיזוג על דרך של החלפת מניות

Go

147

 

פרק שלישי: העברת נכסים תמורת מניות

Go

147

סעיף 104

הגדרות

Go

147

סעיף 104א

העברת מלוא הזכויות בנכס

Go

147

סעיף 104ב

העברת נכס על ידי מספר בני אדם

Go

148

סעיף 104ג

העברת מניות לחברת אם

Go

149

סעיף 104ד

מכירת זכויות ונכסים

Go

150

סעיף 104ה

דרכי חישוב בעת מכירת הנכס

Go

151

סעיף 104ו

מכירת המניות

Go

151

סעיף 104ז

הוראות שונות

Go

151

סעיף 104ח

החלפת מניות

Go

151

 

פרק רביעי: פיצולי חברות, אגודות שיתופיות ועמותות

Go

155

סעיף 105

הגדרות

Go

155

סעיף 105א

דרכי הפיצול

Go

155

סעיף 105ב

פטור ממסים

Go

155

סעיף 105ג

תנאים לזכאות

Go

155

סעיף 105ד

חלוקת חבויות ורווחים

Go

157

סעיף 105ה

קיזוז הפסדים של חברה מתפצלת

Go

158

סעיף 105ו

דין נכס שהועבר בפיצול

Go

158

סעיף 105ז

ריווח ממכירת מניות

Go

158

סעיף 105ח

הוראות שונות

Go

159

סעיף 105ט

פיצול לחברה קיימת

Go

159

סעיף 105י

הסמכה בענין שינויי מבנה באיגודי מקרקעין

Go

159

 

פרק ראשון: הגדרות ופרשנות

Go

160

 

פרק שני: רווחים מניירות ערך מסוימים

Go

160

 

פרק שלישי: יחידה בקרן נאמנות

Go

160

 

פרק שלישי 1: מכירת נייר ערך או יחידה בקרן נאמנות פטורה או מעורבת,  בשנת המס 2003 – הוראת שעה

Go

160

 

חלק ו': חיוב במס על ידי נציג

Go

160

סעיף 106

נאמנים וכו' של פסולי  דין

Go

160

סעיף 108

תושב חוץ שמורשהו בארץ [35

Go

160

סעיף 109

הכנסת תושב חוץ מיפוי כוח וכו'

Go

160

סעיף 110

רב חובל

Go

160

סעיף 111

עסקים עם תושב חוץ

Go

161

סעיף 112

הנוהג במקום שאין לברר סכום הכנסתו של תושב חוץ

Go

161

סעיף 113

עסקאות בין  תושבי חוץ

Go

161

סעיף 114

שומת הכנסתו של תושב חוץ ממכירת תוצרת חוץ

Go

161

סעיף 115

תושב חוץ לא יישום על שם סוכן שאיננו מורשהו

Go

161

סעיף 116

פעולות שהן חובה על נאמנים וכו'

Go

161

סעיף 117

מנהלו של חבר  בני אדם

Go

161

סעיף 118

רשימות שנציג או סוכן חייבים בהכנתן

Go

161

סעיף 119

שיפוי לנציג

Go

161

סעיף 119א

גביית מס בנסיבות מיוחדות

Go

161

סעיף 120

שומת הכנסתו של נפטר

Go

162

 

חלק ו'1: הצמדת תקרות ההכנסה, נקודות זיכוי ונקודות קיצבה, הנחות סוציאליות וסכומי תרומה מוכרים

Go

163

סעיף 120א

הגדרות

Go

163

סעיף 120ב

הצמדה

Go

163

 

חלק ז': שיעורי המס

Go

164

סעיף 121

שיעור המס ליחיד

Go

164

סעיף 121ב

מס על הכנסות גבוהות

Go

164

סעיף 122

השכרת דירת מגורים

Go

164

סעיף 122א

הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל

Go

165

סעיף 124

שיעור המס על דמי מפתח ופרמיה [29ג]

Go

165

סעיף 124א

שיעור המס על מכירת זכויות שחוק הגנת הדייר חל עליהן

Go

165

סעיף 124ב

שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפרסים

Go

165

סעיף 125

שיעור המס על מכירת פטנט וכו' [29ד]

Go

165

סעיף 125א

המס על הכנסה לאחר פטירה

Go

165

סעיף 125ב[1]

שיעור המס על דיבידנד

Go

166

סעיף 125ב1

שיעור המס ופטור ממס על רווחים של יחיד מקרן נאמנות

Go

166

סעיף 125ג

שיעור המס על הכנסה מריבית ומדמי ניכיון

Go

166

סעיף 125ד

ניכוי מריבית

Go

167

סעיף 125ה

ריבית מוטבת

Go

167

סעיף 125ו

סייג

Go

167

סעיף 126

מס חברות [30]

Go

167

סעיף 126א

הטבה במס על הכנסה מדיבידנד שמקורה מחוץ לישראל   הוראת שעה לשנת המס 2009

Go

168

סעיף 129

פטור אגודות שיתופיות מסויימות ממס חברות [30ג]

Go

170

סעיף 129ב

הכנסה ממקרקעין ומניירות ערך זרים בידי קופת גמל

Go

170

סעיף 129ג

הכנסה של קרן נאמנות

Go

170

סעיף 129ד

הוראה מיוחדת לענין קיזוז הפסדים בקרן נאמנות חייבת

Go

171

סעיף 129ה

סמכות שר האוצר לענין מיסוי תכניות חסכון

Go

171

 

חלק ח': דו"חות, הודעות וידיעות

Go

171

 

פרק ראשון: הכנת דו"ח והגשתו

Go

171

סעיף 130

סמכות לחייב בניהול פנקסים [43

Go

171

סעיף 130א

ניהול פנקסים במטבע חוץ וקביעת ההכנסה בהתאם לכך

Go

173

סעיף 131

מי חייב בדו"ח

Go

173

סעיף 131א

דו"חות נוספים

Go

176

סעיף 131ב

דו"ח מרואה חשבון ופקיד ברית פיקוח

Go

176

סעיף 132

המועד להגשה [43א

Go

176

סעיף 133

דחיית המועד [43א

Go

176

סעיף 134

הודעה על התחלת התעסקות או שינויה

Go

176

סעיף 134א

סמכות לפטור מהגשת דו"ח

Go

177

סעיף 134ב

פטור מדיווח

Go

177

 

פרק שני: סמכות להשיג ידיעות

Go

177

סעיף 135

סמכות לדרוש דוחו"ת, ידיעות פנקסים וכו'

Go

177

סעיף 135א

סמכות לדרוש ידיעות על ספקים ולקוחות

Go

178

סעיף 136

סמכות לדרוש ממעביד דו"ח על עובדיו

Go

178

סעיף 137

סמכות לדרוש דו"ח על הכנסה המתקבלת או המשתלמת לאחר

Go

178

סעיף 138

סמכות לדרוש דו"ח מתופס בית

Go

178

סעיף 139

סמכות לדרוש דו"ח על מתגוררים ודיירים

Go

178

סעיף 140

סמכות לדרוש ידיעות רשמיות [47

Go

179

סעיף 140א

קבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי

Go

179

סעיף 141

חובת הודעה על הסכם לתשלום ניטו [48א]

Go

179

סעיף 141א

חובת דיווח של חלפני כספים   הוראת שעה

Go

179

 

פרק שלישי: שונות

Go

182

סעיף 142

פקיד שומה רשאי לדרוש מילואים או הוספות

Go

182

סעיף 143

עריכת דו"ח על ידי אחר

Go

182

סעיף 144

יש לראות דו"ח כאילו ניתן בהרשאה כהלכה [46]

Go

182

סעיף 144א

המצאת העתק של  תובענה לפקיד השומה

Go

182

 

חלק ט': שומת הכנסה, החלטת מיסוי, השגה וערעור

Go

182

 

פרק ראשון: השומה

Go

182

סעיף 145

סמכות לשום [55]

Go

182

סעיף 145א

סמכות לשום במקרים מיוחדים

Go

183

סעיף 145א1

סמכות לשום יהלומנים

Go

183

סעיף 145א2

שומה חלקית לענין פעולה החייבת בדיווח

Go

183

סעיף 145ב

פסילת ספרים בשל אי רישום תקבולים או אי ניהול קופה רושמת

Go

184

סעיף 146

ועדות לקבילות פנקסים

Go

184

סעיף 147

סמכות המנהל לעיין ולתקן [56]

Go

185

סעיף 148

רשימות נישומים והודעת שומה

Go

186

סעיף 149

הודעת שומה לנישום [59

Go

186

 

פרק שני: השגה וערעור

Go

186

סעיף 150

זכות השגה לפני פקיד השומה [59

Go

186

סעיף 150א

הדיון בהשגה

Go

186

סעיף 151

סמכות פקיד השומה בהשגה

Go

186

סעיף 152

הסכם או

Go

186

סעיף 153

זכות ערעור

Go

187

סעיף 154

בית משפט של ערעור

Go

187

סעיף 155

חובת הראיה [60

Go

187

סעיף 156

סמכות בית המשפט שלערעור

Go

187

סעיף 157

ערעור לפני בית המשפט העליון

Go

187

סעיף 158

תקנות לסדרי דין בערעור

Go

187

 

פרק שני-א: שמיעה והנמקה במיטב השפיטה

Go

187

סעיף 158א

שמיעת טענות ומתן נימוקים

Go

187

 

פרק שני-ב: החלטת מיסוי

Go

187

סעיף 158ב

הגדרות

Go

187

סעיף 158ג

סמכויות לענין החלטת מיסוי

Go

188

סעיף 158ד

בקשה להחלטת מיסוי

Go

188

סעיף 158ה

אגרת בקשה

Go

188

סעיף 158ו

הוראות נוספות

Go

188

 

פרק שלישי: טעויות והחזרת מס

Go

189

סעיף 159

פגמים וטעויות שאינם פוסלים

Go

189

סעיף 159א

החזר מס יתר בעקבות הדו"ח

Go

189

סעיף 160

החזרת מס יתר בעקבות שומה [68] צו תשל"ד 1974

Go

189

סעיף 160א

עיכוב החזר מס בהליך שומה

Go

190

 

חלק י': תשלומים וגביה

Go

190

 

פרק ראשון: ניכויים על חשבון מס

Go

190

סעיף 162

קיזוז המס על ריבית ודיבידנד [32]

Go

190

סעיף 163

הקלה ממס על דיבידנד של  חברות חוץ מהכנסה ישראלית

Go

190

סעיף 164

חובת ניכוי במקור  [48

Go

190

סעיף 165

קיזוז הניכוי [48

Go

191

סעיף 166

חובת המנכה [48

Go

191

סעיף 167

פקיד השומה רשאי לשום ניכויים [48

Go

192

סעיף 168

זכות השגה

Go

192

סעיף 170

חובת המשלם לתושב חוץ [42

Go

192

סעיף 171

חובת המנכה  מתושב חוץ

Go

193

סעיף 172

קיזוז הניכוי

Go

193

סעיף 173

פקיד השומה רשאי לשום את הניכוי [42

Go

193

סעיף 173א

סמכות להיכנס לחצרים, לבדוק ולחקור

Go

193

סעיף 173ב

דחיית מועדים בשל חג או חול המועד

Go

193

 

פרק שני: גביה

Go

193

סעיף 174

הגדרות [62

Go

193

סעיף 174א

חזקה

Go

194

סעיף 175

מקדמות [62

Go

194

סעיף 177

זקיפת תשלומים על חשבון  מקדמות [62

Go

194

סעיף 178

ספק לגבי מס לשנה הקובעת

Go

195

סעיף 179

שר האוצר רשאי לשנות שיעורים ומועדים [62

Go

195

סעיף 180

פקיד השומה רשאי לפטור או להגדיל  [62

Go

195

סעיף 181

דין מי שעדיין לא נישום [62

Go

195

סעיף 181א

סמכות למתן הנחה

Go

195

סעיף 181ב

מקדמה בשל הוצאות עודפות

Go

195

סעיף 181ג

קיזוז כנגד מס בעתיד

Go

196

סעיף 182

תשלום עם הגשת הדו"ח

Go

196

סעיף 183

תשלום לאחר הודעת שומה

Go

196

סעיף 184

תשלום לאחר השגה

Go

196

סעיף 185

תיאום תשלום לאחר פסק דין

Go

196

סעיף 186

ריבית על דחיית מועדי תשלומים [63

Go

197

סעיף 187

תשלום ריבית והפרשי הצמדה

Go

197

סעיף 187א

תמריץ להקדמת הגשת דו"ח ותשלום

Go

197

סעיף 188

קנס על אי הגשת דו"ח [43א

Go

197

סעיף 189

האחריות הפלילית שמורה

Go

198

סעיף 190

קנס על פיגור בתשלום [64

Go

198

סעיף 190א

קנס על קיזוז ניכוי במקור שלא כדין

Go

199

סעיף 191

קנס על גרעון

Go

199

סעיף 191א

קנס על אי ניכוי

Go

200

סעיף 191ב

הגדלת שיעורי המס בשל אי ניהול פנקסים

Go

200

סעיף 191ג

קנס על רישום כוזב

Go

200

סעיף 192

סמכות למנהל להקטין ריבית או קנס [65]

Go

200

סעיף 192א

המועד לתשלום ריבית, הפרשי הצמדה או קנס

Go

201

סעיף 193

פקיד השומה רשאי לאכוף תשלום [64

Go

201

סעיף 194

גביית מס במקרים מיוחדים [66]

Go

201

סעיף 195

תביעה על ידי פקיד השומה

Go

201

סעיף 195א

זקיפת תשלומים

Go

201

סעיף 195ב

עיצום כספי

Go

202

סעיף 195ג

דרישת עיצום כספי ותשלומו

Go

202

סעיף 195ד

כתב טענות

Go

202

סעיף 195ה

עדכון סכום העיצום הכספי

Go

202

סעיף 195ו

הפרשי הצמדה וריבית

Go

202

סעיף 195ז

גביה

Go

202

סעיף 195ח

שמירת אחריות פלילית

Go

203

סעיף 195ט

עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים

Go

203

 

פרק שלישי: הקלה ממסי-כפל

Go

203

סעיף 197

חובת הסודיות כשיש הסכם

Go

203

סעיף 198

סמכות להתקין תקנות

Go

203

סעיף 199

הגדרות [73

Go

203

סעיף 200

הוראות לזיכוי מסי כפל

Go

203

סעיף 201

הפחתת מסי חוץ

Go

204

סעיף 202

זיכוי מס חברות קודם לזיכוי מס הכנסה

Go

204

סעיף 203

סכום הזיכוי ממס חברות [73

Go

204

סעיף 204

סכום הזיכוי ממס הכנסה

Go

204

סעיף 205א

עודף זיכוי בשנת מס

Go

204

סעיף 206

כללים בחישוב ההכנסה לענין זיכוי

Go

205

סעיף 207

זיכוי לחשבון מס דיבידנד במקרים מיוחדים

Go

205

סעיף 207א

זיכוי בשל דיבידנד

Go

205

סעיף 207ב

זיכוי בשל מסי חוץ

Go

205

סעיף 207ג

זיכוי בשל מסי חוץ   עובד של מעביד מסוים

Go

205

סעיף 207ד

סייג לזיכוי

Go

205

סעיף 208

ויתור על זיכוי

Go

205

סעיף 210

טעות בחישוב הזיכוי [73

Go

205

סעיף 211

הגדרות

Go

205

סעיף 212

השפעת הקלה על קיזוז ועל החזרה

Go

206

סעיף 213

מקומו של דיבידנד בסולם ההכנסה

Go

206

סעיף 214

הקלת מסי כפל על הכנסת חוץ של תושב

Go

206

 

חלק י"א: עונשין

Go

206

סעיף 215

עבירות שאין עליהן עונש מפורש [75]

Go

206

סעיף 215א

אי הודעה על התחלת התעסקות או על שינוי בה

Go

206

סעיף 216

אי קיום דרישות מסויימות וכו' [76]

Go

206

סעיף 216א

תקיפה או הפרעה בשעת מילוי תפקיד

Go

207

סעיף 216ב

העברת נכסים בכוונה למנוע גביית מס

Go

207

סעיף 216ג

ייצוג שלא כדין

Go

207

סעיף 217

דו"ח וידיעות לא נכונים [77]

Go

207

סעיף 218

אי ניכוי מס [78

Go

207

סעיף 219

אי העברת מס שנוכה

Go

207

סעיף 220

מרמה וכו' [79]

Go

207

סעיף 220א

הצמדת הסכום שעליו מוטל קנס

Go

208

סעיף 220ב

תשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת

Go

208

סעיף 221

כופר כסף [79א]

Go

208

סעיף 222

חובת הראיה

Go

208

סעיף 223

חזקת אשמה

Go

208

סעיף 224

אחריות המסייע לעריכת דו"ח

Go

208

סעיף 224א

אחריות מנהל וכו'

Go

208

סעיף 225

התיישנות

Go

208

סעיף 226

הליכים לענישה אינם פוטרים מתשלום מס

Go

208

סעיף 227

חקירות וחיפושים

Go

209

סעיף 228

חוקים אחרים שמורים

Go

209

סעיף 228א

פרסום רשימת עבריינים

Go

209

 

חלק י"ב: הוראות כלליות

Go

209

סעיף 229

מינוי רשות מבצעת [3]

Go

209

סעיף 230

סמכויות המנהל [3א]

Go

209

סעיף 230א

צו התייצבות

Go

209

סעיף 231

חובת סודיות [4

Go

209

סעיף 232

עובד מס הכנסה לא יידרש לגלות סוד

Go

209

סעיף 233

פרסום רשימת נישומים

Go

209

סעיף 234

עונש על גילוי סוד הכנסה

Go

210

סעיף 235

סייג לחובת מסירת ידיעות [4

Go

210

סעיף 235א

פרשנות

Go

210

סעיף 235ב

סמכות לדרוש מסמכים מעורך דין

Go

210

סעיף 235ג

טענת חסיון

Go

210

סעיף 235ד

החלטת בית המשפט

Go

211

סעיף 236

רשות לייצג נישומים

Go

211

סעיף 237

החתימה על הודעות [53]

Go

211

סעיף 238

המצאת הודעות

Go

211

סעיף 240

עיגול סכומים

Go

212

סעיף 240א

כללי המרת הכנסה והפסדי חוץ

Go

212

סעיף 240ב

טפסים, מידע ודיווח

Go

212

סעיף 241

ציון תקופת שומה מיוחדת

Go

212

סעיף 242

השפעת דיני המסחר עם האויב או עם נפקדים [22]

Go

212

סעיף 243

סמכות להתקין תקנות

Go

212

סעיף 244

סמכות לשנות ניכויים וזיכויים

Go

213

סעיף 244א

סמכות מיוחדת

Go

213

סעיף 245

איסור מתן הנחות והקלות

Go

213

 

התוספת השניה

Go

214

סעיף 1

הגדרות

Go

214

סעיף 2

מס על הכנסה חסומה

Go

214

סעיף 3

זכותו של האפוטרופוס להקלות

Go

214

סעיף 4

שומת יחיד בעל הכנסה

Go

214

סעיף 5

חובת האפוטרופוס לשלם מס שעל הכנסה חסומה

Go

214

סעיף 6

חובת האפוטרופוס לשלם כל מס המגיע מבעל הכנסה חסומה

Go

214

סעיף 7

התוצאות של שחרור הכנסות

Go

214

סעיף 8

בעל הכנסה ששוחרר אחראי לשומה לפני השחרור

Go

215

סעיף 9

הקלת ההגבלות בזמן

Go

215

סעיף 10

בני אדם שהם בחזקת בעל הכנסה

Go

215

סעיף 11

מס על הכנסה שנצמחה וטרם שולמה

Go

215

סעיף 12

תחולה

Go

215

 

לוח ההשוואה לסעיפי הנוסח הישן

Go

216

 

 

 

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]*

חלק א': פרשנות

 

הגדרות [2]

 

1.       בפקודה זו –

 

           "אדם" – לרבות חברה וחבר בני-אדם, כהגדרתם בסעיף זה;

           "אחוזת- בית", בשטח עירוני – כמשמעותה בפקודת מס הרכוש העירוני, 1940;

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "בורסה" – בורסה לניירות ערך שניתן לה רישיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך, או בורסה לניירות ערך מחוץ לישראל, שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינה שבו היא מתנהלת, וכן שוק מוסדר, בישראל או מחוץ לישראל, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת;

 

 

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

           "בן זוג" – אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו;

 

 

(תיקון מס' 89) תשנ"ב-1992

 

           "בן זוג רשום" – בן זוג שנקבע או נבחר לפי סעיף 64ב;

 

           "בנין תעשייתי", בשטח שאינו עירוני – כמשמעותה בפקודת מס הרכוש החקלאי, 1942;

 

(תיקון מס' 135) תשס"ד-2004

 

           "גיל הפרישה" – גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           "הכנסה" – סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו-3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לענין פקודה זו;

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           "הכנסה חייבת" – הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין;

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           "הפרשי הצמדה" – כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה – עקב הצמדה לשער המטבע, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר, לרבות הפרשי שער, ואולם לענין פטור ממס יראו כהפרשי הצמדה כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה עקב הצמדה לשער המטבע או למדד המחירים לצרכן, לרבות הפרשי שער;

 

 

(תיקון מס' 66)

תשמ"ה-1985

 

           "הפרשי הצמדה וריבית" – כמשמעותם בסעיף 159א(א);

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           "הפרשי שער" – סכום שנוסף עקב שינוי בשער החליפין לקרן מילווה, שהיא פקדון במטבע חוץ או שהיא הלוואה שיש להחזירה במטבע חוץ;

 

           "הכנסת עבודה" – הכנסה לפי סעיף 2(2);

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "זכות באיגוד מקרקעין" – כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "זכות במקרקעין" – כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין;

 

           "חבר בני אדם" – כל גוף ציבורי, מואגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותה או התאחדות, בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות;

           "חברה" – חברה שהואגדה או שנרשמה על פי דין בר-תוקף בישראל או במקום אחר, לרבות אגודה שיתופית;

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           "חודש" – לרבות חלק ממנו;

 

 

(תיקון מס' 61)

תשמ"ד-1984

 

           "חוק מיסוי בתנאי אינפלציה" – חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), תשמ"ב-1982;

 

 

(תיקון מס' 72)

תשמ"ז-1987

 

           "חוק תיאומים בשל אינפלציה" – חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), תשמ"ה-1985;

 

 

(תיקון מס' 94)

תשנ"ג-1993

 

           "חוק לעידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

 

 

(תיקון מס' 130) תשס"ב-2002

 

           " חוק מיסוי מקרקעין" – חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963;

 

 

(תיקון מס' 94)

תשנ"ג-1993

 

           "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

 

 

(תיקון מס' 94)

תשנ"ג-1993

 

           "פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

 

 

(תיקון מס' 123) תשס"א-2000

 

           "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           "חוק עידוד החיסכון" – חוק עידוד החיסכון, הנחות במס הכנסה וערבות למילוות, התשט"ז-1956;

 

 

(תיקון מס' 94)

תשנ"ג-1993

 

           "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

 

 

(תיקון מס' 94)

תשנ"ג-1993

 

           "חוק העמותות" – חוק העמותות, התש"ם-1980;

 

 

(תיקון מס' 94)

תשנ"ג-1993

 

           "חוק עידוד התעשיה" – חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969;

 

 

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

           "חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

 

 

(תיקון מס' 100)

תשנ"ה-1994

 

           "חוק השקעות משותפות" – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

 

 

(תיקון מס' 94)

תשנ"ג-1993

 

           "סכום מתואם" – סכום כלשהו בתוספת אותו סכום כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "בורסה" – בורסה לניירות ערך שניתן לה רשיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך, או בורסה אחרת שקבע שר האוצר לענין פקודה זו;

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           "תושב ישראל" או "תושב" –

 

(א)   לגבי יחיד – מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:

(1)    לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:

(א)    מקום ביתו הקבוע;

(ב)    מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;

(ג)     מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;

(ד)     מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;

(ה)    מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;

(2)    חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל –

(א)    אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;

(ב)    אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר;

לענין פסקה זו, "יום" – לרבות חלק מיום;

(3)    החזקה שבפסקה (2) ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה;

(4)    שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ולפיהם יראו יחיד שאינו תושב ישראל לפי פסקאות (1) ו-(2) כתושב ישראל, ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

(א)    הוא עובד מדינת ישראל;

(ב)    הוא עובד רשות מקומית בישראל;

(ג)     הוא עובד הסוכנות היהודית בארץ ישראל;

(ד)     הוא עובד הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל;

(ה)    הוא עובד חברה ממשלתית;

(ו)     הוא עובד רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק,

וכן רשאי הוא לקבוע כאמור כי סוגי יחידים שרואים אותם כתושבי ישראל לפי פסקאות (1) או (2), לא יראו אותם ככאלה, והכל בתנאים שיקבע.

(ב)   לגבי חבר בני אדם – חבר בני אדם שהתקיים בו אחד מאלה:

(1)    הוא התאגד בישראל;

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

(2)    השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל, למעט חבר בני אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם כאמור מופעלים בישראל בידי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור, או בידי מי מטעמו, ובלבד שאותו חבר בני אדם לא היה תושב ישראל גם אם השליטה על עסקיו וניהולם לא היו מופעלים בידי יחיד כאמור או בידי מי מטעמו, אלא אם כן חבר בני האדם ביקש אחרת;

 

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

           "תושב חוץ" – מי שאינו תושב ישראל וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה:

 

(א)   הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;

(ב)   מרכז חייו לא היה בישראל, כאמור בפסקה (א)(1) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה (א);

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           "הכנסה מיגיעה אישית" – לרבות –

 

(1)   קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;

 

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 152) תשס"ז-2006

 

(2)   קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית;

 

(3)   קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן;

 

(תיקון מס' 152) תשס"ז-2006

 

(3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2);

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

(4)   קיצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי;

 

(5)   מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות;

(6)   סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (4);

 

(תיקון מס' 106)

תשנ"ה-1995

 

(7)   סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד; לענין זה, "אדם" – לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו;

 

 

(תיקון מס' 72)

תשמ"ז-1987

 

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 

 

(תיקון מס' 72)

תשמ"ז-1987

 

           "שיעור עליית המדד", בתקופה פלונית – ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה, מחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה;

 

 

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

           "מילוות מועדפים" – מילוות, או פקדונות על פי תכניות חסכון שהריבית עליהם פטורה מהמס כולו או מקצתו על פי כל דין, זולת אם נאמר אחרת באותו דין וכן תעודת השתתפות בהן;

 

           "מס הכנסה" או "מס" – בין מס הכנסה ובין מס חברות המוטלים על פי פקודה זו;

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "מסי חוץ" – כהגדרתם בסעיף 199;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "מדינה גומלת" – כמשמעותה בסעיף 196;

 

           "משלח-יד" – מקצוע וכל משלח-יד שאיננו עסק;

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "נייר ערך" – כהגדרתו בסעיף 88;

 

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

           "נישום" – אדם שהיתה לו הכנסה בשנת המס;

 

           "מנהל" – המנהל שנתמנה לפי סעיף 229, לרבות סגן המנהל;

           "עסק" – לרבות מסחר, מלאכה, חקלאות או תעשיה;

 

(תיקון מס' 161) תשס"ח-2007

 

           "פלט" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

           "פנקסים קבילים" – פנקסי חשבונות שפקיד השומה לא סירב לקבלם ולא פסל אותם, או שסירב לקבלם או פסלם אולם ועדה כאמור בסעיף 146 או בית המשפט ביטלו את החלטתו, ובלבד שלא יראו פנקסים כקבילים אם הנישום הודה כי אינם קבילים, ואישר בכתב שהוסברו לו התוצאות המשפטיות הנובעות מהודאתו;

 

           "פסולי-דין" – קטין, שוטה, חולה-רוח וכל שאינו כשר לפעולה משפטית;

 

(תיקון מס' 141) תשס"ה-2004

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           "פקיד שומה" – פקיד ששר האוצר הרשהו לשום לפי פקודה זו, וכן סגן פקיד שומה, עוזר פקיד שומה או גובה ראשי שהמנהל הרשה אותם בכתב בסמכות פלונית של פקיד שומה לפי פקודה זו, או למלא תפקיד פלוני מתפקידיו; מינויים של פקיד שומה, של סגן פקיד שומה, של עוזר פקיד שומה וגובה ראשי שהורשו כאמור יפורסם ברשומות;

 

 

(תיקון מס' 132)

תשס"ב-2002

 

           "פיקדון" – סכום שהופקד בתאגיד בנקאי, או במוסד בנקאי מחוץ לישראל המתנהל על פי הדין במדינה שבה הוא מתנהל;

 

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           "קופת גמל", "קופת גמל לתגמולים", "קופת גמל לפיצויים", "קופת גמל לקיצבה", "קופת גמל לא משלמת לקצבה", "קרן השתלמות", "קרן ותיקה", "קופת ביטוח" ו"תכנית ביטוח" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;

 

           "קרקע", בשטח עירוני – כמשמעותה בפקודת מס הרכוש העירוני, 1940;

           בשטח שאינו עירוני – כמשמעותה בפקודת מס הרכוש החקלאי, 1942;

           "ריבית על איגרות חוב" – ריבית שגוף מואגד חייב לשלם לפי איגרת חוב או לפי שטר נאמנות על איגרת חוב, או מכוחם, בין בצורת משכנתה ובין בצורת מסמך או תעודה מסוג אחר שיש בהם הודאה בחבות;

           "רשות מקומית" – עיריה, מועצה מקומית או רשות אחרת כיוצא באלה, שנתכוננה לפי כל חוק בר-תוקף אותה שעה המורה על הקמתן של רשויות שלטון מקומיות, ולרבות אגודה שיתופית וכל גוף אחר הממלאים אותה שעה תפקידה של רשות מקומית;

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "שוק מוסדר" – מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך, על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה הוא מתנהל;

 

           "שטח עירוני" – שטח שחייבים בו לשלם מס רכוש עירוני לפי פקודת מס הרכוש העירוני, 1940;

 

(תיקון מס' 71)

תשמ"ז-1986

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           "שנת מס" – תקופה של שנים עשר חדשים רצופים, שתחילתה ב-1 בינואר, ואם נקבעה תקופת שומה מיוחדת – תקופת השומה שנקבעה כאמור.

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           "תאגיד בנקאי" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           "תכנית חיסכון" – בתאגיד בנקאי, לרבות תכנית חיסכון שאושרה לפי חוק עידוד החיסכון וכן מרכיב החיסכון בפוליסה לביטוח חיים, או תכנית חיסכון שצורפה לפוליסה כאמור ושאושרה על ידי המפקח על הביטוח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981.

 

חלק ב': הטלת המס

פרק ראשון: המקור

 

מקורות הכנסה [5(1)]

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

2.       מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, ממקורות אלה:

 

 

עסק ומשלח יד

 

(1)   השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח-יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי;

 

 

עבודה

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 129) תשס"ב-2002

 

(2)   (א)   השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל – בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו;

 

 

(תיקון מס' 129) תשס"ב-2002

 

(ב)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את שוויו של השימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד כאמור לרשות העובד;

 

 

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

 

(3)   (בוטלה);

 

 

דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

(4)   דיבידנד, לרבות דיבידנד המשתלם מתוך רווחי הון של חברה, ריבית, הפרשי הצמדה או דמי נכיון;

 

 

גימלאות

 

(5)   קיצבה, מלוג או אנונה;

 

 

אחוזת בית וקרקע

 

(6)   דמי שכירות, תמלוגים, דמי מפתח, פרמיות ורוחים אחרים שמקורם באחוזת-בית או בקרקע או בבנין תעשייתי: בנה אדם אחוזת-בית והשכירה וקיבל בעד ההשכרה דמי מפתח או פרמיה ואחר ההשכרה מכר אותה אחוזת-בית לאחר, במישרין או בעקיפין, על פי הסכם שנעשה בשעת ההשכרה או לפני כן, יראו את הקונה כאילו קיבל הוא ביום הקניה דמי מפתח או פרמיה באותו סכום; נעשתה הקניה תוך שנה לאחר ההשכרה יראו זאת כראיה לכאורה שאמנם היה הסכם כאמור;

 

 

נכסים אחרים

 

(7)   השתכרות או ריווח שמקורם בכל נכס שאינו אחוזת-בית ולא קרקע ולא בנין תעשייתי;

 

 

חקלאות

 

(8)   השתכרות או ריווח שמקורם בחקלאות, בעבודת אדמה, בייעור או בגידולי קרקע, לרבות שוויה של תוצרת המתקבלת בשל השימוש בהון, בנכס, בזרעים או בחיות- בית לצרכי מקורות ההכנסה האמורים בפסקה זו, ולרבות חלק ברווחים המתקבלים מן השימוש כאמור;

 

 

פטנט וזכות-יוצרים

 

(9)   תמורה המתקבלת בעד מכירת פטנט או מדגם על ידי הממציא, או בעד מכירת זכות יוצרים על ידי היוצר, אם הומצאה האמצאה או נוצרה היצירה שלא בתחום עיסוקם הרגיל של הממציא או היוצר;

 

 

מקורות אחרים

 

(10)  השתכרות או ריווח מכל מקור אחר שאינו כלול בפסקאות (1) עד (9), אך לא הוצא מהם בפירוש ולא ניתן עליו פטור בפקודה זו או בכל דין אחר.

 

 

השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפרסים

(תיקון מס' 134) תשס"ג-2003

 

2א.     (א) השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו או שנצמחו בישראל או מחוץ לישראל, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ, שהופקו או שנצמחו בישראל, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יובאו בחשבון בקביעת רווחים או הכנסתו ויראו אותם לענין פקודה זו כהכנסה, למעט לענין קיזוז הפסדים.

 

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:

(1)   השתכרות או רווח שהם הכנסה ממקור אחר על פי פקודה זו;

(2)   השתכרות או רווח מפרסים שניתנו במסגרת אישית;

(3)   השתכרות או רווח מהגרלות או מפרסים שנקבעו על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

הכנסות אחרות [5(2)]

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

 

3.       (א) סכום שהגיע לידי אדם על פי ביטוח מפני הפסד רווחים או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, יבוא בחשבון לקביעת רווחיו או הכנסתו; לענין זה, "ביטוח מפני אבדן כושר עבודה" – ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, אבדן השתכרות או הפסד רווחים, הנובעים ממחלה, מנכות או מתאונה, והכל בין אם הכספים על פי הביטוח שולמו בסכום חד-פעמי ובין אם שולמו בתשלומים תקופתיים, בין אם שולמו בידי קופת גמל ובין אם שולמו בידי אחר.

 

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

 

           (ב)  (1)   אדם שבשנת מס פלונית נמחל לו חוב או חלק ממנו, והחוב נובע מהוצאה שניכויה הותר בבירור הכנסתו החייבת, יראו את החוב כחלק מהכנסתו באותה שנה;

 

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

 

(2)   אדם שניתנה לו הלוואה אשר אילו היה ניתן במקומה מענק היה המענק בגדר הכנסה, ונותן ההלוואה נתן לו מענק לפני שההלוואה נפרעה או תוך שנה מיום שנפרעה, יראו את המענק עד לסכום ההלוואה כחלק מההכנסה של מקבלו בשנת המס שבה ניתן; לענין זה יראו מחילת הלוואה כמתן מענק;

 

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 48)

תשמ"א-1981

 

(3)   (א)   אדם שבשנת מס פלונית נמחל או שומט לו חוב או חלק ממנו, והחוב נובע מסכומים שקיבל לצורך ייצור הכנסתו מעסק או ממשלח יד, או שניתן לו מענק לצורך ייצור הכנסתו כאמור, והוא אינו חייב במס עליהם על פי סעיף 2 או על פי פסקאות (1) או (2) לסעיף קטן זה וגם הוראות סעיפים 20א ו-21(ב) אינן חלות עליהם, יראו את החוב כהכנסה בשנה שבה נמחל או שומט ואת המענק כהכנסה בשנה שבה ניתן, ואותו אדם יהיה חייב עליהם במס בשיעור שלא יעלה על 50%;

 

(ב)   לפי בקשתו של אדם שהיתה לו הכנסה כאמור בפסקת משנה (א), יראוה לענין סעיף 28(ב) כהכנסה מעסק;

(ג)    מס על פי פסקת משנה (א), יראוהו לענין סעיף 92(א) כמס על ריווח הון;

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

 

(4)   הוראות פסקאות (2) ו-(3) לא יחולו על מענק או על הלוואה שנמחלה או שומטה, שנתנו המדינה, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית או חברה להתישבות חקלאית ועירונית "רסקו" בע"מ, לאגודה שיתופית שרשם האגודות השיתופיות סיווג אותה כאגודה שיתופית חקלאית או לחבר באגודה כאמור, אולם אם היה לאגודה או לחבר הפסד כאמור בסעיף 28 יוקטן סכום ההפסד בסכום המענק או ההלוואה שנמחלה או שומטה;

 

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

 

(5)   לענין סעיף קטן זה, מי שנמחל לו חוב – לרבות מי שנהג בחוב כאילו נמחל לו או מי ששומט חובו.

 

 

(תיקון מס' 1)
תשכ"ב-1962

(תיקון מס' 3)
תשכ"ג-1963

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ג)   (1)   אדם שקיבל סכומים מפדיון של מניות הניתנות לפדיון שהוצאו על ידי חברה ללא תשלום, וכן אדם שקיבל מפדיון של מניות הניתנות לפדיון סכומים העולים על הסכום ששולם בעדם לחברה (בסעיף זה – סכום ההכנסה) למעט פדיון מניות באגודה שיתופית במקרה של פרישת חבר באגודה כאמור, מותו או פירוק האגודה ולמעט סכומים מפדיון של מניות שהוקצו לעובד או למספק שירותים כמשמעותם בסעיף 3(ט), יהיה חייב במס בשיעור של 35% על חלק מסכום ההכנסה שעד למועד הקובע, גם אם הוא פטור ממס או ששיעור המס שהוא חייב בו נמוך מ-35%, ועל יתרת סכום ההכנסה – בשיעור של 25%, ואולם אם היה יחיד בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 – בשיעור של 30%, גם אם הוא פטור ממס או ששיעור המס שהוא חייב בו נמוך מהשיעור האמור; לענין סעיף זה –

 

 

ת"ט תשס"ג-2002

 

"חלק מסכום ההכנסה שעד למועד הקובע" – חלק מסכום ההכנסה שיחסו לכלל סכום ההכנסה הוא כיחס שבין התקופה שמיום ההנפקה של המניה ועד למועד הקובע לבין התקופה שמיום ההנפקה של המניה ועד ליום הפדיון שלה;

 

"יתרת סכום ההכנסה" – הסכום המתקבל מהפחתת חלק מסכום ההכנסה שעד למועד הקובע, מסכום ההכנסה;

"המועד הקובע" – כהגדרתו בסעיף 88;

(2)   החברה המשלמת תנכה את המס בעת תשלום הסכומים כאמור בפסקה (1) ותשלמו לפקיד השומה תוך שבוע ימים מיום התשלום בצירוף דין-וחשבון;

(3)   הסכומים כאמור בפסקה (1) ששולמו על ידי החברה לא יינתנו כניכוי לפי הסעיפים 71, 127 ו-128;

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

 

(4)   החיוב על פי פסקאות (1) ו-(2) לא יחול על סכומים שקיבל תושב חוץ כתוספת לסכומים ששילם לחברה בעד המניות עקב שינוי בשער החליפין הרשמי.

 

 

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

ת"ט תשמ"ג-1982

 

(5)   (בוטל).

 

 

 

(תיקון מס' 184) תשע"א-2011

 

           (ג1) סכומים שקיבל מי שחייב בתשלום היטל לפי חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011, המוחזרים לו בשל תשלום היטל ביתר, יראו אותם כהשתכרות או כרווח מעסק או ממשלח יד של מי שקיבל אותם, בעת שקיבל אותם.

 

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 82)
תש"ן-1990

 

           (ד)  (1)   סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, ושמקורם בתשלומי המעביד לאותה קופה, יובאו בחשבון בקביעת הכנסתו; לענין זה, "סכומים ששולמו למעביד" – לרבות סכומים שהמעביד נהג בהם כאילו נתקבלו מהקופה והופקדו בה מחדש, ותבע ניכויים לפי סעיף 17(5);

 

 

(תיקון מס' 82)

תש"ן-1990

 

(2)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לענין מתן פטור ממס בשל סכומים שהועברו מקופת גמל לקופת גמל אחרת, או בשל סכומים ששונה ייעודם באותה קופה.

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 59)

תשמ"ד-1984

 

           (ה)  סכומים ששילם מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, (להלן – הסכם קיבוצי), ולגבי עובד שאין הסכם קיבוצי החל עליו – בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו, הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומים, אך לא יותר מ-8.4% מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה ולא יותר מ-7.5% מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר, יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת שקיבל אותם; ואילו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כאמור יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. לענין זה –

 

 

(תיקון מס' 59)

תשמ"ד-1984

 

           "משכורת קובעת" – הכנסת עבודה – למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים – אך לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה לענין תשלום תוספת היוקר כפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;

 

 

(תיקון מס' 59)

תשמ"ד-1984

 

           "עובד הוראה" – חבר באחת מקרנות השתלמות אלה:

 

(א)   קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ;

(ב)   קרן השתלמות למורים על יסודיים, מורי סמינרים ומפקחים בע"מ;

(ג)    קרן השתלמות למורים על יסודיים בע"מ;

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

           "קרן השתלמות" – (בוטלה).

 

 

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

 

           (ה1) (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           (ה2)        סכומים שקיבל יחיד מקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים ולמעט סכומים שהפקיד, שלא הותרו בניכוי לפי סעיף 17(5א), יראו אותם כהשתכרות או כרווח מעסק או ממשלח יד של היחיד בעת שקיבל אותם, ואולם סכומי ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שקיבל מקרן ההשתלמות במועדים הקבועים בסעיף 9(16ב), יראו אותם כהכנסה מריבית כאמור בסעיף 2(4).

 

 

(תיקון מס' 120) תש"ס-2000

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

           (ה3)        (1) סכומים ששילמו כל מעבידיו של עובד, בעבורו, לקופות גמל לקצבה, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה, לפי הנמוך מביניהם, יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, במועד שבו שולמו לקופות הגמל; סכומים ששולמו כאמור, לקופות הגמל, אשר אינם עולים על שיעור ההפקדה כשהוא מוכפל כאמור, יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, במועד שקיבל אותם;

 

(2)   בסעיף קטן זה –

 

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

 

"הכללים" – (נמחקה);

 

"השכר הממוצע במשק" – השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי ביטוח לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, כפי שמפרסם המוסד לביטוח לאומי;

 

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

 

"סכומים לפיצויים" – (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

"השיעור להפקדה" – השיעור הקבוע לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, להפקדה על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, או השיעור ממשכורתו של העובד שאותו הפקיד המעביד בקופת הגמל, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, לפי הנמוך מביניהם;

 

 

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

"מרכיב תגמולי מעביד" – כמשמעותו בכללים;

 

 

 

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

"משכורת" – כמשמעותה לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, שבשלה שילם המעביד לקופת גמל;

 

 

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

"סכום התקרה" – סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק בחודש;

 

 

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

 

"תקרת הכנסה מזכה" – הסכום הנקוב בפסקה (1) שבהגדרה "הכנסה מזכה" שבסעיף 47, לפי הענין.

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 171) תשס"ט-2009

 

           (ה4)        (1)    ריבית ורווחים אחרים, שקיבל יחיד מקרן השתלמות, במועדים הקבועים בסעיף 9(16א) או (16ב), לפי הענין, יראו אותם כהכנסה מריבית; ואולם רווחים שקיבל כאמור בסכום הפרשי הצמדה שחושבו על תשלומים ששולמו לקרן ההשתלמות, יראו אותם כהכנסה מהפרשי הצמדה.

 

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

(2)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

(3)   ריבית ורווחים אחרים שמשך יחיד מקופת גמל לא משלמת לקצבה והנובעים מכספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, יראו אותם כהכנסה מריבית, ואולם רווחים שקיבל כאמור בסכום הפרשי הצמדה שחושבו על הכספים כאמור יראו אותם כהכנסה מהפרשי הצמדה; משך יחיד חלק מהכספים כאמור, יראו אותם כאילו נמשכו על חשבון קרן, ריבית והפרשי הצמדה, באופן יחסי.

 

 

(תיקון מס' 132)

(תיקון) תשס"ג-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           (ה5)        רווחים שקיבל יחיד מתכנית חיסכון בפוליסת ביטוח חיים, יראו אותם כהכנסה מריבית, ואולם רווחים שקיבל כאמור בסכום הפרשי הצמדה שחושבו על תשלומים ששולמו לתכנית החיסכון, יראו אותם כהכנסה מהפרשי הצמדה.

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           (ה6)        הכנסה מהפרשי הצמדה חלקיים, יראו אותה כהכנסה מריבית; בסעיף קטן זה, "הפרשי הצמדה חלקיים" – כהגדרתם בסעיף 9(13)(1), ואולם לענין זה יראו כמדד את מדד המחירים לצרכן, שער המטבע, לרבות הפרשי שער, או כל מדד אחר.

 

 

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

 

           (ו)   אדם שבשנת מס פלונית נפסקה התעסקותו והכנסתו נקבעת בשומה לפי בסיס מזומנים, יראו את כל הסכומים שלא חוייבו בידי אותו אדם במס לפני ההפסקה מחמת קביעת ההכנסה על בסיס מזומנים כהכנסה בידי מי שזכאי לאותם סכומים בעת קבלתם ולענין זה, "הפסקת התעסקות" – לרבות שינוי התעסקות או פטירה; אולם סכומים כאמור שנכללו בעזבונו של אותו אדם, יופחתו לענין מס עזבון על פי חוק מס עזבון, תש"ט-1949, בסכום המס המגיע עליהם לפי סעיף 125א.

 

 

(תיקון מס' 44)

תשמ"א-1981

(תיקון מס' 71)

תשמ"ז-1986

(תיקון מס' 72)

תשמ"ז-1987

 

           (ז)   חבר בני אדם שבשנת המס היה מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2), או שעיסוקו לא היה לשם קבלת רווחים או שכל הכנסתו היתה פטורה ממס, או שנקבע לגביו בחיקוק שדינו לענין תשלום מסים כדין המדינה, יהיה חייב על הסכומים שלהלן במס בשיעור של 90%, ללא זכות לפטור, לניכוי או לקיזוז כלשהם:

 

(1)   סכומים שהוציא למטרות המפורטות בתקנות על פי סעיף 31 אשר לפי אותן תקנות אינם מותרים בניכוי או עולים על הסכומים המותרים בניכוי;

(2)   סכומים שהוציא ושאינם מותרים בניכוי לפי סעיף 32(11);

(3)   סכומים ששילם לקופת גמל לפיצויים והעולים על הסכומים שהיו מותרים לו בניכוי אילולא היה פטור ממס.

 

(תיקון מס' 20)

תשל"ד-1974

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           (ח)  קיבל אדם סכומים כריבית על איגרות-חוב – ולגבי איגרת חוב שלא בשל מילווה מועדף, ריבית – לרבות הפרשי הצמדה – בשל תקופה שהאיגרת היתה בבעלותו של אחר (להלן – ריבית צבורה) יחולו הוראות אלה:

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

(1)   אם הריבית הצבורה איננה מהווה אצל מקבלה הכנסה לפי סעיף 2(1) – יראו את הריבית הצבורה כהכנסה שאין לגביה זכות לפטור, למעט פטור שניתן על הריבית עצמה, לזיכוי, לניכוי או לקיזוז כל שהם; הוראה זו לא תחול על אותו חלק מריבית צבורה שמקבלת קופת גמל פלונית, אשר נצבר בידיהן של קופות גמל אחרות, כל עוד יש רציפות במכירה מקופת גמל אחת לשניה; לענין זה, "קופת גמל" – קופת גמל פטורה ממס לפי סעיף 9(2);

 

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

(2)   אם הריבית הצבורה מהווה אצל מקבלה הכנסה לפי סעיף 2(1), ובאיגרת חוב צמודה – אם נתקיימו שתי אלה:

 

(א)   הריבית נצברה לגבי תקופה העולה על שנה;

(ב)   איגרת-החוב נרכשה בתוך שנה וחצי לפני פדיונה או לפני המועד לתשלום הריבית –

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

ובאיגרת חוב בלתי צמודה – אם נתקיימו שתי אלה:

 

(א)   הריבית נצברה לגבי תקופה העולה על שלושה חדשים;

(ב)   איגרת החוב נרכשה בתוך שלוש שנים לפני פדיונה או לפני המועד לתשלום הריבית.

 

(תיקון מס' 72)

תשמ"ז-1987

 

לא יובא בחשבון, לענין חישוב הריווח או ההפסד של מקבל הריבית ממכירת האיגרת או מפדיונה, אותו חלק מהסכום שהוציא לרכישת האיגרת השווה לריבית הצבורה בניכוי המס החל עליה. האמור בסעיף קטן זה לגבי ריבית, יחול, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על דמי נכיון כהגדרתם בסעיף 9(13ב) שאינם פטורים ממס לפי הסעיף האמור.

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           (ח1)        שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף קטן (ח) לא יחולו על סוגי השקעות או על סוגי נישומים, והכל בתנאים ובתיאומים שיקבע.

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           (ט)  (1)   מימש אדם זכות שקיבל בעבר לרכישת נכס או שירות, ובעת המימוש היה הפרש בין המחיר המשתלם כרגיל בעד אותו נכס או שירות לבין המחיר ששילם אותו אדם, או קיבל אדם הלוואה, בין שניתנה לו במישרין או בעקיפין או לאחר לטובתו, וההלוואה היא ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לענין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת בין דרך כלל ובין לסוגי הלוואות או להלוואות למטרות שונות, יראו את ההפרש –

 

(א)   בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד – כהכנסת עבודה;

(ב)   בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים – כהכנסה לפי סעיף 2(1) זולת אם הוכיח שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק;

 

(תיקון מס' 66)

תשמ"ה-1985

(תיקון מס' 67)

תשמ"ה-1985

 

(ג)    בזכות או בהלוואה שפסקאות משנה (א) או (ב) אינן חלות עליה שקיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה שבשליטתו – כהכנסה לפי סעיף 2(4); לענין זה –

 

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 76(ד)(1);

"בעל שליטה" – מי שמחזיק או זכאי לרכוש, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו, אחד מאלה:

(1)5% לפחות מהון המניות שהוצא;

(2)5% לפחות מכוח ההצבעה בחברה;

(3)זכות לקבל 5% לפחות מרווחי החברה או מנכסיה בעת פירוק;

(4)זכות למנות מנהל.

 

(תיקון מס' 67)

תשמ"ה-1985

 

לענין סעיף קטן זה –

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

"הלוואה" – לרבות כל חוב, למעט אחד מאלה:

 

(1)   עסקה בין-לאומית כמשמעותה בסעיף 85א;

(2)   הלוואה שניתנה עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), שהיתה נכס קבוע בידי המלווה לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), או שהיתה נכס קבוע בידי המלווה במועד החל בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;

"ריבית" – לרבות הפרשי הצמדה.

(2)   לפי בקשת הנישום יחושב המס על הפרש במימוש זכות כאמור כאילו היה הכנסה שנתקבלה בחלקים שנתיים שווים שמספרם כמספר השנים שמיום מתן הזכות ועד למימושה אך לא יותר משש שנים המסתיימות בשנת המימוש;

 

(תיקון מס' 66)

תשמ"ה-1985

 

(3)   שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב ההפרש האמור בפסקאות (1) ו-(2) וכן את דרך חישובו של כל נתון הנחוץ לצורך זה;

 

 

(תיקון מס' 164) תשס"ח-2008

 

(4)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

(5)   הוראות פסקה (1)(ג) לא יחולו על הלוואה שקיבל בעל שליטה שהוא חבר בני אדם שאינו חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א או חברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1.

 

 

(תיקון מס' 164) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

           (י)   (1)   אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) בידי נותן ההלוואה, ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה; לעניין פסקה זו –

 

"ריבית" – לרבות הפרשי הצמדה;

"הלוואה" – לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה:

(1)    חוב של לקוחות או חוב של ספקים בשל שירותים או נכסים;

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

(2)    (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

(3)    (נמחקה);

 

(4)    הלוואה שסעיף קטן (ט) חל עליה;

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

(5)    (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

(6)    (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

(7)    (נמחקה);

 

(8)    הלוואה שנתן מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה לשם מטרתו הציבורית;

(9)    הלוואה שהיא עסקה בין-לאומית כמשמעותה בסעיף 85א;

 

ת"ט תשס"ח-2008

 

(10)  הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי הרכוש בפירוק;

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

(11)  שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק חבר בני אדם אחר, בתנאים הקבועים בפסקה (5) שבהגדרה "נכסים קבועים" שבתוספת ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), שהיו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה, לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), או שהיו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה במועד החל בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

(12)  הלוואה שנתן אדם עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוראות פרק ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה לא יחולו בקביעתה;

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

"יחסים מיוחדים" – לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד להלוואה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים להלוואה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר;

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

"שליטה" – החזקה, במישרין או בעקיפין, ב-5% או יותר, באחד או יותר מאמצעי השליטה, ביום אחד לפחות בשנת המס, ולעניין פסקה (10) להגדרה "הלוואה" – החזקה ב-25% לפחות מכוח ההצבעה או מהזכות לרווחים, במישרין או בעקיפין, ביום אחד לפחות בשנת המס;

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

"אמצעי שליטה" ו"יחד עם אחר" – כהגדרתם בסעיף 88;

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 76(ד);

 

(2)   שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב הפרש הריבית וכן את דרך חישובו של כל נתון הנחוץ לצורך זה.

 

הכנסה מאזור

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

3א.     (א) לענין סעיף זה –

 

 

 

(תיקון מס' 81)

תש"ן-1990

 

           "אזרח ישראלי" – כל אחד מאלה:

 

(1)   אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות, תשי"ב-1952;

(2)   תושב ישראל;

(3)   מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, תש"י-1950, והוא תושב אזור;

(4)   חבר-בני-אדם שאזרח ישראלי כמשמעותו בפסקאות (1) עד (3) הוא בעל שליטה בו; לענין זה, "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9);

 

(תיקון מס' 101) תשנ"ה-1994

 

           "אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה כולל השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר תשנ"ד (4 במאי 1994);

 

 

(תיקון מס' 81)

תש"ן-1990

 

           "תושב אזור" – כהגדרת "תושב ישראל" או "תושב" בסעיף 1, אלא שבכל מקום שנאמר שם "בישראל" קרי "באזור";

 

           "רווחים" – כמשמעותם לענין מס על פי חוק המס החל באזור;

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           "הכנסה שהופקה באזור" – (נמחקה).

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           (ב)  הכנסתו של אזרח ישראלי שהופקה או שנצמחה באזור, יראו אותה כהכנסה שהופקה או שנצמחה בישראל.

 

           (ב1)        הכנסתו של אזרח ישראלי תושב האזור שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל ומחוץ לאזור, יראו אותה כאילו היתה הכנסתו של תושב ישראל שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל.

 

ת"ט תשל"ט-1979

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(ג) (1)   אזרח ישראלי הנמנה עם חבר-בני-אדם תושב האזור – יראו חלק מרווחי החבר, כיחס חלקו של אותו אזרח בזכויות לרווחי החבר, כהכנסתו.

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(2)   לענין האמור בפסקה (1), הופקה הכנסתו של חבר בני אדם בישראל או באזור – יראו את הכנסתו של האזרח הישראלי כאילו הופקה בישראל; הופקה הכנסתו של החבר מחוץ לישראל ומחוץ לאזור, יראו את הכנסתו של האזרח הישראלי כאילו היתה הכנסתו של תושב ישראל שהופקה מחוץ לישראל;

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(3)   דיבידנד שקיבל אזרח ישראלי מתוך רווחים ששילם עליהם מס לפי סעיף קטן זה – פטור ממס.

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           (ד)  (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           (ה)  אזרח ישראלי ששילם על הכנסה כאמור בסעיף קטן (ב) או בסעיף קטן (ב1) מס לשלטונות האזור, יזוכה מהמס הישראלי בסכום המס ששילם באזור; לגבי הכנסה כאמור בסעיף קטן (ג) יזוכה אזרח ישראלי בחלק מסכום המס ששילם החבר על רווחיו, ביחס חלקו בזכויות לרווחי החבר. מס ששולם כאמור בסעיף זה לא ייחשב כמסי חוץ כהגדרתם בסעיף 199.

 

 

(תיקון מס' 81)

תש"ן-1990

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           (ו)   בכפוף להוראות סעיף זה, יחולו על אזרח ישראלי שהוא תושב אזור או פועל באזור, הוראות פקודה זו כאילו היה תושב ישראל, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 

פרק שני: המקום

 

מקום ההכנסה במכירה לחוץ-לארץ

[5(3)]

 

4.       אדם העוסק בישראל במפעל חקלאי או תעשייתי או בכל מפעל יצרני אחר, יחולו עליו הוראות אלה:

 

(1)   מכר האדם מוצר של מפעלו בסיטונות בחוץ לארץ, או לשם מסירה בחוץ-לארץ, בין שהחוזה נערך בישראל ובין בחוץ-לארץ, יראו את כל הרווחים שמקורם במכר כהכנסתו שנצמחה או שהופקה בישראל, אלא שאם יוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי הריווח עלה מחמת מעשה שנעשה באותו מוצר בחוץ לארץ – למעט טיפול, סיווג, פיטום, מיון, אריזה או הסבה – לא יראו עליית ריווח זו כהכנסה שנצמחה או שהופקה בישראל;

(2)   אם בדרך אחרת הסב האדם בחוץ לארץ מוצר של מפעלו, או השתמש בו או עסק בו, יראו כריווח שמקורו בפעולה האמורה וכהכנסתו שנצמחה או שהופקה בישראל, את הריווח שהיה יכול להשיג אילו מכר את המוצר בסיטונות לחוץ לארץ במיטב התנאים.

 

מקום הפקת ההכנסה

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

ת"ט תשס"ג-2002

(תיקון מס' 134) תשס"ג-2003

 

4א.     (א)[1]       המקום שבו הופקה או נצמחה הכנסה, השתכורת או רווח מכל אחד מהמקורות המפורטים להלן יהיה –

 

(1)   לגבי הכנסה מעסק – המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסה;

(2)   לגבי הכנסה מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי – המקום שבו מתבצעים העסקה או העסק;

(3)   לגבי הכנסה ממשלח יד – מקום ביצוע השירות;

(4)   לגבי הכנסה מעבודה – מקום ביצוע העבודה;

(5)   לגבי ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה – מקום מושבו של המשלם;

(6)   לגבי דמי שכירות או דמי שימוש בנכס – מקום השימוש בנכס;

(7)   לגבי השתכרות או רווח, לרבות תמלוגים, שמקורם בנכס לא מוחשי – מקום מושבו של המשלם;

(8)   לגבי קצבה, מלוג ואנונה – מקום מושבו של המשלם;

(9)   לגבי הכנסה מחקלאות – מקום הנכס מניב ההכנסה;

(10)  לגבי דיבידנד – מקום מושבו של חבר בני האדם משלם הדיבידנד;

 

(תיקון מס' 134) תשס"ג-2003

 

(11)  לגבי השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א – מקום משובו של משלם ההשתכרות או הרווח כאמור.

 

           (ב)  (1)   על אף האמור בפסקאות (4) ו-(8) של סעיף קטן (א), יראו את מקום הפקת ההכנסה, לפי הפסקאות האמורות, בישראל, אם המעביד הוא אחד הגופים המפורטים בפסקה (א)(4) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"" בסעיף 1, ובתנאי שיחסי העבודה עם מעביד כאמור החלו כאשר העובד היה תושב ישראל.

(2)   על אף האמור בפסקאות (5), (7) ו-(8) של סעיף קטן (א), יראו את מקום הפקת ההכנסה לפי אלה:

(א)    בישראל, גם כאשר המשלם הוא תושב חוץ – אם התשלום מהווה הוצאה של מפעל הקבע של תושב החוץ בישראל;

(ב)    מחוץ לישראל, גם כאשר המשלם הוא תושב ישראל – אם התשלום מהווה הוצאה של מפעל הקבע של תושב ישראל מחוץ לישראל.

           (ג)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע –

(1)   לגבי הכנסה שהופקה ביותר ממקום אחד ולא נקבעה לגביה הוראה אחרת – כללים לייחוס הפקת ההכנסה למקומות שונים;

(2)   את מקום הפקת ההכנסה במקרים מסוימים שלגביהם לא נקבעו הוראות אחרות.

 

הוראות מיוחדות לענין מקום ההכנסה

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון) תשס"ג-2002

 

5.       על אף האמור בכל דין בדבר מקום ההכנסה יראו כהכנסה מופקת בישראל:

 

 

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(1)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(2)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(3)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(4)   (א)   (נמחקה);

 

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(ב)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור ממס, כולו או מקצתו ובתנאים שיקבע, דמי שכירות ששולמו לחכירת כלי טיס או כלי שיט הפועלים בקווים בין-לאומיים וכן ריבית והפרשי הצמדה על הלוואות לרכישתם; פטור זה יכול שיהא כללי או לסוגים של חכירות או של הלוואות.

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(5)   (א)   הכנסה שהפיקה חברת משלח יד זרה, הנובעת מפעילות במשלח יד מיוחד – בגובה ההכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל.

 

(ב)   לענין הכנסה לפי פסקה זו ודיבידנד המחולק ממנה לבעלי מניות כאמור בפסקת משנה (א), יראו את חברת משלח היד הזרה כאילו השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל.

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(ג)    הכנסתה, הכנסתה החייבת ורווחיה של חברת משלח יד זרה כאמור בפסקת משנה (א), יחושבו בהתאם לדיני המס החלים; לענין זה, "דיני המס החלים" – אחד מאלה, לפי הענין:

 

(1)   לגבי חברת משלח יד זרה שהיא תושבת מדינה גומלת כמשמעותה בסעיף 196 (בסעיף זה – מדינה גומלת) ושמגישה דוח על הכנסותיה או שנישומה, במדינה כאמור – דיני המס באותה מדינה;

(2)   לגבי חברת משלח יד זרה שלא מתקיים בה האמור בפסקת משנה (1) – עקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל, למעט עקרונות חשבונאיים לענין רווחי אקוויטי או הפסדי אקוויטי, ולענין שינויים בערכם של ניירות ערך.

(ד)    על אף הוראות חלק י', פרק שלישי, סימן ב', לענין הזיכוי ממסי חוץ, יראו את המסים ששילמה חברת משלח היד הזרה לרשויות המס של מדינה מחוץ לישראל, על הכנסתה כאמור בפסקת משנה (א) בשל הכנסות שעל פי סעיף 4א הופקו מחוץ לישראל, כאילו הם מסי חוץ כהגדרתם בסעיף 199, ואת ההכנסה כאמור כאילו היא הכנסת חוץ כהגדרתה באותו סעיף.

(ה)   לענין פסקה זו –

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

"חברת משלח יד זרה" – חבר בני אדם תושב חוץ, שמתקיימים בו כל אלה:

 

(1)   אם הוא חברה – הוא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76(א);

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

(2)   75% או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי יחידים תושבי ישראל או בידי אזרחי ישראל תושבי האזור כהגדרתו בסעיף 3א; לענין זה יחושב שיעור ההחזקה בעקיפים באמצעי השליטה, בהתאם לאמור בסעיף 75ב(א)(1)(ד)(2) ולא יובא בחשבון שיעור זכותו, במישרין או בעקיפין, של יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור;

 

(3)   בעלי השליטה או קרוביהם, המחזיקים יחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה, עוסקים בעבור החברה במשלח יד מיוחד, במישרין או באמצעות חברה שבה הם מחזיקים במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה בשיעור של 50% לפחות;

(4)   מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס, למעט רווחי והפסדי אקוויטי ושינויים בערכם של ניירות הערך, מקורם במשלח יד מיוחד;

"משלח יד מיוחד" – עיסוק או מקצוע שנקבע על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

"הכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל" – הכנסתה החייבת של חברת משלח יד זרה הנובעת מפעילות במשלח יד מיוחד, כשהיא מוכפלת בשיעור זכותם, במישרין או בעקיפין, של בעלי מניות תושבי ישראל או אזרחי ישראל תושבי האזור כהגדרתו בסעיף 3א, ברווחי החברה; לעניין זה, לא יובא בחשבון שיעור זכותו, במישרין או בעקיפין, של יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור;

 

"אמצעי שליטה", "בעל שליטה" ו"קרוב" – כהגדרתם בסעיף 75ב.

פרק שלישי: תקופת השומה

 

שנת מס [6]

 

6.       המס לכל שנת מס יוטל על הכנסתו החייבת של אדם באותה שנה.

 

 

תקופת שומה מיוחדת

(תיקון מס' 71)

תשמ"ז-1986

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

7.       (א) על אף האמור בסעיף 6, רשאי המנהל לקבוע, לבקשתם של הנישומים המפורטים להלן, שהמס לגבי כל שנת מס יוטל על הכנסתם בתקופה של שנים עשר חדשים רצופים שתחילתה במועד אחר מ-1 בינואר (להלן – תקופת שומה מיוחדת):

 

(1)   קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961;

(2)   חברה ממשלתית כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975;

(3)   חברה שמניות שלה רשומות למסחר בבורסה שהוכרה לענין חוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961;

(4)   חברה ש-51% לפחות מהון מניותיה ומכוח ההצבעה בה מוחזקים בידי חברה תושבת חוץ שמניות שלה נסחרות בבורסה מחוץ לישראל, או חברה שהזכות לקבל 51% לפחות מרווחיה היא בידי חברה תושבת חוץ כאמור;

 

(תיקון מס' 177) תש"ע-2010

 

(5)   מוסד להשכלה גבוהה אשר דוחותיו הכספיים המוגשים למועצה להשכלה גבוהה, מתייחסים לתקופת דיווח בת שנים עשר חודשים המתחילה ב-1 באוקטובר; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" – כהגדרתו בסעיף 9(29).

 

 

(תיקון מס' 177) תש"ע-2010

 

           (ב)  בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל לקבוע תקופת שומה מיוחדת גם לנישום שיש לו יחסים מיוחדים, בין במישרין ובין בעקיפין, עם חברה או מוסד להשכלה גבוהה שנקבעה להם תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף קטן (א)(2) עד (5), ובלבד שיקבע כאמור רק אם הסכים לכך הנישום.

 

           (ג)   קבע המנהל לנישום תקופת שומה מיוחדת לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), יוטל המס לכל תקופה כאמור בכפוף לכל תיאום שהמנהל יראהו צודק וסביר.

 

(תיקון מס' 177) תש"ע-2010

 

           (ד)  המנהל רשאי להתנות קביעת תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף זה בתנאים, ורשאי הוא שלא לקבוע תקופת שומה מיוחדת לחברה או למוסד להשכלה גבוהה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (5) אם לנישום שיש לו יחסים מיוחדים עמם, בין במישרין ובין בעקיפין, לא נקבעה תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף קטן (ב).

 

           (ה)  קבע המנהל תקופת שומה מיוחדת, רשאי הוא לבטל קביעתו, בין לבקשתו של הנישום ובין שלא לבקשתו, והכל אם ראה טעמים סבירים לעשות כן, ורשאי הוא לקבוע לענין הביטול כל תיאום שייראה לו צודק וסביר; ביטול כאמור שנעשה שלא לבקשת הנישום, ייכנס לתקפו בתום תקופת השומה המיוחדת שבה נעשה הביטול.

 

חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת

[5(1)(ו) סיפה (5) (6)]

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

8.       (א) המנהל רשאי להתיר שדמי מפתח או פרמיה לפי סעיף 2(6) שהיא דמי השתתפות בהוצאות בנין, או תשלום בדומה לכך, יחולקו בתור הכנסה לכל תקופת חוזה השכירות או לכל תקופה אחרת שיקבענה המנהל.

 

 

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ב)  הכנסה ממכירת פטנט או מדגם על ידי הממציא או ממכירת זכות-יוצרים על ידי היוצרים, רשאי המנהל להתיר חלוקתה לתקופה שיקבע המנהל; הוראה זו לא תחול על הכנסה לפי סעיף 2(9).

 

 

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

 

           (ג)   לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לענין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

(1)   הפרשי שכר או הפרשי קצבה – בשנים שאליהן הם מתייחסים, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו; לעניין זה, "קצבה" – קצבה המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 9(6ו), וכן קצבה כאמור בפסקאות (2) עד (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1;

 

(2)   דמי פדיון חופשה שקיבל עובד – בחלקים שנתיים שווים תוך תקופה שאינה עולה על שש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו, אך לא יותר משנות עבודתו;

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(3)   הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (5) או (6) להגדרתה שבסעיף 1 – בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה, לפי הענין, אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק או היוון הקיצבה; אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.

 

 

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ד)  התיר המנהל לפי סעיף זה או לפי סעיף 9א(ד) חלוקתה של הכנסה ומת הנישום, או שהוחל בפירוקה של החברה הנישומה, לפני תום התקופה שקבע המנהל, תיווסף להכנסת הנישום בשנת המס שבה מת, או להכנסת החברה בשנת המס שבה הוחל בפירוקה, כל ההכנסה העולה לפי אותה חלוקה בחלקן של השנים שלאחר אותה שנת מס; אולם לפי בקשתם של יורשי הנישום, מנהל עזבונו או המוציא לפועל של צוואתו, תחולק כל ההכנסה כולה חלוקה חדשה לתקופת השנים שנסתיימה בשנת המס שבה מת הנישום, או, לפי בקשתם של יורשי הנישום, תיחשב כל ההכנסה העולה לפי אותה חלוקה בחלקן של השנים שלאחר אותה שנת מס כהכנסתם של יורשי הנישום בשנים אלה, לפי שיעור חלקיהם בעזבון הנישום, לאחר שנתנו ערובה להנחת דעתו של המנהל לתשלום המס שיגיע מהם לפי חישוב זה. ובלבד שאם שילם כדין מקדמה על פי סעיף קטן (ג)(3) או סעיף 9א(ד) או אם נוכה מס במקור לפי סעיף 164 – יראו את סכום המקדמה ששולם או סכום המס שנוכה, כאמור, המתייחסים לשנים שלאחר הפטירה, כסכום המס המגיע.

 

 

חלוקת הכנסה מעבודות שמשך ביצוען עולה על שנה

(תיקון מס' 54) תשמ"ב-1982

 

8א.     (א) בסעיף זה –

 

           "עבודה ממושכת" – עבודה שמשך ביצועה עולה על שנה, לרבות עבודות בניה בבנין בידי מי שמבצע את העבודה על פי הזמנתו של אדם אחר ולמעט בניית בנין בידי בעלו;

           "הכנסות מעבודה ממושכת" – הכנסות מעבודה ממושכת שהן הכנסות לפי סעיף 2(1), בין מביצוע ובין ממכירה.

           (ב)  נישום העוסק בעבודה ממושכת ידווח על הכנסותיו ממנה כך:

(1)   בשנת המס שבה גמר לבצע 25% לפחות מההיקף הכספי של העבודה, כפי שהוא מחושב לאותה שנה, או מההיקף הכמותי של העבודה, לפי בחירתו, ידווח על ההכנסה שנצמחה לו, על פי אומדן, מחלק העבודה שביצע, ובכל שנת מס שלאחר מכן ידווח על ההכנסות שנצמחו לו, על פי אומדן, בהתאם לחלק העבודה שביצע באותה שנה כשהוא מחושב לפי הבסיס שבו לראשונה בחר לחישוב היקף הביצוע; בשנת המס שבה סיים את העבודה ידווח על התוצאה העסקית בשלמותה בניכוי ההכנסות שעליהן דיווח בשנים הקודמות;

 

(תיקון מס' 67) תשמ"ה-1985

 

(2)   הפסד מעבודה ממושכת יובא בחשבון לענין קביעת ההכנסה החייבת בשנות מס שלפני שנת המס שבה נסתיימה העבודה רק לאחר שהנישום גמר לבצע 50% לפחות מההיקף הכספי של העבודה כפי שהוא מחושב לשנה שבה תבע את קיזוז ההפסד, או 50% לפחות מההיקף הכמותי של העבודה;

 

 

(תיקון מס' 67) תשמ"ה-1985

 

(3)   נישום שחלה עליו פסקת משנה (1) או (2) יצרף לדו"ח שעל פי סעיף 131, דו"ח מאושר בידי רואה חשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, שבו יפרט את דרך קביעת ההכנסה או ההפסד, לפי הענין, ואת דרך חישוב היקף הביצוע.

 

           (ג)   (1)   בסעיף קטן זה –

        "בנין" – בנין שבנה בעלו ואשר משך בנייתו עולה על שנה;

        "בנין ראוי לשימוש" – בנין או חלק ממנו שחובר לרשת החשמל או בנין שנתמלאו לגביו התנאים לקבלת תעודת גמר בניה על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון);

        "הכנסות מבנין" – הכנסות ממכירת הבנין שהן הכנסות לפי סעיף 2(1).

(2)   נישום שיש לו הכנסות מבנין יחולו לגביו הוראות אלה:

(א)   בשנת המס הראשונה שבה היה הבנין ראוי לשימוש, ידווח הנישום על כל ההכנסות שהיו לו מהבנין עד לאותה שנת מס ובאותה שנת מס, ובכל שנת מס שלאחר מכן ידווח על ההכנסות שהיו לו מהבנין באותה שנת מס;

(ב)   לענין קביעת הכנסתו החייבת של נישום ממכירת חלק מבנין ראוי לשימוש, יובא בחשבון חלק מעלות הבנין כולו כיחס חלקו של השטח שנמכר באותה שנת מס לשטח הבנין כולו, כפי שהוא מפורט בהיתר הבניה שניתן לגביו על פי חוק התכנון, ובלבד ששטחי חניה שנמכרו לא ייכללו לענין זה בשטח שנמכר;

(ג)    הפסד מבנין לא יובא בחשבון לענין קביעת ההכנסה החייבת בשנות מס שלפני שנת המס שבה היה הבנין ראוי לשימוש.

 

דינן של הכנסות לפי סעיף 2(6) או (7)

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

 

8ב.     הכנסה לפי סעיף 2(6) או (7) תיכלל בהכנסתו החייבת של הנישום בשנת המס שבה קיבל אותה בפועל גם אם היא הכנסה מראש, וההוצאות שהוצאו בשנות מס שלאחריה בייצורה של הכנסה לפי ההוראות האמורות יותרו בניכוי מכל מקור בשנת המס שבה הוצאו, ובלבד שאם לא ניתן לנכות את ההוצאות בשנת המס שבה הוצאו הן יותרו בניכוי בשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ואת השומה לשנה האמורה יראו כמתוקנת בהתאם לכך, ואולם לא תחול בשל כך חובת תשלום ריבית והפרשי הצמדה על פי סעיף 159א.

 

 

מועד החיוב של הכנסה מהפרשי שער

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

 

8ג.      הכנסתו של אדם מהפרשי שער תיחשב כהכנסה בשנת המס שבה נצברה גם כשהדיווח הוא על בסיס מזומנים.

 

חלק ג': חישוב ההכנסה לענין מס

פרק ראשון: פטור

סימן א': פטור על פי הדין

 

הכנסות פטורות [8]

 

9.       פטורים ממס:

 

 

הנשיא

(תיקון מס' 76)

תשמ"ח-1988

 

(1)  תשלומים, שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה לנשיא או לנשיא לשעבר או לשאיריו בקשר למילוי תפקידו כנשיא, למעט משכורת וקיצבה;

 

 

רשות מקומית, קופת גמל ומוסד ציבורי

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 37)

תש"ם-1980

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

 

(2)  (א)   הכנסתם של רשות מקומית, מפעל הפיס ומוסד ציבורי, במידה שלא הושגה מעסק שהם עוסקים בו, או מדיבידנד או מריבית או מהפרשי הצמדה ששולמו על ידי חבר-בני-אדם שבשליטתם העוסק בעסק וכן הכנסתה של קופת גמל אם לא הושגה מעסק שקופת הגמל עוסקת בו או מכל הכנסה ששולמה על ידי חבר בני אדם העוסק בעסק שהוא בשליטת קופת הגמל או שלקופת הגמל יש בו החזקה מהותית; אך שר האוצר רשאי, בצו, לפטור הכנסה שהושגה על ידי רשות מקומית, על ידי מפעל הפיס או על ידי מוסד ציבורי שהוא קופה לגמילות חסדים מהמקורות האמורים, למשך תקופה ובתנאים שיקבע, אם נוכח כי ראוי לעשות כן לטובת הציבור.

 

 

(תיקון מס' 196) תשע"ג-2012

 

(א1) על אף האמור בפסקת משנה (א), הכנסתה של רשות מקומית מדיבידנד בתקופת ההטבה ומריבית בתקופת ההטבה – פטורה ממס; לעניין זה –

 

"תקופת ההטבה" – שנות המס 2011 עד 2015;

"דיבידנד בתקופת ההטבה" – דיבידנד מרווחי תאגיד מים וביוב המחולק בתקופת ההטבה לרשות מקומית המחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד;

"ריבית בתקופת ההטבה" – ריבית שנצברה בתקופת ההטבה, ומשולמת בתקופת ההטבה על ידי תאגיד מים וביוב לרשות מקומית שמחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד, בשל הלוואה שנתנה אותה רשות מקומית לאותו תאגיד מים וביוב;

"תאגיד מים וביוב" – חברה שהוקמה לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, שרשות מקומית, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה.

 

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

 

(ב)   בפסקה זו –

 

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

"קופת גמל" – למעט קופת ביטוח;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

"הכנסה", לענין קופת גמל לגיל פרישה – לרבות שבח ממכירת זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

"מס", לענין קופת גמל לגיל פרישה – לרבות מס לפי סעיפים 6 או 7 לחוק מיסוי מקרקעין;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

"קופת גמל לגיל פרישה" – קופת גמל לקיצבה, קופת גמל לתגמולים או קופת גמל לפיצויים;

 

 

(תיקון מס' 93) תשנ"ג-1993

 

"מוסד ציבורי" – חבר בני-אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, והם מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו של פקיד השומה על פי תקנות שהתקין שר האוצר; לענין זה, "קרוב" – כמשמעותו בסעיף 76(ד);

 

"מטרה ציבורית" – מטרה שענינה דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית[2];

 

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

 

"אמצעי שליטה", בחבר בני אדם – כל אחד מאלה:

 

(1)    זכות למנות מנהל;

(2)    זכות להצבעה;

(3)    זכות לרווחים;

(4)    זכות ליתרת נכסים בעת פירוקו של החבר לאחר סילוק חובותיו;

 

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

 

"שליטה" – היכולת, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של חבר בני אדם, במישרין או בעקיפין; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו יכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בחבר בני אדם, כשליטה בו, למעט יכולת למנוע החלטות עסקיות מהותיות; לענין זה, "החלטות עסקיות מהותיות" – החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בחבר בני אדם או מכירה או חיסול של רוב עסקי אותו חבר בני אדם או שינוי מהותי בהם; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו כאילו מתקיימת יכולת כאמור ברשות מקומית, במפעל הפיס, בקופת גמל או במוסד ציבורי, בהתקיים אחד מאלה:

 

(1)    בידי רשות מקומית, מפעל הפיס או מוסד ציבורי – הכוח למנות, במישרין או בעקיפין, מנהל באותו חבר, או הזכות, במישרין או בעקיפין, ל-25% לפחות מכוח ההצבעה בו או מיתרת נכסיו בעת פירוקו לאחר סילוק חובותיו או למרבית רווחיו;

 

(תיקון מס' 166) תשס"ח-2008

 

(2)    (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 166) תשס"ח-2008

 

(3)    בידי כמה גופים מגופים אלה: רשות מקומית, מפעל הפיס, מוסד ציבורי או קופת גמל – החזקה או זכות להחזקה, יחד או לחוד, במישרין או בעקיפים, בשיעור העולה על 50% מאמצעי השליטה בחבר בני אדם;

 

 

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

 

"החזקה מהותית",

 

 

(תיקון מס' 166) תשס"ח-2008

 

(1)    בידי קופת גמל אחת – החזקה או זכות להחזקה, במישרין או בעקיפין, בשיעור העולה על 20% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם;

 

(2)    בידי כמה קופות גמל, המנוהלות או המוחזקות, במישרין או בעקיפין, בידי אדם אחד – החזקה או זכות להחזקה, במישרין או בעקיפין, יחד או לחוד בשיעור העולה על 20% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם, ואם היו מנוהלות או מוחזקות כאמור בידי בנק – בשיעור העולה על 10%; לענין זה יראו כמה קופות גמל כמנוהלות בידי אדם אחד גם אם השקעותיהן מנוהלות, במישרין או בעקיפין, על ידיו ויראו כמה קופות גמל, כמוחזקות בידי אדם אחד אם בידיו היכולת לכוון את פעילותן של קופות הגמל; בלי לגרוע מהוראות פסקה זו יראו כאילו מתקיימת יכולת כאמור גם אם לאותו אדם, במישרין או בעקיפין, 50% לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה בכל אחת מקופות הגמל;

 

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

"בנק" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ויראו כמה בנקים כבנק אחד אם לאחד היכולת לכוון את פעילותו של האחר, במישרין או בעקיפין, או אם לאדם אחד היכולת לכוון את פעילותם כאמור, הכל אם לא התקיימו בהם מערכות נפרדות לניהול קופות גמל, כפי שנקבע לפי סעיף 26 לחוק הפיקוח על קופות גמל;

 

 

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

 

(ג)    (1)    שר האוצר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הוראות לחישוב שיעור השליטה בעקיפין וההחזקה המהותית בעקיפין של קופות גמל בחבר בני אדם;

 

(2)    שר האוצר רשאי לקבוע, כי החזקת אחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם, בידי כמה גופים כאמור, בשיעור המביא אותם לשליטה בחבר בני האדם או להחזקה מהותית בו, לא תהווה שליטה או החזקה מהותית, לפי הענין, אם נעשתה לתקופה שאינה עולה במצטבר על שלושה חודשים בשנת המס או על תקופה קצרה יותר שקבע השר, שבסופה ירד שיעור ההחזקה לשיעור שאינו מביא אותם לשליטה או להחזקה מהותית, לפי הענין, הכל בהתאם לכללים שקבע.

 

(תיקון מס' 119) תשנ"ט-1998

 

(2א)        (א)   הכנסתו של ארגון מקצועי לרבות הכנסה מדמי חבר, ובלבד שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו, או מכל הכנסה מחבר בני אדם שבשליטתו העוסק בעסק, לרבות מדיבידנד, מריבית או מהפרשי הצמדה;

 

(ב)   (1)    על אף האמור בפסקת משנה (א), יתרת  ההכנסה של הארגון המקצועי העולה על שיעור של 50% מהוצאותיו, לא תהיה פטורה ממס;

(2)    סכום הוצאות העולה על סכום הכנסות בשנת מס מסוימת, יראו כאילו היה סכום הוצאות שהוצא בשנת המס הבאה אחריה, כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הבאה כאמור;

(3)    לענין זה –

"יתרת ההכנסה" – ההכנסות הפטורות לפי פסקת משנה (א) לאחר שהופחתו מהן ההוצאות שהוצאו בייצור אותן הכנסות;

"הוצאות" – הוצאות המותרות לניכוי, למעט פחת, וכן הוצאות לרכישת נכס בר-פחת המשמש למטרות הארגון או ליצירת נכס כאמור;

"נכס בר-פחת" – כהגדרתו בסעיף 88 לרבות זכות במקרקעין, כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין;

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(ג)    בפסקה זו, "ארגון מקצועי" – חבר בני אדם שאישר המנהל ושהתקיימו בו כל אלה:

 

(1)    חברים בו שבעים חברים לפחות או שחברה בו המדינה ועשרה חברים לפחות; במנין מספר החברים בחבר בני אדם שבין חבריו כלול חבר שהוא ארגון מקצועי, יובאו בחשבון מספר החברים בארגון המקצועי;

(2)    כל מטרתו קידום ענינים מקצועיים משותפים, השתלמות מקצועית או ייצוג ציבורי של ציבור בעלי משלח יד מסוים או של עוסקים בענף או במגזר כלכלי מסוים, וכל נכסיו והכנסותיו משמשים לקידום מטרות אלה;

(3)    פעילותו אינה לשם הגדלת רווחיהם של חברים מסוימים בו;

(4)    הוא מגיש דו"ח שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו, להנחת דעתו של פקיד השומה, על פי תקנות שהתקין שר האוצר;

 

אגודה שיתופית

 

(3)  הכנסתה של אגודה שיתופית שעסקיה עם חבריה בלבד, או שעסקיה עם אדם שאינו חבר הם בהיקף בלתי ניכר או באורח מקרי בלבד, אם הוכח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עסקיה של האגודה הם בהספקת טובין, ציוד או שירותים לשימוש ביתי או פרטי בלבד, ולא לצורך עסקו או משלח-ידו של אותו חבר או אדם;

 

 

דיפלומטים וקונסולים

 

(4)  סכומים המשתלמים לנציגים דיפלומטיים ולפקידים קונסולריים בשירות סדיר של מדינה זרה בעד משרותיהם או בעד שירותים בתפקידם הרשמי, במידה שאותה מדינה זרה גומלת פטורים כאלה למדינת ישראל;

 

 

עיוור ונכה 100%

(תיקון מס' 16) תשל"א-1971

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 33) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 134) תשס"ג-2003

ת"ט תשס"ה-2004

 

(5)  (א)   הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן:

 

(1)    נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר – הכנסה עד לסכום של 501,500 שקלים חדשים;

(2)    נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – הכנסה עד לסכום של 60,120 שקלים חדשים;

לענין זה –

 

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

 

(א)   נקבע אחוז נכותו של נכה על פי אחד החוקים שלהלן תחול הקביעה האמורה:

 

(1)   חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(2)   חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

(3)   חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

(4)   חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

 

(תיקון מס' 55) תשמ"ב-1982

 

(5)   (בוטל);

 

(6)   פרק ג', פרק ו'2 ופרק ט'2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

 

צו תשס"א-2001

 

(7)   חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;

 

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להוסיף על החוקים האמורים;

(ב)   לא נקבע אחוז נכותו של נכה כאמור ייקבע על פי תקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 33) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

(ב)   היתה ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה כאמור נמוכה מ-85,200 לירות או שלא היתה לו הכנסה כאמור, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 85,200 לירות. ואולם אם היתה לו הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף – עד לסכום כולל של 212,040 שקלים חדשים או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

 

 

(תיקון מס' 134) תשס"ג-2003

ת"ט תשס"ה-2004

 

(ג)    (1)    לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)(1) לגבי חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365 (בפסקה זו – יחס תקופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)(1) ו-(ב) כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות.

 

(2)    לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)(2), יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(2);

 

קצבאות לנכי מלחמה

(תיקון מס' 16) תשל"א-1971

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

 

(6)  קצבאות המשתלמות בשל פצעי מלחמה, פגיעת ספר או פגיעת איבה וקצבאות המשתלמות מאת אוצר המדינה למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל שמת עקב פעולת מלחמה;

 

לענין זה –

       "פצעי מלחמה" – מחלה, החמרת מחלה או חבלה שאירעו ליחיד בתקופת שירותו עקב שירות צבאי כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], או עקב שירות מלחמתי כמשמעותו בחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, או בנסיבות המזכות אותו לגימלה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

 

(תיקון מס' 55) תשמ"ב-1982

 

       "פגיעת ספר" – (נמחקה);

 

       "פגיעת איבה" – כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

 

סכומים להחזקת רכב לנכה רגלים

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

 

(6א)        סכומים שנכה ברגליו מקבל על פי דין להחזקת רכבו;

 

 

 

קיצבאות לעובדי ממשלת א"י

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

 

(6ב)        קיצבאות המשתלמות מאת המדינה בשל עבודה בממשלת ארץ ישראל;

 

 

 

קיצבאות נכות וזקנה מהביטוח הלאומי

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 35)

תש"ם-1979

(תיקון מס' 46) תשמ"א-1981

(תיקון מס' 46) (תיקון) תשמ"א-1981

 

(6ג) קיצבת נכות המשתלמת על פי סימן ה' לפרק ג', פרק ו'2 או פרק ט'2 לחוק הביטוח הלאומי וקיצבת זקנה וקיצבת שאירים המשתלמות על פי פרק ב' וקצבת תלויים המשתלמת על פי פרק ג' לחוק האמור;

 

 

 

 

 

הטבות לאסירי ציון

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

(6ד) הטבה סוציאלית או תגמול לאסירי ציון ולבני משפחותיהם של אסירי ציון והרוגי מלכות, מכוח חוק;

 

 

קיצבאות-נכות ממדינות חוץ

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

(6ה)        קיצבת נכות המשתלמת מאת מדינת חוץ מכוח דיניה;

 

 

 

קצבאות שאירים

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

(6ו) (א)   קצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים;

 

(ב)   קצבת שאירים שאינה נובעת מתשלומים פטורים, המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתכנית ביטוח, או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית, והכל בסכום שאינו עולה על תקרת הקצבה המזכה;

לעניין פסקה זו –

"הסדר פנסיה תקציבית" – הסדר לפי דין או הסכם לרבות הסכם קיבוצי, שלפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף, מקופת המעביד, לעובד שפרש מעבודתו, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו;

"קצבת שאירים" – קצבה המשולמת עקב פטירתו של אדם, לאחד מאלה:

(1)    בן זוגו של הנפטר בעת הפטירה, לרבות מי שהיה הידוע בציבור כבן זוגו של הנפטר;

(2)    ילדו של הנפטר, לרבות ילדו המאומץ, וכן ילדו של בן זוגו של הנפטר, ובלבד שטרם מלאו לו 21 שנים או שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד;

(3)    הורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ערב פטירתו, ואין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד;

"תקרת הקצבה המזכה" ו"תשלומים פטורים" – כהגדרתם בסעיף 9א;

 

(תיקון מס' 107)

תשנ"ה-1995

 

(6ז) תגמול המשולם לפי חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995;

 

 

(תיקון מס' 110) תשנ"ו-1996

 

(6ח)        תגמול ליתום, המשתלם על פי חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ"ה-1995;

 

 

פיצויים כוללים

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

 

(7)  כל סכום הון שנתקבל כפיצויים כוללים על מוות או חבלה;

 

 

 

מענק עקב פרישה או מוות

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(7א)        (א)   (1)   מענק הון שנתקבל עקב פרישה – עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה;

 

 

 

(תיקון מס' 29)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 33)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 35)

תש"ם-1979

 

(2)    בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על 25,000 לירות לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה;

 

(3)    לענין פסקת משנה זו, "פרישה" – לרבות שינוי מעמדו של עובד באגודה שיתופית משכיר לחבר בה;

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(4)    (א)   עובד שעם פרישתו ממעבידו עמדו לזכותו בקופת גמל לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה כספים המיועדים למענק פרישה או שקיבל מענק פרישה, ובעת פרישתו הודיע למנהל כי הוא בוחר בהחלת הוראות פרט זה לא יראו את הסכומים שהשאיר בקופת גמל כאמור או שהפקיד מיד עם פרישתו במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, כאילו נתקבלו בידו, אם תוך שנה מפרישתו החל בעבודה אצל מעביד אחר המשלם בעדו תשלומים לפיצויים למרכיב הפיצויים בקופת גמל כאמור, והכל עד לסכום התקרה; לעניין זה –

 

"מרכיב הפיצויים" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל;

"סכום התקרה" – סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף 3(ה3), כשהוא מופכל במספר שנות העבודה אצל המעביד שממנו פרש העובד, בצירוף הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד בעבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

(ב)   נתקיים האמור בפרט-משנה (א), והעובד פרש לאחר מכן מעבודתו אצל מעביד אחר בלי שנתקיימו בו הוראות פרט-משנה (א) (להלן – המעביד האחרון), יחולו לגביו פרטים (1) עד (3) בכפוף להוראות אלה:

(I) תקופות עבודתו אצל המעבידים השונים שכללו פרישות רצופות כאמור בפרט-משנה (א) יצורפו, ויראוהו כאילו עבד במשך כל שנות עבודתו האמורות אצל המעביד האחרון;

(II) הסכומים העומדים לזכותו בקופת הגמל לפיצויים, בעת פרישתו מהמעביד האחרון, שמקורם במענקים בשל פרישות כאמור בפרט-משנה (א), לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליהם (להלן בפרט זה – רווחים על מענק),

ייחשבו כחלק ממענק הפרישה של המעביד האחרון;

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

(בא) נתקיים האמור בפרט משנה (א) והעובד נפטר, יחולו לגביו הוראות פסקת משנה (ב) בכפוף להוראות (I) ו-(II) של פרט משנה (ב) ובשינויים המחוייבים לפי הענין;

 

(ג)    עובד אשר בעת פרישתו כאמור בפרט-משנה (א) קיבל חלק ממענק הפרישה שנצבר לזכותו יהיה חייב במס על הסכום שקיבל;

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

ת"ט תשל"ח-1978

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(ד)   עובד שבחר בהחלת הוראות פרט זה רשאי לחזור בו מבחירתו תוך שנתיים, ואם חזר בו כאמור יראו את הרווחים על המענק כחלק מהמענק, ולענין הפטור תהיה משכורתו האחרונה משכורתו כפי שהיתה בעת פרישתו כשהיא מוגדלת בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה מפרישתו ועד חזרתו מבחירתו, ותקרת הפטור תהיה כפי שהיתה בעת חזרתו מבחירתו, אולם תקופת עבודתו לאחר פרישתו מהמעביד האחרון לא תובא בחשבון; בכפוף לאמור, כל סכום שמשך מקופת גמל לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה לפני פרישתו מהמעביד האחרון, ושמקורו במענקי פרישה כאמור בפרט-משנה (א) והרווחים עליהם – חייבים במס;

 

 

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(5)    על אף האמור בסעיף 164, יהא מי שמשלם מענק פרישה הפטור על פי פרט (4) פטור מחובת ניכוי המס, ובלבד שקיבל על כך אישור מהמנהל או ממי שהמנהל הסמיך לכך;

 

 

(תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(ב)   (1)    מענק הון שנתקבל עקב מוות – עד סכום השווה למשכורת של שני חדשי עבודה לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה;

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 29)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 33)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 35)

תש"ם-1979

 

(2)    בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על 50,000 לירות לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה;

 

 

 

 

(תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(ג)    היה המנהל סבור כי המשכורת הוגדלה סמוך למועד הפרישה באופן בלתי סביר כדי להגדיל את סכום המענק הפטור, רשאי הוא לקבוע את סכום המענק הפטור בלי להתחשב בהגדלה;

 

 

(תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

 

(ד)   היתה המשכורת האחרונה בשל עבודה חלקית, תבוא בחשבון, לגבי השנים שבהן עבד העובד עבודה מלאה, המשכורת האחרונה שהיתה משתלמת בעד עבודה מלאה;

 

 

(תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(ה)   על החלטת המנהל לפי פסקאות משנה (א) עד (ג) ניתן לערער בהתאם לסעיפים 153 עד 158;

 

 

(תיקון מס' 13) תשכ"ח-1968

(תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

 

(ו)    מעביד ששילם מענק עקב פרישה או מוות, יצרף אל הדו"ח שהוא מגיש על פי סעיף 166 לחודש שבו שולם המענק, פרטים בדבר המענק כפי שנקבעו;

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(ז)    בכפוף לאמור בפסקת משנה (א)(4)(א), רואים מענק הון עקב פרישה וכן מענק הון עקב מוות כמענק שנתקבל גם אם נשאר מופקד בקופת גמל; הוראה זו לא תחול על סכומים העומדים לזכותו של עובד שפרש בקופת גמל לקיצבה, אם בעת פרישתו הודיע למנהל על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קיצבה; הודיע כאמור, רשאי הוא לחזור בו על ידי הודעה למנהל; חזר בו כאמור, יראו את כל הסכום – בכפוף לפסקה (17) – כולל ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליו, כמענק פרישה ויחולו לגביו ההוראות הבאות:

 

(1)    לא קיבל מענק בעת פרישתו – יהיה זכאי לפטור על פי פסקת משנה (א), ותקרת הפטור תהיה כפי שהיתה בעת חזרתו מבחירתו;

 

(תיקון מס' 120) תש"ס-2000

 

(2)    קיבל מענק בעת פרישתו, תופחת תקרת הפטור בשיעור השווה לסכום המענק לכל שנת עבודה, מחולק בתקרת הפטור כפי שהיתה בעת הפרישה.

 

 

ספן-חוץ

 

(8)  רווחיו של בעל אניות שאינו תושב ישראל בכפוף לאמור בסעיף 70;

 

 

בעל זכיון

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

(9)  הכנסה שהפיק אדם מזכיון שניתן לו מאת המדינה, במידה שפטרוה ממס לפי תנאי הזכיון; אך שום דבר האמור בסעיף זה לא יתפרש כבא לפטור ממס כל דיבידנד, ריבית, הפרשי הצמדה, הטבה, משכורת או שכר שקיבל אדם, כולם או מקצתם, מתוך הכנסה שפטרוה כאמור;

 

 

ריבית למדינת חוץ

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

ת"ט תשל"ט-1979

 

(10) ריבית המשתלמת למדינת חוץ, או למי ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הכיר בו כפועל בשם מדינת חוץ ובשבילה;

 

 

(תיקון מס' 106)

תשנ"ה-1995

 

(11)  (נמחקה);

 

 

(תיקון מס'106)

תשנ"ה-1995

 

(12)  (נמחקה);

 

 

הפרשי הצמדה על פיקדון בנקאי או על תכנית חיסכון

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

(13) הפרשי הצמדה שקיבל יחיד בשל נכס, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 

(1)   הפרשי ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים; לענין זה, "הפרשי הצמדה חלקיים" – כפי שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(2)   היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה בשל הנכס;

(3)   הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי סעיף 2(1) ואינם רשומים בפנקסי חשבונותיו או חייבים ברישום כאמור;

 

הפרשי הצמדה בשל הפקעה

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 59)

תשמ"ד-1984

 

(13א) הפרשי הצמדה ששולמו בשל הפקעת נכס שאיננו מלאי עסקי כמשמעותו בסעיף 85;

 

 

 

דמי נכיון על איגרת חוב

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(13ב)(בוטלה);

 

 

 

הפרשי שער על פקדון

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(14) (בוטלה);

 

 

 

(תיקון מס' 54) תשמ"ב-1982

 

(14א) (בוטלה);

 

 

הפרשי שער בידי חברה בשליטת תושבי חוץ

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

(14ב) הפרשי שער על פקדון של חברה במטבע חוץ הנובע מתשלומי תושבי חוץ על חשבון רכישת מניות בה, במידה שטרם נעשה שימוש בכספי הפקדון, ובלבד שרוב הון המניות של החברה, רוב זכויות ההצבעה בה ורוב הזכויות לרווחים בה הם בידי תושבי חוץ;

 

 

הפרשי שער על הלוואה

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

ת"ט תשמ"ו-1986

 

(15) הפרשי שער על הלוואה שנתן תושב חוץ למעט הלוואה שנתן על ידי מפעל הקבע שלו בישראל;

 

 

 

 

ביטוח מפני שינוי שער

(תיקון מס' 24)

תשל"ו-1976

 

(15א) סכום שקיבל תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח הלוואה מפני שינוי שער החליפין של הלירה והמתייחס לקרן הלוואה שנתן במטבע חוץ שהחזיק כדין או בלירות שנבעו מהמרה כדין של מטבע חוץ ואשר לפי תנאיה יש להחזירה בלירות ללא הפרשי הצמדה, ובלבד שהסכום הפטור לא יעלה על סכום השווה להפרש הנובע משינוי שער החליפין;

 

 

(תיקון מס' 179) תשע"א-2011

 

(15ב) (נמחקה);

 

 

ריבית על איגרת חוב שרכש תושב חוץ

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

ת"ט תשל"ט-1979

 

(15ג) ריבית על איגרת חוב שהוצאה מכוח חוק הפוטר את בעלה ממס על הריבית אם הוא תושב חוץ והיא משתלמת למי שהיה תושב חוץ כאשר רכש את האיגרת;

 

 

 

ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה על איגרת חוב הנסחרת בבורסה בידי תושב חוץ

(תיקון מס' 169) תשס"ט-2008

 

(15ד) ריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ על איגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל (בפסקה זו – חבר בני האדם המנפיק), ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל; בפסקה זו, "תושב חוץ" – מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית, דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העניין, למעט אחד מאלה:

 

(1)  בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88, בחבר בני האדם המנפיק;

(2)  קרוב כהגדרתו בפסקה (3) להגדרה "קרוב" שבסעיף 88, של חבר בני האדם המנפיק;

(3)  מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק, נותן לו שירותים, מוכר לו מוצרים, או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עמו, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית או דמי הניכיון, לפי העניין, נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין תושב החוץ לבין חבר בני האדם המנפיק;

 

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

 

(16) (נמחקה);

 

 

משיכת תשלומי מעביד מקרן השתלמות

(תיקון מס' 60) תשמ"ד-1984

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 135) תשס"ד-2004

 

(16א) (א) סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד שהגיע לגיל הפרישה – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון; ולגבי סכומים ששימשו את העובד לצורך השתלמותו – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר העובד, יהיו הזכאים לקבלת הסכומים כאמור רשאים למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס;

 

(ב)   הפטור לפי פסקה זו מותנה בכך שאם משך עובד סכום כלשהו מחשבונו, ייסגר החשבון לתשלומים נוספים; נסגר החשבון כך, יחולו הוראות פסקת משנה (א) לגבי משיכת יתרת הסכום שבחשבון; ובלבד שאם נמשך לשם השתלמות בישראל סכום שאינו עולה על שליש הסכום שעמד לרשות בעל החשבון בעת המשיכה, ולא קדמה למשיכה זו משיכה אחרת של סכום כאמור ב-12 החדשים שקדמו למשיכה האמורה, לא יראוה כמשיכה לענין זה;

(ג)    לענין פסקה זו, "מועד התשלום הראשון" – המוקדם מבין אלה:

(1)    סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון;

(2)    סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם;

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון) תשס"ג-2002

 

"הפקדה מוטבת" – כל אחד מאלה:

 

(1)    סכום ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור שאין רואים אותו, לפי סעיף 3(ה), כהכנסת עבודה בעת ששולם לקרן;

(2)    סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה:

(א)   סכום שאינו עולה על שליש מהסכום ששילם המעביד בשיעור הקבוע בסעיף 3(ה), בשל משכורתו הקובעת של העובד כהגדרתה בסעיף האמור;

(ב)   סכום בשיעור שאינו עולה על 2.5% ממשכורתו הקובעת של העובד;

(ג)    סכום בשיעור אחר שנקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, לפני יום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002);

(3)    סכום ששולם לקרן השתלמות לחברי קיבוץ, כהגדרתה בסעיף 58א, עד לסכום השווה ל-14,140 שקלים חדשים לשנה;

(ד)   שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כללים לענין סגירת חשבון לתשלומים נוספים ולענין תנאים שבהם חשבונות שונים של עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד לצורך פסקה זו;

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

(ה)   (נמחקה).

 

 

משיכה מקרן השתלמות לעצמאים

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

(תיקון מס' 135) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(16ב) (א) סכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת – אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי סכומים ששימשו את היחיד לצורך השתלמותו – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר היחיד, יהיו הזכאים לקבלת סכומים כאמור למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס; המנהל רשאי לקבוע כללים לענין הזכאות למשוך סכומים לצורך השתלמות בפטור ממס. לענין זה, "ההפקדה המוטבת" – 14,140 שקלים חדשים לשנה;

 

(ב)   הוראות פסקה (16א)(ב) עד (ד) יחולו על משיכת סכומים לפי פסקה זו, בשינויים המחוייבים;

 

כספי-עובד מקופת גמל

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 44)

תשמ"א-1981

(תיקון מס' 132)
תשס"ב-2002

(תיקון מס' 138)
תשס"ד-2004

(תיקון מס' 148)
תשס"ה-2005

 

(17)[3] כספים שקיבל עובד, למעט כספים שקיבל על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה כהגדרתו בסעיף 3(א), עד גובה תשלומי המעביד לקופת גמל לתגמולים וכספים אלה אינם חייבים במס על פי סעיף 87, ובלבד שלגבי תשלומים שנעשו משנת המס 1964 ואילך יהיו פטורים רק אותם כספים עד גובה תשלומי המעביד בגבולות הסכומים על פי השיעורים שנקבעו לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל וכן כספים שחוייבו במס על פי סעיף 3(ה3);

 

 

 

רווחים מקופת גמל לתגמולים

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 171) תשס"ט-2009

 

(18) ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שאינם חייבים במס לפי סעיף 3(ד) או סעיף 87, שקיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים, אשר מקורם בסכומים שהפקידו היחיד או מעבידו לקופת הגמל;

 

 

 

 

(תיקון מס' 171) תשס"ט-2009

 

(18א) (נמחקה);

 

 

ביטוח חיים

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

(19) סכום המתקבל על פי פוליסה לביטוח חיים, למעט –

 

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

(1)   סכום שקיבל אדם בשל ביטוח חייו של אחר למעט קרובו כמשמעותו בסעיף 88, שהפרמיה לביטוחו לא הותרה למבטח כהוצאה;

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

(2)   סכום שאינו פטור לפי פסקאות (7א) או (17), או שחייבים עליו במס על פי סעיפים 3(ד) או 87;

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

       בפסקה זו, "סכום המתקבל על פי פוליסה לביטוח חיים" – סכום המתקבל במותו של המבוטח על חלק מהסיכון למקרה מוות בלבד, שבפוליסה לביטוח חיים, למעט סכום שהתקבל ממרכיב החיסכון או הנובע ממנו.

 

 

הנחות ומתנות

ממעביד לעובדו

ושוויה של הסעה

מאורגנת

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 82)

תש"ן-1990

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(20) שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה ובחזרה בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת בידי המעביד, אם המנהל או מי שהוא הסמיך לכך קבע שהסעה מרוכזת של העובדים למקום העבודה היא הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום העבודה, וההסעה היא בהתאם לתנאים שקבע;

 

 

 

 

 

פיצויי הלנת שכר

(תיקון מס' 81)

תש"ן-1990

 

(21) (א)   סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958, בגבולות סכום הפרשי הצמדה וריבית על השכר המולן;

 

(ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי מי שהכנסתו החייבת בחודש כלשהו מ-24 החדשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה על סכום התקרה לאותו חודש, מרכיב המס שבפיצוי הפטור ישולם כמס;

(ג)    בפסקה זו –

"מרכיב המס" – הפיצוי הניתן בשל חלק השכר שהיה משתלם כמס אילו שולם השכר במועדו;

"סכום התקרה" – סכום של 2300 שקלים חדשים, כשהוא מתואם כאילו היה תקרת הכנסה כהגדרתה בסעיף 120א;

 

דמי מזונות

(תיקון מס' 77)

תשמ"ח-1988

 

(22) דמי מזונות שמקבל יחיד ממי שהיה נשוי לו או ממי שהוא נשוי לו וחי בנפרד ממנו, ודמי מזונות שמקבל יחיד בעד ילדיו מההורה האחר, או תשלום שמקבל יחיד, בשבילו או בשביל ילדיו, מהמוסד לביטוח לאומי על פי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;

 

 

סכומים על פי הסכם עזבון בחיים

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

(23) (א)   שיעור מקיצבה שמקבל אדם על פי הסכם למתן עזבון בחיים לקרן קיימת לישראל, לקרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל או לכל מוסד אחר שקבע שר האוצר, כמפורט להלן:

 

(1)    אם לנותן העזבון בחיים לא מלאו 50 שנה בעת נתינתו – 50%;

(2)    אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן 50 שנה אך לא מלאו לו 60 שנה – 60%;

(3)    אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן 60 שנה אך לא מלאו לו 70 שנה – 75%;

(4)    אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן 70 שנה אך לא מלאו לו 80 שנה – 80%;

(5)    אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן 80 שנה – 90%;

(ב)   הפטור שלפי פסקת משנה (א) הוא במקום הפטור שלפי סעיף 9ב, ונותן העזבון לא יהא זכאי לזיכוי או לניכוי לפי כל דין בשל מתן אותו עזבון בחיים;

 

הפרשי הצמדה וריבית על מס ששולם ביתר

(תיקון מס' 53)

תשמ"ב-1982

(תיקון מס' 70)

תשמ"ו-1986

(תיקון מס' 71)

תשמ"ז-1986

 

(24) ריבית והפרשי הצמדה שקיבל נישום בשל מס ששילם ביתר, ריבית והפרשי הצמדה שקיבל עוסק לפי סעיף 105 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו–1975 וריבית והפרשי הצמדה שקיבל נישום מכוח סעיף 103א לחוק מס שבח; הוראה זו לא תחול לגבי נישום שריבית והפרשי הצמדה הן בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1);

 

 

 

דמי שכירות שקיבל קשיש

(תיקון מס' 74)

תשמ"ז-1987

 

(25) הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות בשל הדירה שבה גר לפני כניסתו לבית האבות – עד לסכום מחצית התשלום השנתי ששילם בעד החזקתו בשנת המס בבית האבות; לענין זה, "בית אבות" – מקום מגורים קבוע לשלושים יחידים לפחות שגילם מעל 65 שנים, שניתן לו רשיון על פי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965;

 

 

תרומה למועמד בבחירות מוקדמות

(תיקון מס' 94)

תשנ"ג-1993

 

(26) תרומה למועמד בבחירות מוקדמות המותרת לפי פרק ב' לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992;

 

 

(תיקון מס' 98) תשנ"ד-1994

 

(27) כספים שקיבלה הקרן או שקיבל חייל משוחרר לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994;

 

 

הימורים הגרלות או פרסים

(תיקון מס' 134) תשס"ג-2003

ת"ט תשס"ה-2004

 

(28) השתכרות או רווח, כאמור בסעיף 2א, שערכם פחת מסכום שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, והכל בתנאים ובתיאומים שקבע;

 

 

 

מלגה לסטודנט או לחוקר

(תיקון מס' 175) תש"ע-2010

 

(29) מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר, ולגבי חוקר – עד לסכום התקרה; בפסקה זו –

 

"חוקר" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שמלאו לו 18 שנים והוא משמש חמש שנים לפחות חוקר במכון מחקר תורני ולומד במכון בתחומי פעילותו;

(2)   מי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי בחוץ לארץ המוכר על ידי משרד החינוך, המשמש חוקר במוסד מחקרי ולומד במוסד המחקרי בתחומי פעילותו;

"מוסד לימוד ומחקר" – כל אחד מאלה:

(1)   מוסד להשכלה גבוהה, לעניין סטודנט;

(2)   מוסד מחקרי, לעניין חוקר;

(3)   מכון מחקר תורני, לעניין חוקר;

"מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1)   מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

"מוסד מחקרי" – מוסד ציבורי שמקדם, עורך או מקיים מחקרים בתחומי הפעילות והלימודים המתקיימים בו, ומפרסם מחקרים בפרסומים היוצאים לאור על ידו או בסיוע או בשיתוף עם מוסדות להשכלה גבוהה, ושאינו מוסד להשכלה גבוהה;

"מכון מחקר תורני" – מוסד ציבורי, שמקדם עורך או מקיים מחקרים בתחומי לימודים תורניים, והוא זכאי לתמיכה ממשרד התרבות לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

"מוסד ציבורי" – כהגדרתו בפסקה (2) של סעיף זה;

"מלגה" – מענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או לחוקר, במישרין או בעקיפין, באופן חד-פעמי או עתי, בתקופת לימודיו, למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, והכל בלבד שלא ניתנת בעדם כל תמורה מצד הסטודנט או החוקר והם ניתנו בתקופת הלימודים; לעניין זה תמלוגים בשל שימוש במחקר לא ייחשבו מענק, פרס או פטור מתשלום כאמור;

"סטודנט" – מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה בתחומי הלימודים המתקיימים בו;

"סכום התקרה" – 90,000 שקלים חדשים; יראו את הסכום האמור כסכום כמשמעותו בסעיף 120ב;

"שימוש במחקר" – שימוש של מוסד הלימוד והמחקר במחקרו או בממצאיו של הסטודנט או החוקר, לרבות בדרך של פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד כאמור במחקר;

 

(תיקון מס' 182) תשע"א-2011

 

"תמורה" – לרבות כל התחייבות של הסטודנט או החוקר למתן שירות כלשהו לנותן המלגה או למילוי תפקיד בו; ולעניין זה, כל אלה לא ייחשבו תמורה:

 

(1)   התחייבות של הסטודנט או החוקר להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים או למחקר, והכל במוסד הלימוד והמחקר;

(2)   שימוש במחקר;

(3)   פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר, או בזיקה אליו;

"תקופת הלימודים" –

(1)   לגבי סטודנט – תקופת הלימודים של סטודנט שהוגדרה בתקנון המוסד להשכלה גבוהה לגבי סוג הלימוקים האמור, ולגבי המנויים להלן, תקופת הלימודים לא תעלה על –

(א)   לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שני – תקופה של ארבע שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר האמור;

(ב)   לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שלישי – תקופה של שמונה שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר האמור;

(2)   לגבי חוקר – תקופת המחקר כפי שהוגדרה על ידי המוסד המחקרי או המכון למחקר תורני, ובלבד שלא תעלה על 12 שנים;

 

פיצוי לתורמת ביציות

(תיקון מס' 176) תש"ע-2010

 

(30) פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 43 לחוק תרומת ביציות, התש"ע-2010.

 

 

 

פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה

(תיקון מס' 18)

תשל"ג-1973

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

 

[4].    (א) לענין סעיף זה –

 

 

 

 

 

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           "קיצבה" – קיצבה המשתלמת מאת מעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1, והכל למעט קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף 9(6ו);

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           "קצבה מוכרת" – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים;

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           "תשלומים פטורים" – כל אחד מאלה:

 

(1)   סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה –

(א)   על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה, לפי הנמוך;

(ב)   על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השיעור המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך;

בפסקה זו –

"השכר הממוצע במשק", "השיעור להפקדה", "משכורת" ו"סכום התקרה" – כהגדרתם בסעיף 3(ה3);

"מרכיב תגמולי העובד", ו"מרכיב תגמולי המעביד" – כמשמעותם לפי סעיף 21 לחוק הפיקוח על קופות גמל;

(2)   כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות הגמל;

(3)   סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל לקצבה, בלא תשלום מקביל מטעם מעביד, ושהיחיד אינו זכאי בשלהם לזיכוי לפי סעיף 45א או לניכוי לפי סעיף 47;

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           "קצבה מזכה" – סך כל הקצבאות שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת;

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           "תקרת הקצבה המזכה" – 8,190 שקלים חדשים;

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           "גיל הזכאות" – גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, לפי המאוחר;

 

 

(תיקון מס' 135) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 136) תשס"ד-2004

 

           "גיל פרישה" – כהגדרתו בסעיף 1, ואולם לענין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם:

 

 

 

(תיקון מס' 136) תשס"ד-2004

 

(1)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 60) תשמ"ד-1984

 

(2)   הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב);

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           "מכפיל ההמרה להון" – 180 או מכפיל אחר שקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           "מענק פטור" – (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 136) תשס"ד-2004

 

           "כוחות הבטחון" – (נמחקה).

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           (ב)  קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה על 67% מתקרת הקצבה המזכה.

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           (ב1)        הקצבה המוכרת שמקבל אחד מאלה פטורה ממס:

 

(1)   יחיד שמלאו לו 60 שנים;

(2)   יחיד שפרש פרישה מוקדמת כאמור בפסקה (2) להגדרה "גיל פרישה" שבסעיף קטן (א).

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           (ג)   (1)   בסעיף קטן זה –

 

"יתרת ההון הפטורה" – הסכום המתקבל מהפחתת הסכום האמור בפסקת משנה (ב) מהסכום האמור בפסקת משנה (א) –

(א)   סכום השווה ל-67% מתקרת הקצבה המזכה כשהוא מוכפל במכפיל ההמרה להון;

(ב)   המענקים הפטורים כשהם צמודים למדד מהיום שבו התקבלו עד יום 1 בינואר בשנה שבה חל גיל הזכאות, ומוכפלים במקדם; לעניין זה, "מקדם" – סכום השווה ל-35% מתקרת הצקבה המזכה כשהוא מוכפל במכפיל ההמרה להון ומחולק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הפטור המרבי לכל שנת עבודה כאמור בסעיף 9(7א)(א)(2) ב-32;

"מענקים פטורים" – סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה, ולמעט אלה:

(א)   מענקים שקיבל יחיד שחלה עליו פסקה (2) להגדרה "גיל פרישה" שבסעיף קטן (א);

(ב)   מענק נוסף לקצבה ששולם –

(1)   לפי סעיף 15 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985;

(2)   לשוטר או לסוהר לפי סעיף 22 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, בכפוף לסעיף 77 לחוק האמור;

(3)   לעובד שירותי הביטחון, לפי סעיף 63ב לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970;

(2)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), נישום הזכאי לפטור ממס לפי הסעיף הקטן האמור, שקיבל גם מענקים פטורים, לא יעלה סכום הפטור לגביו, לפי אותו סעיף קטן, על יתרת ההון הפטורה כשהיא מעודכנת לפי הוראות פסקה (3), ומחולקת במכפיל ההמרה להון;

(3)   ב-1 בינואר של כל שנת מס, החל ב-1 בינואר של השנה שבה חל גיל הזכאות, תתואם יתרת ההון הפטורה בהתאם להוראות סעיף 120ב.

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           (ד)  (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           (ה)  (1)   סכום שקיבל יחיד עקב היוון קצבאות – פטור ממס עד לסכום כולל שלא יעלה על 67% ממכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון, ואם קיבל היחיד מענקים פטורים כאמור בסעיף קטן (ג) – עד ליתרת ההון הפטורה כהגדרתה בסעיף הקטן האמור, ובלבד שהיחיד הגיש לפקיד השומה בקשה לקבלת פטור על סכום מהוון לפי פסקה זו, בטופס שקבע המנהל, לא יאוחר מתום 90 ימים מהיום שבו ניתן לו לראשונה פטור ממס בשל קצבה מזכה לפי סעיף זה;

 

(2)   ניתן פטור ממס לפי פסקה (1), יופחת סכום הפטור לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) בסכום השווה לסכום הפטור לפי פסקה (1) כשהוא מחולק במכפיל ההמרה להון;

(3)   על אף הוראות סעיף 121, על סכום שהתקבל עקב היוון קצבה מוכרת, אשר אינו פטור ממס לפי פסקה (1), יוטל מס רק בשל מרכיב הרווח היחסי, בשיעור של 15%; לעניין זה –

"מרכיב הרווח היחסי" – הסכום המתקבל מחלוקת הסכום האמור בפסקה משנה (א) בסכום האמור בפסקת משנה (ב) –

(א)   הסכום שהתקבל עקב היוון קצבה מוכרת, כשהוא מוכפל בהפרש החיובי שבין היתרה הצבורה לבין התשלומים הפטורים;

(ב)   היתרה הצבורה;

"היתרה הצבורה" – הכספים שנצברו לזכותו של יחיד בחשבונו בקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, עד למועד חישוב רווחי הקופה שקדם לגיל הזכאות של היחיד, והנובעים מתשלומים פטורים.

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           (ו)   (1)   יחיד שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת, יראו אותו כמי שהיוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו ויחולו על היוון כאמור הוראות סעיף קטן (ה);

 

(2)   על אף האמור בפסקה (1), תשלומים פטורים שהיו בקופת הגמל של היחיד בעת שנפטר (בפסקה זו – תשלומים פטורים בעת הפטירה) וכן ריבית ורווחים הנובעים מהם, שהועברו לקופת גמל משלמת לקצבה של מוטב כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל (בסעיף קטן זה – מוטב) לשם משיכתם כקצבה מוכרת, יהיו פטורים ממס אם נמשכו כקצבה, ואולם אם ביקש המוטב להוונם יחולו על ההיוון הוראות סעיף קטן (ה) ויראו לעניין זה כתשלומים פטורים רק את התשלומים הפטורים בעת הפטירה;

(3)   יחיד שנפטר לאחר שהתחיל לקבל קצבה מוכרת מקופת גמל לקצבה והובטח לו מספר מזערי של תשלומי קצבה שישולם לו, ולאחר פטירתו – למוטביו, יראו ביתרת התשלומים המשולמים למוטביו כקצבה או כקצבת שאירים, לפי העניין, ואולם אם ביקש המוטב להוון את יתרת התשלומים יחולו על ההיוון הוראות סעיף קטן (ה)(3).

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           (ז)   לגבי שנות המס 2012 עד 2024 יקראו סעיף זה כך:

 

(1)   לגבי שנות המס 2012 עד 2015 – בכל מקום, במקום "67%" יקראו "43.5%";

(2)   לגבי שנות המס 2016 עד 2019 – בכל מקום, במקום "67%" יקראו "49%";

(3)   לגבי שנות המס 2020 עד 2024 – בכל מקום, במקום "67%" יקראו "52%".

 

פטור לקיצבה אחרת

(תיקון מס' 18)

תשל"ג-1973

ת"ט תשל"ג-1973

(תיקון מס' 34)

תשל"ט-1979

(תיקון מס' 35)

תש"ם-1979

(תיקון מס' 60)

תשמ"ד-1984

(תיקון מס' 120)
תש"ס-2000

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

9ב.     35% מההכנסה לפי סעיף 2(5) שמקבל אדם בהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בסעיף 9א(א) ואיננה קיצבה כמשמעותה בסעיף 9א(א) או שמקבלים שאירים ואשר אינה פטורה לפי סעיף 9(6ו) – פטורים ממס; סכום המתקבל עקב היוון קיצבה פטורה לפי סעיף זה – פטור ממס.

 

 

 

 

 

 

הנחה לקצבה של תושב ישראל לראשונה ושל תושב חוזר ותיק

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

9ג.      על אף האמור בסעיפים 9א, 9ב ו-121, לפי הענין, ובכפוף לאמור בסעיף 14(א), סכום המס על קצבה שמקורה מחוץ לישראל שמקבל יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), בשל עבודתו במדינת חוץ, לא יעלה על סכום המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר תושב אותה מדינה.

 

 

פטור להכנסה מדמי שכירות מסוימים

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

9ד.     (א) 35% מהכנסת שכירות מוטבת שמקבל יחיד זכאי, פטורים ממס, אם התקיימו כל אלה:

 

(1)   ליחיד או לבן זוגו לא היו הכנסות מקצבה, שחלות עליה הוראות סעיפים 9א או 9ב, או הכנסות מריבית, שחלות עליה הוראות סעיפים 125ד או 125ה;

(2)   דמי השכירות אינם משולמים על ידי קרוב, כהגדרתו בסעיף 105יא, או על ידי חבר בני אדם שהיחיד הוא בעל שליטה בו.

           (ב)  פטור לפי סעיף קטן (א) יינתן לאחד מבני הזוג בלבד.

           (ג)   בסעיף זה –

           "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9);

           "הכנסת שכירות מוטבת" – הכנסה חייבת מדמי שכירות לפי סעיף 2(6) או (7) שמקבל יחיד מהשכרת נכס שהיה בבעלותו, ששימש בידיו במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, עד לתקרת ההכנסה, כשהיא מוכפלת בשיעור הזכאות;

           "יחיד זכאי" – כל אחד מאלה:

 

(תיקון מס' 135) תשס"ד-2004

 

(1)   יחיד שהגיע לגיל הפרישה;

 

 

(תיקון מס' 135) תשס"ד-2004

 

(2)   יחיד, אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה;

 

           והכל אם הוא תושב ישראל ומלאו לו במועד הקובע, כהגדרתו בסעיף 88, 55 שנים;

           "שיעור הזכאות" – שיעור של 2% לכל שנת מס שבה שימש הנכס, במישרין, בידי היחיד להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, אך לא יותר מ-70%;

           "תקרת ההכנסה" – הסכום הנקוב בהגדרה "קצבה מזכה" שבסעיף 9א, כשהוא מוכפל
ב-12.

סימן ב': סמכות לפטור

 

הנחה ממס על הענקה בעד פריון עבודה ושכר עבודה בעד עבודה במשמרות

(תיקון מס' 68)

תשמ"ו-1986

 

10.    (א) בסעיף זה –

 

           "הטבה במס" – זיכוי ממס או ניכוי מהכנסה או שיעורי מס נמוכים מהשיעורים הקבועים בסעיף 121;

           "הענקה בעד פריון עבודה" – הענקה, הטבה או פרמיה, שהיא הכנסת עבודה המשתלמת על פי חוזה עבודה שאושר לענין סעיף זה כפי שנקבע בתקנות, בנוסף על המשכורת או השכר המקובלים הקבועים בחוזה העבודה, בעד פריון עבודה העולה על הפריון הרגיל ואשר נקבע על פי נורמות מדודות שאישר המכון לפריון העבודה והייצור, או גוף אחר שקבע לענין זה שר האוצר על פי המלצת המכון;

           "משמרת שניה ושלישית" – כפי שהגדיר שר האוצר בתקנות, לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה.

           (ב)  שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות הטבה במס, לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית או מהענקה המשתלמת בעד פריון עבודה, במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת המס היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט- 1969, שקבע שר האוצר לאחר התייעצות עם שר התעשיה והמסחר, ויכול שיקבע לענין זה מפעלים מסויימים או לפי ענפי תעשיה.

 

(תיקון מס' 82)

תש"ן-1990

 

           (ג)   מי שסך כל ההכנסה שהוא זכאי לה מאת מעביד המשלם לו הכנסה כאמור בסעיף קטן (ב) עולה על 36,000 שקלים חדשים (להלן – סכום התקרה), לא יהא זכאי להטבה לפי סעיף זה בשל חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה, ולענין זה יראו את הכנסתו שחל עליה סעיף קטן (ב) כהכנסתו הגבוהה ביותר בסולם הכנסותיו; סכום התקרה יתואם כאילו הוא תקרת הכנסה כהגדרתה בסעיף 120א.

 

 

(תיקון מס' 82)

תש"ן-1990

 

           (ד)  בתקנות כאמור בסעיף קטן (ב) ניתן לקבוע –

 

(1)   שהטבה במס תחול לגבי כל ההכנסה כאמור בו או לגבי חלק ממנה;

(2)   הטבה במס בשיעורים שונים או בסכומים שונים, לענפי תעשיה שונים, למקצועות שונים ולסוגי נישומים שונים;

(3)   כללים ותנאים להחלת ההטבה במס;

(4)   סוגי עובדים שעל הכנסתם לא תחול ההטבה במס.

 

הטבות מס ביישובים

(תיקון מס' 134) תשס"ג-2003

 

11.    (א)  בסעיף זה –

 

           "חייל" – חייל המשרת על פי התחייבות לשירות קבע בצבא הגנה לישראל, שוטר, לרבות שוטר במשמר הגבול שבמשטרת ישראל, סוהר וכן עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובלבד שהם משרתים במערך הלוחם;

           "משכורת מיוחדת" – משכורת הכוללת תוספת פעילות רמה א' אשר שולמה במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות;

 

(תיקון מס' 146) תשס"ה-2005

 

           "תוספת פעילות רמה א'" – תוספת שכר המשולמת לחייל בשל פעילות במערך הלוחם בשטח פיתוח, המוגדרת על פי הדין החל לגבי החייל כתוספת רמה א' ושאישר המנהל לענין זה;

 

           "שטח פיתוח" – כל אחד מאלה:

(1)   אזור יהודה, שומרון וחבל עזה;

(2)   כל מקום צפונה מקו הרוחב 270;

(3)   כל מקום דרומה מקו הרוחב 070, לרבות אזור ים המלח;

           "תושב", ביישוב מסוים – יחיד שמרכז חייו באותו יישוב;

 

(תיקון מס' 146) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 171) תשס"ט-2009

 

           (ב)[5] (1)   מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב המפורט בתוספת הראשונה בחלק א', זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 197,040 שקלים חדשים;

 

 

(הוראת שעה) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 2) תש"ע-2010

 

(1א) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 222,480 שקלים חדשים; לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" – כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007;

 

 

(הוראת שעה) תשס"ז-2007

 

(2)   מי שהיה במשך כל שנת המס תושב קרית שמונה, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 24% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 197,040 שקלים חדשים;

 

(3)   מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב המפורט להלן, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס, בשיעורים המפורטים להלן, מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 131,280 שקלים חדשים:

(א)   מצפה רמון – 24%;

(ב)   דימונה וירוחם – 19%;

(ג)    אופקים, ערוער, תל שבע, מועצה אזורית רמת הנגב – 15%;

 

(הוראת שעה)
תשס"ז-2007

 

(ד)    בן עמי, גונן, יחיעם, יסוד המעלה, כפר ורדים, להבות הבשן, נתיב השיירה, נתיבות, עברון, עכו, שבי ציון ושייח' דנון – 12%;

 

 

(תיקון מס' 146) תשס"ה-2005

 

(ה)   יישוב המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה – 12%;

 

(4)   על אף הוראות פסקאות (1) עד (3), מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב המפורט באותן פסקאות או חדל להיות תושב ביישוב כאמור, זכאי לזיכוי ממס כאמור באותן פסקאות באופן יחסי לתקופת תושבותו ביישוב, ובלבד שהיה תושב היישוב 12 חודשים רצופים לפחות;

(5)   סכום הזיכוי לפי סעיף זה לא יעלה על סכום המס שהנישום חייב בו, בשל ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי;

(6)   הסכום הנקוב בפסקאות (1) עד (3), יתואם לפי הוראות סעיף 120ב, ויחולו לענין זה ההוראות החלות על תקרת ההכנסה.

 

(תיקון מס' 141) תשס"ה-2004

(תיקון מס' 146) תשס"ה-2005

 

           (ג)   חייל שמשולמת לו משכורת מיוחדת זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 5% ממשכורתו המיוחדת עד לסכום ההכנסה הנקוב בסעיף קטן (ב)(3) רישה ובלבד שאם הוא זכאי לזיכוי כאמור וכן לזיכוי לפי הוראות סעיף קטן (ב), הברירה בידו לבחור באחד מהם.

 

           (ד)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע ניכוי נוסף בשל נכסים של מפעל הנמצא בשטח התיישבות חדשה או באזור פיתוח כפי שקבע, ובתנאים שקבע.

 

(תיקון מס' 134) תשס"ג-2003

 

11א. (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 134) תשס"ג-2003

 

11ב. (בוטל).

 

 

הגבלה על הנחה או הטבה

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

11ג.   הנחה או הטבת מס לפי סעיפים 11, 11א או 11ב לא יינתנו לגבי הכנסה כאמור בחלק ה3 או לגבי הכנסה כאמור בסעיף 125ג, אם שיעור המס החל עליה אינו עולה על 15%.

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

12.    (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

13.    (בוטל).

 

 

דיבידנד מהכנסה

מועדפת

(תיקון מס' 3)
תשכ"ג-1963

 

13א.   (א) שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להורות בצו, כי דין דיבידנד המשתלם על ידי סוגים מסויימים של חברות, מתוך הכנסה מועדפת שתפורט בצו, יהא כדין הכנסה מועדפת.

 

           בסעיף זה "הכנסה מועדפת" – הכנסה מריבית או מדיבידנד שעליה ניתנת הקלה או פטור ממס לפי כל חיקוק.

           (ב)  דיבידנד, המשתלם על ידי חברה כאמור בסעיף קטן (א), בשנת מס מסויימת, יראוהו ככולל הכנסה מועדפת בשיעור שהוא כיחס שבין ההכנסה המועדפת לבין כלל הכנסתה של החברה בשנה שבה נוצרה ההכנסה שממנה מחולק הדיבידנד.

 

תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

14.    (א)  יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3, שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם כן ביקשו אחרת לעניין ההכנסות, כולן או חלקן; בסעיף זה –

 

           "נכס" – למעט נכס שהגיע לידי היחיד בפטור ממס לפי סעיף 97(א)(5) החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007);

           "תושב חוזר ותיק"[6] – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות.

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

           (ב)  (1)   על אף האמור בפסקה (א) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", לא יראו יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כתושב ישראל, במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל, לפי העניין (בסעיף קטן זה – שנת ההסתגלות), ובלבד שהיחיד הודיע, בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל כאמור, בטופס שקבע המנהל, על בחירתו בהחלת הוראות סעיף קטן זה;

 

(2)   על אף הוראות פסקה (1), הודיע יחיד על בחירתו בשנת ההסתגלות, כאמור באותה פסקה, תבוא שנת ההסתגלות במניין לעניין התקופות המפורטות להלן:

(א)   תקופת הפטור האמורה בסעיף קטן (א);

(ב)   התקופה האמורה בפסקה (ב)(2) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"";

(ג)    התקופה האמורה בפסקה (2) להגדרה "חברת משלח יד זרה", ובהגדרה "הכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל", שבסעיף 5(5)(ה);

(ד)    התקופה האמורה בהגדרה "תושב ישראל" שבסעיף 75ב(א)(15);

(ה)   התקופה האמורה בסעיף 75טז1(א1) ו-(ג)(2)(א);

(ו)    התקופה האמורה בסעיף 97(ב)(1);

(ז)    התקופה האמורה בסעיף 134ב;

(ח)   התקופה האמורה בסעיף 135(1)(ב).

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

           (ג)[7] תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, על הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, שאינן הכנסות מעסק, כמפורט להלן, אלא אם כן ביקש אחרת, לעניין ההכנסות, כולן או חלקן:

 

(1)   הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד, שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכב התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל;

(2)   הכנוסת מריבית ומדיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך מוטבים;

           בסעיף קטן זה –

           "ניירות ערך מוטבים" – ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, המנוהלים מחשבון במוסד בנקאי, וכן ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שרכש התושב החוזר מתוך הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורם בניירות ערך מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים, שהופקדה באותו חשבון;

           "בורסה" – בורסה לניירות ערך מחוץ לישראל, שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינה שבה היא מתנהלת, וכן שוק מוסדר מחוץ לישראל;

           "חשבון במוסד בנקאי" – חשבון במוסד בנקאי שלא בוצעו בו הפקדות לאחר שהתושב החוזר היה לתושב ישראל, פרט להפקדה של הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורם בניירות ערך מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים;

           "תושב חוזר" – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות.

 

 

(הוראת שעה) תשס"ב-2002

 

           (ג1) (פקע).

 

 

(תיקון מס' 171) תשס"ט-2009

 

           (ד)  (1)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את התקופות המפורטות בפסקאות משנה (א) עד (ח), כולן או חלקן, לגבי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לגבי תושב חוזר ותיק, לתקופה שלא תעלה על עשר שנות מס, ובלבד שביצע השקעה משמעותית בישראל שיש בה כדי לקדם יעדים לאומיים הנוגעים למשק המדינה, בתוך שנתיים מהמועד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, לפי העניין, או בתוך שנתיים מיום כניסתן לתוקף של תקנות לפי פסקה זו, לפי המאוחר מביניהם, ורשאי שר האוצר לקבוע תקופות הארכה שונות, בהתחשב בין השאר, בסוג ההשקעה, בהיקפה ובמיקומה הגאוגרפי, והכל בתנאים ובתיאומים שקבע:

 

(א)   תקופת הפטור האמורה בסעיף קטן (א);

(ב)   התקופה האמורה בפסקה (ב)(2) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב";

(ג)    התקופה האמורה בפסקה (2) להגדרה "חברת משלח יד זרה", ובהגדרה "הכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל", שבסעיף 5(5)(ה);

(ד)    התקופה האמורה בהגדרה "תושב ישראל" שבסעיף 75ב(א)(15);

(ה)   התקופה האמורה בסעיף 75טז1(א1) ו-(ג)(2)(א);

(ו)    התקופה האמורה בסעיף 97(ב)(1);

(ז)    התקופה האמורה בסעיף 134ב;

(ח)   התקופה האמורה בסעיף 135(1)(ב);

(2)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי תקנות שנקבעו לפי פסקה (1), יחולו גם על יחיד כאמור באותה פסקה שביצע את ההשקעות בישראל לפני המועד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק או לפני כניסתן לתוקף של תקנות שנקבעו לפי הפסקה האמורה, בתנאים ובתיאומים שיקבע.

 

הכנסות חברה שהשליטה על עסקיה היא מחוץ לישראל

(תיקון מס' 30)

תשל"ח-1978

 

14א.   חברה שהשליטה על עסקיה ועל הנהלתה היא מחוץ לישראל, שקיבלה בישראל הכנסה שהושגה או שנבעה מחוץ לישראל, רשאי שר האוצר, לפי בקשתה, להורות שהיא תשלם מס בשיעור שלא יעלה על 15% מאותה הכנסה, ובמקרים מיוחדים – אף לפטרה ממס.

 

 

סמכות לפטור

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

14ב.   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לתת הקלה במס לגבי הכנסה בעלת אופי סוציאלי או לגבי פיצוי, שקיבל יחיד תושב ישראל, אם שולמו לו על ידי מדינה זרה או רשות רווחה שלה, וכן רשאי הוא לפטור ממס הכנסה כאמור, הכל כפי שיקבע.

 

 

מילווה המדינה

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

ת"ט תשל"ט-1979

 

15.    שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להורות כי הריבית והפרשי ההצמדה המשתלמים על מילווה שהכנסות המדינה משועבדות לו יהיו פטורים ממס, בין בכלל ובין רק לגבי הריבית והפרשי ההצמדה המשתלמים לתושבי חוץ. וכן רשאי הוא, באישור כאמור, להורות כי הריבית המשתלמת על מילווה שערבים להחזקתו מדינת חוץ או מי ששר האוצר הכיר בו כפועל בשמה של מדינת חוץ ובשבילה, או ריבית על הלוואה שקיבלה הסוכנות היהודית לארץ ישראל, תהיה פטורה ממס.

 

 

סמכות לפטור הפרשי הצמדה וריבית על פיקדון, תכנית חיסכון ואיגרות חוב

(תיקון מס' 57) תשמ"ג-1983

(תיקון מס' 64)

תשמ"ד-1984

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

15א.   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור ממס, כולו או מקצתו, הפרשי הצמדה או ריבית בגובה הפרשי הצמדה המשתלמים על סוגי פיקדונות, סוגי תכניות חיסכון וסוגי איגרות חוב של סוגי נישומים, בהתאם לתנאים שקבע באישור כאמור.

 

 

 

 

חישוב הריבית הריאלית

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

15ב.   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע שיטה לחישוב חלק הריבית העולה על שיעור עליית המדד בתנאים ובתיאומים שקבע, ורשאי הוא לקבוע כאמור לענין סוגי נכסים או לענין סוגי נישומים, והכל על פי תקופת ההחזקה בנכס או על פי כל מבחן אחר.

 

 

 

פטור על ריבית

מסויימת

(תיקון מס' 3)
תשכ"ג-1963

 

16.    שר האוצר רשאי להורות, בצו שיפורסם ברשומות –

 

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ט-1979

 

(1)  כי הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות חוב שהוצאו לתושב-חוץ שאינו מנהל עסק או משלח-יד בארץ, תהא פטורה מסכום המס העודף על 25% מן הריבית המנוכים לפי סעיף 161(א) לפקודה; וכי הפרשי הצמדה המשתלמים על איגרות-חוב כאמור יהיו פטורים ממס, כולו או מקצתו;

 

 

(תיקון מס' 3)
תשכ"ג-1963

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

(2)  כי יינתנו פטור או הנחה ממס על הכנסה מריבית המשתלמת על ידי המדינה או המשתלמת באישור המפקח על מטבע חוץ, על ידי מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, על פקדונות במטבע חוץ המוחזקים אצלם;

 

 

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

 

(3)  כי הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות חוב שהוצאו על ידי לווה ישראלי לבנק הבין-לאומי לשיקום ופיתוח, תהא פטורה ממס גם כשהיא בידי תושב-חוץ שאיגרות החוב הועברו אליו;

 

 

(תיקון מס' 66)

תשמ"ה-1985

 

(4)  כי ריבית שמשלם חבר-בני-אדם תושב ישראל בשל הלוואה שקיבל במטבע חוץ מתושב חוץ שאינו מנהל עסק או משלח יד בארץ, כאשר ההלוואה משמשת למטרה מהמטרות המפורטות בסעיף 1 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, תהא פטורה מהמס כולו או חלקו.

 

 

סמכות להחזיר מס לתושב חוץ

(תיקון מס' 30)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

16א.   שר האוצר[8] רשאי להורות על החזרת מס, כולו או מקצתו, לאדם שאינו תושב ישראל אם סכום המס שאותו אדם שילם בישראל עולה על הסכום שהותר לו, בגלל תשלום זה, בארץ מושבו הקבוע כזיכוי מן המס שחל באותה ארץ על הכנסתו שהושגה או שנקבעה בישראל גם אם הסכום לא הותר לו או לא ניתן לו כזיכוי בארץ מושבו, בשל הוראות קיזוז הפסדים באותה ארץ.

 

 

הפרשי הצמדה מסויימים

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 44)

תשמ"א-1981

(תיקון מס' 60)

תשמ"ד-1984

(תיקון מס' 100)

תשנ"ה-1994

 

16ב.   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור ממס הפרשי הצמדה שנוספו לסכום חוב או תביעה מסוגי חובות או תביעות שנקבעו. לענין זה, "הפרשי הצמדה" כולם או חלקם – לרבות ריבית, בסכום כולל שאינו עולה על הסכום שהיה צריך להוסיפו לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף 159א(א), אילו היו החוב או התביעה צמודים למדד בתקופה המתאימה.

 

 

 

הכנסה ממכירת מים

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

16ג.   שר האוצר רשאי בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור ממס בתנאים שנקבעו בצו הכנסה ממכירת מים של מי שכל עיסוקו בהספקת מים.

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

16ד.   (בוטל).

 

 

הכנסות מעסקאות מסויימות בשוק ההון

(תיקון מס' 90)

תשנ"ב-1992

 

16ה.   (בוטל).

 

פרק שני: ניכויים וקיזוזים

סימן א': ניכויי הוצאות

 

הניכויים המותרים

[11(1)(א)-(ח) (י)(יי)(כ)]

(תיקון מס' 17) תשל"ב-1972

 

17.    לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31, יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד, לרבות –

 

 

 

ריבית והפרשי הצמדה

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 26) תשל"ז-1977

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

 

(1)  (א)   סכומים המשתלמים בתור ריבית או הפרשי הצמדה על כסף שלווה, אם נוכח פקיד השומה שהם משתלמים על הון ששימש בהשגת הכנסה;

 

(ב)   נישום התובע ניכוי ריבית או הפרשי הצמדה על פי פסקת משנה (א) בשנה שבה קיבל ריבית או הפרשי הצמדה פטורים ממס על פי סעיף 9(24), לא יותר לו לניכוי סכום השווה לסכום הריבית והפרשי ההצמדה הפטורים כאמור, למעט הגבוה משני אלה:

(1)    סכום שקיבל בשל מס יתר ששילם משום שפקיד השומה דרש ממנו לשלמו או שנוכה ממנו במקור;

(2)    סכום שקיבל בשל אותו חלק ממס היתר שאינו עולה על 15% מהמס המגיע ממנו על פי שומתו העצמית;

 

דמי שכירות

 

(2)  דמי שכירות ששילם שוכר קרקע או בנין שהיו תפוסים בידו לשם השגת ההכנסה;

 

 

תיקונים

 

(3)  סכומים שהוצאו לתיקונים של חצרים, מוצבה או מכונות, ששימשו בהשגת ההכנסה, וכן לחידושם, לתיקונם או לשינויים של כלי מלאכה, כלי שרת או חפצים ששימשו כאמור;

 

 

חובות רעים

 

(4)  חובות רעים שנתהוו בעסק או במשלח-יד והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, שהחובות נעשו רעים בשנת המס, וכן חובות מסופקים במידה שנאמדו, להנחת דעתו של הפקיד, כחובות שנעשו רעים בשנת המס, אף אם זמן פרעונם של החובות הרעים או המסופקים חל לפני תחילתה של שנת המס; אלא שכספים שנגבו בשנת המס לחשבון סכומים שנמחקו או שנוכו לפני כן בשל חובות רעים או מסופקים, ינהגו בהם לענין פקודה זו כמו בתקבוליו של העסק או משלח-היד לאותה שנה;

 

 

תשלומי מעביד לקופת גמל

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

(5)  סכומים ששילם מעביד – בתנאים ובשיעורים שנקבעו לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל בתור השתתפות שנתית סדירה לקופת גמל וכן סכומים בשיעורים ובתנאים כאמור אך בשינויים המחוייבים על פי הענין ששילם מעביד למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר לענין זה, לשם שמירת זכות הפנסיה של עובדו וכן כל סכום או חלק ממנו ששילם מעביד – באישור המנהל – לקופת גמל כאמור או למוסד או לגוף כאמור שלא בתור השתתפות שנתית סדירה;

 

 

תשלומים לקרן

השתלמות לעצמאים

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

 

(5א)        סכומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל-2.5% מהכנסתו הקובעת; סכומים כאמור לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת; לענין זה –

 

       "הכנסה קובעת" – הכנסתו החייבת של היחיד מעסק או ממשלח יד, לפני הניכוי לפי פסקה זו, ועד לסכום של 156,000 שקלים חדשים בשנה;

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

       "קרן השתלמות לעצמאים" – קרן השתלמות המיועדת ליחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד;

 

 

נזקי טבע

 

(6)  הוצאות בנקיטת אמצעים למניעת סחף-קרקע ונגד שטפונות ופגעי טבע אחרים שייקבעו;

 

 

התקפות מהאויר

 

(7)  הוצאות בנקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מן האוויר;

 

 

פחת

 

(8)  ניכוי בעד פחת כאמור בסימן ב';

 

 

הטבות באגודה שיתופית

 

(9)  סכומים שאגודה שיתופית החזירה לחבריה בתור הטבה שנתית, לפי יחס עסקאותיה עם כל חבר, ובלבד –

 

(א)   שלא יותר ניכוי בסכום העולה על אותו חלק מהכנסתה החייבת לפני החזרת ההטבה, שיחסו לכלל הכנסתה החייבת הוא כיחס סכום עסקאותיה עם חבריה לסך-כל עסקאותיה;

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(ב)   שההטבה ניתנה לחברים תוך תשעה חדשים מתום שנת החשבון שאליה היא מתייחסת או במועד מאוחר יותר שקבעו המנהל;

 

(ג)    שהטבות ייחשבו כאילו נתקבלו על ידי החברים ביום תום שנת החשבון שאליה הן מתייחסות;

 

(תיקון מס' 53) תשמ"ב-1982

 

(10) (נמחקה);

 

 

הוצאות הכרוכות בתשלום המס

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

(11) (א)   הוצאות בקשר להכנת הדו"חות והטיפול בקשר למס בכל הליכי שומה וערעור, אולם אם קבעו בית המשפט או ועדה לקבילות פנקסים שהיה בערעור או בערר משום הטרדה ולא היה צידוק סביר להגשתם לא יותרו הוצאות משפטיות הכרוכות בהם; נפסקו הוצאות משפטיות לטובת הנישום, יופחת סכום ההוצאות שנפסק מסכום ההוצאות שתבע;

 

(ב)   הוצאות כאמור בפסקה זו לא יותרו בקשר להכנסות מעסק או משלח יד שלגביהם לא נוהלו פנקסי חשבונות או אם הדו"ח לא בוסס על פנקסי חשבונות;

 

דמי שכירות שמשלם יחיד שעבר זמנית

(תיקון מס' 43) תשמ"א-1981

 

(12) דמי שכירות ששילם יחיד בעד דירה ששכר בישראל ושאליה עבר לגור לרגל עבודתו או עיסוקו, במשך חמש שנים מיום שעבר לגור בדירה האמורה; דמי שכירות אלה יותרו לניכוי מדמי השכירות שהוא מקבל בשל השכרת דירת הקבע שלו באותה תקופה;

 

 

דמי לינה או שכירות באזור פיתוח

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

(13) (א)   סכומים ששילם נישום בעד לינה או שכירת דירה באזור שנקבע כשטח פיתוח על פי סעיף 11, אשר בו עובד הנישום דרך קבע אך אינו גר בו עם משפחתו שעמה היה גר אילולא עבד שם;

 

(ב)   שר האוצר רשאי לקבוע את תקרת הסכום שיותר לניכוי על פי פסקת משנה (א) ואת תקופת הניכוי;

 

ניכויים אחרים

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

(14) ניכויים אחרים שייקבעו בתקנות לפי פקודה זו;

 

 

 

(תיקון מס' 184) תשע"א-2011

 

(15) היטל ששולם לפי חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011, על ידי מי שחב בו לפי אותו חוק.

 

 

סייגים לניכוי

הוצאות מסויימות

[11(5)(6)(7)]

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

18.    (א) מענק פרישה, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי חגים, דמי מחלה והוצאות אחרות כיוצא באלה – ניכויים לפי סעיף 17 יותר רק בשנת המס שבה שולמו לזכאי להם או לקופת גמל ובלבד שתשלומים כאמור ששולמו לקופת גמל לגבי החודש האחרון של שנת המס יראו כאילו שולמו בתוך שנת המס אם שולמו לה תוך חודש מתום שנת המס.

 

 

(תיקון מס' 66) תשמ"ה-1985

 

           (ב)  הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית, או תשלומים אחרים, שמשלמת חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם כמשמעותה בסעיף 76 לאחד מחבריה שהוא בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 32(9) – ניכוים לפי סעיף 17 בשנת מס מסויימת יותר אם שולמו לו באותה שנת מס או שהוא כלל אותם בדו"ח על הכנסותיו לאותה שנת מס והמס עליהם נוכה לפי תקנות הניכויים ממשכורת לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת, לפי הענין, והועבר לפקיד השומה בתוך 7 ימים מיום הניכוי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת ועד מועד הניכוי.

 

 

(תיקון מס' 71)

תשמ"ז-1986

 

           (ב1)        שר האוצר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שהוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על סוגי תשלומים המהווים הכנסה פטורה בידי בעל שליטה, ורשאי הוא באישור כאמור להתנות את קביעתו בתנאים.

 

           (ג)   כללה הכנסתו של אדם הכנסה שלגביה נקבע שיעור מס מיוחד או שהיא פטורה ממס (להלן – הכנסה מועדפת), ההוצאות שבהן עמד אותו אדם לשם השגת ההכנסה המועדפת יותרו לניכוי לפי סעיף 17 רק כנגד הכנסה זו; לא ניתן לקבוע את ההוצאות כאמור, ינוכה כנגד ההכנסה המועדפת חלק יחסי מן ההוצאות שבהן עמד בייצור כלל הכנסתו, כיחס ההכנסה המועדפת לכלל הכנסתו; אך רשאי שר האוצר להורות על אופן חלוקה אחר של ההוצאות אם ראה לעשות כן לפי הנסיבות.

 

(תיקון מס' 61)

תשמ"ד-1984

 

           (ד)  (1)   בסעיף זה –

 

"יחידת עבודה" –

(1)    מבנה שמשך בנייתו עולה על שנה כולל מרכיביו שמשך ביצועם כאמור ולרבות עבודות כאמור בפסקה (2) המהוות חלק ממנו, ואם הוא נכס הון – כשטרם החל לשמש בייצור הכנסה במחצית הראשונה של שנת המס או תקופת השומה המיוחדת, והכל בין שההכנסה ממכירתו היא הכנסה לפי סעיף 2(1) ובין שהיא ריווח הון או שבח;

(2)    עבודות חפירה, ביוב, סלילת כבישים או דרכים, ועבודות עפר – שמשך ביצועם עולה על שנה;

 

(תיקון מס' 67)

תשמ"ה-1985

 

"הוצאות ריבית" – ריבית והפרשי הצמדה המותרים בניכוי על פי סעיף 17 וכן ריבית והפרשי הצמדה בשל הון ששימש לבנייה או לרכישה של נכס הון, בניכוי הכנסה מריבית והפרשי הצמדה על הלוואות שניתנו למוסד כספי, למדינה, לרשות מקומית, לחברה ממשלתית, לחברת בת ממשלתית, או לאדם אחר שקבע שר האוצר.

 

 

(תיקון מס' 69)

תשמ"ו-1986

 

"הכנסות אחרות" – הכנסות שלא מאחד מאלה:

 

(1)    מכירת יחידת עבודה;

(2)    מכירת קרקע;

(3)    ריבית והפרשי הצמדה על הלוואות שניתנו למוסד כספי, למדינה, לרשות מקומית, לחברה ממשלתית, לחברת בת ממשלתית, או לאדם אחר שקבע שר האוצר;

(4)    (א)   בתקופת תחולתו של חוק מיסוי בתנאי אינפלציה – מכירת נכס הון שאיננו ניירות ערך נסחרים בלתי מוגנים כמשמעותו בחוק האמור;

 

(תיקון מס' 164) תשס"ח-2008

 

(ב)   בתקופת תחולתו של חוק תיאומים בשל אינפלציה – מכירת נכס קבוע כמשמעותו בחוק האמור;

 

 

(תיקון מס' 164) תשס"ח-2008

 

(ג)    בתקופה שלאחר תחולתו של חוק תיאומים בשל אינפלציה – מכירת נכס כהגדרתו בסעיף 104;

 

ובלבד שלגבי הכנסה מניירות ערך כאמור בפסקה זו, יובא בחשבון ההכנסות האחרות רק סכום שינוי הערך שלהם או הריווח מהם, לפי הענין;

"מוסד כספי" –

(1)    חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת פקדונות כספיים בחשבונות עובר ושב על מנת לשלם מהם בשיק לפי דרישה;

(2)    חברה המשתמשת כדין במלה "בנק" כחלק משמה, למעט חברה ששמה מאזכר חברה או אגודה שיתופית שפסקה (1) חלה עליה;

"הוצאות הנהלה וכלליות" – כל הוצאה שאיננה בגדר הוצאות ריבית והנישום איננו נוהג ליחסה במישרין ליחידת עבודה, לקרקע או להכנסות אחרות.

(2)   נישום שעיסוקו הוא בנייה של יחידות עבודה, שבשנת מס פלונית היו לו או שהיו בביצועו יחידות עבודה או קרקע שהיא מלאי עסקי, ייזקפו הוצאות ההנהלה וכלליות והוצאות ריבית שהיו לו באותה שנת מס לכל יחידת עבודה או קרקע כאמור, כלהלן:

(א)   לכל יחידת עבודה ייזקף חלק יחסי מהוצאות הנהלה וכלליות, שהוא כיחס שבין סכום ההוצאות שהוציא הנישום בשנת המס לביצוע אותה יחידת עבודה, לבין סך כל ההוצאות שהוציא באותה שנת מס לביצוע כל יחידות העבודה בתוספת סכום ההכנסות האחרות שהיו לו בשנת המס;

(ב)   (1)   לכל יחידת עבודה או קרקע ייזקף חלק יחסי מהוצאות הריבית שהוא כיחס שבין סך כל ההוצאות המצטברות שהוציא הנישום עד תום שנת המס לביצוע אותה יחידת עבודה או לרכישת אותה קרקע, לבין סך כל ההוצאות המצטברות שהוציא עד תום שנת המס לביצוע כל יחידות העבודה ולרכישת כל הקרקעות בתוספת סכום ההכנסות האחרות שהיו לו בשנת המס;

לענין זה, "הוצאות לביצוע יחידת עבודה ולרכישת קרקע" – לרבות הוצאות שיש לזקפן ליחידת עבודה ולקרקע על פי סעיף זה, עד תום שנת המס הקודמת;

(2)   יתרת הוצאות ריבית שלא נזקפה כאמור בפסקה (1) תותר בניכוי כך שחלק ממנה, שהוא כיחס שבין הכנסה מועדפת כמשמעותה בסעיף 18(ג) לסך כל ההכנסות האחרות ייוחס להכנסה המועדפת כאמור.

 

(תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 54) תשמ"ב-1982

(תיקון מס' 66) תשמ"ה-1985

 

           (ה)  הכנסה של תושב חוץ שיש לנכות ממנה מס על פי סעיפים 164 או 170 – ניכויה לפי סעיף 17 בשנת המס שאליה היא מתייחסת יותר רק אם שולמה בה או שהמס עליה נוכה לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת, והועבר לפקיד השומה תוך 7 ימים מיום הניכוי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת ועד מועד הניכוי.

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

19.    (בוטל).

 

 

סמכות לקבוע כללים בדבר ניכויים מסויימים

(תיקון מס' 60)

תשמ"ד-1984

 

20.    (א) שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כללים בדבר ניכוי של סכומים כמפורט להלן, כולם או מקצתם, משך תקופתו ושיעורו השנתי:

 

(1)   סכומים ששילם בעלו של בנין המושכר כולו או חלקו בשכירות מוגנת בשל פינוי דייר מוגן, או כהשתתפות בבניית המדרכה או הכביש שליד הבנין או הניקוז הקשור לבנין וכיוצא באלה;

(2)   סכומים ששילם חוכר מקרקעין בשל החכירה או בשל השקעה במקרקעין החכורים או בקשר אליהם;

(3)   סכומים שהוציא נישום לצורך שינטוע;

(4)   הוצאות הוניות אחרות.

           (ב)  שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כללים –

 

(תיקון מס' 60)

תשמ"ד-1984

 

(1)   בדבר מתן תוספת פחת בשל בנין המושכר כולו או חלקו בשכירות מוגנת, שיעורה ומשך תקופת נתינתה;

 

 

(תיקון מס' 60)

תשמ"ד-1984

 

(2)   בדבר הפחתת היתרה הבלתי מופחתת של מטע שנעקר, כולו או חלקו, אם בעלו נטע מטע אחר לפני או אחרי העקירה, ובדבר דינה של ההפחתה לקביעת המחיר המקורי לענין פחת ולענין ריווח הון של המטע החדש.

 

 

ניכויים לחקירות מדעיות

(תיקון מס' 30)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 48)

תשמ"א-1981

(תיקון מס' 58) תשמ"ד-1983

 

20א.   (א) (1)   בקביעת הכנסתו החייבת של אדם, שהוציא הוצאות, כולל הוצאות הון, למחקר מדעי בתחומי התעשיה, החקלאות, התחבורה או האנרגיה שאושר לענין זה בידי מי שהסמיך השר הממונה על המשרד שבתחום פעולתו נוגע המחקר, יותר לו ניכוין מכלל הכנסתו בשנת המס שבה שולמו ובלבד שנתקיימה אחת מאלה:

 

(א)   המחקר מבוצע בידי בעל מפעל שהוא בתחום הענפים האמורים או בהזמנתו לשם פיתוחו או קידומו של מפעלו;

(ב)   ההוצאות הן של מבצע המחקר שאיננו בעל מפעל בתחומים האמורים, או שהן מהוות השתתפות במימון מחקר שמבצע אדם אחר תמורת זכות בפרי תוצאותיו של המחקר שהיא סבירה ביחס להשתתפותו בהוצאות המחקר, והכל כאשר המדינה משתתפת במימון המחקר על ידי מענק; "מענק", לענין זה – לרבות הלוואה מסוג שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת ובלבד שהוצאות המהוות השתתפות כאמור יותרו בניכוי כך: בשנת המס שבה שולמו ההוצאות – חלק יחסי מהן כיחס מספר החדשים שנותרו מהחודש שלאחר החודש שבו שולמו ועד לתום שנת המס, מחולק ב-12, והיתרה – בשנת המס שלאחריה; ולענין חישוב החלק היחסי כאמור, יראו התחייבות מראש לשלם הוצאות בשנים עשר תשלומים חדשיים שווים כהוצאות ששולמו כולן עם התשלום הראשון;

 

(תיקון מס' 58) תשמ"ד-1983

 

(1א) משתתף במימון מחקר שמבצע אדם אחר כאמור בפסקה (1)(ב) רשאי לקזז את המס שנחסך כנגד המס המנוכה במקור מהכנסת עבודה או כנגד מקדמות שהוא חייב בהן על פי סעיף 175 החל מהחודש שלאחר החודש שבו שילם את ההוצאות; נותרה לגבי שנת מס פלונית יתרה לקיזוז, יותר הקיזוז עם הגשת הדו"ח לאותה שנה; לענין זה, "המס שנחסך" – סכום המס שהנישום הופטר מתשלומו בשל הניכוי על פי פסקה (1), ואולם לענין קיזוז כנגד מקדמות בלבד, יחושב המס שנחסך לפי שיעור מס של 55% – לגבי נישום שהוא יחיד,  ולפי שיעור המס הממוצע לשנת המס הקודמת – לגבי נישום שהוא חבר-בני-אדם;

 

 

(תיקון מס' 58) תשמ"ד-1983

 

(1ב) לענין סעיף 190א, דין קיזוז כנגד הניכוי במקור או המקדמות על פי פסקה (1א) כדין קיזוז סכום שנוכה במקור כאמור בסעיף 177;

 

 

(תיקון מס' 58) תשמ"ד-1983

 

(1ג)  אם מבצע מחקר שאישר מי שהוסמך כאמור בפסקה (1) לאשרו גייס ממשקיעים במחקר ופיתוח סכומים שביחד עם הסכום שהוא עצמו משקיע במחקר האמור עולים על הסכום שהוציא לביצוע אותו מחקר, יראו את הסכום שהוציא, כהכנסה חייבת בידו, ששיעור המס החל עליה הוא 100%, ללא זכות לפטור, לניכוי או לקיזוז כלשהם, ומועד תשלומו, לענין קביעת ריבית והפרשי הצמדה על פי סעיף 159א, הוא היום שבו נוצר הסכום העודף; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע כללים לחישוב הסכום העודף והיום שבו נוצר;

 

(2)   הוצאות הון למחקרים מדעיים שהוציא אדם לקידום או לפיתוח של מפעלו, שפסקה (1) איננה חלה עליהן, יותר ניכוין בשלושה שיעורים שנתיים שווים החל בשנת המס שבה שולמו;

(3)   סכום מענק כאמור בפסקה (1)(ב) שנתנה המדינה לצורך מימון מחקר מדעי יופחת מסכום ההוצאות שניכוין הותר על פי סעיף קטן זה.

           (ב)  לא יותר לניכוי לפי סעיף קטן (א) כל סכום של הוצאה שהושקעה בנכס שיש עליו ניכוי פחת לפי סעיף 21.

 

תקרה כוללת לניכוי בשל מחקר ופיתוח

(תיקון מס' 58) תשמ"ד-1983

 

20א1. (א) הסכום שיותר בניכוי בשל השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר, לפי סעיף 20א(א) ולפי כל דין אחר, לא יעלה על 40% מהכנסתו החייבת של הנישום בשנת המס שבה שולמו ההוצאות.

 

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי סכומי השתתפות של חברת אחזקה תעשייתית בחברה שבשליטתה; לענין זה –

           "חברת אחזקה תעשייתית" – חברה שלפחות 80% מנכסיה במשך כל שנת המס – למעט נכסים שמקורם מכספים שנתקבלו מהנפקה בבורסה בחוץ לארץ עד תום שנה ממועד ההנפקה – מושקע בהון מניות של חברה תעשייתית, או בהלוואות לשלוש שנים לפחות שנתנה לחברה תעשייתית;

           "חברה תעשייתית" – כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969;

           "שליטה" – כמשמעותה בסעיף 25.

 

ניכוי בשל מחקר ופיתוח – תוספת לבסיס המקדמות

(תיקון מס' 58) תשמ"ד-1983

 

20א2. סכום המס שהנישום הופטר מתשלומו בשל הניכוי עקב השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר, לפי סעיף 20א(א) ולפי כל דין אחר, ייווסף לסכום המס המהווה בסיס לקביעת מקדמות על פי סעיף 175.

 

 

(תיקון מס' 65) תשמ"ד-1984

 

20א3. (בוטל).

 

 

ניכוי בשל מזונות לתושב חוץ

(תיקון מס' 48)

תשמ"א-1981

 

20ב.   בקביעת הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל ששילם מזונות לתושב חוץ על פי פסק דין של רשות שיפוטית מוסמכת בחוץ לארץ שניתן בעת היות המשלם גם הוא תושב חוץ, יותר לו ניכוי של חלק מסכום המזונות ששילם, העולה על סכום שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת ואינו עולה על סכום עליון שנקבע כאמור.

 

סימן ב': ניכויי פחת

 

פחת נכסים [11(1)(ט)]

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

חוק (מס' 32)

תשל"ח-1978

 

21.    (א) יותר ניכוי בעד פחת של בנין, מכונות, מוצבה, רהיטים או נכסים אחרים שבבעלותו של הנישום והמשמשים לצרכי ייצור הכנסתו, לרבות אינוונטר חי ודומם בחקלאות ולרבות נטיעות; סכום הפחת יחושב לפי אחוזים – שייקבעו באישור ועדת הכספים של הכנסת לכל מקרה או לכל סוג של מקרים – מן המחיר המקורי שעלה לנישום, למעט מחיר הקרקע שעליה הוקם הבנין או ניטעו הנטיעות, הכל לפי הענין, ובלבד שהפרטים שנקבעו הומצאו כהלכה. לענין סעיף זה דין חכירת מקרקעין לתקופה של 49 שנים או יותר, כדין בעלות בהם וכן יראו כבעל נכס מי שעל אף שהסב אותו הוא חייב עליו במס על פי סעיפים 83 או 84, ומי שהעביר את הנכס אך השאיר לעצמו את הזכות ליהנות מפירותיו, ובלבד שהפחת שיותר לו יהיה הפחת שהיה מותר לו אילולא ההסבה או ההעברה כאמור.

 

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

           (ב)  נתקבל מענק בשל רכישת נכס, שבעדו זכאים לניכוי פחת על פי סעיף קטן (א), או שנמחל או שומט חוב שמקורו בהלוואה לרכישת נכס כאמור תוך חמש שנים משנת קבלתה, או שולם מס ערך מוסף בשל רכישת נכס והנישום ניכה את המס כמס תשומות לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, יהיה המחיר המקורי של הנכס הן לענין זה והן לענין סעיף 88 מחירו כאמור פחות סכום המענק, החוב או מס התשומות לפי הענין; הוראה זו לא תחול על סכום שחוייב במס על פי סעיף 3(ב)(2).

 

 

(תיקון מס' 45)

תשמ"א-1981

 

           (ג)   מי שהוציא הוצאות לצורך מילוי הוראות שניתנו לו להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי לפי סעיף 158ג לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, יותר לו ניכוי ההוצאות האמורות בעד פחת בשיעור של 16.5% לשנה; הוראה זו לא תחול על מי שהוציא הוצאות כאמור בבנין שבנייתו נסתיימה אחרי כ"ה באדר ב' התשמ"א (31 במרס 1981).

 

 

(תיקון מס' 76)

תשמ"ח-1988

 

           (ד)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי לגבי דירה שהיתה מושכרת למגורים בשנת מס פלונית ושבעליה אינו זכאי בשלה להטבות לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, יותר ניכוי פחת המחושב בשיעור משווי הדירה, ורשאי הוא, באישור כאמור, לקבוע כללים לחישוב שווי הדירה.

 

 

זקיפת פחת משנה לשנה

[(11)(1)(ט)(II)]

 

22.    אם בשנת מס פלונית אי אפשר היה לנכות את הפחת, כולו או מקצתו, משום שלא היתה אותה שנה מן המקור שעליו נדרש הפחת כל הכנסה או שהיתה הכנסה קטנה מן הסכום שמותר לנכותו כאמור, יראו את הסכום שלא נוכה כהפסד לענין סעיף 28; הוראה זו לא תחול אם המקור שעליו נדרש הפחת אינו עסק או משלח-יד, ובמקרה זה יראו את הסכום שלא נוכה כהפסד הניתן לקיזוז בשנים הבאות בזו אחר זו, כנגד אותו מקור בלבד.

 

 

סייג לניכויי פחת

[(11)(1)(ט)(II)]

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

 

23.    סך כל ניכויי פחת שהותרו לפי הפקודה, ביחד עם סך כל הבלאי בתקופה שלפני תחילת התאריך שבו הותר הפחת על פי פקודה זו, כשהוא מחושב לפי השיעורים שנקבעו, לא יעלה על המחיר המקורי שעלו לנישום הנכסים האמורים בסעיף 21, למעט מחיר הקרקע שעליה הוקם הבנין או ניטעו הנטיעות, הכל לפי הענין, ואולם לענין המחיר המקורי של מטע הדרים, לא יובאו בחשבון ניכויי הפחת והבלאי בתקופה שקדמה לשנת 1950.

 

 

פחת בהעברת נכס שאין עמה העברת שליטה

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

24.    (א) הועבר נכס בר-פחת מאדם לאדם ונוכח המנהל והחליט, שהשליטה במועבר נשארה לאותו אדם שבידו היתה לפני המועד הקובע, יהיה סכום הפחת שמקבל ההעברה זכאי לנכותו לפי סעיפים 21-23 כסכום שהמעביר היה זכאי לנכותו אילולא העביר; ואם היתה ההעברה לפני אחד באפריל 1946, ומקבל ההעברה ניכה פחת לפי סעיפים 21-23 בסכום העולה על הסכום שהיה זכאי לנכותו לפי הוראות סעיף זה – לא יראו את העודף כאילו נוכה שלא כדין, אבל הוא יבוא בחשבון בשעת חישוב סך כל סכומי הפחת המותרים לפי סעיף 23.

 

 

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

 

           (א1)        נמכר נכס בר פחת והמוכר רכשו מחדש, יהיה סכום הפחת שהמוכר זכאי לנכותו לפי סעיפים 21 עד 23 לאחר הרכישה החוזרת בסכום שהיה זכאי לנכותו אילולא מכרו.

 

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ב)  האמור בסעיף קטן (א) יחול על העברת נכסים מאת שני בני אדם או יותר לאדם אחר, כשם שהוא חל על העברה כזו מאדם אחד לאחר, אם נוכח המנהל והחליט, שהשליטה במועבר נשארה בכללותה לאותם בני-אדם שבידי כל אחד מהם לחוד היתה בחלק מן המועבר לפני המועד הקובע.

 

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

 

           (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו אם ההעברה נתחייבה במס רווחי הון לפי חלק ה', או כשריווח ההון קוזז כנגד הפסד ובלבד שסכום השווה לסכום אינפלציוני כמשמעותו בסעיף 88 ששולם עליו מס בשיעור של 10% יופחת מהמחיר המקורי; ההפחתה תובא בחשבון גם לענין הגדרת "מחיר מקורי" בסעיף 88.

 

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ד)  על החלטת המנהל לפי סעיף זה ניתן לערער לפי הסעיפים 153-158.

 

 

שליטה מהי

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

 

25.    "שליטה" לענין סעיף 24 – שליטה ישירה או עקיפה או היכולת לשלוט או הזכות לרכוש שליטה כאמור, ובמיוחד – אך בלי לגרוע מן הכלל האמור –

 

(1)  כשהשליטה היא מכוח מניות – החזקת מרבית הון המניות, או מרבית הון המניות שהוצא, או מרבית כוח ההצבעה, או הזכות להחזיק באלה או לרכשם, וכן הזכות לקבלת מרבית הרווחים, או למנות מרבית המנהלים, או הזכות לרכוש זכות כאמור;

(2)  כשהשליטה היא בדרך אחרת – הזכות למרבית ההון, למרבית הרווחים, למרבית כוח ההצבעה או למנות מרבית המנהלים או הזכות לרכוש זכות כאמור.

 

בעל השליטה מיהו

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

 

26.    (א) כשבאים לקבוע אם השליטה לענין סעיף 24 היא בידי אדם פלוני או היתה בידיו, יראו את קרובו, כמשמעותו בסעיף 76(ד), כאילו הוא אותו אדם עצמו.

 

           (ב)  אם ביום מן הימים תוך 3 שנים לאחר ההעברה נמצאת השליטה במועבר שוב בידי המעביר, יראו כאילו נשארה בידיו מלכתחילה.

 

המועד הקובע מהו

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

 

26א.   "המועד הקובע", לענין סעיף 24 – מועד ההעברה של עסק או נכס או מועד עשיית העסקה שההעברה האמורה היא חלק ממנה או מחוברת אליה, או המועד שבו נעשתה הראשונה שבעסקאות שההעברה האמורה היא חלק מהן או מחוברת אליהן, הכל לפי הענין.

 

 

ניכוי בעד חילוף מכונות וציוד

[11(1א)]

 

27.    (א) אדם העוסק בעסק או במשלח-יד כלשהם, שהוציא בשנת מס פלונית סכום פלוני לחילוף מכונות וציוד המשמשים או ששימשו באותו עסק או משלח-יד, יותר לו, לצורך בירור הכנסתו החייבת, ניכוי בסכום השווה להוצאות שהוציא לרכישת המכונות והציוד הישנים פחות סך כל הפחת שניכה בעד אותם המכונות והציוד והסכום שקיבל במכירתם, או השווה לסכום שהוציא על המכונות והציוד החדשים, הכל לפי הסכום הקטן יותר; נוכה סכום לפי סעיף קטן זה, יוקטן בסכום זה כל הפסד שניתן לקזזו לפי חלק ה' בשל מכירת המכונות והציוד הישנים.

 

           (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה.

סימן ג': קיזוז הפסדים

 

ניכוי בעד פחת בחילוף מקרקעין ובפינוי ובינוי

(תיקון מס' 145) תשס"ה-2005

 

27א.   (א) בסעיף זה תהא לכל מונח המשמעות הנודעת לו בחוק מיסוי מקרקעין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

 

           (ב)  בחילוף זכות במקרקעין, לפי פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין, יחולו לענין ניכוי בעד פחת וכן לענין ניכוי נוסף בשל פחת או הפחתה כמשמעותם בסעיף 3 לחוק תיאומים בשל אינפלציה, הוראות אלה:

(1)   המחיר המקורי של הזכות החלופית יהיה אחד מאלה, לפי הענין:

(א)   היה שווי הזכות החלופית המתואם בגובה שווי המכירה של הזכות הנמכרת – יתרת המחיר המקורי של הזכות הנמכרת;

(ב)   פחת שווי הזכות החלופית המתואם משווי המכירה של הזכות הנמכרת – יתרת המחיר המקורי של הזכות הנמכרת הפטורה;

(ג)    הוראות סעיף קטן (ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין מכירה ליזם של יחידה אחרת במתחם, שתמורתה התקבלה יחידה אחרת כאמור בפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין, עד גובה תקרת השווי;

(2)   המחיר המקורי של חלק הזכות החלופית יהיה יתרת המחיר המקורי של הזכות הנמכרת;

(3)   המחיר המקורי של הזכות החלופית הנוספת יהיה – שוויה ביום רכישתה;

(4)   שיעור הפחת יהיה השיעור שנקבע לניכוי בעד פחת בשל הזכות החלופית או הזכות החלופית הנוספת, לפי הענין;

(5)   פחת כאמור, בסעיף זה, יינתן רק אם הזכות החלופית, חלק הזכות החלופית או הזכות החלופית הנוספת, לפי הענין, הם נכסים בני פחת.

 

קיזוז הפסד [13(1)(2)]

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

28.    (א) הפסד שהיה לאדם בעסק או במשלח-יד בשנת המס ושאילו היה ריווח היה נישום לפי פקודה זו, ניתן לקיזוז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת מס.

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 154) תשס"ז-2007

 

           (ב)  מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת מס כאמור, יועבר סכום ההפסד שלא קוזז לשנים הבאות בזו אחר זו ויקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם באותן השנים מעסק או משלח יד, לרבות ריווח הון בעסק או משלח יד, או שיקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם, באותן השנים, לפי סעיף 2(2) בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן, והכל ובלבד שאם ניתן לקזז את ההפסד באחת השנים, לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה:

 

(1)   לאותו אדם לא היתה הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז;

(2)   אותו אדם חדל לעסוק בעסק או במשלח היד שאת ההפסד שהיה לו בו הוא מבקש לקזז;

(3)   מקורו של ההפסד שהיה לאותו אדם אינו מחברת בית כמשמעותה בסעיף 64, מחברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א או מחברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1(א).

 

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון) תשס"ג-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

           (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), אם ביקש זאת הנישום לא יקוזז הפסד לפי סעיף זה כנגד ריווח הון שהוא סכום אינפלציוני ולגבי יחיד, גם כנגד רווח הון, ריבית או דיבידנד אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 25%.

 

 

 

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           (ד)  הפסד שהיה לאדם במטע הדרים שניטע מורכב, בשנים החמישית והשישית מתחילת שנת המס שבה ניטע, וקוזז כנגד הכנסתו מאותו מטע בלבד בשנה השישית והשביעית.

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           (ה)  הפסד שהיה לאדם במטע הדרים שניטע לא מורכב, בשנים השישית והשביעית מתחילת שנת המס שבה ניטע, יקוזז כנגד הכנסתו מאותו מטע בלבד בשנה השביעית והשמינית.

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           (ו)   הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה) יחולו עליו הוראות סעיף קטן (ב).

 

 

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 71)

תשמ"ז-1986

 

           (ז)   לענין הסעיפים הקטנים (ד) ו-(ה) יראו מטע הדרים שניטע לאחר 30 בנובמבר של כל שנה כאילו ניטע בחודש הראשון של שנת המס שלאחריה.

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

           (ח)  הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין ניתן לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בנין בשנים הבאות.

 

 

(תיקון מס' 54) תשמ"ב-1982

 

           (ט)  (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 26) תשל"ז-1977

 

           (י)   בסעיף זה, "הכנסה חייבת" ו"ריווח הון" – לרבות שבח כמשמעותו לפי סעיף 6 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 (להלן – שבח מקרקעין).

 

 

 

הפסד שהיה
בחוץ-לארץ

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון) תשס"ג-2002

 

29.    על אף האמור בסעיף 28, על הפסד שמקורו מחוץ לישראל, יחולו הוראות אלה:

 

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(1)   (א)   הפסד שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל בשנת המס ושאילו היה רווח היה חייב במס כהכנסה פסיבית, יקוזז כנגד הכנסה פסיבית חייבת מחוץ לישראל, ואולם הפסד מדמי שכירות מהשכרת בנין שמקורו בפחת, יותר בקיזוז גם כנגד רווח הון במכירת אותו בנין; לענין סעיף זה, "הכנסה פסיבית" – הכנסה מריבית, מהפרשי הצמדה, מדיבידנד, מדמי שכירות או מתמלוגים, שאינה הכנסה מעסק או ממשלח יד;

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(ב)   מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת המס, כאמור בפסקת משנה (א) יועבר סכום ההפסד שלא קוזז לשנים הבאות בזו אחר זו ויקוזז כנגד ההכנסה הפסיבית החייבת שהופקה מחוץ לישראל באותן שנים, ובלבד שאם ניתן היה לקזז את ההפסד באחת השנים, לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה ואולם הפסד מדמי שכירות מהשכרת בנין שמקורו בפחת, המועבר משנים קודמות, יותר בקיזוז גם כנגד רווח הון במכירת אותו בנין;

 

(2)   הפסד שהיה לתושב ישראל בעסק או במשלח יד, מחוץ לישראל, ושאילו היה רווח היה מתחייב עליו במס בישראל, יחולו לגביו הוראות אלה:

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(א)   הפסד שהיה בשנת המס יקוזז תחילה כנגד הכנסתו החייבת, לרבות רווח הון, באותה שנת מס מעסק או ממשלח יד מחוץ לישראל;

 

 

ת"ט תשס"ג-2002

 

(ב)   נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז כאמור בפסקת משנה (א), תקוזז היתרה כאמור כנגד הכנסה פסיבית חייבת מחוץ לישראל שנותרה באותה שנת מס לאחר קיזוז כאמור בפסקה (1)(א);

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(ג)    נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז הפסד כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), ויתרת הפסד כאמור היא בעסק מחוץ לישראל שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל (בסעיף זה – העסק הנשלט), תקוזז, אם ביקש זאת הנישום, כנגד הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה בישראל באותה שנת מס;

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(ד)   מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד באותה שנה, כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), ואם בחר שהוראות פסקת משנה (ג) יחולו עליו, הפסד כאמור שלא ניתן לקזזו לפי פסקאות משנה (א) עד (ג), יועבר סכום ההפסד שלא קוזז כאמור לשנים הבאות, בזו אחר זו, ויקוזז כנגד הכנסתו החייבת של הנישום, לרבות רווח הון, באותן שנות מס, מעסק או ממשלח יד מחוץ לישראל;

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(ה)   על אף האמור בפסקת משנה (ד), נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז כאמור באותה פסקת משנה ויתרת ההפסד היא מעסק נשלט, תקוזז יתרת ההפסד, אם ביקש זאת הנישום, כנגד הכנסתו החייבת, לרבות רווח הון או שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, מעסק או ממשלח יד בישראל; סכום שקוזז כאמור, לא יועבר לקיזוז לשנות המס הבאות לפי הוראות פסקת משנה (ד);

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(ו)    (נמחקה);

 

(3)   לא יותר בקיזוז הפסד שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל, שאילו היה רווח לא היה משולם בשלו מס בישראל;

(4)   סעיף 28(ג) יחול, בשינויים המחויבים, גם לענין סעיף זה;

(5)   הפסד כאמור בסעיף זה, יותר בקיזוז רק אם הוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה נוצר ההפסד, כאמור בסעיפים 131 ו-132;

(6)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, לרבות לענין הדרכים להוכחת ההפסד.

סימן ד': הוראות כלליות

 

סייג לניכויים

[11(2)]

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

30.    לא יותר כל ניכוי בשל הוצאות לפי סעיפים 17-27, בסכום העולה על הדרוש לפי צרכי ייצור ההכנסה של הנישום; ובכל שאלה לענין סעיף זה יכריע המנהל; ובלבד ששום דבר האמור בסעיף זה לא יתפרש כמונע כל אדם הרואה עצמו מקופח על ידי החלטת המנהל מלערער עליה בהתאם לאמור בסעיפים 153-158.

 

 

תקנות בדבר ניכוי הוצאות

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

(תיקון מס' 17)

תשל"ב-1972

 

31.    שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות – בין דרך כלל ובין לסוגים של נישומים – בדבר הגבלתו או אי-התרתו של ניכוי הוצאות מסויימות לפי סעיפים 17 עד 27, ובמיוחד בדבר –

 

(1)  שיטת החישוב או האומד של ההוצאות;

(2)  סכומי ההוצאות שיותרו בניכוי, או שיעוריהן;

(3)  התנאים להתרת ההוצאות;

(4)  דרכי הוכחת ההוצאות.

 

ניכויים שאין להתירם

[12]

 

32.     בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל –

 

 

(תיקון מס' 170) תשס"ט-2009

(תיקון מס' 179) תשע"א-2011

 

(1)  הוצאות שאינן הוצאות הכרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, לרבות הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות אש"ל, הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות ולשם חזרה ממנו, והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו; בפסקה זו,

 

"הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה" – הוצאות המשתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה, והמהוות חלק בלתי נפרד מהם;

"הוצאות אש"ל" – הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו, שהוצאו בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו, ולמעט הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי;

(2)  תשלומים או הוצאות, שאינם כסף שהוצא כולו לייצור ההכנסה ולשם כך בלבד;

(3)  הון שניטל או סכום כסף המשמש, או נועד לשמש, הון;

(4)  עלות ההשבחה;

(5)  כל הפסד או הוצאה הניתן להיפרע על פי ביטוח או חוזה שיפויים;

(6)  דמי שכירות ועלות תיקונים, של חצרים או של חלק מהם, ששולמו או שנגרמו שלא לשם ייצור ההכנסה;

(7)  סכומים ששולמו, או שיש לשלמם, כמס הכנסה;

 

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

 

(8)  (בוטל);

 

 

(תיקון מס' 13) תשכ"ח-1968

(תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

 

(9)  (א)   (1)    תשלום סכומי מענק עקב פרישה או עקב מוות הפטורים ממס לפי סעיף 9(7א) ששילמה חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם, כמשמעותה בסעיף 76, לבעל שליטה שהוא חבר בה או לאחר במקומו, בשל שנות עבודה עד שנת 1975;

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

(2)    תשלומים לקופת גמל לקצבה, בעד מרכיב הפיצויים כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל, ששילמה חברה כאמור בפסקת משנה (1) בשל חבר, בסכום העולה על 11,950 שקלים חדשים, ותשלומים לקרן השתלמות בסכום העולה על 4.5% ממשכורתו הקובעת של החבר;

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

(3)    קצבה ששילמה חברה כאמור בפסקת משנה (1) למי שהיה עובד בחברה ובעל שליטה בה או לקרובו, העולה על משכורתו הממוצעת בתקופת עבודתו ומוכפלת ב-1.5% בשל כל שנת עבודה; בפסקה זו, "משכורת ממוצעת" – סך כל הכנסתו של העובד מעבודה כאמור בסעיף 2(2) במהלך כל שנות עבודתו בחברה, כשהוא מחולק בשנות עבודה בחברה;

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

הוראות פסקאות משנה (1) ו-(2) יחולו גם לגבי מי שטרם חלפו שנתיים מיום שחדל להיות חבר. על אף האמור בפסקה זו רשאי המנהל להורות אחרת אם ראה לעשות כן לפי הנסיבות; לעניין פסקה זו –

 

"בעל שליטה" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה:

(א)   ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה;

(ב)   בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה או בזכות לרכשם;

(ג)    בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים;

(ד)   בזכות למנות מנהל;

"קרובו" – כמשמעותו בסעיף 76(ד);

 

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

 

"חבר" – בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן-זוגו, או שיש לבן-זוגו, במישרין או בעקיפין, לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחד מאלה או מהזכות לקבל רווחים; ובלבד שלא יובאו בחשבון לענין זה זכויותיו של בן-זוג שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה;

 

 

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

 

"משכורת קובעת" – כהגדרתה בסעיף 3(ה);

 

 

(תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 29) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 33) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 35)
תש"ם-1979

 

(ב)   האמור בפסקת משנה (א) לא יחול על סכום מענק עקב מוות הפטור ממס לפי סעיף 9(א) או על סכום מענק עקב מוות שאינו עולה על 25,000 לירות לכל שנת עבודה, הכל לפי הסכום הקטן;

 

 

 

(תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

(10) (א)   פרמיות ששילמה חברה לטובת עצמה לביטוח חייו של בעל שליטה בה כמשמעותו בפסקה (9), למעט פרמיות כאמור ששולמו לקופת גמל;

 

(ב)   פרמיות ששילמה שותפות לטובת עצמה לביטוח חייו של שותף בה, או ששילם שותף לטובת עצמו לביטוח חייו של שותפו, כשיש למבוטח 10% לפחות מהונה או מהזכות לרווחיה;

 

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

 

(11) הוצאות למתן טובת הנאה שנתן מעביד לעובדיו ואשר לא ניתן לייחסה לעובד פלוני, למעט הוצאות שהוכח כי לפי טיבן אינן מיועדות להעניק טובת הנאה אישית לעובד; הוצאות, בגבולות סכומים שנקבעו בתקנות על פי סעיף 31, להחזקת רכב שבהחזקתו של מעביד והמשמש את עובדיו, ולא ניתן לייחס את טובת ההנאה מהשימוש בו לעובד פלוני; הוצאות שאינן ניתנות לניכוי כאמור לא ייראו כהכנסת עבודה בידי העובדים;

 

 

(תיקון מס' 51) תשמ"ב-1981

 

(12) סכומים ששולמו בעד פעולה האסורה לפי סעיפים 5א ו-5ב לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972;

 

 

(תיקון מס' 59) תשמ"ד-1984

 

(13) תשלומים ששולמו כתוספת לפי סעיף 179 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

 

 

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

 

(14) (א) הוצאה לרכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה;

 

 

(תיקון מס' 138) (תיקון) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 153)
תשס"ז-2007

(תיקון מס' 163) תשס"ח-2008

 

(ב)   על אף הוראות פסקת משנה (א), היתה ההכנסה שבשלה נרכש ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2), והביטוח הוא ביטוח מועדף, יותרו ניכויים בשל הוצאה לרכישת הביטוח המועדף שהיא בסכום של עד 3.5% מההכנסה לפי סעיף 2(1) או ממשכורתו של העובד, לפי הענין, שהיא הכנסה חייבת, ובלבד שניכויים לפי פסקה משנה זו, לא יותרו בשל הכנסה כאמור, העולה על סכום השווה לסך כל השכר הממוצע במשק בשנת המס כשהוא מחולק ב-3; ואולם אם שילם המעביד בעבור עובדו לקופת גמל, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, סכום בשיעור העולה על 4% ממשכורתו של העובד, יופחת מהשיעור הנקוב ברישה, לגבי הכנסה לפי סעיף 2(2), ההפרש שבין השיעור ששילם המעביד כאמור, לבין 4%;

 

לענין פסקה זו –

"ביטוח מועדף" – ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, ואם נרכש הביטוח בטרם מלאו למבוטח 60 שנים, התקיימו לגבי הביטוח גם שני אלה:

(1)   תקופת הביטוח, למעט ביטוח קבוצתי, נמשכת עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות;

(2)   אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח 60 שנים, ישתלמו הכספים על פי הביטוח ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת אבדן כושר עבודתו או עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות, לפי המוקדם;

"ביטוח מפני אבדן כושר עבודה" – כהגדרתו בסעיף 3(א);

 

(תיקון מס' 163) תשס"ח-2008

 

"השכר הממוצע במשק" ו"מרכיב תגמולי המעביד" – כהגדרתם בסעיף
3(ה3)(2);

 

 

(תיקון מס' 153)
תשס"ז-2007

 

"משכורת" – הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד;

 

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

"קופת גמל" – (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 151) תשס"ו-2006

 

(15) הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים;

 

 

(תיקון מס' 172) תש"ע-2009

 

(16) תשלומים, בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, שיש יסוד סביר להניח שנתינתם מהווה עבירה לפי כל דין.

 

 

סייג להתרת ניכויים והקטנת מקדמות בשל דיווח לקוי

(תיקון מס' 66) תשמ"ה-1985

 

32א.   על אף האמור בכל דין, לא יותרו לנישום ניכוי הוצאות או הקטנת מקדמות לפי סעיף 175(ד) בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור, אלא אם כן הוגש לפקיד השומה דו"ח שהנישום חייב בהגשתו על פי סעיפים 161, 166 או 171, לפי הענין, שבו צויינו שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של האדם אשר לו או בשבילו שולמו התשלומים, ובחבר-בני-אדם – מספר מזהה אחר, והכל בצורה מדוייקת המאפשרת לפקיד השומה לזהות את מקבל התשלום.

 

 

הגבלת ניכויים, זיכויים וקיזוזים בשל פנקסים בלתי קבילים

(תיקון מס' 22)
תשל"ה-1975

(תיקון מס' 82)
תש"ן-1990

 

33.    (א) פקיד השומה רשאי לסרב להתיר ניכוי הוצאות על פי חשבונות שהגיש נישום שלא ניהל פנקסים קבילים ולשום את ההוצאות לפי מיטב שפיטתו.

 

 

 

 

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

 

           (ב)  נישום שבשנת מס פלונית לא ניהל פנקסים קבילים לא יותר לו קיזוז הפסדים משנים קודמות כנגד הכנסתו באותה שנת מס, ואם הוא חייב בניהול חשבונות בשנת מס פלונית ופנקסיו נמצאו בלתי קבילים בנסיבות מחמירות, לא יותרו לו באותה שנה ניכויים וקיזוזים בשל חובות אבודים והפסדים ולא יוכר לו הפסד לאותה שנה.

 

           (ג)   נישום החייב בניהול פנקסי חשבונות בשנת מס פלונית ולא ניהלם או שניהלם אך לא ביסס את הדו"ח שלו עליהם, לא יותרו לו באותה שנה ניכויים וקיזוזים בשל פחת, ריבית, חובות אבודים והפסדים, ולא יוכר לו הפסד לאותה שנה.

 

(תיקון מס' 82)

תש"ן-1990

 

           (ד)  נישום החייב בניהול פנקסי חשבונות בשנת מס פלונית ולא ניהל פנקסים קבילים, לא יותר לו באותה שנת מס זיכוי ממס לפי סעיף 121א.

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

פרק שלישי: ניכויים, זיכויים וקיצבאות ילדים

 

 

הגדרות

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

33א.   בפרק זה –

 

 

(תיקון מס' 72) תשמ"ז-1987

(הוראת שעה) תשס"ד-2004

 

           "נקודת זיכוי"[9] – סכום של 504 שקלים חדשים לשנת מס, צמוד למדד כאמור בסעיף 120א, המקוזז כנגד המס לאותה שנה;

 

 

(תיקון מס' 99) תשנ"ד-1994

(תיקון מס' 112) תשנ"ז-1996

 

           "נקודת קיצבה" – סכום השווה לסכום נקודת זיכוי כערכה ביום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996), כשהוא מתואם לפי הוראות סעיף 120ב לענין נקודת קיצבה ומחולק בשנים עשר.

 

 

זיכוי לתושב ישראל

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

34.    בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי.

 

 

זיכוי לעולה

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

35.    (א) בחישוב המס של עולה יובאו בחשבון –

 

(1)   1/4 נקודת זיכוי לכל חודש משמונה-עשר החדשים הראשונים לעלייתו לישראל;

(2)   1/6 נקודת זיכוי לכל חודש בשנים-עשר החדשים שלאחריהם;

(3)   1/12 נקודת זיכוי לכל חודש משנים-עשר החדשים שלאחריהם.

 

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

           (ב)  בחישוב מס של בן זוג רשום שהכנסתו החייבת כוללת הכנסה של בן זוגו שהוא עולה, והמס על הכנסתם מחושב במאוחד, יובאו בחשבון נקודות הזיכוי כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שאם הכנסתו של בן הזוג שאינו בן זוג רשום איננה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום נקודות הזיכוי האמורות בסעיף קטן (א) ובסעיף 38, לא תיכלל הכנסת בן הזוג שאינו בן זוג רשום בחישוב הכנסתו החייבת של בן הזוג הרשום, ובחישוב המס של בן הזוג הרשום לא יובאו בחשבון נקודות הזיכוי האמורות.

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

           (ג)   הזיכוי האמור יינתן לשנת מס שכולה או מקצתה נמצאת בתקופת ארבעים ושנים החדשים האמורים, לפי מספר החדשים שהעולה ישב בישראל באותה שנה, ולא יינתן אלא בפעם הראשונה שנעשה לעולה; לפי בקשתו לא תובא במנין 42 החדשים תקופת היעדרות רצופה מהארץ שאיננה פחותה מששה חדשים ואיננה עולה על שלוש שנים.

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 181) תשע"א-2011

 

           (ד)  בסעיף זה –

 

           "עולה" – מי שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950, או מי שזכאי לאשרה או לתעודה כאמור ובידו אשרה או רשיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, תושב חוזר, או מי שנמנה עם סוג בני אדם ששר האוצר קבע שדינם כדין עולה לענין זה, אך למעט מי שאזרחותו הישראלית התבטלה על פי סעיף 10(ד) לחוק האזרחות, תשי"ב-1952;

           "תושב חוזר" – יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום ג' בסיוון התש"ע (16 במאי 2010) עד יום י"ד בתשרי התשע"ג (30 בספטמבר 2012), לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות; לעניין זה יראו מי שבידו תעודת תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל שש שנים לפחות, כמי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות.

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

           (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ג) רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע –

 

(1)   כללים למתן הזיכויים על פי סעיף קטן (א) למי שהיה בעבר בגדר "עולה";

(2)   דרך כלל או במקרים מסויימים, הוראות אחרות לגבי תחילת תקופת 42 החדשים והפסקה ברציפות התקופה.

 

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

 

35א.   (בוטל).

 

 

זיכוי בעד נסיעה

למקום ההשתכרות

(תיקון מס' 28)

תשל"ז-1977

 

36.    בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון 1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה.

 

 

 

זיכוי לאשה

(תיקון מס' 108) תשנ"ו-1996

 

36א.   בחישוב המס של אשה תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי.

 

 

זיכוי בעד בן-זוג

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

(תיקון מס' 144) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 151) תשס"ו-2006

 

37.    בחישוב המס של יחיד מוטב תושב ישראל, שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנת המס שכלכלת בן זוגו היתה עליו, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת; לענין סעיף זה, "יחיד מוטב" – יחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א).

 

 

זיכוי בעד בן זוג עובד

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 29)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

(תיקון מס' 96)

תשנ"ד-1994

תק' תשנ"ה-1995

(תיקון מס' 144) תשס"ה-2005

 

38.    (א) בחישוב הכנסתו של יחיד תושב ישראל שהוא בן זוג רשום והכנסתו החייבת כוללת את הכנסת בן זוגו, והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי הכנסת בן זוגו הושגה מיגיעתו האישית מעסק או משלח יד או מעבודה לרבות הכנסה מיגיעה אישית, כאמור בפסקאות (1) עד (6) להגדרתה שבסעיף 1, יובאו בחשבון 1/4 נקודת זיכוי לפי סעיף 36, ½1 נקודות זיכוי אם הם אינם זכאים לנקודת קיצבה לפי סעיף 40(א), ו-¾1 נקודות זיכוי אם הם זכאים לנקודות קיצבה כאמור, ולענין יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 37 תובא בחשבון גם נקודת זיכוי כאמור באותו סעיף.

 

 

 

 

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הכנסתו של בן הזוג שאינו בן זוג רשום איננה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום חלקי נקודות הזיכוי האמורות, לפי הענין, לא תיכלל הכנסתו של בן הזוג הרשום, ובחישוב המס של בן הזוג הרשום לא יובאו בחשבון חלקי נקודות הזיכוי האמורות.

 

 

זיכוי בעד בן זוג עוזר

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 29)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

(תיקון מס' 96)

תשנ"ד-1994

תק' תשנ"ה-1995

(תיקון מס' 144) תשס"ה-2005

 

39.    בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שבן זוגו היה עוזר לו, לפחות 24 שעות בכל שבוע בתוך 9 חדשים של שנת המס, בהשגת הכנסתו מעסק או ממשלח ידו, יובאו בחשבון ½1 נקודות זיכוי אם הוא איננו זכאי לנקודת קיצבה לפי סעיף 40(א), ו-¾1 נקודות זיכוי אם הוא זכאי לנקודת קיצבה כאמור, ולענין יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 37 תובא בחשבון גם נקודת זיכוי כאמור באותו סעיף, ובלבד שאם הוא זכאי, בשל בן זוגו, גם לזיכויים שעל פי סעיף 38, יינתנו לו הזיכויים לפי אחד משני הסעיפים, לפי בחירתו.

 

 

 

זיכוי לחייל משוחרר

(תיקון מס' 120) תש"ס-2000

(תיקון מס' 155) תשס"ז-2007

 

39א.   בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר, תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי לכל חודש משלושים ושישה החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר, כמפורט להלן:

 

 

(תיקון מס' 157) תשס"ז-2007

 

(1)  1/6 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של –

 

(א)   לגבי גבר – 23 חודשים מלאים לפחות;

(ב)   לגבי אישה – 22 חודשים מלאים לפחות;

 

(תיקון מס' 157) תשס"ז-2007

 

(2)  1/12 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של פחות מ-

 

(א)   לגבי גבר – 23 חודשים מלאים;

(ב)   לגבי אישה – 22 חודשים מלאים;

לענין זה, "חייל משוחרר" ו"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994.

 

נקודות קיצבה וזיכוי בעד ילדים

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 99) תשנ"ד-1994

 

40.    (א) יחיד תושב ישראל זכאי לנקודות קיצבה בשל כל אחד מילדיו, כקבוע בסעיף 109 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968; תשלום נקודות הקיצבה ייעשה בידי המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי.

 

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 56)

תשמ"ג-1983

(תיקון מס' 63)

תשמ"ד-1984

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

(תיקון מס' 108) תשנ"ו-1995

(תיקון מס' 144) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 170) תשס"ט-2009

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

           (ב)  (1)   בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא הורה במשפחה חד-הורית שהיו לו ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם תשע-עשרה שנה ושכלכלתם היתה עליו, אך אינו זכאי לנקודת זיכוי לפי סעיף 37, יבואו בחשבון בנוסף לנקודת הקיצבה לפי סעיף קטן (א), בשל ילדיו כאמור הנמצאים אצלו, 1/2 נקודת זיכוי בשל כל ילד, בשנת לידתו ובשנת בגרותו, שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו;

 

 

 

 

 

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

(1א) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא אב לפעוט במשפחה חד-הורית ואינו זכאי לנקודות זיכוי לפי פסקה (1), יובאו בחשבון, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, בשל כל פעוט כאמור, נקודות זיכוי כמפורט להלן, ואולם אם אמו של הפעוט במשפחה חד-הורית היא תושבת ישראל ואינה זכאית, בשל אותו פעוט, לנקודות זיכוי לפי פסקה (1), יובאו בחשבון נקודות הזיכוי לפי פסקת משנה זו, כנגד הכנסתה מיגיעה אישית, ולא כנגד הכנסתו של האב:

 

(א)   נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים;

(ב)   שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה;

 

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

(1ב) במשפחה חד-הורית שבה ילד להורה אחד ואותו הורה זכאי לנקודות זיכוי לפי פסקה (1), תובא בחשבון כנגד הכנסתו מיגיעה אישית של אותו הורה, נקודת זיכוי אחת נוספת; היה ילדו של אותו הורה פעוט, יובאו בחשבון כנגד הכנסתו של ההורה כאמור, על אף הוראות פסקה (1א), גם נקודות הזיכוי לפי אותה פסקה;

 

 

(תיקון מס' 77)

תשמ"ח-1988

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

(2)   הורים החיים בנפרד יקבל ההורה הזכאי לנקודת זיכוי לפי פסקה (1), נקודת זיכוי אחת נוספת ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1) נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה;

 

 

(תיקון מס' 108) תשנ"ו-1995

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

(3)   לענין סעיף קטן זה –

 

"ילד להורה אחד" – ילד שבשנת המס טרם מלאו לו תשע עשרה שנים ואחד מהוריו נפטר בשנת המס או קודם לכן או שהוא רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים;

"פעוט" – ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס;

"שנת לידה" – שנת המס שבה נולד הילד;

"שנת בגרות" – שנת המס שבה מלאו לילד שמונה עשרה שנים.

 

נקודת זיכוי לגרוש שנשא אשה אחרת

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 77)

תשמ"ח-1988

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

40א.   בחישוב המס של גרוש שהוא או בן-זוגו משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן-זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת.

 

 

 

 

נקודת זיכוי לנער

(תיקון מס' 46)

תשמ"א-1981

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

40ב.   בחישוב המס של יחיד שמלאו לו או לבן-זוגו 16 שנים אך לא 18 שנים תובא בחשבון נקודת זיכוי.

 

 

 

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 156) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 189) תשע"ב-2012

 

40ג.   (א) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל (בסעיף זה – יחיד) תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי שני, ממוסד להשכלה גבוהה.

 

 

 

 

(תיקון מס' 156) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ב)  נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין, תובא בחשבון במספר שנות מס שהן כמספר שנות לימודיו האקדמיות, ובלבד שתובא בחשבון בלא יותר משלוש שנות מס בעבור לימודי תואר אקדמי ראשון ובלא יותר משתי שנות מס בעבור לימודי תואר אקדמי שני.

 

 

(תיקון מס' 156) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ג)   נקודת זיכוי אחת כאמור בסעיף זה בעבור לימודי תואר אקדמי ראשון תובא בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי ראשון, ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה בעבור לימודי תואר אקדמי שני – החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שני.

 

 

(תיקון מס' 189) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ג1) על אף האמור בסעיף קטן (ג), יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא תנאי להתמחות, זכאי לבחור אם נקודות זיכוי כאמור בסעיף קטן (א) יובאו בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור או החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו, ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.

 

           (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) –

 

(תיקון מס' 156) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(1)   היה היחיד זכאי לקבל תואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת, בשלוש שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי השלישי;

 

 

(תיקון מס' 156) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(2)   למד היחיד במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת בעבור לימודי תואר ראשון, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר הראשון, ובמספר שנות מס כאמור בסעיף קטן (ב) לענין לימודי תואר אקדמי ראשון; כמו כן, תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי, למשך שתי שנות מס, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שלישי.

 

 

(תיקון מס' 156) תשס"ז-2007

 

           (ה)  נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין, תובא בחשבון בעבור לימודים לתואר אקדמי ראשון אחד או לתואר אקדמי שני אחד, בלבד, ולאחר שהיחיד המציא לפקיד השומה אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתואר כאמור.

 

           (ו)   בסעיף זה –

           "חוק המועצה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

           "מוסד להשכלה גבוהה" – כמשמעותו בחוק המועצה;

           "תואר אקדמי" – תואר מוכר כמשמעותו לפי חוק המועצה.

 

מחצית נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 151) תשס"ו-2006

 

40ד.   (א) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי אם סיים לימודי מקצוע והיה זכאי לתעודת מקצוע, ובלבד שהמציא לפקיד השומה אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתעודת מקצוע כאמור.

 

 

 

(תיקון מס' 151) תשס"ו-2006

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ב)  מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה תובא בחשבון במספר שנות מס כמספר שנות לימודי המקצוע, ובלבד שתובא בחשבון בלא יותר משלוש שנות מס.

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ג)   מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה תובא בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו.

 

 

(תיקון מס' 151) תשס"ו-2006

 

           (ד)  בסעיף זה –

 

           "לימודי מקצוע" – לימודים לרכישת מקצוע מסוים, בהיקף שעות לימוד הזהה ל-1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף 40ג, לפחות;

           "תעודת מקצוע" – תעודה הניתנת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת על ידי משרד ממשלתי.

 

מניעת כפל

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 156) תשס"ז-2007

 

40ה.   יחיד שמתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף 40ג ובסעיף 40ד, יהיה זכאי לבחור אם יובאו בחשבון בחישוב המס שלו נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי, לפי הענין, לפי סעיף 40ג או מחצית נקודת זיכוי לפי סעיף 40ד.

 

 

(הוראת שעה) תשס"ה-2005

 

40ו.   (פקע).

 

 

בן זוג שהיה נשוי

חלק מהשנה

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

41.    בן זוג שאיננו בן זוג רשום שהיה נשוי בחלק משנת המס יהא זכאי, לענין חישוב המס שהוא חייב בו –

 

(1)   בעד תקופה שבה לא היה נשוי – ל-1/12 מנקודות הזיכוי לפי סעיפים 34, 36, 40(ב) ו-40ב כפול במספר החדשים בשנת המס שבהם לא היה נשוי;

(2)   בעד התקופה שבה היה נשוי –  ל-1/12 מנקודות הזיכוי לפי סעיף 66 כפול במספר החדשים בשנת המס שבהם היה נשוי.

 

(תיקון מס' 89) תשנ"ב-1992

 

42.    (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 65) תשמ"ד-1984

 

43.    (בוטל).

 

 

זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד

(תיקון מס' 82)

תש"ן-1990

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

(תיקון מס' 105) תשנ"ה-1995

 

44.    בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף זה.

 

 

זיכוי בעד נטולי יכולת

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

 

45.    (א) יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.

 

 

 

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

 

           (ב)  (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 105) תשנ"ה-1995

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

 

           (ג)   יחיד יהיה זכאי לנקודות הזיכוי על פי סעיף קטן (א) רק אם לא קיבל זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעיף 44.

 

 

(תיקון מס' 105) תשנ"ה-1995

 

           (ד)  שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לזכאות לנקודות זיכוי על פי סעיף זה.

 

 

זיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים

(תיקון מס' 28)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

 

45א.   (א) יחיד יזוכה ממס ב-25% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס –

 

 

 

 

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

 

(1)   לביטוח חייו או חיי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל;

 

 

 

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(2)   (נמחקה).

 

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 163) תשס"ח-2008

 

           (ב)  יחיד יזוכה ממס ב-35% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס לקופת גמל לקיצבה, או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר, לשם שמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או שישולמו כאמור לביטוח קצבת שאירים.

 

 

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

 

           (ב1)        עמית מוטב יזוכה ממס כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם בשל סכומים ששילם לביטוח חיי ילדו בחברת ביטוח, לקופת גמל לטובת ילדו או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדו, בכפוף לתנאים האמורים באותם סעיפים קטנים, לפי הענין, ובלבד שגילו של אותו ילד, בשנת המס, היה 18 שנים ומעלה.

 

 

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

 

           (ג)   בסעיף זה –

 

 

(תיקון מס' 163) תשס"ח-2008

 

           "ביטוח חיים" – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון, שאינו כולל תשלומי פנסיה לשאירים;

 

 

(תיקון מס' 163) תשס"ח-2008

 

           "ביטוח קצבת שאירים" – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון, הכולל תשלומי פנסיה לשאירים;

 

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

 

           "הכנסה מבוטחת", "הכנסה מזכה" ו"עמית מוטב" – כהגדרתם בסעיף 47;

 

 

(תיקון מס' 163) תשס"ח-2008

 

           "פנסיה מקיפה" – (נמחקה).

 

 

(תיקון מס' 34)

תשל"ט-1979

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 138) (תיקון) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 153)
תשס"ז-2007

 

           (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) הסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי ליחיד שאינו עמית מוטב בעד סכומים ששולמו כאמור באותם סעיפים קטנים, לא יעלה על הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן:

 

(1)   סכום של 1,632 שקלים חדשים;

(2)   הסכום הנמוך מבין אלה:

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

 

(א)   כלל הסכומים ששולמו כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב);

 

 

(תיקון מס' 163) תשס"ח-2008

 

(ב)   (1)   לעניין יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 5% מהכנסתו המזכה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד;

 

(2)   לעניין יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 7% מהכנסתו המזכה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד, ושהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סך הסכומים ששולמו לביטוח חיים כאמור בסעיף קטן (א)(1), לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) ובשל הכנסה שאינה מעבודה, לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.

 

(תיקון מס' 153)
תשס"ז-2007

 

 

           (ה)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב1), הסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי לעמית מוטב בעד סכומים ששולמו כאמור באותם סעיפים קטנים, לא יעלה על הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן:

 

 

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(1)   הסכום האמור בסעיף קטן (ד)(1);

 

(2)   הסכום הנמוך מבין אלה:

(א)   כלל הסכומים ששולמו כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב1);

 

(תיקון מס' 163) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(ב)   (1)   לענין עמית מוטב שלא היתה לו בשנת המס הכנסה מבוטחת – 5% מהכנסתו החייבת עד לסכום השווה לפעמיים הסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" שבסעיף 47(א)(1) לשנה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של העמית המוטב;

 

(2)   לענין עמית מוטב שהיתה לו בשנת המס הכנסה מבוטחת – הסכום המתקבל מצירוף הסכומים המפורטים להלן:

 

(תיקון מס' 163) תשס"ח-2008

 

(א)   7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו כאמור, ושהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סך הסכומים ששולמו לביטוח חיים לפי סעיפים קטנים (א)(1) ו-(ב1), ולביטוח קצבת שאירים לפי סעיף קטן (ב) לא יעלה על 5% מהכנסתו כאמור;

 

 

(תיקון מס' 163) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(ב)   5% מהכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום השווה לפעמיים הסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" שבסעיף 47(א)(1) לשנה, בניכוי סכום כאמור בפסקה (1) לאותה הגדרה או סכום הכנסתו המבוטחת, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו החייבת שאינה הכנסת מבוטחת.

 

 

(תיקון מס' 82)
תש"ן-1990

 

45ב.   (בוטל).

 

 

תרומה למוסד ציבורי

(תיקון מס' 65)

תשמ"ד-1984

(תיקון מס' 96) תשנ"ד-1994

(תיקון מס' 124) תשס"א-2000

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 154) תשס"ז-2007

(הוראת שעה)
תש"ע-2009

(תיקון מס' 194) תשע"ב-2012

 

46.    (א) אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 180 שקלים חדשים לקרן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לענין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה – אם הוא יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) מסכום התרומה – אם הוא חבר-בני-אדם, ובלבד שלא יינתן זיכוי בשנת מס פלונית בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה, או על 9,000,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן – התקרה לזיכוי); סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס, יזוכה מהמס בהתאם להוראות סעיף זה בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי.

 

 

(תיקון מס' 93)

תשנ"ג-1993

 

           (א1)        מוסד ציבורי כאמור בסעיף קטן (א) שלא הגיש שני דוחו"ת שנתיים ברציפות, או שמן הדוחו"ת שהגיש עולה כי אינו מנהל פנקסים כדין או שחלק מהותי מפעילותו אינו להשגת המטרה הציבורית, רשאי שר האוצר לבטל את קביעתו לענין סעיף קטן (א).

 

 

(תיקון מס' 93)

תשנ"ג-1993

 

           (א2)        חידושה של קביעה שבוטלה לפי סעיף קטן (א1) טעון אישורה של ועדת הכספים של הכנסת.

 

 

(תיקון מס' 194) תשע"ב-2012

 

           (ב)  (בוטל).

 

           (ג)   בסעיף זה, "קרן לאומית" – הסוכנות היהודית לא"י, ההסתדרות הציונית העולמית, המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל.

 

(תיקון מס' 88) תשנ"ב-1992

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ד)  (1)   נקבעו פנקסיו של מוסד ציבורי כבלתי קבילים קביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור, רשאי המנהל לבטל את הקביעה שלפי סעיף קטן (א) מאותו יום ואילך;

 

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(2)   המוסד יודיע לציבור על ביטול כאמור, בדרך ובמועד שקבע המנהל.

 

 

תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמו"פ

(תיקון מס' 65)

תשמ"ד-1984

(תיקון מס' 96) תשנ"ד-1994

 

46א.   על אף האמור בכל דין, הסכום הכולל שבשלו יותר בשנת מס פלונית זיכוי בשל תרומות על פי סעיף 46 וניכוי בשל השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר על פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד-1983, לא יעלה על 50% מהכנסתו החייבת של נישום באותה שנה; לענין זה, "הכנסה חייבת" – לפני הניכוי בשל השתתפות במחקר ופיתוח.

 

 

זיכוי בשל תרומה – תוספת לבסיס המקדמות

(תיקון מס' 65)

תשמ"ד-1984

 

46ב.   סכום המס שאדם הופטר מתשלומו בשל הזיכוי בעד תרומות לפי סעיף 46 ולפי כל דין אחר, ייווסף לסכום המס המהווה בסיס לקביעת מקדמות על פי סעיף 175.

 

 

(תיקון מס' 65)

תשמ"ד-1984

 

46ג.   (בוטל).

 

 

ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קצבה

(תיקון מס' 19)

תשל"ג-1973

 

47.    (א) בסעיף זה –

 

 

 

(תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 25)
תשל"ז-1977

(תיקון מס' 29)
תשל"ח-1978

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 33) תשל"ח-1978

(תיקון מס' 35)
תש"ם-1979

(תיקון מס' 80)
תש"ן-1990

(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(1)   "הכנסה מזכה" – סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א, כמפורט להלן, לפי הענין:

 

(1)    לגבי יחיד שהיתה לו רק הכנסת עבודה – עד לסכום של 84,000 שקלים חדשים לשנה;

(2)    לגבי יחיד שלא היתה לו הכנסת עבודה – עד לסכום של 118,800 שקלים חדשים לשנה;

(3)    לגבי יחיד שהיו לו הכנסת עבודה והכנסה שאינה הכנסת עבודה, בשל הכנסת עבודה – עד לסכום האמור בפסקה (1) ובשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה – עד לסכום האמור בפסקה (2) בניכוי הכנסת העבודה שלו, או בניכוי הסכום האמור בפסקה (1), לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שתובא בחשבון, תחילה, הכנסת העבודה שלו.

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

(2)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(3)   "הכנסה לעמית עצמאי" – סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א עד לסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת;

 

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(4)   "הכנסה מבוטחת" – הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה;

 

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(5)   "הכנסה נוספת" – הסכום הנמוך מבין אלה:

 

(1)    סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה;

(2)    סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א עד לסכום השווה לארבע פעמים הסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת או הסכום האמור בפסקה (1) לאותה הגדרה, לפי הגבוה מביניהם;

 

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(6)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

 

(7)   "עמית מוטב" – יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס;

 

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

 

(8)   "השכר הממוצע במשק" – כהגדרתו בסעיף 3(ה3)(2).

 

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

           (ב)  יחיד שאינו עמית מוטב, שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לקצבה בלבד, לטובת אחד מהם, והכל, גם אם ציווה שלאחר מותו תועבר זכותו לטובת מוסד שהוכר כמוסד ציבורי לענין סעיף 9(2), או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר, לשם שמירת זכות הפנסיה של אחד מהם, יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור ובלבד שהניכוי לא יעלה על –

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(1)   7% מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה; ואולם אם שילם סכום העולה על 12% מהכנסתו כאמור, יותר לו, בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף עד ל-4% מאותה הכנסה;

 

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

(2)   הסכום הנמוך מבין אלה:

 

(א)   5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה הכנסה מבוטחת;

(ב)   5% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה עד לסכום השווה לארבע פעמים הסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת.

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

(תיקון מס' 173) תש"ע-2009

 

           (ב1)        לעמית מוטב שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לקצבה לטובת העמית המוטב, ולעמית מוטב שבשנת המס שילם סכומים כאמור לטובת ילדו שגילו, בשנת המס, 18 שנים ומעלה, יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על אלה, לפי הענין:

 

(1)   בשל סכומים ששולמו כאמור – 11% מההכנסה לעמית עצמאי;

(2)   בשל סכומים ששולמו כאמור ושבשלם לא הותר ניכוי לפי פסקה (1) – 7% מההכנסה הנוספת; ואולם אם הסכומים ששולמו כאמור עולים על 12% מהכנסתו הנוספת, יותר לו בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף שלא יעלה על 4% מההכנסה הנוספת, והכל בלבד שלא יינתן ניכוי לפי פסקה זו בשל סכומים שהופקדו בעד העמית המוטב שסכומם אינו עולה על 16% מהשכר הממוצע במשק.

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

 

           (ב2)        סכום שנוכה לפי סעיף קטן (ב), לא יהיה ניתן לנכותו לפי סעיף קטן (ב1), ולהיפך.

 

 

(תיקון מס' 153) תשס"ז-2007

 

           (ג)   סכום שנוכה לפי סעיף קטן (ב) או (ב1) לא יובא בחשבון לצורך סעיף 45א.

 

           (ד)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע ניכויים בשיעורים גבוהים מהאמורים בסעיף קטן (ב) לסוג מסויים של בני-אדם ובתנאים ובסייגים שיקבע.

 

ניכוי בשל תשלומי ביטוח לאומי ומס מקביל

(תיקון מס' 82)

תש"ן-1990

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

 

47א.   (א) יחיד שבשנת מס שילם דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – חוק הביטוח), ומס מקביל לפי חוק מס מקביל, תשל"ג-1973 (להלן – מס מקביל), בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה, יותר לו ניכוי של 52% מהסכום ששילם, למעט תוספת לפי סעיף 179(א) לחוק הביטוח, ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החייבת שלפני הניכוי.

 

 

(תיקון מס' 110) תשנ"ו-1996

 

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לגבי יחיד שמעבידו אינו חייב בתשלום מס מקביל בעדו או בתשלום דמי ביטוח לאומי בעדו והוא חייב בתשלומם לגבי הכנסת העבודה שלו.

 

 

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

 

           (ג)   יחיד שמעבידו אינו חייב בתשלום מס מקביל בעדו וגם הוא עצמו אינו חייב בתשלום מס מקביל, וכן יחיד אחר הפטור מתשלום מס מקביל, יותר לו ניכוי של 52% מהסכומים ששילם בעד ביטוח רפואי שאינו ביטוח רפואת שיניים, לגוף שקבע שר האוצר לאחר התייעצות עם שר הבריאות, עד לסכום המס המקביל שהיה חל לגביו אילו היה חייב בתשלומו.

 

 

(תיקון מס' 112) תשנ"ז-1997

 

           (ד)  הוראות סעיף זה לענין חוק מס מקביל יחולו רק בעד התקופה המסתיימת ביום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996).

 

 

(תיקון מס' 82)

תש"ן-1990

 

47ב.   (בוטל).

 

 

שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני כתשלומים לקופת גמל

(תיקון מס' 149) תשס"ה-2005

 

47ג.   (א) שר האוצר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם יראו, לענין סעיפים 3(ה3), 17(5א), 45א ו-47, שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני, כתשלומים ששולמו לקופת גמל; קבע שר האוצר כאמור, יחולו התנאים, התקרות, והמגבלות הקבועים בסעיפים האמורים, בשינויים המחויבים, על שכר והחזר הוצאות ששולמו כאמור.

 

 

(תיקון מס' 183) תשע"א-2011

 

           (ב)  בסעיף זה, "יועץ פנסיוני" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.

 

 

זיכויים לתושבי האזור

(תיקון מס' 101) תשנ"ה-1994

 

48.    שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו כי הוראות סעיפים 34, 36, ו-37, כולן או מקצתן, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לגבי תושבי אזור שאינם אזרחים ישראליים, כולם או חלקם, כאילו היו תושבי ישראל; לענין זה, "אזור", "תושב אזור" ו"אזרח ישראלי" – כהגדרתם בסעיף 3א.

 

 

זיכויים לעובד זר

(תיקון מס' 133) תשס"ג-2002

 

48א.   שר האוצר רשאי לקבוע כי הוראות פרק זה לענין זיכויים, כולן או מקצתן, לא יחולו על עובד זר או על סוגי עובדים זרים שיקבע, או שיחולו עליהם באופן חלקי בתנאים שיקבע; לענין זה, "עובד זר" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, אף אם רואים אותו כתושב לענין פקודה זו.

 

חלק ד': חישוב ההכנסה במקרים מיוחדים

פרק ראשון: חברות ביטוח

 

חברת ביטוח כללי

[19(א)]

 

49.    (א) על אף האמור בפקודה זו, חברה העוסקת בביטוח כללי, בין שהשתכרויותיה או רווחיה נובעים כולם מישראל ובין שמקצתם מישראל ומקצתם מחוץ לארץ, יהיו השתכרויותיה או רווחיה הטעונים מס נקבעים בדרך זו:

 

(1)   מסך-כל הפרמיות ברוטו והריבית וכל הכנסה אחרת שקיבלה או שהיא עשויה לקבל בישראל ינוכה סך-כל הפרמיות שהחזירה למבוטחים וששילמה בעד ביטוח משנה;

(2)   היתרה שנתקבלה כאמור תנוכה ממנה עתודה לסיכונים שלא חלפו בסוף שנת המס, מחושבת לפי האחוז המקובל באותה חברה לסיכונים אלה לגבי כלל עסקיה, ותיווסף עליה העתודה מחושבת כאמור, לסיכונים שלא חלפו בתחילת שנת המס,

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

 

 ובלבד שהתאחוז המקובל לא יעלה על התאחוז שהוא סביר ומתאים בכל מקרה ומקרה;

 

 (3)  מן הסכום נטו שנתקבל לפי פסקה (2) ינוכו –

[א]   סכום ההפסדים למעשה, פחות הסכום שנגבה בשל הפסדים אלה על פי ביטוח משנה;

[ב]   הוצאות הנהלה וסוכנות בישראל;

[ג]    חלק יחסי הוגן מהוצאות המשרד הראשי הנמצא בחוץ לארץ.

           (ב)  הפסיקה החברה למעשה, בתקופה מסויימת שבתוך שנת המס או בשנה שלפניה, את עסקיה בישראל בסוג פלוני של ביטוח, לא תנוכה עתודה לאותו ביטוח.

 

חברת ביטוח חיים

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

50.    על אף האמור בפקודה זו, חברה העוסקת בביטוח חיים בלבד או בנוסף על ביטוח כללי (להלן – חברת ביטוח חיים) רואים את רווחיה מעסקי ביטוח חיים כשווים לסכום הרווחים כשהם מחושבים לפי סעיף 49, אגב קביעת העתודות לפי חישוב אקטוארי ובשינויים המחוייבים לפי הענין, ובלבד שלא יותרו עתודות בסכום העולה על סכום העתודות המחושבות לפי בסיס החישוב האקטוארי שהוא סביר ומתאים בכל מקרה ומקרה.

 

 

הוצאותיה של חברת ביטוח חיים

[19(ב)(1) המשך]

 

51.    הוצאות שהוציאה חברת ביטוח חיים ברכישת חוזים לביטוח חיים, ובכלל זה תשלומים לסוכן, ייחשבו כהוצאות בשנה שבה הוצאו או הועברו לזכותו של הסוכן, בין אם החברה זקפה הוצאות אלה בחשבון ריווח והפסד שלה לחובת אותה שנה ובין אם לאו.

 

 

חברת ביטוח חיים המקבלת פרמיות מחוץ לארץ

[19(ב)(1) סיפה]

 

52.    חברת ביטוח חיים שקיבלה רוב הפרמיות מחוץ לארץ, רואים כרווחיה חלק יחסי מכלל הכנסותיה מהשקעות, שהוא כיחס שבין סכום הפרמיות שקיבלה בישראל לבין סך-כל הפרמיות שקיבלה, או את הכנסתה למעשה מהשקעות בישראל, הכל לפי הסכום הגדול יותר, לאחר שנוכו מסכום הרווחים הוצאות הסניף או הסוכנות בישראל וחלק יחסי הוגן של הוצאות המשרד הראשי של החברה הנמצא בחוץ לארץ.

 

 

מבטח-חוץ שקיבל פרמיות מביטוח בישראל [19(ג)]

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

53.    אדם שאינו תושב ישראל העוסק בעסקי ביטוח ושולמו לו פרמיות בקשר לביטוח נכסים בישראל, או בקשר לביטוח מפני מקרה העשוי לקרות בישראל בלבד, או ששולמו על ידי מבוטחים שהם תושבי ישראל, שלא באמצעות סניף או מורשה בישראל שהורשו להוציא פוליסות בשמה – רואים אותו כאילו השיג רווחים בישראל מאותם עסקי ביטוח, ואת סכום רווחיו כשווה ל-10% מהסכום הכולל של הפרמיות ששולמו לו כאמור; אולם אם הגיש האדם לפקיד השומה דו"ח של רווחיו מן העסקים האמורים והדו"ח מניח את דעתו של המנהל, יחושבו רווחים אלה בהתאם להוראות סעיפים 49 או 50-52, הכל לפי הענין.

 

פרק שני: גופים שיתופיים

סימן א': קיבוצים

 

הגדרות [19א(1)(ד)]

 

54.    (א) בסימן זה –

 

           "קיבוץ" – קיבוץ או קבוצה המאוגדים כאגודה שיתופית על פי התקנות לדוגמה שאושרו על ידי רשם האגודות השיתופיות לאגודות מאותו סוג;

           "חבר", לגבי קיבוץ – יחיד שהיה חבר באותו קיבוץ בגמר שנת המס.

           (ב)  אין הוראות סימן זה באות לגרוע מהוראות סעיף 9(2).

 

שומת קיבוץ [19א(2)]

 

55.    שומתם של קיבוץ ושל כל חבריו תיעשה, על אף האמור בפקודה זו, לפי הוראות הסעיפים 56-60.

 

 

ההכנסה החייבת

[19א(2)(א)]

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

56.    שווייה של אספקת המחיה שנתן קיבוץ, מכוח החברות, לחבריו ולבני זוגם ולילדיהם שאינם חברים יראו כחלק מהכנסתו החייבת של הקיבוץ ולא כהכנסת החברים.

 

 

 

 

המס [19א(2)(ב)]

(תיקון מס' 18)

תשל"ג-1973

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

(תיקון מס' 136) תשס"ד-2004

 

57.     (א) קיבוץ ישלם מס בסכום השווה לסך כל המס שחבריו היו חייבים לשלם, אילו היתה כל הכנסתו החייבת מתחלקת ביניהם בחלקים שווים והיתה הכנסתם היחידה החייבת; ולענין זה יחולו סעיפים 34 עד 46א ו-47 והוראות הפרק השלישי לחלק ד', למעט סעיף 66 שבו, בהתאם להרכב המשפחות של חברי הקיבוץ. ואולם לענין התרת ניכויים על פי סעיף 47 לא תובא בחשבון הכנסה של החבר מחוץ לקיבוץ שבעדה הוא זכאי  לתגמולים, למענק או לקצבה.

 

 

 

(תיקון מס' 136) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 151) תשס"ו-2006

 

           (ב)[10]       (1)    לצורך חישוב המס שחייב בו קיבוץ, רשאי הקיבוץ לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד על הכנסתו החייבת לאחר שחולקה בין חבריו לפי סעיף קטן (א) עד סכום של 42,000 שקלים חדשים לכל זוג נשוי מחברי הקיבוץ, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 

(א)   שני בני הזוג חברי הקיבוץ עובדים בעבודה מזכה;

(ב)   התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 66(ה) כלהלן –

(1)   בפסקה (2) –

(א)   פסקת משנה (א), ולענין זה יקראו אותה כאילו במקום "במקום העיסוק הקבוע" נאמר "בעבודה מזכה";

(ב)   פסקת משנה (ג);

(2)   בפסקה (3).

(ג)    הקיבוץ ערך רישום מדויק לגבי עבודתם של כל חברי הקיבוץ, הן במסגרת הקיבוץ והן מחוצה לו;

לענין פסקה זו יראו כהכנסה חייבת שבשלה רשאי הקיבוץ לתבוע חישוב נפרד, את הכנסתו החייבת של הקיבוץ, כפי שחושבה לענין סעיף קטן (א), בהפחתת הכנסה חייבת שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2);

(2)   על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיף 66(ג), יחולו לגבי החישוב הנפרד;

 

(תיקון מס' 136) תשס"ד-2004

(תיקון מס' 151) תשס"ו-2006

 

(2א) על הכנסה שלגביה נתבע חישוב נפרד כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו הוראות סעיפים 38 ו-39;

 

(3)   שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ותיאומים נוספים לרבות לענין ההכנסה החייבת שבשלה רשאי הקיבוץ לתבוע חישוב נפרד, לענין החלת הוראות סעיף 66(ג), ובכלל זה יהא רשאי לקבוע סוגי עובדים אשר יראו בהם כמי שעבדו בעבודה מזכה 36 שעות בשבוע, והכל בתנאים שיקבע;

בסעיף זה –

"עבודה מזכה" – עבודה בענף המניב לקיבוץ, במישרין או בעקיפין, הכנסה לפי סעיף 2(1) או עבודה שבשלה משולמת הכנסה לפי סעיף 2(2), והכל ובלבד שאינה עבודה במתן אספקת המחיה לחברי הקיבוץ, במישרין או בעקיפין;

"קיבוץ" – כהגדרתו בסעיף 54.

 

נקודות זיכוי בעד ילדים

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

58.    קיבוץ יהא זכאי לנקודות הזיכוי שהיו חבריו זכאים להם לפי סעיף 38 אילו היתה כלכלת ילדיהם עליהם.

 

 

קרן השתלמות לחבר קיבוץ

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

 

58א.   (א) בחישוב ההכנסה החייבת של קיבוץ יותרו בניכוי סכומים ששילם הקיבוץ לקרנות השתלמות לחברי הקיבוץ המתנהלות על שם חברי הקיבוץ, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל-2.5% מהכנסתו הקובעת של הקיבוץ; הסכומים כאמור לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת של הקיבוץ.

 

           (ב)  יראו סכומים ששולמו לחבר קיבוץ מקרן השתלמות לחברי קיבוץ, כאמור בסעיף קטן (א), כהכנסה לענין סימן זה במועד קבלתם, ויחולו הוראות סעיף 9(16א), בשינויים המחוייבים, כאילו היה חבר הקיבוץ עובד.

           (ג)   לענין סעיף זה –

           "הכנסה קובעת" – ההכנסה החייבת של הקיבוץ לפני הניכוי לפי סעיף קטן (א) ועד לסכום השווה ל-156,000 ש"ח בשנה, מוכפל במספר חברי הקיבוץ שעבורם משלם הקיבוץ לקרן השתלמות לחברי קיבוץ;

           "חבר קיבוץ" – חבר כהגדרתו בסעיף 54, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאים אלה:

(1)   מלאו לו 21 שנים, וטרם מלאו לו 70 שנים, בשנת המס;

(2)   לא מופקדים עבורו סכומים בקרן השתלמות בנוסף לסכומים כאמור בסעיף קטן (א);

(3)   עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר וקבוע;

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

           "קרן השתלמות לחברי קיבוץ" – קרן השתלמות המיועדת לחברי קיבוץ.

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

59.    (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 18)

תשל"ג-1973

 

60.    (בוטל).

 

סימן ב': מושבים ואגודות חקלאיות

 

מושבים שיתופיים וכדומה [19ב]

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

61.    המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות, כי הוראות סימן א' יופעלו לגבי שומתם של מושבים שיתופיים או של אגודות שיתופיות אחרות להתיישבות חקלאית ושל חבריהן, אם הוכח להנחת דעתו שדרכי הנהלת העסקים באגודות האמורות דומות באפיין לאלה הנהוגות בקיבוץ.

 

 

אגודה שיתופית חקלאית [19ג]

(תיקון מס' 84)

תשנ"א-1991

 

62.    דינה של אגודה שיתופית שסווגה כאגודה שיתופית חקלאית לענין פקודת מס הבולים, יהיה בשנת מס פלונית כדין שותפות לענין פקודה זו, אם האגודה תבעה כך בדו"ח לפי סעיף 131 לאותה שנת מס, המפרט את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת באותה שנת מס, ובלבד שהחלטה על תביעה כאמור נתקבלה באסיפה הכללית של האגודה בהתאם לתקנותיה וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חברי האגודה.

 

סימן ג': שותפויות וחברות בית

 

שותפויות [52]

 

63.    (א) הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בעסק פלוני או במשלח-יד פלוני עוסקים שני בני-אדם או יותר יחד –

 

(1)   יראו את החלק שכל שותף זכאי לו בשנת המס מהכנסת השותפות – והיא תתברר בהתאם להוראות פקודה זו – כהכנסתו של אותו שותף, והיא תיכלל בדו"ח על הכנסתו שעליו להגיש לפי הוראות פקודה זו;

(2)   ראש השותפים, היינו אותו שותף מן השותפים תושבי ישראל ששמו נקוב ראשונה בהסכם על השותפות, – ואם אותו ראש השותפים אינו פועל, ראש השותפים הפועל – יערוך וימסור, לפי דרישת פקיד השומה, דו"ח על הכנסת השותפות בכל שנה, כפי שתתברר בהתאם להוראות פקודה זו, ויפרש בה שמם ומענם של השותפים האחרים שבפירמה ואת החלק שכל שותף זכאי לו בהכנסת אותה שנה; אם אין איש מן השותפים תושב ישראל, יערוך וימסור את הדו"ח מיופה כח, סוכן, מנהל או עמיל של הפירמה היושב בישראל;

(3)   על דו"ח כאמור יחולו הוראות פקודה זו בדבר אי-מסירת דו"ח או פרטים הנדרשים בהודעת פקיד השומה.

           (ב)  לא הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שעסק פלוני או משלח-יד פלוני מתנהל על ידי שני בני-אדם או יותר יחד, יראו את ההשתכרות או הרווחים של אותו עסק או משלח-יד כאילו הגיעו לאחד הזכאים לקבל חלק מהם, אשר פקיד השומה יבחר בו, והשומה תיערך בהתאם לכך; נערכה השומה כאמור לא יראו את השותפות כחבר בני-אדם לענין סעיף 162.

           (ג)   שום דבר האמור בסעיף זה אינו מונע מהשיג, בערעור בהתאם לסעיפים 153-158, על החלטת פקיד השומה בהשתמשו בשיקול הדעת שניתן לו בסעיף זה.

 

(תיקון מס' 87) תשנ"ב-1992

 

           (ד)  שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לענין פקודה זו כחברה; קבע כאמור, יראו את השותפות לענין פקודה זו כאילו היא חברה, וסכום שחילקה השותפות לשותפים יראוהו כדיבידנד; לענין זה, "שותפות" – שותפות שיחידותיה הוצאו לפי תשקיף והן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב או בבורסה אחרת שקבע שר האוצר לענין זה.

 

 

(תיקון מס' 134) תשס"ג-2003

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ה)  (1)   המנהל רשאי להורות לענין שותפויות מוגבלות מסוימות שקבע, שיש להן הכנסה מעסק לפי סעיף 2(1), כי יראו את הכנסתו החייבת של שותף מוגבל, שהתקיימו לגביו התנאים שקבע המנהל, כולה או חלקה, כרווח הון לפי חלק ה', למשך תקופה שאינה עולה על 183 ימים, והכל בתנאים ובתיאומים שהורה; לענין זה, "שותפות מוגבלת" ו"שותף מוגבל" – כמשמעותם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.

 

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(2)   שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי, בתקנות, להאריך את תקופת תוקפה של הוראה שנתן המנהל לפי פסקה (1) לתקופה, בתנאים ובתיאומים שקבע.

 

 

חברות בית [52א]

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

64[11]. חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76, שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בנינים, הכנסתה תיחשב, לפי בקשתה, כהכנסתם של חברי החברה, וחלוקתה של אותה הכנסה, לענין השומה, בין חברי החברה, כולם או מקצתם, תיעשה כפי שיורה המנהל; הרואה עצמו מקופח על ידי הוראת המנהל רשאי לערער עליה לפני בית המשפט כאמור בסעיפים 153-158.

 

 

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

 

סימן ד': חברות משפחתיות

 

 

חברות משפחתיות

(תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978

(תיקון מס' 44)

תשמ"א-1981

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

64א[12]. (א) הכנסה חייבת, לרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין (בסעיף זה – הכנסה חייבת) והפסדים של חברה שחבריה הם בני משפחה שלפי סעיף 76(ד)(1) רואים אותם כאדם אחד (להלן – חברה משפחתית) ייחשבו, לפי בקשתה שתומצא לפקיד השומה בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה, כהכנסתו או הפסדו של החבר שהוא בעל הזכות לחלק הגדול ביותר ברווחים בחברה או של החבר שהחברה ציינה בבקשתה שהוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים והגדולים ביותר ברווחים בה ואשר הסכמתו בכתב צורפה לבקשה (בסעיף זה – הנישום), ויחולו הוראות אלה:

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(1)   רווחים שחולקו מהכנסות החברה בשנים שהמס שהיא חייבת בו חושב על פי סעיף זה (להלן בסעיף זה – תקופת ההטבה) וכן רווחים שמקורם בדיבידנד החייב במס לפי סעיף קטן (א3) יראו כאילו לא חולקו, וזאת אף אם חולקו לאחר תקופת ההטבה או לאחר שהחברה חדלה להיות חברה משפחתית; לעניין זה, "רווחים שחולקו מהכנסות החברה" – רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת של החברה בתוספת ההכנסה הפטורה ממס, ובהפחתת המס החל על הנישום בשל ההכנסה החייבת כאמור, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה את הנישום בהתאם;

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(2)   (נמחקה);

 

(3)   מענק פרישה או מענק מוות ששילמה החברה לחבריה בשל השנים שבהן היתה חברה משפחתית לא יותרו לה כהוצאה ולא ייחשבו כהכנסה בידי חבריה; תשלומים לקופת גמל ששילמה חברה בשל שנים כאמור לא יוכרו כהוצאה ולענין סעיף 47 לא תיחשב משכורתם של חבריה כהכנסת עבודה;

(4)   לענין מקדמות, יצורפו הסכומים המהווים בסיס למקדמות של הנישום ושל החברה;

(5)   ניתן לגבות את המס על הכנסת החברה, לרבות מקדמות, הן מהחברה והן מהנישום;

(6)   הפסדים שהיו לנישום לפני תקופת ההטבה אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסת החברה;

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(7)   במכירת מניה של חברה משפחתית, יחולו הוראות אלה:

 

(א)   לעניין סעיף 88, מהתמורה לגבי מוכר המניה ומהמחיר המקורי לגבי הרוכש, יופחת סכום השווה לחלק מסכום הרווחים שהצטברו בחברה בשנות ההטבה ולא חולקו, שיחסו לכלל הרווחים שלא חולקו הוא כיחס חלקה של המניה בזכויות לרווחי החברה המשפחתית לכלל הזכויות לרווחיה; לעניין זה –

"רווחים" – רווחים שמקורם בהכנסה החייבת, בתוספת ההכנסה הפטורה ממס ובהפחתת המס החל על בעל המניה בשל ההכנסה, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה אותו בהתאם, והכול לרבות רווחים שמקורם בדיבידנד שחויב במס לפי סעיף קטן (א3);

"רוכש" – לרבות מי שרכש מניות מהחברה המשפחתית;

(ב)   הוראות סעיף 94ב לא יחולו בשל שנות ההטבה;

(ג)    לעניין חישוב רווח ההון, ייווסף לתמורה של מוכר המניה סכום בגובה ההפסדים שיוחסו לנישום בתקופת ההטבה; הוראה זו לא תחול אם הנישום שההפסדים יוחסו לו נפטר טרם מכירת המניה; לעניין זה, "הפסדים" – סכום השווה להכנסה החייבת שיוחסה למוכר המניה בניכוי הפסדים שיוחסו לו החל משנת מס 2014 ואילך, ובלבד שהוא סכום שלילי;

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(8)   זכאי הנישום להטבות לפי הוראות סעיפים 9(5), 14(א) או (ג) או 97(ב), או להקלות ממס או לפטורים הניתנים לפי פקודה זו לתושב חוץ בשל היותו תושב חוץ, יינתנו ההטבות רק לפי חלקו היחסי של הנישום ברווחי החברה.

 

 

(תיקון מס' 44)

תשמ"א-1981

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (א1)        אם בתוך שנת המס חדל להתקיים בנישום תנאי כאמור בסעיף קטן (א), יהא הנישום חבר אחר שתנאי כאמור מתקיים בו ושעליו הודיעה החברה בתוך 60 ימים מיום שחדל להתקיים התנאי האמור; לא הודיעה החברה כאמור, תחדל החברה להיות חברה משפחתית הזכאית להחלת הוראות סעיף קטן (א) (להלן – חברה משפחתית זכאית) מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים בנישום התנאי האמור.

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (א2)        אם בתוך שנת המס חדל להתקיים בחברה תנאי כאמור בסעיף קטן (א), תחדל החברה להיות חברה משפחתית זכאית מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים בה התנאי האמור.

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (א3)        (1)    דיבידנד שהתקבל בשנת המס שבה חדלה חברה להיות חברה משפחתית זכאית לפי הוראות סעיף קטן (א1) או (א2), יהיה חייב במס בהתאם להוראות סעיף 125ב(3), ולא יחולו הוראות סעיף 126(ב);

 

(2)   על אף האמור בפסקה (1), דיבידנד שהתקבל בשנת המס שבה חדלה חברה להיות חברה משפחתית זכאית לפי הוראות סעיף קטן (א1) או (א2) בשל פטירת חבר בה או בשל רכישה של 25% מהזכויות בה על ידי מי שאינו צד קשור לה או לחבריה, יהיה חייב במס בהתאם להוראות סעיף 126(ב); לעניין זה –

"צד קשור" – כהגדרתו בסעיף 103;

"רכישה" – לרבות בדרך של הקצאת מניות.

 

(תיקון מס' 44)

תשמ"א-1981

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ב)  (1)   חברה משפחתית זכאית רשאית להודיע לפקיד השומה, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס פלונית, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית זכאית; משהודיעה חברה משפחתית כאמור תחדל להיות חברה משפחתית זכאית מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה כאמור;

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(2)   חברה שחדלה להיות חברה משפחתית זכאית, לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברה זכאית.

 

           (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי להוציא חברה משפחתית מגדר חברה לענין סעיפים 9(14) ו-19 ולענין חוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969, למעט פרק ה' שלו.

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ד)  הוראות חלק ה'2, למעט סעיפים 104א(א) ו-104ב(א), לא יחולו על חברה משפחתית.

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

סימן ה': חברה שקופה[13]

 

 

חברה שקופה

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

64א1. (א) בסעיף זה –

 

           "בעל מניות" – חבר בחברה שקופה;

           "הכנסה חייבת" – לרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין;

           "חברה שקופה" – חברה תושבת ישראל שהתקיימו בה כל אלה:

(1)   היא אינה חברה ציבורית כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, ולא ניתן לפי תקנונה לשנות את סיווגה לחברה ציבורית;

(2)   מספר בעלי מניותיה אינו עולה על 50, או על מספר גבוה יותר אם אישר זאת המנהל, בתנאים שקבע, ולענין זה יראו בני זוג וילדיהם, יורשים של בעל מניות, או רוכשים מבעל מניות במכירה שלא מרצון, כבעל מניות אחד;

(3)   כל בעלי מניותיה הם יחידים תושבי ישראל;

(4)   מניותיה הן מאותו סוג, למעט מניות המקנות זכויות הצבעה, ואין לבעלי המניות אפשרות לשנות את הזכויות המוקנות מכוח המניות, למעט שינוי בזכויות ההצבעה;

(5)   הזכות לרווחי החברה מוקנית מכוח המניות בלבד;

(6)   זכותו של בעל מניות לרווחים זהה לזכותו לנכסי החברה בעת פירוקה;

(7)   החברה אינה מוסד כספי, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

(8)   החברה ביקשה להיחשב כחברה שקופה, בהודעה שעליה חתמו כל בעלי מניותיה, שנמסרה לפקיד השומה בתוך 60 ימים מיום התאגדותה;

           "שנות ההטבה" – שנות המס שבהן היתה החברה חברה שקופה.

           (ב)  לצורך חישוב המס, שיעור המס וקיזוז ההפסדים וכן לענין פטורים ממס, תיחשב הכנסתה החייבת של חברה שקופה, לרבות הכנסתה מדיבידנד והפסדיה, כהכנסתם או כהפסדיהם של בעלי מניותיה, בהתאם לחלקיהם בזכויות לרווחים בחברה, ויחולו הוראות אלה:

(1)   רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת של החברה השקופה, לא יראו אותם כהכנסה;

(2)   לענין זה, "רווחים שחולקו" – ההכנסה החייבת, בתוספת ההכנסה הפטורה ממס ובהפחתת המס החל על בעל המניה בשל ההכנסה, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה אותו בהתאם;

(3)   (א)   הפסדיה של החברה השקופה בשנת המס אשר יוחסו לבעל מניות יקוזזו תחילה כנגד הכנסותיו של בעל המניות מהחברה השקופה, בהתאם להוראות הפקודה;

(ב)   הפסדים אשר יוחסו לבעל מניותיה בשנות המס הקודמות יותרו בקיזוז רק כנגד הכנסתו החייבת של אותו בעל המניות, ולא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתה של החברה השקופה;

 

(תיקון מס' 164) תשס"ח-2008

 

(ג)    (נמחקה);

 

(4)   סיווגם של ההכנסה החייבת או של ההפסד, לפי הענין, שיוחסו לבעל מניות כאמור בסעיף זה, למקור הכנסה, יהיה בהתאם למקור ההכנסה שממנו הופקה או נצמחה בידי החברה השקופה, ואולם הכנסה זו לא תיחשב כהכנסה מיגיעה אישית, אלא אם כן מילא בעל המניות תפקיד פעיל בחברה;

(5)   לענין הזיכוי בשל מסי חוץ, כהגדרתם בסעיף 199, זכאי בעל המניות לחלקו היחסי במס החוץ ששילמה החברה השקופה;

(6)   לענין מקדמות של בעל מניות, כאמור בסעיף 175, יצורף חלקו היחסי בהכנסתה החייבת של החברה השקופה לרבות בהכנסתה מדיבידנד או בהפסדיה, למחזור המהווה בסיס למקדמות;

(7)   ניתן לגבות את המס על הכנסת החברה השקופה, לרבות המקדמות, הן מהחברה והן מבעלי מניותיה, בגובה המס החל על חלקם היחסי ברווחיה של החברה השקופה;

(8)   במכירת מניה של חברה שקופה, יחולו הוראות אלה:

(א)   לענין סעיף 88, יופחת מהתמורה לגבי המוכר ומהמחיר המקורי לגבי הרוכש, סכום השווה לחלק מסכום הרווחים שהצטברו בחברה בשנות ההטבה ולא חולקו, שיחסו לכלל הרווחים שלא חולקו הוא כיחס חלקה של המניה, בזכויות לרווחי החברה השקופה לכלל הזכויות לרווחיה; לענין זה –

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

"רווחים" – הכנסתה החייבת של החברה השקופה בשנות ההטבה, בניכוי ההפסדים שהיו לה באותן שנים, ובלבד שהתוצאה המתקבלת לא תהיה בסכום שלילי;

 

"רוכש" – לרבות מי שרכש מניות מהחברה השקופה;

(ב)   לא יחולו הוראות סעיף 94ב בשל שנות ההטבה;

(ג)    לענין חישוב רווח ההון, יופחת מהמחיר המקורי המתואם סכום בגובה ההפסדים שיוחסו למוכר המניה בשנות ההטבה, עד גובה המחיר המקורי המתואם; לענין זה, "הפסדים" – סכום השווה להכנסה החייבת שיוחסה לבעל המניות, בניכוי ההפסדים שיוחסו לו, ובלבד שהוא סכום שלילי;

(9)   בעל מניות שמכר מניות בחברה שקופה יודיע לחברה השקופה, על המכירה בתוך 90 ימים מיום המכירה;

(10)  הוראות חלק ה2 למעט פרק שלישי שבו, לא יחולו על חברה שקופה;

 

(תיקון מס' 164) תשס"ח-2008

 

(11)  (א)   העברת נכסים מחברה שקופה שהוחל בפירוקה לבעלי מניותיה, בהתאם לשיעור זכויותיהם בה, לא תחויב במס לפי פקודה זו או לפי חוק מיסוי מקרקעין (בפסקה זו – המסים), ובלבד שהנכס המועבר לא שינה את ייעודו אגב ההעברה, כאמור בסעיפים 85 ו-100 ובסעיף 5ב לחוק מיסוי מקרקעין; ואולם מקום שבו לא מתחייבת המכירה במס שבח בשל האמור בפסקה זו, תתחייב המכירה במס רכישה בשיעור של 0.5%; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם לא יחול פטור מהמסים לפי פסקת משנה זו בפירוק החברה, בתנאים שיקבע; לענין זה, "מס שבח" ו"מס רכישה" – כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין;

 

(ב)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים, הוראות ומגבלות לענין פסקה זו, לרבות לענין קביעת המחיר המקורי של נכסי החברה השקופה המתפרקת, יום הרכישה ושווי הרכישה כהגדרתם בחוק מיסוי מקרקעין, וכן הוראות לענין הפסדים וחלוקת הכנסות וכן מקרים שבהם תחויב במס עליית ערך של נכסים.

(ג)    (1)   שר אוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לענין חברה שקופה שהפסיקה למלא אחר התנאים וההוראות הקבועים בסעיף זה, ובכלל זה לקבוע כי החברה תחדל להיות חברה שקופה; קבע כאמור, לא תוכל לחזור ולהיחשב כחברה שקופה.

(2)   חברה שחדלה להיות שקופה, כתוצאה מהפרת הוראה מהוראות סעיף זה, רשאית, באישור המנהל ובתנאים שקבע, לבקש להתפרק, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב)(11), בתוך שנה מתום שנת המס שבה בוצעה הפרה כאמור; לענין זה, יראו את יום ההפרה כיום שבו החלו הליכי הפירוק.

(ד)    על אף הוראות פקודה זו, יחולו לענין שומה, השגה וערעור, הוראות אלה:

(1)   נקבעה לחברה השקופה שומה, רשאי פקיד השומה, על אף הוראות פקודה זו, לקבוע את שומתו של בעל המניות או לתקנה, בהתאם, בתוך שנתיים מתום שנת המס שבה נקבעה שומת החברה או במועד שבו רשאי הוא לשום את הכנסתו של בעל המניות, לפי המאוחר;

(2)   החברה השקופה רשאית להשיג או לערער על השומה שנקבעה לה בהתאם להוראות סעיף 150 או 153, לפי הענין; בעל המניות רשאי להשיג או לערער כאמור על ייחוס הכנסתה החייבת או הפסדיה של החברה השקופה, ועל השפעת השומה שנקבעה לחברה השקופה על הכנסתו, אך לא על השומה שנקבעה לחברה.

(ה)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים, הוראות, תנאים ומגבלות לענין סעיף זה, ובכלל זה –

(1)   קביעת מחיר מקורי;

(2)   תמורה;

(3)   הליכי שומה;

(4)   זכות ערעור והליכי ערעור;

(5)   קביעת מקדמה לחברה, על אף הוראות סעיף קטן (ב)(6), לפי בסיס המקדמות המחושב של החברה, בשיעור שיקבע, כללים לייחוס מקדמה כאמור לבעלי המניות, וכללים לקיזוז מקדמה בשל הוצאות עודפות כאמור בסעיף 181ב;

(6)   ייחוסה של ההכנסה וחלוקתה בהתאם לזכות לרווחים, וכללים לעיגול חלקם היחסי של בעלי המניות בזכויות לרווחים;

(7)   חבות ותשלום המס בנסיבות שבהן נמכרות מניות החברה במהלך השנה;

(8)   דוחות שיגישו החברה השקופה ובעלי מניותיה;

(9)   הוראות בדבר הגבלת קיזוז הפסדים;

(10)  הוראות לענין בעל תפקיד פעיל בחברה, כאמור בסעיף קטן (ב)(4).

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

פרק שני 1: קרן להשקעות במקרקעין

 

 

הגדרות

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

64א2. (א) בפרק זה –

 

           "אמצעי שליטה", "בעל מניות מהותי", "מחיר מקורי", "קרוב" ו"רווח הון ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 88;

           "הכנסה בסכום הוצאות הפחת" – הכנסה בסכום הוצאות הפחת שניתן לנכות לפי הוראות פקודה זו או לפי הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה, בשל מקרקעין מניבים;

           "הכנסה חייבת" – לרבות שבח מקרקעין;

           "הכנסות חריגות", של קרן להשקעות במקרקעין – הכנסותיה אלה:

(1)   הכנסה ממכירת מלאי עסקי;

(2)   הכנסות למעט הכנסות כמפורט בפסקאות משנה (א) עד (ג), ששיעורן הכולל עולה על 5% מכלל הכנסותיה של הקרן בשנת המס:

(א)   הכנסות ממקרקעין מניבים והכנסות ממכירת זכויות בניה במקרקעין שהיו מקרקעין מניבים ביום רכישתם;

(ב)   הכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה, ממילוות מדינה ומפיקדון;

(ג)    הכנסות שלפי סעיף 7 לחוק תיאומים בשל אינפלציה רואים אותן כהכנסות מעסק;

לענין פסקה זו, "הכנסות" – לרבות שבח מקרקעין;

           "מס" – לרבות מס שבח מקרקעין לפי סעיפים 6 או 7 לחוק מיסוי מקרקעין;

           "מקרקעין" – לרבות מקרקעין מחוץ לישראל ולמעט זכות באיגוד מקרקעין;

           "מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה" – מקרקעין שמיום רכישתם על ידי קרן להשקעות במקרקעין עד יום מכירתם לרבות במכירה פטורה ממס, חלפו פחות מארבע שנים;

           "מקרקעין מניבים" – מקרקעין שמהשכרתם ומפעילות נלווית להשכרתם הופקה או נצמחה לקרן להשקעות במקרקעין הכנסה לפי סעיף 2(1) או (6), ובלבד שבנויים עליהם מבנים ששטחם הכולל 70% לפחות מהשטח הניתן לבניה לפי התכנית החלה עליהם, לרבות מיטלטלין המשמשים במישרין לפעילות באותם מקרקעין, למעט אלה:

(1)   מקרקעין לשימוש שקבע שר האוצר, אם שירותי הניהול באותם מקרקעין ניתנים על ידי אותה קרן להשקעות במקרקעין או על ידי קרוב שלה;

(2)   מקרקעין שהם מלאי עסקי בידי הקרן;

לענין הגדרה זו, "תכנית" –

(א)   במקרקעין בישראל – כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

(ב)   במקרקעין מחוץ לישראל – התכנית על פי הדין במדינה שבה הם מצויים;

           "נכס" – כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל;

           "נכסי הנפקה ותמורה" – מילווה מדינה, פיקדון או מזומנים, שמקורם בכספים כמפורט בפסקאות (1) עד (3) בהגדרה זו, המוחזקים במשך תקופה שאינה עולה על התקופה כמפורט באותן פסקאות:

(1)   כספים שהתקבלו מהנפקה ראשונה של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסחר בבורסה בישראל – במשך שנתיים מיום ההנפקה;

(2)   כספים שהתקבלו מהנפקה נוספת של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסחר בבורסה בישראל – במשך שנה מיום ההנפקה;

(3)   תמורה ממכירת מקרקעין – במשך שנה מיום המכירה;

           "קרן להשקעות במקרקעין" – חברה שהתקיימו בה התנאים האמורים בסעיף 64א3.

           (ב)  לכל מונח אחר בפרק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק מיסוי מקרקעין, זולת אם נאמר במפורש אחרת.

 

קרן להשקעות במקרקעין

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

64א3. (א) קרן להשקעות במקרקעין, היא חברה שהתקיימו בה כל אלה:

 

(1)   היא התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל;

(2)   מניותיה נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך 12 חודשים מיום התאגדותה והן נסחרות בה;

(3)   ממועד התאגדותה עד מועד תחילת הוראות פרק זה לגביה, לא היו לה נכסים, פעילות, הכנסות, הוצאות, הפסדים או התחייבויות, למעט לצורך פעילותה כקרן להשקעות במקרקעין;

(4)   לא חלו לגבי העברת נכס אליה הוראות חלק ה2, או הוראות סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין;

(5)   ב-30 ביוני וב-31 בדצמבר בכל שנת מס התקיימו כל אלה:

(א)   שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים, איגרות חוב, ניירות ערך הנסחרים בבורסה, מילוות מדינה, פיקדונות ומזומנים, לא פחת מ-95% משווי כלל נכסיה;

(ב)   שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים ונכסי הנפקה ותמורה, לא פחת מ-75% משווי כלל נכסיה ומסכום של 200 מיליון שקלים חדשים;

(ג)    שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים בישראל לא פחת מ-75% משוויים של כלל נכסיה שהם מקרקעין מניבים;

(ד)    סכום ההלוואות שנטלה, לרבות בדרך של הנפקת איגרות חוב או שטרי הון, לא עלה על סכום השווה ל-60% משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים, בתוספת 20% משווי נכסיה האחרים;

(6)   ההחזקה, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מאמצעי השליטה בה, היא בידי יותר מחמישה בעלי מניות; לענין זה –

(א)   יראו עמיתים בקופת גמל, מבוטחים בחברת ביטוח לענין השקעות מבוטחיה, וכן בעלי יחידה בקרן נאמנות כהגדרתה בסעיף 88, כבעלי המניות בקרן;

(ב)   אדם וקרובו ייחשבו כבעל מניות אחד;

(7)   ההכנסה החייבת הועברה לבעלי המניות כאמור בהוראות סעיף 64א9;

(8)   לדוח שהגישה לפי סעיף 131 צורף אישור רואה חשבון על התקיימות התנאים המנויים בפסקאות (1) עד (7).

           (ב)  לענין סעיף קטן (א)(5), "שווי", של נכס – אחד מאלה, לפי בחירת הקרן, ובלבד שבחירתה לגבי כל שנת מס תחול על כל נכסיה:

(1)   המחיר המקורי או שווי הרכישה של הנכס, לפי הענין, כשהסכום מתואם מיום הרכישה עד למועד שלגביו נבדק השווי;

(2)   המחיר שיש לצפות לו במכירת נכס על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון, כשהנכס נקי מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתה, או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום.

           (ג)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין קביעת השווי, לרבות לענין קביעת נכסים שיובאו או שלא יובאו בחשבון לענין סעיף קטן (א)(5).

           (ד)  (1)   חדל להתקיים בחברה תנאי מהתנאים המנויים בסעיף קטן (א), תחדל להיות קרן להשקעות במקרקעין.

(2)   על אף האמור בפסקה (1), לא התקיים תנאי מהתנאים המפורטים לפי סעיף קטן (א)(5), באחד מהמועדים הקבועים בו, יראוהו כאילו התקיים במועד, אם חזר להתקיים בתוך שלושה חודשים והמשיך להתקיים ברציפות במשך שנה לפחות; לא חזר והמשיך להתקיים כאמור, תחדל החברה להיות קרן להשקעות במקרקעין במועד המפורט בסעיף קטן (א)(5) שבו לא התקיים לראשונה התנאי כאמור.

(3)   הוחל בפירוקה של החברה, תחדל להיות קרן להשקעות במקרקעין.

(4)   החברה רשאית להודיע לפקיד השומה כי בחרה שלא להיות קרן להשקעות במקרקעין; הודיעה כאמור, תחדל להיות קרן להשקעות במקרקעין מן היום שקבעה בהודעתה, או מן היום ה-30 לאחר מתן ההודעה, לפי המאוחר.

 

ההכנסה מקרן להשקעות במקרקעין

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

64א4. (א) לצורך חישוב המס, שיעורי המס וקיזוז ההפסדים, תיחשב ההכנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין, שהועברה לבעלי המניות כאמור בסעיף 64א9, כהכנסתם החייבת של בעלי המניות (בפקודה זו – ההכנסה החייבת של בעלי המניות).

 

           (ב)  ההכנסה החייבת של בעלי המניות תחויב במס במועד שבו הועברה אליהם.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), לענין שיעורי המס –

(1)   הכנסות חריגות יחויבו במס בשיעור של 70%, בלא זכאות לפטור, לניכוי לזיכוי או לקיזוז;

(2)   הכנסה חייבת ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה תחויב במס כאמור בסעיפים 121 או 126, לפי הענין.

           (ד)  סיווגה של ההכנסה החייבת של בעלי המניות למקור הכנסה, יהיה בהתאם למקור ההכנסה שממנו הופקה או נצמחה בידי הקרן, ויחולו לענין זה הוראות אלה:

(1)   ההכנסה לא תיחשב כהכנסה מיגיעה אישית;

(2)   הכנסה בסכום הוצאות הפחת, יראו אותה כהכנסה מרווח הון או משבח, לפי הענין.

           (ה)  הכנסה חייבת של קרן להשקעות במקרקעין שאינה הכנסה חייבת של בעלי המניות, תחויב במס לפי הוראות אלה:

(1)   הכנסה חייבת ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה תחויב במס בשיעור הקבוע בסעיף 126;

(2)   הכנסות חריגות יחויבו במס בשיעור של 60%;

(3)   הכנסה חייבת אחרת תחויב במס בהתאם להוראות כל דין.

           (ו)   ההכנסה החייבת של בעל מניות תהיה פטורה ממס, ובלבד שאינה הכנסות חריגות, אם בעל המניות הוא אחד מאלה:

(1)   קופת גמל לקיצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל לפיצויים;

(2)   תושב מדינה גומלת, המנהל תכנית חיסכון לגיל פרישה או תכנית חיסכון לטווח ארוך, הדומה במהותה לקופת גמל, וכן קרן פנסיה שהיא תושבת מדינה גומלת או המנוהלת על ידי תושב מדינה גומלת, ובלבד שבמדינת המושב פטורים הרווחים שקיבלו ממס, בשל היותם רווחים על חיסכון לגיל פרישה.

           (ז)   מסי חוץ ששילמה קרן להשקעות במקרקעין יותרו בניכוי מההכנסה שבשלה שולמו, ועל אף האמור בהוראות פקודה זו לא יינתן לקרן או לבעלי מניותיה זיכוי בשלהם.

           (ח)  הפסדים שהיו לקרן להשקעות במקרקעין לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתם של בעלי מניותיה.

 

ניכוי המס

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

64א5. (א) בעת תשלום ההכנסה החייבת של בעלי המניות תנכה קרן להשקעות במקרקעין מס לפי הוראות אלה:

 

(1)   משבח מקרקעין או מרווח הון, למעט ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה, וכן מהכנסה בסכום הוצאות הפחת – בשיעורים הקבועים בסעיף 91, או בסעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין, לפי הענין;

(2)   מהכנסות חריגות – בשיעור של 70%;

(3)   מהכנסה חייבת אחרת – בשיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 121 או בשיעור מס אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, או בשיעור המס הקבוע בסעיף 126(א), לפי הענין;

(4)   מהכנסה חייבת שהועברה לבעל מניות שהוא קרן נאמנות פטורה כהגדרתה בסעיף 88 – כמפורט בפסקאות משנה (א) עד (ג) שבפסקה זו, לפי הענין, ועל אף האמור בסעיף 129ג, יראו מס ששולם לפי פסקה זו כמס סופי שקרן הנאמנות הפטורה חייבת בו והיא לא תהיה זכאית לכל פטור, ניכוי, זיכוי או קיזוז בשלו:

(א)   משבח מקרקעין או מרווח הון, למעט משבח או מרווח במכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה – לא ינוכה מס;

(ב)   מהכנסות חריגות – בשיעור של 60%;

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(ג)    מהכנסה חייבת אחרת – בשיעור של 25%.

 

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בעת תשלום ההכנסה החייבת של בעלי המניות, שאינה הכנסות חריגות, לבעל מניות כאמור בסעיף 64א4(ו), לא ינוכה מס.

           (ג)   (1)   הועברה לבעלי מניות הכנסה חייבת שלפני ההעברה חויבה במס לפי הוראות סעיף 64א4(ה), יראוה כהכנסה מדיבידנד ולא יחולו עליה הוראות סעיף קטן (א), והמס שתנכה הקרן יהיה המס שעליה לנכות בתשלום דיבידנד לבעלי מניותיה או בתשלום דיבידנד לבעלי מניות מהותיים בה, לפי הענין.

(2)   כנגד המס ששילמה הקרן כאמור בסעיף 64א(ה) לא יינתן זיכוי לבעלי מניותיה.

           (ד)  פקיד השומה רשאי להתיר בכתב שלא ינוכה מס כאמור בסעיף קטן (א), או שינוכה פחות מהשיעורים הקבועים בו, אם היה סבור שההכנסה החייבת של בעל המניות אינה חייבת במס או שהמס עליה הוא פחות מהשיעורים הקבועים בסעיף קטן (א).

           (ה)  הסכומים שינוכו ישולמו לפקיד השומה במועד שנקבע ויצורף אליהם דין וחשבון כפי שנקבע.

 

שומה, השגה, ערר, ערעור וגביה

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

64א6. על אף הוראות פקודה זו והוראות חוק מיסוי מקרקעין, יחולו לענין שומה, השגה, ערר, ערעור וגביה, הוראות אלה:

 

(1)  פקיד השומה או המנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, לפי הענין, רשאים לקבוע, בהתאם להוראות הפקודה או החוק האמור, את הכנסתה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין ולשום את המס שבו היא חבה גם לאחר שהועברה ההכנסה החייבת לבעלי המניות;

(2)  הקרן להשקעות במקרקעין בלבד רשאית להשיג, לערער או לערור על השומה שנקבעה לה, בהתאם להוראות הפקודה או החוק האמור; בעל המניות רשאי להשיג או לערער על השפעת השומה שנקבעה לקרן להשקעות במקרקעין על הכנסתו, אך לא על השומה שנקבעה לקרן;

(3)  תוספת המס בשל ההכנסה החייבת של בעלי המניות בעקבות הליכי שומה, תיגבה מן הקרן להשקעות במקרקעין בלבד, והחזר מס בשל ההכנסה האמורה יוחזר לקרן בלבד.

 

מס רכישה מופחת

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

64א7. על אף הוראות לפי חוק מיסוי מקרקעין, רכשה קרן להשקעות במקרקעין זכות במקרקעין מחברה בתמורה להקצאת מניות בקרן, תשלם הקרן מס רכישה בשיעור של 0.5%, ובלבד שהרכישה נעשתה לא יאוחר משנים עשר חודשים לאחר המועד שבו היתה לקרן להשקעות במקרקעין ולפני רישום מניותיה למסחר בבורסה, וניתן אישור מראש של המנהל למכירת המקרקעין.

 

 

קיזוז הפסד שהיה לבעל מניות

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

64א8. הפסד שהיה בשנת המס לבעל מניה במכירת מניה בקרן להשקעות במקרקעין, ניתן לקיזוז כאמור בסעיף 92 או כנגד ההכנסה החייבת של בעלי המניות שהקרן העבירה אליו באותה שנה, למעט מהכנסות חריגות שהועברו אליו.

 

 

העברת הכנסה חייבת לבעלי המניות וחלוקת רווחים

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

64א9. (א) ההכנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין תועבר לבעלי המניות בהתאם להוראות פסקאות (1) או (2), לפי הענין, במועד שנקבע בהן:

 

(1)   90% לפחות מהכנסה החייבת של הקרן, למעט שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין מניבים, בתוספת הכנסות פטורות ובניכוי הוצאות שאינן מותרות בניכוי – עד יום 30 באפריל בשנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או נצמחה;

(2)   רווח הון או שבח מקרקעין שהיה לקרן במכירת מקרקעין מניבים – עד תום 12 חודשים ממועד מכירת המקרקעין; הוראה זו לא תחול לענין שבח מקרקעין במכירת זכות במקרקעין, אם התקיימו שני אלה:

(א)   השבח היה פטור ממס כאמור בהוראות פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין, בשל חילוף הזכות שמכרה הקרן בזכות במקרקעין במקרקעין מניבים אחרים;

(ב)   החילוף נעשה בתוך התקופה הקבועה בהוראות האמורות.

           (ב)  (1)   על אף האמור בהגדרה "רווחים" שבסעיף 302(ב) לחוק החברות, קרן להשקעות במקרקעין רשאית לבצע חלוקה גם מתוך הכנסה בסכום הוצאות הפחת, ובלבד שהחלוקה בוצעה עד יום 30 באפריל של השנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או נצמחה.

(2)   חילקה הקרן הכנסה כאמור בפסקה (1), תופחת ההכנסה בסכום הוצאות הפחת שחולקו מהרווחים שניתן לחלקם לבעלי המניות לפי הוראות חוק החברות וכן מרווח ההון או שבח המקרקעין ממכירת אותם מקרקעין מניבים.

 

הוראות לענין חברה שחדלה להיות קרן להשקעות במקרקעין

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

64א10. חדלה חברה להיות קרן להשקעות במקרקעין, יחולו הוראות אלה:

 

(1)  הוראות פרק זה יחולו על הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה בידי הקרן עד ליום שבו חדלה להיות קרן להשקעות במקרקעין (בסעיף זה – יום הסיום) ועל ההכנסה החייבת שהועברה לבעלי המניות עד ליום 30 באפריל של השנה שלאחר השנה שבה הופקה או נצמחה;

(2)  הוראות פרק זה לא יחולו על הכנסה שהופקה או שנצמחה בידי החברה לאחר יום הסיום.

 

סמכות שר האוצר

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

64א11. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע, לענין הכנסות של קרן להשקעות במקרקעין ולענין הכנסות המועברות לבעל מניות בה, לרבות לענין שבח מקרקעין, הוראות בענינים אלה:

 

(1)  מיסוי הכנסה חייבת שקיבל בעל מניה בשל התקופה שבה היתה המניה בידי אדם אחר, לרבות קביעה שלא תהיה לגבי הכנסה כאמור זכות לפטור ממס ולרבות קביעת שיעור המס שיחול על הרווחים, כולם או חלקם, והשיעור שיחול בניכוי המס על אף האמור בסעיף 64א5;

(2)  סיווג חלק רווח ההון במכירת מניה בקרן להשקעות במקרקעין כהכנסה שחלות עליה הוראות חלק ב, בתנאים ובתיאומים שנקבעו;

(3)  העברת ההכנסה החייבת לבעלי המניות, סדר העברתה וייחוסה להכנסות הקרן, לרווחיה או לשבח מקרקעין שהיא זכאית לו, וכן הוראות לשלילת קיזוז הפסדים;

(4)  תנאים ותיאומים אחרים הנדרשים לביצוע פרק זה, לרבות לענין חברה שחדלה להיות קרן להשקעות במקרקעין.

 

(תיקון מס' 77)

תשמ"ח-1988

 

פרק שלישי: הכנסת בני-זוג

 

 

בן זוג רשום

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

64ב.   (א) פקיד השומה רשאי לקבוע, בהודעה לכל שני בני זוג, כי אחד מהם הוא בן זוג רשום לענין חוק זה, באשר הכנסתו החייבת בשנת המס שקדמה בשנתיים לשנת המס הנדונה לראשונה לענין זה היתה למעלה מ-50% מסך כל ההכנסה החייבת של שני בני הזוג.

 

 

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

 

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאים בני זוג ביחד להודיע בכתב לפקיד השומה, לפחות שלושה חדשים לפני תחילתה של שנת מס פלונית, כי הם בוחרים שבן הזוג האחר ייחשב כבן זוג רשום, ובלבד שהכנסתו בשנת המס שקדמה לשנת המס שבה ניתנה ההודעה היא לפחות בגובה של 25% מהכנסת בן זוגו; לענין סעיף קטן זה וסעיף קטן (ד)(2), "הכנסה בשנת המס" – למעט הכנסת בן זוג הבאה ממקור הכנסה שהוא תלוי במקור ההכנסה של בן זוגו לפי סעיף 66(ד).

 

           (ג)   בני זוג שלא היתה לאף אחד מהם הכנסה חייבת בשנת המס האמורה בסעיף קטן (א), רשאי פקיד השומה לקבוע אחד מהם לבן זוג רשום, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מזכותם לפעול לפי סעיף קטן (ב).

 

(תיקון מס' 108)

תשנ"ו-1995

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ד)  (1)   בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), קביעה או בחירה של בן זוג רשום תעמוד בתקפה לא פחות מחמש שנות מס זולת אם בני הזוג אינם עוד בני זוג או על פי החלטת המנהל;

 

 

(תיקון מס' 108) תשנ"ו-1996

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(2)   על אף הוראות פסקה (1), היתה בשנת מס הכנסתו של בן הזוג הרשום לפי בחירה פחותה מ-25% מהכנסת בן זוגו באותה שנת המס, רשאי פקיד השומה לקבוע בן זוג רשום לאותה שנת מס.

 

           (ה)  המנהל רשאי לקבוע בכללים דרכי קביעה ובחירה של בן זוג רשום.

 

חישוב מאוחד

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

65.    הכנסת בני זוג יראוה לענין פקודה זו כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחוייב על שמו ולענין הכנסות מחברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1 והכנסות מריבית, מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה (לענין סעיף זה – ריבית) וכן מהכנסה שהועברה מקרן להשקעות במקרקעין, כהגדרתה בסעיף
64א2, או מרווח הון, יראו את הכנסותיו כאמור של בן הזוג הרשום ככוללות גם הכנסות כאמור של ילדו שטרם מלאו לו בשנת המס 18 שנים, אלא אם כן הנכסים שמהם היתה ההכנסה מריבית, מקרן להשקעות במקרקעין או מרווח הון, התקבלו בירושה, או שמקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שהתקבלו בשל פגיעת גוף.

 

 

תיק על שם בני זוג

(תיקון מס' 77)

תשמ"ח-1988

 

65א.   (א) התיק המנוהל בידי פקיד השומה ביחס להכנסות בני זוג ישא את שמות שני בני הזוג.

 

 

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ב)  הוראת סעיף קטן (א) לא תחול עד סוף שנת המס 1998 על תיקים שנפתחו לפני כ"ד בטבת התשמ"ט (1 בינואר 1989) אלא לפי החלטת המנהל או לפי בקשה בכתב שהגישו בני הזוג או אחד מהם לפקיד השומה.

 

 

חישוב נפרד

[23(2)(2א)]

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

66.    (א) על אף האמור בסעיף 65 –

 

 

 

(תיקון מס 106) תשנ"ה-1995

 

 

(1)   רשאי בן זוג שאיננו בן זוג רשום לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתו מיגיעה אישית בעסק או משלח יד או מעבודה, לרבות הכנסתו מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (1) עד (7) להגדרתה שבסעיף 1, ובלבד שלגבי הכנסה כאמור שהיא קיצבה ייעשה חישוב נפרד אם היא משולמת בשל הכנסת עבודה שלגביה היה בן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום זכאי לחישוב נפרד, או אם בן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום היה זכאי בחמש השנים האחרונות שלפני תחילת תשלום הקיצבה לחישוב נפרד בשל ההכנסה שמכוחה משתלמת הקיצבה;

 

(2)   לענין חישוב המס תיווסף ההכנסה החייבת שאינה מיגיעה אישית של בני הזוג להכנסה החייבת של בן הזוג שהכנסתו החייבת מיגיעה אישית גבוהה יותר; לא היתה לבני הזוג הכנסה חייבת מיגיעה אישית, יראו את ההכנסה שאינה מיגיעה אישית כהכנסת בן הזוג הרשום;

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

(3)   לענין הכנסות מחברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1, הכנסות מקרן להשקעות במקרקעין, כהגדרתה בסעיף 64א2, והכנסות מריבית או מרווח הון, יראו את הכנסותיו של בן הזוג הרשום ככוללות גם הכנסות כאמור של ילדו שטרם מלאו לו בשנת המס 18 שנים; לענין סעיף זה, "ריבית" – כמשמעותה בסעיף 65.

 

 

(תיקון מס' 89) תשנ"ב-1992

 

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 65, בן זוג שהיתה לו הכנסה מרכוש שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו או מרכוש שקיבל בירושה בתקופת נישואיו, רשאי לתבוע שייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתו האמורה, ובלבד שאם היתה לבן הזוג האמור הכנסה אחרת לגביה נערך חישוב מס נפרד, תיווסף ההכנסה על פי סעיף קטן זה להכנסה האחרת.

 

 

(תיקון מס' 89) תשנ"ב-1992

 

           (ג)   אלה ההוראות שיחולו לגבי החישוב הנפרד:

 

(1)   הזכאות לניכויים, לזיכויים ולנקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 35, 36, 45א, 47, 47א ו-121א, ההטבה במס על פי סעיף 10 וההנחה במס על פי סעיף 11 יהיו לכל אחד מבני הזוג;

 

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

(1א) בן זוג רשאי, אף אם לבן זוגו אין הכנסה מיגיעה אישית, לבקש חישוב נפרד על הכנסתו מיגיעה אישית, ויהיה זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו זו, לנקודות זיכוי כאמור בפסקאות (4) או (5);

 

 

(תיקון מס' 131) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 144) תשס"ה-2005

 

(2)   לענין זכאות לפי סעיף 37 של יחיד מוטב, כהגדרתו באותו סעיף, תובא בחשבון ½ נקודת זיכוי בלבד, ולא תהא זכאות לנקודות זיכוי לפי סעיפים 38 ו-39;

 

 

(תיקון מס' 108) תשנ"ו-1996

 

(3)   זכאות לנקודות קיצבה על פי סעיף 40(א) תהא רק לבן הזוג הרשום;

 

 

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

(4)   האשה תהא זכאית ל-1/2 נקודת זיכוי לפי סעיף 36א, ובנוסף וכנגד המס החל על הכנסתה מיגיעה אישית – לנקודות זיכוי בעד ילדיה כלהלן:

 

(א)   1/2 נקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת לידתו ובשנת בגרותו;

(ב)   נקודת זיכוי אחת בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו;

לענין זה, "שנת לידה" ו"שנת בגרות" – כהגדרתם בסעיף 40(ב)(3);

 

(תיקון מס' 170) תשס"ט-2009

 

(ג)    נקודת זיכוי נוספת על נקודת הזיכוי לפי פסקת משנה (ב), בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים;

 

 

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

(5)   הגבר יהא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם פעוטות, כלהלן:

 

(א)   נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים;

(ב)   שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה;

לעניין זה, "פעוט" ו"שנת לידה" – כהגדרתם בסעיף 40(ב)(3).

 

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

           (ד)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אלא אם הכנסת בן-הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן-הזוג השני, ולא יראו הכנסת בן-הזוג האחד כאמור אם היא באה, בין השאר, מאחד מאלה:

 

(1)   עסק או משלח-יד של בן-הזוג השני;

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

(2)   חברה אשר בה יש לשני בני-הזוג או לבן-הזוג השני, במישרין או בעקיפין, זכות בהנהלה או 10% מזכויות הצבעה, אלא אם היתה למקבל ההכנסה הכנסה כאמור מהחברה זמן סביר, ולא פחות משנה, לפני נישואיו או חמש שנים לפני שלבן זוגו היתה זכות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בחברה;

 

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

(3)   שותפות אשר בה יש לשני בני-הזוג או לבן-הזוג השני, במישרין או בעקיפין, 10% לפחות מהונה או מהזכות לרווחיה, אלא אם היתה למקבל ההכנסה הכנסה כאמור מהשותפות זמן סביר, ולא פחות משנה, לפני נישואיו או חמש שנים לפני שלבן זוגו היתה זכות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בשותפות.

 

 

(תיקון מס' 151) תשס"ו-2006

 

           (ה)  (1)   בסעיף זה, "מקום עיסוק קבוע" – מקום שבו מנהלים בני הזוג, בדרך קבע, את עסקם או משלח ידם או מקום שבו הם עובדים בדרך קבע, ובלבד שאינו דירת מגורים המשמשת למגוריהם של בני הזוג או של מי מהם, ואולם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים, שבהתקיימם יהיה ניתן להכיר בדירת המגורים כמקום עיסוק קבוע.

 

(2)   על אף הוראות סעיף קטן (ד), רשאים בני זוג לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתם כמפורט בסעיף קטן (א), עד סכום של 42,000 שקלים חדשים, אם התקיימו כל אלה:

(א)   לצורך השגת ההכנסה שלגביה נדרש החישוב הנפרד, עבד כל אחד מבני הזוג במקום העיסוק הקבוע 36 שעות בשבוע לפחות, במשך תקופה של עשרה חודשים או יותר בשנת המס; נדרש החישוב הנפרד לגבי חלק משנת מס – בתנאי שכל אחד מבני הזוג עבד כאמור במשך תקופה, שהיחס בינה לבין אותו חלק משנת המס שלגביו נדרש החישוב הנפרד הוא כיחס שבין עשרת החודשים האמורים לשנת מס מלאה; לענין זה, היעדרות מהעבודה על פי דין תיחשב כעבודה;

(ב)   לבני הזוג אין הכנסה אחרת לפי סעיף 2(1) או (2), למעט הכנסה כאמור שקבע שר האוצר בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(ג)    הודעה על התביעה נמסרה לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד של המס; שוכנע פקיד השומה שלא היה ניתן למסור את ההודעה עד למועד האמור, ניתן למסרה במועד אחר.

(3)   תוקפה של הודעה על תביעה לחישוב נפרד הוא לשלוש שנות מס, שתחילתן בתחילת שנת המס הראשונה שלגביה נדרש החישוב הנפרד, וכל עוד מתקיימים בבני הזוג התנאים המזכים בחישוב נפרד.

(4)   על הכנסה שלגביה נתבע חישוב נפרד כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו הוראות סעיפים 38 ו-39.

 

הוראות כלליות

(תיקון מס' 89)

תשנ"ב-1992

 

66א.   (א) (1)   לכל ענין שבפקודה זו רשאי גם בן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום להשיג ולערער לגבי חלקו בהכנסה;

 

(2)   השיג או ערער אחד מבני הזוג, לא יוכל האחר לעשות כן, לגבי אותה שנת מס, אלא תוך שלושים ימים מהיום שבו הודיע פקיד השומה לשני בני הזוג על השגה או ערעור שהגיש אחד מהם.

           (ב)  הוראות פקודה זו לענין גביה ועונשין יחולו גם על בן הזוג שאינו בן הזוג הרשום לגבי חלקו בהכנסה, ובלבד שבן זוג שאינו בן זוג רשום לא יאשם בעבירה ולא יחוייב בתשלום קנס מינהלי בשל מעשה או מחדל שהחובה לעשותו או להימנע ממנו מוטלת על בן הזוג הרשום, אם הוכיח שהמעשה או המחדל נעשו שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים למניעתם.

           (ג)   פקיד השומה יודיע לבן הזוג שאינו בן זוג רשום על כל פעולה של פקיד השומה העשויה להשפיע על חיובו במס, והזמנים לענין הליכים שבהם רשאי אדם לנקוט לפי פקודה זו יימנו לענין זה מיום קבלת ההודעה.

           (ד)  הודיעו בני זוג על בחירת בן זוג רשום לפי סעיף 64ב(ב), ניתן לגבות את חובות המס שנוצרו בתקופת הנישואין ממי שהיה הנישום או מבן הזוג הרשום הקודם או מבן הזוג הרשום בעת ביצוע הגביה; הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על החזרי מס.

 

הכנסת משפחה אומנת

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 89) תשנ"ב-1992

 

66ב.   הכנסה של משפחה אומנת שנתקבלה מן המדינה או מרשות מקומית בשל טיפול בילדים שהופנו אליה, יראו שלושה רבעים ממנה כהכנסה מיגיעתה האישית של האשה, ורשאים היא או אישה לתבוע כי ייעשה לגביה חישוב נפרד על פי סעיף 66.

 

 

הכנסת איש ואשה במשק חקלאי [23(ד)]

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

(תיקון מס' 18)

תשל"ג-1973

(תיקון מס' 20)

תשל"ד-1974

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

67.    (א) הכנסה שהושגה מיגיעתם האישית של איש ואשה במשק חקלאי והיא טעונת-מס לפי סעיף 2(8) לגבי אחד מהם, יראוה, לענין פקודה זו, כהכנסתם של האיש והאישה, בחלקים שווים, ויחולו עליה הוראות סעיף 38, אולם לא יורשה חישוב המס בנפרד לפי סעיף 66.

 

 

 

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 77)

תשמ"ח-1988

 

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הושגה הכנסה מיגיעתו האישית של בן הזוג, והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שבן זוגו עובד בעיקר מחוץ למשק, יראו שלושה רבעים מההכנסה מהמשק החקלאי כהכנסתו של מי שעובד בעיקר במשק, ורשאים האיש או האשה לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד על פי סעיף 66 לגבי שלושה רבעים או רבע מההכנסה מהמשק, לפי הענין, המיוחסים לאשה.

 

 

(תיקון מס' 52)

תשמ"ב-1982

 

פרק שלישי 1: תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ

 

 

תושב ישראל השוהה בחו"ל

(תיקון מס' 52)

תשמ"ב-1982

(תיקון מס' 60)

תשמ"ד-1984

(תיקון מס' 80)

תש"ן-1990

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

67א.   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר הניכויים והזיכויים שיותרו ליחיד תושב ישראל שיש לו הכנסה מיגיעה אישית שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, לרבות הכנסה כאמור שיוחסה לבעל מניות מחברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1 ובדבר שיעור המס שיחול על ההכנסה האמורה ועל הכנסות אחרות שיש לו בשנה שבה היתה לו ההכנסה האמורה, הכל בהתחשב במיוחד במשך השהייה מחוץ לישראל, בכך שנשלח מישראל לצורך הפקת ההכנסה האמורה ובתנאי המחייה בארץ שבה שהה אותו יחיד לצורך הפקת ההכנסה האמורה.

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

פרק שלישי 2: פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית

 

 

הגדרות

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

67ב.   בפרק זה –

 

           "בעל מניות מהותי" ו"קרוב" – כהגדרתם בסעיף 88;

           "הכנסה" – לרבות שבח מקרקעין;

           "חברת החזקות ישראלית" – חברה שהתקיימו בה התנאים המזכים האמורים בסעיף
67ג(א);

           "חברה מוחזקת" – חבר-בני-אדם שהתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף 67ד;

           "חבילת מניות" – מניות בחברה מוחזקת המקנות זכות לרווחים בשיעור של 10% לפחות, ואשר הוחזקו בידי חברת החזקות ישראלית במשך 12 חודשים רצופים לפחות;

           "מניה מזכה" – מניה שהיא חלק מחבילת מניות;

           "מניות", בחבר-בני-אדם שאינו חברה – זכויות לרווחים ממנו או זכויות הצבעה בו;

           "נכס" – כהגדרתו בסעיף 64א2;

           "רווחים שלא חולקו", של חברת החזקות ישראלית – כל אלה:

(1)   הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה בשנת המס;

(2)   שבח ממכירה בשנת המס של זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין;

(3)   הכנסה שהיתה פטורה ממס בשנת המס;

והכל לאחר שהופחתו מן ההכנסה המסים ששולמו בשלה בישראל או מחוץ לישראל, ורווחים שחולקו ממנה באותה שנה;

           "שרשרת חברות" – שני חברי-בני-אדם או יותר, המחזיקים, במישרין או בעקיפין, האחד במשנהו.

 

חברת החזקות ישראלית

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

67ג.   (א) חברת החזקות ישראלית היא חברה שהתקיימו בה כל התנאים האלה (בפרק זה – התנאים המזכים):

 

(1)   היא התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל בלבד;

(2)   היא אינה חברה ציבורית כהגדרתה בסעיף 2 לחוק החברות, ואינה מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

(3)   היא אינה חברה משפחתית שחלות עליה הוראות סעיף 64א, ואינה חברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1;

(4)   לא חלו בהתאגדותה הוראות חלק ה2, ולא חלו בהעברת נכס אליה הוראות החלק האמור או הוראות סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין;

(5)   במשך 300 ימים או יותר בכל שנת מס, החל משנת המס שלאחר השנה שבה התאגדה, התקיימו שני אלה:

(א)   המחיר המקורי של מניותיה בחברות מוחזקות, בתוספת יתרת הלוואות שנתנה לחברות מוחזקות, לא פחת מ-50 מיליון שקלים חדשים;

(ב)   המחיר המקורי של מניותיה בחברות מוחזקות, בתוספת יתרת הלוואות שנתנה לחברות מוחזקות, הוא 75% או יותר מהמחיר המקורי של כלל נכסיה, לרבות יתרת ההלוואות שנתנה לחברות מוחזקות;

(6)   לא היתה לה הכנסה לפי סעיף 2(1), למעט הכנסה בעבור שירותים שנתנה לחברה המוחזקת ולמעט הכנסה שלפי סעיף 7 לחוק תיאומים בשל אינפלציה רואים אותה כהכנסה מעסק;

(7)   בחרה שהוראות פרק זה יחולו עליה בהודעה שעליה חתמו כל בעלי מניותיה ושנמסרה לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום התאגדותה.

           (ב)  לא התקיים בחברה תנאי מזכה בשנת התאגדותה ובשנה שאחריה, יראו אותה כאילו מעולם לא היתה חברת החזקות ישראלית.

           (ג)   חדל להתקיים בחברת החזקות ישראלית תנאי מזכה אחרי התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), תחדל להיות חברת החזקות ישראלית החל מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים התנאי המזכה.

           (ד)  חברת החזקות ישראלית רשאית להודיע למנהל, בהודעה שעליה חתמו כל בעלי מניותיה, כי בחרה לחדול להיות חברת החזקות ישראלית; הודיעה כאמור, תחדל להיות חברת החזקות ישראלית החל מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמסרה ההודעה למנהל.

 

חברה מוחזקת

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

67ד.   חבר-בני-אדם שהתקיימו בו כל אלה הוא חברה מוחזקת:

 

(1)  הוא תושב חוץ שמקום מושבו במדינה גומלת והוא מגיש באותה מדינה דוח על הכנסותיו, או שהוא תושב חוץ שמקום מושבו במדינה ששיעור המס החל בה על הכנסות של חבר-בני-אדם מפעילות עסקית היה 15% או יותר במועד שבו רכשה חברת ההחזקות הישראלית את מניותיו לראשונה;

(2)  75% או יותר מהכנסתו בשנת המס, שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, היא הכנסה שאילו היתה חייבת במס בישראל היתה חייבת כהכנסה מעסק לפי סעיף 2(1); בחישוב ההכנסה כאמור ייווסף לה חלק יחסי מהכנסות חברות קשורות, ואולם לא תובא בחשבון הכנסה מדמי ניהול ששולמו מקרוב, תמורה ממכירת נכס ודיבידנד מהכנסות חברות קשורות; לענין פסקה זו –

"נכס" – למעט נייר ערך הנסחר בבורסה, שהנפיקה חברה שבה החברה המוחזקת אינה בעלת שליטה;

"חלק יחסי בהכנסות חברות קשורות" – חלקו היחסי של חבר-בני-אדם, בהכנסה של חבר-בני-אדם תושב חוץ, שבו יש לו זכות לרווחים, במישרין או בעקיפין, בהתאם לחלקו בזכות לרווחים, ובלבד שלא תובא בחשבון זכות לרווחים בשיעור הנמוך מ-10%; חלקו של חבר-בני-אדם בזכויות כאמור בעקיפין, יחושב על ידי הכפלה של שיעורי הזכויות ברווחים בכל חבר-בני-אדם שבשרשרת החברות, המוחזק על ידו במישרין או בעקיפין;

(3)  עלות נכסיו בישראל אינה עולה על 20% מהעלות של כלל נכסיו בכל שנת המס; לענין פסקה זו, "נכסים בישראל" – לרבות זכות בחבר-בני-אדם תושב חוץ שעיקר נכסיו הם זכויות, במישרין או בעקיפין, בנכסים הנמצאים בישראל;

(4)  הכנסתו בשנת המס, לרבות ממכירת מקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין, שהופקה או שנצמחה בישראל, אינה עולה על 20% מכלל הכנסותיו בשנת המס.

 

פטור להכנסתה של חברת החזקות ישראלית

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

67ה.   (א) חברת החזקות ישראלית תהיה פטורה ממס על כל אלה:

 

(1)   רווח הון במכירת מניה מזכה;

(2)   דיבידנד שקיבלה בשל מניה מזכה, אם חולק במהלך תקופה שלא פחתה מ-12 חודשים רצופים שבה היתה חברת ההחזקות הישראלית בעלת מניות מהותית בחברה המוחזקת;

(3)   ריבית, דיבידנד ורווח הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל;

(4)   ריבית והפרשי הצמדה שקיבלה ממוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף.

           (ב)  לא יינתן זיכוי בשל מסי חוץ על הכנסה פטורה ממס לפי הוראות סעיף קטן (א).

           (ג)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע פטור ממס לריבית שקיבלה חברת החזקות ישראלית מחברה מוחזקת אם הריבית שולמה במהלך תקופה שקבע ובשיעור ריבית שקבע, והכל בתנאים ובתיאומים שקבע.

 

דיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

67ו.   (א) דיבידנד שקיבל בעל מניות תושב חוץ מחברת החזקות ישראלית יחויב במס בשיעור של 5%.

 

           (ב)  דיבידנד שקיבל בעל מניות תושב ישראל מחברת החזקות ישראלית יחויב במס בשיעורים כאמור בפסקאות (1) או (2), לפי הענין:

(1)   אם מקבל הדיבידנד הוא יחיד – השיעור הקבוע בסעיף 125ב, לפי הענין;

(2)   אם מקבל הדיבידנד הוא חבר-בני-אדם:

(א)   בדיבידנד שחולק מהכנסות כאמור בסעיף 67ה(א)(3) או (4) – השיעור הקבוע בסעיף 126(א);

(ב)   בדיבידנד שחולק מהכנסות כאמור בסעיף 67ה(א)(1) או (2) – השיעור הקבוע בסעיף 126(ג);

(ג)    בדיבידנד אחר – השיעור הקבוע בסעיף 126(ב) או (ג), לפי הענין.

 

דיבידנד רעיוני

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

67ז.   (א) תושב ישראל שהיה בתום שנת המס בעל מניות, במישרין או בעקיפין, בחברת החזקות ישראלית, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד, בתום שנת המס, את חלקו היחסי ברווחים שלא חולקו, והוא יחויב במס על רווחים אלה כאמור בסעיף 67ו(ב).

 

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על בעל מניות שהיה בעל מניות בעקיפין בחברת החזקות ישראלית באמצעות בעל מניות תושב ישראל אחר, אם חלו על בעל המניות האחר הוראות סעיף קטן (א), וזאת לגבי החלק ברווחים שלא חולקו שעליו חויב בעל המניות האחר במס לפי סעיף קטן (א).

           (ג)   קיבל בעל מניות תושב ישראל דיבידנד שמקורו, במישרין או בעקיפין, בהכנסותיה של חברת החזקות ישראלית, לא יחויב הדיבידנד במס אם שולם בשלו מס לפי הוראות סעיף קטן (א) על ידיו או על ידי מי שממנו קיבל את המניות במכירה פטורה ממס או בהורשה; קוזז הפסד כנגד הכנסה כאמור בסעיף קטן (א), יראו לענין סעיף קטן זה, כאילו שולם על הכנסה שקוזזה כאמור מס לפי סעיף קטן (א).

 

הוראות מיוחדות לענין מי שהיה לתושב ישראל

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

67ח.  על אף האמור בסעיף 67ו(ב) ובסעיף 67ז, על יחיד בעל מניות בחברת החזקות ישראלית שהחזיק במניותיה לפני שהיה לתושב ישראל לראשונה לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר, כאמור בסעיף 14(א) ו-(ג), יחולו הוראות אלה:

 

(1)  דיבידנד שקיבל מחברת החזקות ישראלית בתקופה שבה הוא זכאי להטבות לפי סעיף 14(א) או (ג), לפי הענין, יחויב במס בשיעור של 5%;

(2)  הוראות סעיף 67ז לענין חלקו היחסי ברווחים שלא חולקו, לא יחולו על רווחים כאמור שמקורם בדיבידנד שקיבלה חברת ההחזקות הישראלית מחברה תושבת חוץ שאת מניותיה רכשה לפני שהיה לתושב ישראל כאמור בסעיף 14(א) או (ג), ועל רווחים שמקורם ברווח הון שהיה לחברת ההחזקות הישראלית במכירת מניות בחברה תושבת חוץ שמניותיה נרכשו כאמור, והכל בתקופה שעל פי סעיפים 14(א) או (ג) או 97(ב) היו הכנסות כאמור פטורות ממס בידי בעל המניות אילו היו מתקבלות בידיו במישרין.

 

מכירת מניה בחברת החזקות ישראלית

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

67ט.  (א) במכירת מניה של חברת החזקות ישראלית על ידי תושב ישראל, יינתן לו זיכוי מהמס החל על רווח ההון, בסכום השווה למס ששילם הוא או מי שממנו קיבל את המניות במכירה פטורה ממס או בהורשה, על הרווחים שלא חולקו לפי סעיף 67ז בשל המניה שנמכרה, ובלבד שטרם קיבל אותם כדיבידנד; סכום המס ששולם כאמור יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה רואים את הרווחים שלא חולקו כאילו התקבלו כדיבידנד, עד מועד מכירת המניה, ובלבד שלא יינתן זיכוי בסכום העולה על המס החל במכירת המניה.

 

           (ב)  הוראות סעיף 94ב לא יחולו במכירת מניה בחברת החזקות ישראלית לגבי רווחים ראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 94ב, אשר בשלהם שילם המוכר מס לפי סעיף 67ז(א).

 

חברה שחדלה להיות חברת החזקות ישראלית

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

67י.    (א) לענין סעיף זה –

 

           "חלק רווח ההון הריאלי המזכה" – רווח ההון הריאלי כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה עד תום שנת הסיום לבין התקופה שמיום הרכישה עד יום המכירה;

           "יתרת רווח ההון הריאלי" – ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין חלק רווח ההון הריאלי המזכה;

           "שנת הסיום", לענין חברה שחדלה להיות חברת החזקות ישראלית – אם חדלה לפי סעיף 67ג(ג) – השנה שקדמה לשנה שבה חדל להתקיים התנאי המזכה, ואם חדלה לפי סעיף 67ג(ד) – השנה שבה ניתנה ההודעה לפי הסעיף האמור.

           (ב)  חדלה חברה להיות חברת החזקות ישראלית, יחולו הוראות אלה:

(1)   מכרה החברה, בשנה כלשהי שלאחר שנת הסיום, נכס שאילו היה נמכר בהיותה חברת החזקות ישראלית היתה החברה פטורה ממס במכירתו בהתאם להוראות סעיף 67ה(א), תהיה החברה פטורה ממס על חלק רווח ההון הריאלי המזכה וחייבת במס על יתרת רווח ההון הריאלי;

(2)   דיבידנד שחילקה החברה לתושב חוץ בשנה כלשהי שלאחר שנת הסיום, שמקורו ברווחים שנצברו בחברה בשנים שבהן היתה חברת החזקות ישראלית, או שמקורו בחלק רווח ההון הריאלי המזכה, יחויב במס בשיעור של 5%;

(3)   יראו תושב ישראל שהוא בעל מניות בחברה, במישרין או בעקיפין, כאילו בתום שנת המס שבה מכרה החברה נכס כאמור בפסקה (1), קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי בחלק רווח ההון הריאלי המזכה, והוא יחויב עליו במס כאמור בסעיף 67ו(ב), ויחולו הוראות סעיפים 67ו ו-67ז בהתאמה.

 

סייג לתחולת סעיף 75ב

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

67יא.  (א) בסעיף זה, "חברה נשלטת זרה" ו"רווחים שלא שולמו" – כהגדרתם בסעיף 75ב(א).

 

           (ב)  היתה חברה מוחזקת חברה נשלטת זרה, לא יחולו הוראות סעיף 75ב על חברת ההחזקות הישראלית המחזיקה בה ועל בעל שליטה בה שהוא תושב ישראל, לגבי רווחים שלא שולמו מהחברה המוחזקת; לא יראו בעל מניות כתושב ישראל רק בשל היותו בעל מניות בחברת החזקות ישראלית.

פרק רביעי: תושבי-חוץ

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

68.    (בוטל).

 

 

תנאים למתן הקלות לתושב חוץ

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון) תשס"ג-2002

 

68א.   (א) חבר בני אדם תושב חוץ לא יהיה זכאי להטבת מס, הנחה או פטור לפי פקודה זו, בשל היותו תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין.

 

           (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע דרכי הוכחה לענין סעיף זה.

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(ג)   בסעיף זה –

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "אמצעי שליטה" ו-"יחד עם אחר" – כהגדרתם בסעיף 88;

 

           "בעלי שליטה" – בעלי מניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 25%.

 

מינוי נציג

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

68ב.   (א) תושב חוץ הנדרש למנות נציג לפי סעיף 60 לחוק מס ערך מוסף, ימנה נציג שהוא יחיד תושב ישראל או חבר בני אדם תושב ישראל שיש לו עסק בישראל, גם לענין הפקודה.

 

           (ב)  הנציג יהיה מיופה כוח לדווח לפקיד השומה, לקבל בעבור תושב החוץ הכנסות ורווחים, ולשלם את המס שבו חייב תושב החוץ מתוך נכסי תושב החוץ בלבד.

           (ג)   לא מינה תושב החוץ נציג כאמור בסעיף קטן (א), יהיה הנציג שמונה על פי חוק מס ערך מוסף, נציגו לענין הפקודה.

           (ד)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע הוראות לביצוע סעיף זה וכן הוראות לענין דוחות שחייב הנציג בהגשתם.

 

שאינם תושבים [17]

 

69.    לענין יחיד שאינו תושב ישראל בשנת המס, רשאי שר האוצר להתקין כללים כדי לקבוע –

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

(1)  אילו ניכויים וזיכויים אפשר להתיר ליחיד כאמור;

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

(2)  היחיד או סוגי היחידים, שלגביהם יחולו אותם ניכויים או זיכויים.

 

 

פטור ספן-חוץ [8(כ)]

(תיקון מס' 64)

תשמ"ד-1984

 

70.    רווחיו של אדם שאינו תושב ישראל והוא עוסק בעסקי בעל אניות או שוכר אניות – (בפקודה זו – ספן-חוץ) – פטורים ממס, במידה שהפטור נקבע בהסכם בין המדינה שאליה משתייך ספן-החוץ ובין מדינת ישראל או אם אישר שר האוצר שאותה מדינה נוהגת כאילו היה בינה לבין מדינת ישראל הסכם הקובע פטור כאמור.

 

 

רווחי ספן-חוץ ממטען ישראלי [20(1)]

 

71.    בכפוף להוראות סעיף 70, ספן-חוץ אשר אניה שבבעלותו או בשכירותו סרה לנמל בישראל, יראו את מלוא רווחיו שמקורם בהסעת נוסעים, דואר, חיות-בית או טובין (לכולם ייקרא להלן – מטען) שהוטענו בישראל, כהכנסה שנצמחה בישראל; הוראה זו לא תחול על טובין שהובאו לישראל לשם שטעון בלבד.

 

 

חישוב רווחיו של ספן-חוץ שבידו תעודה [20(2)(3)]

 

72.    (א) הראה ספן-חוץ תעודה מטעם רשות מס הכנסה כלשהי המעידה על שתי אלה:

 

(1)   היחס שבין רווחיו או הפסדיו מעסקי ספנות בתקופת חשבון פלונית, כפי שחושב על ידי אותה רשות לצורך מס הכנסה, וללא ניכוי פחת, ובין סך-כל תקבוליו מהסעת מטען;

(2)   היחס שבין סכום הפחת המנוכה, כפי שחושב על ידי אותה רשות, ובין סך-כל תקבוליו מהסעת מטען,

יהיו רווחיו שמקורם בישראל מעסקי הספנות שלו באותה תקופה, לפני כל ניכוי פחת, סכום, שיחסו לתקבוליו מהסעת מטען שהוטען בישראל הוא ביחס סך-כל רווחיו לפי התעודה באותה תקופה לסך-כל תקבוליו מהסעת מטען.

           (ב)  התעודה האמורה צריך שתהא נתונה מטעם רשות מס הכנסה, שפקיד השומה נוכח לגביה להנחת דעתו, שהיא מחשבת ושמה את כל רווחיו של הספן מעסקי ספנות שלו על יסוד שאינו שונה שינוי ממשי מן היסוד שנקבע בפקודה זו.

 

חישוב רווחי ספן-חוץ במקרים אחרים

[20(4)]

 

73.    לא ניתן, מכל סיבה שהיא, להחיל באופן מניח את הדעת הוראות סעיף 72 בזמן השומה, מותר לחשב את הרווחים שמקורם בישראל לפי אחוז הוגן ממלוא סכום התקבולים מהסעת מטען שהוטען בישראל; אלא שאם נישום אדם בשנת מס פלונית על יסוד האחוז כאמור, יהא זכאי במשך שש שנים לאחר תום אותה שנת מס לתבוע בכל עת, שחבותו במס של אותה שנה תחושב שנית על היסוד שנקבע בסעיף 72.

 

 

אניה שבאה באקראי

[20(5)]

 

74.    החליט פקיד השומה, כי אניה השייכת לספן-חוץ פלוני סרה לנמל בישראל באקראי וכי אין להניח שאניה זו או אניות אחרות שבאותה בעלות יסורו לישראל, לא יחולו הוראות סעיפים 71-73 על הרווחים מאותה אניה ולא יוטל עליהם מס.

 

 

מפעלי תובלה אווירית ומפעלי אלחוט [21]

(תיקון מס' 71)

תשמ"ז-1986

 

75.    אדם שאינו תושב ישראל, והוא עוסק בעסקי תובלה אווירית או ממסר ידיעות בכבל או באלחוט, יהא נישום למס כאילו היה ספן-חוץ; הוראות סעיפים 70 עד 73 יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין, על חישוב רווחים והשתכרויות מאותם עסקים.

 

 

עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ

(תיקון מס' 110) תשנ"ו-1996

(תיקון מס'113)

תשנ"ז-1997

 

75א.   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר הניכויים והזיכויים שיותרו לעיתונאי חוץ מעבודה עיתונאית, וכן בדבר שיעור המס שיחול על הכנסתו האמורה וכן להתקין תקנות כאמור לגבי ספורטאי חוץ על הכנסתו מעיסוק בספורט; לענין זה –

 

           "עיתונאי חוץ" – תושב חוץ הרשום בהתאגדות עיתונאי החוץ בישראל, שהגיע לישראל כדי לעסוק בעבודה עיתונאית, והכנסתו מעבודה עיתונאית מתקבלת מתושב חוץ;

           "עבודה עיתונאית" – הכנת כתבה עיתונאית בעיתון או כתבה משודרת באמצעי תקשורת המוני אלקטרוני, או סיוע בהכנת כתבה כאמור.

           "ספורטאי חוץ" – תושב חוץ שהגיע לישראל על מנת לעסוק בספורט;

           "עיסוק בספורט" – השתתפות באופן סדיר במשחקים או בתחרויות ספורט, באימון או בהכנה לקראתם, למעט עיסוק כמאמן בתחום הספורט, והכל באגודת ספורט או במועדון ספורט ישראליים.

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

פרק רביעי 1: חברה נשלטת זרה

 

 

בעלי שליטה ישראלים בחברה נשלטת זרה

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

75ב.   (א) בסעיף זה –

 

(1)    "חברה נשלטת זרה" – חבר בני אדם שהוא תושב חוץ, שמתקיימים בו כל אלה:

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(א)    מניותיו או הזכויות בו אינן רשומות למסחר בבורסה, ואולם אם נרשמו בחלקן, פחות מ-30% מהמניות או מהזכויות של אותו חבר בני אדם הוצעו לציבור;

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(ב)    רוב הכנסתו בשנת המס היא הכנסה פסיבית או שרוב רווחיו נובעים מהכנסה פסיבית, ובחבר בני אדם שבשרשרת חברות, המוחזק, במישרין בידי חברה עסקית (בסעיף זה – חבר מוחזק), וכן בכל חבר בני אדם המוחזק, במישרין או בעקיפין, בידי החבר המוחזק, אם מרבית הכנסותיה או רווחיה הכוללים של החברה העסקית נובעת מהכנסה פסיבית; לענין זה, יחושבו סכום ההכנסה, סכום הרווחים וסכום ההכנסה הפסיבית, בהתאם לדיני המס החלים, כהגדרתם בסעיף 5(5)(ג);

 

(ג)     שיעור המס החל על הכנסתו הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על 20%;

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

(ד)   (1)     למעלה מ-50% באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי תושבי ישראל, או שלמעלה מ-40% באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים בידי תושבי ישראל שיחד עם קרוב של אחד או יותר מהם מחזיקים בלמעלה מ-50% באחד או יותר מאמצעי השליטה בו, או שלתושב ישראל הזכות למנוע קבלת החלטות ניהוליות מהותיות בו, לרבות החלטות לענין חלוקת דיבידנד או פירוק, והכל באחד ממועדים אלה:

 

(א)   בתום שנת המס;

(ב)   ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלאחריה;

לענין זה, "קרוב" – כאמור בסעיף 76(ד), שהוא תושב חוץ;

(2)     חישוב שיעור ההחזקה כאמור בפסקת משנה (1), לענין החזקה בעקיפין, בחבר בני אדם מסוים הנמצא בשרשרת חברות (בסעיף זה – החבר המסוים), ייעשה לפי הוראות אלה:

(א)   עלה שיעור ההחזקה בכל אחד מחברי בני האדם בשרשרת החברות המחזיקים בחבר המסוים בעקיפין על 50%, ייחשב שיעור ההחזקה בו בהתאם לשיעור ההחזקה בו במישרין;

(ב)   פחת שיעור ההחזקה באחד מחברי בני האדם בשרשרת החברות המחזיקים בו בעקיפין מ-50%, תיחשב ההחזקה בו בעקיפין באמצעות אותה שרשרת חברות כהחזקה בשיעור אפס;

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

(2)    "אמצעי שליטה" – כהגדרתם בסעיף 88;

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(3)    "בעל שליטה" – תושב ישראל המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד מאמצעי השליטה בחבר בני אדם, באחד ממועדים אלה:

 

(1)     בתום שנת המס;

(2)     ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלאחריה;

(4)    "יחד עם אחר" – יחד עם קרובו וכן יחד עם מי שאינו קרובו, אם הם תושבי ישראל ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של החברה, במישרין או בעקיפין;

(5)    "הכנסה פסיבית" –

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(א)    כל אחת מהכנסות אלה, למעט הכנסה אשר אילו הופקה או נצמחה בישראל היתה נחשבת לפי דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח יד:

 

(1)     הכנסה מריבית או מהפרשי הצמדה;

(2)     הכנסה מדיבידנד;

(3)     הכנסה מתמלוגים;

(4)     הכנסה מדמי שכירות;

(5)     תמורה ממכירת נכס, כמשמעותה בסעיף 88, שאינה ממכירת נכס ששימש בידי החברה בעסק או במשלח יד;

(ב)    הכנסה כלשהי שמקורה בהכנסות או בתמורה כאמור בפסקת משנה (א), אף אם היא הכנסה מעסק או ממשלח יד;

(6)    "הכנסות ורווחים כוללים", של חברה עסקית – הכנסותיה ורווחיה וכן חלקה היחסי, במישרין או בעקיפין, בהכנסות וברווחים של כל חבר בני אדם בשרשרת החברות שבו היא מחזיקה, במישרין או בעקיפין; לענין זה, שיעור חלקה היחסי של החברה העסקית בעקיפין בהכנסות וברווחים כאמור, יחושב על ידי הכפלת שיעורי הזכויות ברווחים בכל חבר בני אדם בשרשרת החברות שבו מחזיקה החברה העסקית בעקיפין;

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(7)    "חברה עסקית" – חבר בני אדם תושב חוץ שרוב הכנסותיו ורווחיו אינם הכנסות פסיביות;

 

(8)    "חלק יחסי של בעל שליטה ברווחים שלא שולמו" – חלק יחסי מכלל הרווחים שלא שולמו בהתאם לשיעור חלקו במישרין ובעקיפין של בעל השליטה בזכויות לרווחים, בחברה הנשלטת הזרה ביום האחרון של שנת המס שלה; לענין סעיף זה, שיעור חלקו בעקיפין של בעל השליטה ברווחים שלא שולמו, יחושב על ידי הכפלת שיעור הזכויות ברווחים בכל חבר בני אדם שבשרשרת החברות המוחזק על ידו בעקיפין;

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

(9)    (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(10)  "מס זר" – מס שחייבים בו על הכנסה במדינה זרה לפי דיני המס החלים באותה מדינה;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

(11)  "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88, שהוא תושב ישראל;

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(12)  "רווחים שלא שולמו" – רווחים שמקורם בהכנסה פסיבית של חברה נשלטת זרה שהופקה בשנת המס למעט רווחים שמקורם בדיבידנד שהתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ ואשר הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי מקורו בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 20%, אשר לא שולמו לבעלי הזכויות בה במהלך אותה שנה; בחישוב הרווחים כאמור יופחתו המסים החלים על ההכנסה הפסיבית של החברה הנשלטת הזרה, הפסדיה לאותה שנה והפסדיה המועברים משנים קודמות שמקורם בהכנסות כאמור; לענין זה, יחושבו סכומי הרווחים, המס הזר וסכומי ההפסדים, בהתאם לדיני המס החלים, כהגדרתם בסעיף 5(5)(ג);

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(13)  "שיעור המס הזר החל" – סכום המס שבו חויבה חברה נשלטת זרה בשל הכנסותיה הפסיביות בשנת המס, כשהוא מחולק בסכום כלל רווחיה שמקורם בהכנסה פסיבית באותה שנה;

 

(14)  "שרשרת חברות" – שני חברי בני אדם או יותר, המחזיקים, במישרין או בעקיפין, האחד במשנהו;

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

(15)  "תושב ישראל" – לרבות אזרח ישראל תושב האזור כהגדרתו בסעיף 3א, ולמעט מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור.

 

           (ב)  (1)   בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים;

(2)   נרכשו אמצעי שליטה במהלך השנה, יחושב חלקו היחסי של בעל השליטה ברווחים שלא שולמו, לפי תקופת ההחזקה היחסית באמצעי השליטה במהלך שנת המס שבה נרכשו;

(3)   הוראות פסקאות (1) ו-(2) לא יחולו על בעל שליטה המחזיק בבעל שליטה אחר לענין רווחים שלא שולמו של החברה הנשלטת הזרה, אם חלו על בעל השליטה האחר, לענין הרווחים שלא שולמו, הוראות הפסקאות האמורות.

 

ת"ט תשס"ג-2002

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(ג)   (1)   חלה במדינת המושב של החברה הנשלטת הזרה חובת תשלום מס זר, לרבות בדרך של ניכוי במקור, בשל חלוקת דיבידנד, יינתן זיכוי מהמס בגובה המס הזר שהיה משולם אילו חולקו הרווחים שלא שולמו כדיבידנד; ואולם אם ההכנסה לפי סעיף זה היא הכנסה שמקורה בחברה בשרשרת חברות, שאינה מוחזקת במישרין בידי בעל השליטה, ייווסף לזיכוי האמור המס הזר שהיה משולם בשל חלוקת הדיבידנד על ידי כל אחת מהחברות בשרשרת החברות ואשר לא ניתן לקבל בשלו זיכוי, כולו או מקצתו, אף לא באחת מהחברות בשרשרת; לענין חישוב הזיכוי לפי פסקה זו יובא בחשבון סכום המס הזר שהיה משולם כאמור, ואשר לא ניתן לקבל בשלו זיכוי, כשהוא מוכפל בשיעור הזכויות ברווחים בכל חבר בני אדם בשרשרת החברות, המוחזק, במישרין או בעקיפין, על ידי בעל השליטה.

 

(2)   סכום הזיכוי כאמור בפסקה (1) לא יעלה על המס שבעל השליטה חייב בו בישראל על הכנסתו החייבת על פי סעיף זה.

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(3)   זיכוי כאמור בפסקה (1) יינתן על רווחים שלא שולמו בחברה נשלטת זרה אם החברה היא תושבת מדינה שאינה מדינה גומלת, רק אם הוכיח בעל השליטה, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי חלה חובת תשלום מס זר אילו חולקו הרווחים האמורים כדיבידנד באותה שנה ואת שיעור המס הזר שהיה מוטל עליו בשל חלוקה כאמור.

 

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

           (ד)  שולם דיבידנד בפועל לבעל מניות בחברה נשלטת זרה מתוך רווחים שעליהם שילם מס, הוא או חליפו, לפי הוראות סעיף קטן (ב), יינתן זיכוי כנגד המס החל על הדיבידנד ששולם בפועל; הזיכוי יהיה בגובה המס ששולם לפי הוראות סעיף קטן (ב), אך לא יותר מסכום המס ששילם על אותו חלק מהרווחים כאמור ששולמו כדיבידנד, והוא יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה חויבו הרווחים לפי סעיף קטן (ב) ועד למועד תשלום הדיבידנד בפועל; נותרה יתרת זיכוי לפי הוראות סעיף קטן זה, ניתן להפחיתה בשנות המס הבאות, בזו אחר זו, כנגד המס שישולם על הדיבידנד שישולם בפועל, באותן השנים, מתוך הרווחים שלא חולקו באותה חברה נשלטת זרה; לענין זה, "חליפו" – מי שקיבל מניה מבעל מניות במכירה פטורה ממס.

 

(ה)   (1)    מכר בעל שליטה את אמצעי השליטה שלו בחברה נשלטת זרה, כולם או מקצתם, יינתן לו זיכוי מהמס החל במכירה זו, בסכום המס ששילם בשנות המס הקודמות כאמור בסעיף קטן (ב), על הרווחים שלא שולמו, בשל אמצעי השליטה הנמכרים ושעד למועד המכירה טרם חולקו כדיבידנד; סכום המס ששולם כאמור בשנות המס הקודמות יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה שולם ועד למועד מכירת אמצעי השליטה כאמור;

(2)    סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס החל על רווח ההון כאמור, לאחר כל קיזוז וניכוי שהותרו על פי כל דין.

           (ו)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין נאמנות וכן הוראות לביצוע סעיף זה, כללים לענין דיווח של בעל שליטה על אמצעי השליטה שלו בחברה נשלטת זרה ולענין הדיווח על הכנסות החברה הנשלטת הזרה.

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

פרק רביעי 2: נאמנויות

 

 

הגדרות

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75ג.   בפרק זה –

 

           "אמצעי שליטה", "בעל מניות מהותי", "קרוב" ו"תמורה" – כהגדרתם בסעיף 88;

           "הכנסת הנאמן" – הכנסה שהופקה או שנצמחה מנכסי הנאמן;

           "הקניה" – העברת נכס לנאמן בנאמנות, בלא תמורה;

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           "חברה להחזקת נכסי נאמנות" – חבר-בני-אדם המחזיק בנכסי הנאמן בעבור הנאמן, במישרין או בעקיפין;

 

           "חלוקה" – העברת נכס או הכנסה על ידי הנאמן, לנהנה או לטובתו, במהלך קיומה של הנאמנות או בשל סיומה;

           "יוצר", של נאמנות – כמשמעותו בסעיף 75ד;

           "מגן הנאמנות" (Protector) – מי שלפי מסמכי הנאמנות יש לו סמכות למנות את הנאמן או לפטרו, לתת לנאמן הוראות, או שאישורו נדרש לפעולות של הנאמן;

           "נאמן" – אדם שהוקנו לו נכסים או הכנסות מנכסים, או שהוא מחזיק בנכסים בנאמנות; בכל מקום בפרק זה שבו מדובר בנאמן, משמעו הנאמן בתפקידו זה, בנאמנות שבה מדובר; לענין זה יראו הקניה לחברה להחזקת נכסי נאמנות כהקניה לנאמן ויראו תאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' כנאמן; שר האוצר רשאי להוסיף בצו תאגידים לתוספת הראשונה א';

           "נאמנות" – הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן לטובת נהנה, שנעשה בישראל או מחוץ לישראל, בין אם הוא מוגדר על פי הדין החל עליו כנאמנות ובין אם הוא מוגדר אחרת;

           "נאמנות בלתי הדירה" – נאמנות שאינה נאמנות הדירה, ובלבד שנמסר לפקיד השומה תצהיר מאושר כדין של יוצר הנאמנות ושל הנאמן על היותה נאמנות בלתי הדירה, בטופס ובמועד שקבע המנהל;

           "נאמנות הדירה" – נאמנות שמתקיים בה לפחות אחד מאלה:

(1)   קיימת אפשרות לבטלה או להעביר או להחזיר נכס או הכנסה, ליוצר, לבן זוגו, לעיזבונו או לחבר-בני-אדם מוחזק, והכל במישרין או בעקיפין;

(2)   אחד או יותר מן הנהנים הוא היוצר או בן זוגו, או שהיוצר או בן זוגו יכול להפוך לנהנה;

(3)   אחד או יותר מן הנהנים הוא ילדו של היוצר שבשנת המס טרם מלאו לו 18 שנים, או שקיימת אפשרות להעביר נכס או הכנסה לילדו כאמור, במישרין או בעקיפין, ובלבד שהיוצר או בן זוגו עודו בחיים;

(4)   אחד או יותר מן הנהנים הוא חבר-בני-אדם, שאינו מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2), ש-10% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בו מוחזקים בידי היוצר, בידי בן זוגו או בידי ילדו שטרם מלאו לו בשנת המס 18 שנים אם היוצר או בן זוגו עודו בחיים, והכל במישרין או בעקיפין (בהגדרה זו – חבר-בני-אדם מוחזק);

(5)   הנאמן או מגן הנאמנות הוא היוצר או חבר-בני-אדם מוחזק;

(6)   הנאמן או מגן הנאמנות הוא קרובו של היוצר, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של המנהל כי היתה הצדקה מיוחדת למינוי הקרוב כנאמן וכי אין במינוי כדי להעיד על יכולת לכוון את פעילות הנאמן או לתת לו הוראות לענין הנאמנות; לענין הגדרה זו, "קרוב" – כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) של ההגדרה "קרוב" בסעיף 88;

(7)   ליוצר או לקרובו היכולת לכוון את פעילות הנאמן, או לתת לו הוראות בענין אופן ניהול הנאמנות, נכסיה, שינוי הנהנים בה, או חלוקת נכסי הנאמן והכנסת הנאמן לנהנים, או שאישורו נדרש לפעולות של הנאמן, או שיש לו היכולת להורות על ביטול הנאמנות או על החלפת הנאמן, שלא בשל עילה שבדין, והכל במישרין או בעקיפין;

(8)   זהותו של אחד או יותר מן הנהנים אינה ידועה, או שזהותו של בעל מניות, במישרין או בעקיפין, בנהנה שהוא חבר-בני-אדם אינה ידועה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שאותו נהנה אינו יכול להיות היוצר, בן זוגו, ילדו של היוצר שטרם מלאו לו 18 שנים, או חבר-בני-אדם מוחזק;

(9)   הנהנים בנאמנות הוחלפו או שנוספו חדשים, בלי שניתנה על כך הוראה במסמכי הנאמנות;

(10)  לא נמסר תצהיר מאושר כדין בטופס ובמועד שקבע המנהל, כאמור בהגדרה "נאמנות בלתי הדירה";

           "נאמנות יוצר תושב חוץ" – נאמנות כאמור בסעיף 75ט;

           "נאמנות לפי צוואה" – נאמנות כאמור בסעיף 75יב;

           "נאמנות נהנה תושב חוץ" – נאמנות כאמור בסעיף 75י;

           "נאמנות תושבי ישראל" – נאמנות כאמור בסעיף 75ז;

           "נהנה", בנאמנות – כמשמעותו בסעיף 75ה;

           "נכס" – כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל;

           "נכסי הנאמן" – נכסים שהוקנו לנאמן או שנרכשו או התקבלו על ידו, לרבות כשהם מוחזקים בעבורו בידי חברה להחזקת נכסי נאמנות, אף אם הם רשומים על שמה;

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           "תושב חוץ", לענין יוצר – לרבות יוצר שבמועד פטירתו היה תושב חוץ;

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           "תושב ישראל" – לרבות אזרח ישראלי שהוא תושב אזור כהגדרתם בסעיף 3א, ולענין יוצר – לרבות יוצר שבמועד פטירתו היה תושב ישראל או אזרח ישראלי כאמור.

 

 

יוצר הנאמנות

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75ד.   (א) יוצר של נאמנות הוא אדם שהקנה לנאמן נכס, במישרין או בעקיפין, ויראו כיוצר גם את אלה:

 

(1)   מי שהיה בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחבר-בני-אדם במועד שבו חבר-בני-אדם הקנה לנאמן את הנכס;

(2)   מי שהחזיק באחד או יותר בסוג כלשהו של אמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין, בחבר-בני-אדם במועד שבו חבר-בני-אדם הקנה לנאמן את הנכס, והוא או קרובו הם נהנים באותה נאמנות;

 

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

 

(3)   הקנה נאמן נכס או הכנסה לנאמן אחר לאחר שנפטר אחרון היוצרים או ששונו הנהנים בנאמנות, והכל בלי שניתנה על כך הוראה במסמכי הנאמנות, יראו גם את הנהנה כיוצר בנאמנות שלפיה פועל הנאמן האחר או בנאמנות שבה שונו הנהנים כאמור, לפי העניין, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שלנהנה לא היתה כל השפעה על הקניה כאמור או על חילופי הנהנים;

 

(4)   היתה לנהנה יכולת לשלוט או להשפיע, במישרין או בעקיפין, על אופן ניהול הנאמנות, על נכסי הנאמן, על קביעת הנהנים שלא מכוח קביעה של היוצר, על מינוי הנאמנים או על החלפתם, או על חלוקת נכסי הנאמן או הכנסת הנאמן לנהנים, יראו גם את הנהנה כיוצר;

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(5)   הוקנה לנאמן בנאמנות יוצר תושב חוץ נכס שמקורו בנכס שהועבר מתושב ישראל שהוא או קרובו שהוא תושב ישראל נהנה בנאמנות, יראו את תושב ישראל האמור כיוצר באותה נאמנות.

 

           (ב)  הקנה נאמן נכס או הכנסה לנאמן אחר יראו את היוצר שהקנה לנאמן את הנכס או ההכנסה כמי שהקנה אותם לנאמן האחר, ולא יראו את הנאמן כיוצר.

 

נהנה בנאמנות

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75ה.   נהנה בנאמנות הוא מי שזכאי ליהנות מנכסי הנאמן או מהכנסת הנאמן, במישרין או בעקיפין, לרבות אלה:

 

(1)  מי שיהיה זכאי להיות נהנה כאמור בהתקיים תנאי או בהגיע מועד שנקבע במסמכי הנאמנות; ואולם לא יראו כנהנה את מי שזכויותיו מותנות בפטירתו של היוצר או של נהנה אחר, כל עוד היוצר או הנהנה האחר עודו בחיים;

(2)  נהנה שטרם נולד;

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(3)  נהנה בעקיפין באמצעות שרשרת נאמנויות;

 

(4)  מי שמחזיק באחד או יותר, מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין, בנהנה שהוא חבר-בני-אדם שאינו מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2).

 

חיובה של הכנסת הנאמן במס

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75ו.   (א) הכנסת הנאמן תחויב במס בשנת המס שבה הופקה או נצמחה.

 

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ב)  יראו את הכנסת הנאמן כהכנסת היוצר או כהכנסת הנהנה, לפי הענין, כמפורט בסעיפים 75ז, 75ט, 75י או 75יב.

 

           (ג)   בר השומה ובר החיוב במס בשל הכנסת הנאמן ובשל פעולות בנכסי הנאמן יהיה הנאמן.

           (ד)  שיעור המס שבו תחויב הכנסת הנאמן הוא שיעור המס המרבי שנקבע בסעיף 121.

           (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ד), נקבע לסוג הכנסה של יחיד שיעור מס מיוחד, תחויב הכנסת הנאמן מאותו סוג בשיעור המס שנקבע כאמור.

           (ו)   על הכנסת הנאמן לא יחול פטור ממס הניתן להכנסה מוגבלת בתקרה, וכן לא יחולו לגביה הוראות סעיף 11 או הוראות הפרק השלישי בחלק ג.

           (ז)   קביעת הכנסת הנאמן או הכנסתו החייבת תיעשה על פי הוראות פקודה זו, גם אם הנאמן הוא תושב חוץ וגם אם הנאמנות היא על פי דין זר או שחלות עליה הוראות דין זר.

           (ח)  הפסדים שהיו לנאמן (בפרק זה – הפסדי הנאמן) אינם ניתנים לקיזוז מהכנסתו של היוצר או של הנהנה, והמס החל על הכנסת הנאמן אינו ניתן לקיזוז כנגד המס החל על הכנסות היוצר או הנהנה, אלא אם כן נאמר בפרק זה במפורש אחרת.

           (ט)  הפסדי היוצר והנהנה אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסת הנאמן, והמס החל על הכנסת היוצר והנהנה אינו ניתן לקיזוז כנגד המס החל על הכנסת הנאמן, אלא אם כן נאמר בפרק זה במפורש אחרת.

           (י)   לענין חישוב רווח הון במכירה על ידי הנאמן של נכס שהקנייתו לנאמן היתה פטורה ממס או לא היתה חייבת במס, שהוקנה לו בלא תמורה, ולענין חישוב הפחת בשל נכס כאמור, ייקבעו המחיר המקורי של הנכס, יתרת המחיר המקורי ויום הרכישה של הנכס, כפי שהיו בידי היוצר, וסכום הפחת יהיה הסכום שהיוצר היה רשאי לנכות בשל אותו נכס.

           (יא) תושבותו של נהנה שטרם נולד תיקבע לפי תושבות הוריו.

 

חיובה של הכנסת הנאמן בידי היוצר או הנהנה

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

 

75ו1.  (א) על אף האמור בסעיף 75ו(ג), בר השומה ובר החיוב במס בשל הכנסת הנאמן ובשל פעולות בנכסי הנאמן –

 

(1)   בנאמנות תושבי ישראל – יהיה יוצר תושב ישראל בשנת המס, ואם היה יותר מיוצר אחד תושב ישראל בשנת המס, רק אחד מהם (להלן – יוצר מייצג);

(2)   בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל לפי סעיף 75יב(ג)(1) – יהיה נהנה תושב ישראל בשנת המס, ואם היה יותר מנהנה אחד תושב ישראל בשנת המס, רק אחד מהם (להלן – נהנה מייצג);

ובלבד שהתקיימו בנאמנויות האמורות כל התנאים המפורטים בסעיף קטן (ב), לפי העניין, ויחולו ההוראות שבסעיף קטן (ג).

           (ב)  (1)   אין נאמן תושב ישראל בנאמנות;

(2)   הנאמן בנאמנות הודיע על בחירתו בהחלת הוראות סעיף זה והצהיר כי הוא מתחייב למסור ליוצר המייצג או לנהנה המייצג, לפי העניין, כל מידע הנדרש לו כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסות הנאמן או נכסי הנאמן;

(3)   לגבי נאמנות תושבי ישראל – כל היוצרים, לרבות היוצר המייצג, הודיעו על בחירתם ביוצר המייצג כבר השומה ובר החיוב ובהחלת הוראות סעיף זה;

(4)   לגבי נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל לפי סעיף 75יב(ג)(1) – כל הנהנים, לרבות הנהנה המייצג, הודיעו על בחירתם בנהנה המייצג כבר השומה ובר החיוב ובהחלת הוראות סעיף זה;

(5)   הודעה כאמור בפסקאות (2) ו-(3) או (4), תוגש בטופס שקבע המנהל לפקיד השומה יחד עם הדוח לפי סעיף 131(א)(5ב)(4) לשנת המס הראשונה שבה בחרו הנאמן וכל היוצרים או הנאמן וכל הנהנים, לפי העניין, בהחלת הוראות סעיף זה.

           (ג)   (1)   בחירתם של הנאמן והיוצר או הנאמן והנהנה, לפי העניין, תחול גם בשנות המס הבאות שלאחר שנת המס הראשונה כאמור בסעיף קטן (ב)(5), והם לא יהיו רשאים לחזור בהם מבחירתם אם היוצר המייצג או הנהנה המייצג, לפי העניין, עודו בחיים והוא תושב ישראל וכל עוד אין נאמן תושב ישראל בנאמנות;

(2)   על היוצר המייצג או על הנהנה המייצג, יחולו הוראות סעיף 75ו, למעט סעיף קטן (ג) שבו, לפי העניין, והכל בדרך ובסכום שהנאמן היה נישום או מחויב אילולא הבחירה בהוראות סעיף זה;

(3)   הוראות כל דין לעניין תשלום המס, דיווח, גבייה ועונשין יחולו על היוצר המייצג או על הנהנה המייצג, לפי העניין, בשל הכנסת הנאמן ובשל נכסי הנאמן;

(4)   ניתן לגבות חוב מס סופי של היוצר המייצג או של הנהנה המייצג, לפי העניין, מהנאמן, ולגבי חוב מס סופי של היוצר המייצג – גם מכל אחד מהיוצרים, גם מכל אחד מהיוצרים, גם אם חדל להיות תושב ישראל; לעניין זה, "חוב מס סופי" – כהגדרתו בסעיף 75טו(ו);

(5)   הוראות סעיף 75טו(ד) יחולו, ובלבד שבמקום "היה לנאמן" יקראו "היה ליוצר המייצג או לנהנה המייצג, לפי העניין".

           (ד)  בכל מקום בסעיף זה שבו מדובר ביוצר מייצג ובנהנה מייצג משמעו בנאמנות שבה מדובר.

 

נאמנות תושבי ישראל

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

75ז.   (א)  (1)   נאמנות תושבי ישראל היא נאמנות שבמועד יצירתה יוצר אחד לפחות ונהנה אחד לפחות בה היו תושבי ישראל, ובשנת המס היה יוצר אחד או נהנה אחד לפחות בה תושב ישראל.

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(2)   יראו כנאמנות תושבי ישראל גם נאמנות שאינה נאמנות יוצר תושב חוץ ואינה נאמנות נהנה תושב חוץ.

 

(3)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), לא יראו נאמנות לפי צוואה כנאמנות תושבי ישראל.

(4)   נאמנות תיחשב כנאמנות תושבי ישראל בין אם היא נאמנות הדירה ובין אם היא נאמנות בלתי הדירה.

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ב)  בנאמנות תושבי ישראל יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של היוצר ואת נכסי הנאמן כנכסיו של היוצר.

 

           (ג)   נאמנות תושבי ישראל תיחשב כתושבת ישראל, גם אם חדל היוצר להיות תושב ישראל, ויראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של יחיד תושב ישראל ואת נכסי הנאמן כנכסים של יחיד תושב ישראל.

           (ד)  הקניה לנאמן בנאמנות תושבי ישראל על ידי יחיד, שנעשתה בלא תמורה, לא תיחשב כמכירה לענין הוראות חלק ה.

 

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 171) תשס"ט-2009

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ה)  היתה הנאמנות לנאמנות תושבי ישראל לאחר שיוצר אחד בה היה לתושב ישראל לראשונה, לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר, כאמור בסעיף 14(א) או (ג), יחולו על הכנסת הנאמן, נוסף על הוראות סעיף 75ו, גם ההוראות לפי סעיפים 14(א), (ג) או (ד), 16 או 97(ב) או (ב3), לפי הענין.

 

           (ו)   חלוקה של נכס בנאמנות תושבי ישראל תחויב במס, או תהיה פטורה ממס, לענין הוראות חלק ה כפי שהיה אילו היה הנכס מועבר מהיוצר לנהנה במישרין; לענין זה, יראו את היוצר כתושב ישראל גם אם במועד החלוקה היה תושב חוץ; היו בנאמנות כמה יוצרים והעברה לפחות מאחד מהם לנהנה היתה מחויבת במס אילו היתה נעשית במישרין, תחויב החלוקה במס.

 

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

 

           (ז)   הוראות סעיף 75ו(א) עד (ט) ו-(יא) וסעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ה) לא יחולו על הכנסת הנאמן בנאמנות תושבי ישראל שהיא נאמנות בלתי הדירה, שחולקה לנהנה תושב ישראל, ויראו אותה כהכנסת הנהנה, והכל אם התקיימו כל אלה:

 

(1)   החלוקה נעשתה לפני תום שישה חודשים מסוף שנת המס שבה הופקה ההכנסה או נצמחה, או עד מועד הגשת הדוח לשנת המס האמורה, לפי המוקדם;

(2)   ההכנסה נכללה בדוח שהגיש הנאמן לפי סעיף 131 כהכנסה שחולקה ולא הובאה בחשבון בחישוב הכנסת הנאמן או הכנסתו החייבת;

(3)   ההכנסה נכללה בדוח שהגיש הנהנה לפי סעיף 131 לאותה שנת מס;

(4)   הנאמן והנהנה צירפו לדוח שהגישו לפי פסקאות (2) ו-(3), לפי הענין, הודעה על החלוקה ועל בחירתם שיראו את הכנסת הנאמן שחולקה כהכנסת הנהנה;

 

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

 

(5)   אם הופקה ההכנסה או נצמחה ממקורות הכנסה שונים – יראו את החלוקה כאילו נעשתה באופן יחסי מכל מקור הכנסה כאמור, אלא אם כן נקבע בכתב הנאמנות כי ההכנסה שחולקה מיועדת לאותו נהנה שחולקה לו.

 

 

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

 

           (ח)  הוראות סעיף 75ו וסעיפים קטנים (ב) עד (ה) לא יחולו לגבי נאמנות תושבי ישראל שהיא נאמנות הדירה שבה יוצר אחד בלבד, שהוא תושב ישראל, אם היוצר והנאמן הודיעו על בחירתם כי בר השומה ובר החיוב במס בשל הכנסת הנאמן יהיה היוצר; לעניין זה, יראו יוצר ובן זוגו כיוצר אחד, ובלבד שבן זוגו הוא תושב ישראל; בקשה כאמור תוגש לפקיד השומה יחד עם הדוח לפי סעיף 131 לשנת המס שבה נוצרה הנאמנות; הוגשה בקשה כאמור, יחולו הוראות אלה:

 

(1)   בר השומה ובר החיוב במס בשל הכנסת הנאמן יהיה היוצר והוא יהיה חייב להגיש עליה דוח לפי סעיף 131 אם היוצר עודו בחיים;

(2)   חוב מס סופי בשל הכנסת הנאמן שהיה ליוצר, ניתן לגבותו גם מנכסי הנאמן ומהכנסת הנאמן;

(3)   בחירתם של היוצר והנאמן תחול גם בשנות המס הבאות והם לא יהיו רשאים לחזור בהם מבחירתם אם היוצר עודו בחיים והוא תושב ישראל;

הוראות סעיף קטן זה יחולו כל עוד היוצר הוא תושב ישראל.

           (ט)  הוראות סעיף 100א לא יחולו לגבי נאמנות תושבי ישראל ביום שבו חדל היוצר להיות תושב ישראל, כל עוד הנאמנות היא נאמנות כאמור.

 

נאמנות שחדלה להיות נאמנות תושבי ישראל

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75ח.  (א) נאמנות תחדל להיות נאמנות תושבי ישראל החל במועד שלא התקיימו בה התנאים הקבועים בסעיף 75ז(א) (בסעיף זה – יום הסיום).

 

           (ב)  חדלה נאמנות להיות נאמנות תושבי ישראל והיתה לנאמנות נהנה תושב חוץ, יראו לענין הוראות חלק ה, את נכסי הנאמן כאילו נמכרו ביום הסיום לתושב חוץ.

           (ג)   חדלה הנאמנות להיות נאמנות תושבי ישראל והיתה לנאמנות יוצר תושב חוץ, יחולו הוראות סעיף 100א ביום הסיום, בשינויים המחויבים.

 

נאמנות יוצר תושב חוץ

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

75ט.  (א)  נאמנות יוצר תושב חוץ היא נאמנות שבמועד יצירתה ובשנת המס כל יוצריה הם תושבי חוץ, או שבשנת המס כל יוצריה וכל הנהנים בה הם תושבי חוץ.

 

 

 

 

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (א1)        נאמנות תיחשב כנאמנות יוצר תושב חוץ בין אם היא נאמנות הדירה ובין אם היא נאמנות בלתי הדירה.

 

 

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ב)  על נאמנות יוצר תושב חוץ יחולו הוראות סעיף 75ז, למעט סעיפים קטנים (א), (ג) ו-(ח) שבו, בשינויים המחויבים.

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ג)   נאמנות יוצר תושב חוץ תיחשב כתושבת חוץ, ויראו את נכסי הנאמן כנכסים המוחזקים בידי תושב חוץ ואת הכנסת הנאמן כהכנסה של יחיד תושב חוץ; היו היוצרים תושבי כמה מדינות חוץ, יראו את נכסי הנאמן כמוחזקים באופן יחסי על ידי יחידים תושבי מדינות תושבותם של היוצרים ואת הכנסת הנאמן כאילו הופקה או נצמחה באופן יחסי על ידי יחידים תושבי אותן מדינות, בהתאם לשווי הנכסים שהוקנו לנאמן על ידי כל יוצר, כפי שהיה במועד ההקניה.

 

 

נאמנות נהנה תושב חוץ

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75י.    (א) נאמנות נהנה תושב חוץ היא נאמנות שבשנת המס התקיימו בה כל אלה, ובלבד שלא מתקיים בה האמור בסעיף 75ז(א)(1) והיא אינה נאמנות לפי צוואה:

 

(1)   היא נאמנות בלתי הדירה; לענין סעיף זה לא יראו נאמנות כנאמנות הדירה רק בשל הוראות סעיף 75ד(א)(3) או (4);

(2)   כל הנהנים בה הם יחידים תושבי חוץ, שזהותם ידועה; לענין זה יראו נהנה שטרם נולד כנהנה שזהותו ידועה;

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(3)   יוצר אחד לפחות בה הוא תושב ישראל;

 

(4)   אם התקיימו במועד יצירתה התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3), התקיימו גם אלה –

(א)   נקבע במסמכי הנאמנות במפורש שלא ניתן לצרף לה נהנה תושב ישראל;

 

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

 

(ב)   בהודעה שהגיש היוצר לפי סעיף 75טז1, הוצהר כי אין בה נהנה תושב ישראל, או נהנה תושב ישראל שזכאותו בנאמנות מותנית בחדלותו להיות תושב ישראל, ולא ניתן לצרף אליה נהנה כאמור.

 

           (ב)  בנאמנות נהנה תושב חוץ, יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של הנהנה ואת נכסי הנאמן כנכסי הנהנה.

           (ג)   נאמנות נהנה תושב חוץ תיחשב כתושבת חוץ, ויראו את נכסי הנאמן כנכסים המוחזקים בידי יחיד תושב חוץ ואת הכנסת הנאמן כהכנסה של יחיד תושב חוץ; היו הנהנים תושבי כמה מדינות חוץ, יראו את נכסי הנאמן כמוחזקים באופן יחסי על ידי תושבי מדינות תושבותם של הנהנים ואת הכנסת הנאמן כאילו הופקה או נצמחה באופן יחסי על ידי תושבי אותן מדינות, על פי חלקם היחסי בהכנסת הנאמן ובנכסי הנאמן.

           (ד)  לענין הוראות הפקודה, הקניה לנאמן בנאמנות נהנה תושב חוץ תחויב במס כפי שהיה אילו היה הנכס מועבר מהיוצר לנהנה תושב החוץ במישרין.

           (ה)  חלוקה לנהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ לא תיחשב כמכירה לענין הוראות חלק ה.

           (ו)   הנאמן יצרף, מדי שנה, לדוח שהגיש לפי סעיף 131, הודעה בטופס שקבע המנהל, על כל חלוקה שנעשתה בשנת המס, לרבות שמות הנהנים והסכומים שחולקו להם, וכן הצהרה כאמור בסעיף קטן (א)(4)(ב), ואולם אם הנאמן אינו חייב להגיש דוח לפי סעיף 131 לאותה שנת מס – יגיש לפקיד השומה הצהרה כאמור עד יום 30 באפריל של השנה שלאחר שנת המס.

 

נאמנות שחדלה להיות נאמנות נהנה תושב חוץ

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 171) תשס"ט-2009

 

75יא.  (א) היה אחד מן הנהנים בנאמנות לתושב ישראל לראשונה, לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר, כאמור בסעיף 14(א) או (ג), תחדל הנאמנות להיות נאמנות נהנה תושב חוץ; החל באותו מועד יחולו לגבי הנאמנות הוראות סעיף 75ז, וכן הוראות לפי סעיפים 14(א), (ג) או (ד), 16 או 97(ב) או (ב3), לפי הענין, כפי שהיו חלות אילו היתה ההכנסה מופקת במישרין על ידי הנהנה שהיה לתושב ישראל.

 

           (ב)  לא הגיש הנאמן הודעה והצהרה כאמור בסעיף 75י(ו), לשנת מס מסוימת, יראו כאילו באותה שנת מס היה בנאמנות נהנה תושב ישראל ויחולו הוראות סעיף 75ז.

           (ג)   מצא פקיד השומה כי על אף הצהרות היוצר והנאמן לא התקיימו התנאים האמורים בסעיף 75י(א)(4)(ב) או כי הנאמנות היתה נאמנות הדירה, יראו את הנאמנות כאילו לא היתה מלכתחילה נאמנות נהנה תושב חוץ ופקיד השומה ישום את הכנסת הנאמן בהתאם לכך; לענין סעיף זה, לא יראו נאמנות כנאמנות הדירה רק בשל הוראות סעיף 75ד(א)(3) או (4); היו לנאמן בעת קביעת השומה כאמור שומות סופיות לשנים קודמות, רשאי פקיד השומה, על אף הוראות כל דין, לשום את הכנסת הנאמן באותן שנים, בתוך שנתיים מתום שנת המס שבה מצא כאמור.

 

נאמנות לפי צוואה

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75יב.  (א) נאמנות לפי צוואה היא נאמנות שהתקיימו בה כל אלה:

 

(1)   הנאמנות נוצרה לפי צוואה;

(2)   כל יוצרי הנאמנות הם המצווים שהיו במועד פטירתם תושבי ישראל.

           (ב)  בנאמנות לפי צוואה יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של הנהנה ואת נכסי הנאמן כנכסי הנהנה.

           (ג)   (1)   היה בנאמנות לפי צוואה נהנה תושב ישראל אחד לפחות, תיחשב הנאמנות כתושבת ישראל, ויראו את הכנסת הנאמן כהכנסה של תושב ישראל ואת נכסי הנאמן כנכסים המוחזקים בידי תושב ישראל.

(2)   לא היה בנאמנות לפי צוואה נהנה תושב ישראל, יחולו על הנאמנות הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ה) של סעיף 75י.

           (ד)  הקניה לנאמן בנאמנות לפי צוואה וחלוקה לנהנה בנאמנות כאמור לא תיחשב כמכירה לענין הוראות חלק ה.

 

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

 

           (ה)  הוראות סעיף 75ו וסעיף זה, למעט סעיפים קטנים (ד) ו-(ז), לא יחולו לגבי נאמנות לפי צוואה שבה נהנה אחד בלבד, אם הנהנה והנאמן ביקשו כי בר השומה ובר החיוב במס יהיה הנהנה; בקשה כאמור תוגש לפקיד השומה כאמור בסעיף 75ז(ח) ויחולו ההוראות הקבועות בפסקאות (1) עד (3) של הסעיף האמור, בשינויים המחויבים.

 

           (ו)   הוראות סעיף 75ז(ז) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין נאמנות לפי צוואה.

 

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 158) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 171) תשס"ט-2009

 

           (ז)   היה בנאמנות לפי צוואה נהנה אחד לפחות לתושב ישראל לראשונה, לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר, כאמור בסעיף 14(א) או (ג), ולא היה בשנת המס נהנה אחר בנאמנות שהוא תושב ישראל, יחולו על הכנסת הנאמן, נוסף על הוראות סעיף 75ו, גם הוראות לפי סעיפים 14(א), (ג) או (ד), 16 , או 97(ב) או (ב3), לפי הענין.

 

           (ח)  חדל הנהנה בנאמנות לפי צוואה להיות תושב ישראל, יחולו באותו מועד הוראות סעיף 100א, בשינויים המחויבים.

 

הקניה מאת
חבר-בני-אדם

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75יג.  הקנה חבר-בני-אדם לנאמן נכס, יחולו הוראות אלה:

 

(1)  יראו את ההקניה כמכירה לענין הוראות הפקודה;

(2)  יראו את הנכס שהוקנה כדיבידנד שחולק לבעלי המניות היחידים המחזיקים בזכויות באותו חבר-בני-אדם, במישרין או בעקיפין.

 

חלוקה לנהנים לאחר סיום הנאמנות

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

75יד.  (א)  הסתיימה נאמנות תושבי ישראל או נאמנות יוצר תושב חוץ, ולאחר חלוקת נכסיה נותרו בה הפסדים שלא קוזזו ואשר אילו היו רווחים היו מתחייבים במס בישראל, ייחשבו ההפסדים כהפסדים של היוצר; היו בנאמנות כמה יוצרים, ייחשב חלק יחסי בהפסדים כהפסדו של כל אחד מהיוצרים, בהתאם לשווי הנכסים שהוקנו לנאמן כפי שהיה בעת ההקניה.

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ב)  הסתיימה נאמנות נהנה תושב חוץ או נאמנות לפי צוואה, ולאחר חלוקת נכסיה נותרו בה הפסדים שלא קוזזו ואשר אילו היו רווחים היו מתחייבים במס בישראל, ייחשבו ההפסדים כהפסדים של הנהנה; היו בנאמנות כמה נהנים ייחשב חלק יחסי בהפסדים כהפסדו של כל אחד מהנהנים, על פי חלקו היחסי בחלוקת הנכסים וההכנסות, כפי שהיתה בתקופה של ארבע שנים המסתיימת בתום השנה שבה הסתיימה הנאמנות.

 

           (ג)   בעת סיום הנאמנות יסווגו הפסדי הנאמן למקור ההכנסה בהתאם לסיווגם בידי הנאמן, ויראו את הפסדי הנאמן המועברים משנות מס קודמות כהפסדים מועברים של היוצר או של הנהנה, לפי הענין.

           (ד)  לענין חישוב רווח הון בידי נהנה שחולק לו נכס ולצורך חישוב הפחת בשל הנכס, יראו את מחירו המקורי של הנכס, את יתרת מחירו המקורי, ואת יום רכישתו, כפי שהיו בידי הנאמן, וסכום הפחת יהיה הסכום שרשאי היה הנאמן לנכות בשל אותו נכס.

 

הוראת לענין תשלום המס, גביה, דיווח ועונשין

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75טו. (א) הוראות כל דין לענין תשלום המס, דיווח, גביה ועונשין יחולו על הנאמן בשל הכנסת הנאמן ובשל נכסי הנאמן, אלא אם כן נאמר בפרק זה במפורש אחרת.

 

           (ב)  בנאמנות תושבי ישראל ניתן לגבות חוב מס סופי של הנאמן מכל אחד מן היוצרים, גם אם חדל להיות תושב ישראל.

           (ג)   הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם אם מצא פקיד השומה לגבי נאמנות נהנה תושב חוץ כי על אף הצהרות היוצר והנאמן לא התקיימו התנאים האמורים בסעיף 75י(א)(4)(ב).

           (ד)  היה לנאמן חוב מס סופי, ניתן לגבותו גם מכל נהנה שנעשתה לטובתו חלוקה לאחר תחילת שנת המס שבשלה קיים החוב, בין אם הסתיימה הנאמנות ובין אם לאו, ובלבד שלא יגבו מן הנהנה יותר מחוב המס הסופי או מהסכום או השווי של הנכסים שקיבל בחלוקה, לפי הנמוך.

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ה)  נאמן בנאמנות יוצר תושב חוץ, נאמן בנאמנות נהנה תושב חוץ, וכן נאמן בנאמנות לפי צוואה שלא היה בה נהנה תושב ישראל, לא יהיה חייב להגיש דוח לפי סעיף 131 על הכנסת הנאמן שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, גם אם הנאמן הוא תושב ישראל וגם אם הגיש דוח לפי סעיף 131 על הכנסה שהופקה או שנצמחה בישראל.

 

           (ו)   בסעיף זה, "חוב מס סופי" – כהגדרתו בסעיף 119א(ד), וכן קנס שהוטל לפי פקודה זו או לפי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980.

 

הוראות כלליות

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75טז. (א) היו בנאמנות יותר מנאמן אחד, חייבים הנאמנים במס החל על הכנסת הנאמן יחד ולחוד.

 

           (ב)  חברה להחזקת נכסי נאמנות לא תחויב להגיש דוח לפי סעיף 131 או לשלם מס בשל הכנסת הנאמן או בשל נכסי הנאמן המוחזקים בידיה בעבור הנאמן.

           (ג)   אין בהיותו של נאמן תושב ישראל כדי להטיל חיוב במס או חיוב להגיש דוח בשל הכנסת הנאמן, נוסף על החיובים המפורטים בפרק זה, שלא היה קיים אילו כל הנאמנים היו תושבי חוץ.

 

חובת הגשת הודעה בידי יוצר

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

 

75טז1. (א)        יוצר תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות או שהקנה לנאמן בשנת המס נכס או הכנסה מנכס, חייב בהגשת הודעה למנהל בתוך 90 ימים מיום יצירת הנאמנות או מיום ההקניה, לפי העניין.

 

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

           (א1)        הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי יוצר שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק כאמור בסעיף 14(א), במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור, ובלבד שבמשך כל התקופה האמורה הקנה רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ לישראל; בתום עשר השנים האמורות יחולו הוראות סעיף קטן (א), ואולם ההודעה האמורה בו תוגש עד יום 30 באפריל בשנת המס הראשונה לאחר שתמה אותה תקופה; חלה על היוצר חובה להגיש דוח לפי סעיף 131, תוגש ההודעה האמורה במועד הגשת הדוח.

 

           (ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בטופס שקבע המנהל, ויפורטו בה –

(1)   פרטי כל אחד מהיוצרים וכל אחד מהנהנים, פרטי הנאמן ומגן הנאמנות אם קיים, והתושבות של כל אחד מהם;

(2)   פרטי הנכסים שהוקנו לנאמן או שהכנסה מהם הוקנתה לנאמן, לרבות המחיר המקורי, יתרת המחיר המקורי ויום הרכישה כהגדרתם בסעיף 88, שווי הרכישה ויום הרכישה כמשמעותם בפרק השלישי לחוק מיסוי מקרקעין ויתרת שווי הרכישה כהגדרתה בסעיף 47 לחוק האמור, לפי העניין, וכן פרטי ההכנסה שהוקנתה לנאמן מנכסים כאמור;

(3)   מועד ההקניה של הנכסים או ההכנסה האמורים, לפי העניין.

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

           (ג)   (1)   בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), יוצר בנאמנות יוצר תושב חוץ, שהפכה לנאמנות תושבי ישראל או לנאמנות נהנה תושב חוץ, משום שהיוצר היה לתושב ישראל, חייב בהגשת הודעה למנהל עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה היה היוצר לתושב ישראל, ואולם אם חלה על היוצר חובה להגיש דוח לפי סעיף 131 – במועד הגשת הדוח; הודעה כאמור תוגש בטופס שקבע המנהל ויפורטו בה הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), ואולם לעניין פרטי הנכסים וההכנסה כאמור בסעיף קטן (ב)(2), יפרט היוצר את פרטי הנכסים וההכנסה שהקנה היוצר לנאמן בחמש השנים שקדמו לשנת המס שבה היה היוצר לתושב ישראל;

 

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

(2)   על אף האמור בפסקה (1) –

 

(א)   יוצר כאמור בפסקה (1) שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק כאמור בסעיף 14(א), לא יהא חייב בהודעה כאמור באותה פסקה, במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור, ובלבד שבעת שהיה לתושב ישראל יש לנאמן בנאמנות רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ לישראל ושבמשך כל התקופה האמורה הוקנו לנאמן רק נכס או הכנסה כאמור; בתום עשר השנים האמורות יחולו הוראות פסקה (1), ואולם המועדים להגשת ההודעה האמורה באותה פסקה יחולו בשנת המס הראשונה לאחר שתמה התקופה האמורה, לפי העניין; הוקנו לנאמן במהלך עשר השנים האמורות נכס בישראל או הכנסה מנכס בישראל, יחולו הוראות פסקה (1), ואולם המועדים להגשת ההודעה האמורה באותה פסקה יחולו בשנת המס הראשונה שלאחר ההקניה כאמור;

(ב)   יוצר כאמור בפסקה (1) שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק כאמור בסעיף 14(א), יהא חייב בהודעה כאמור באותה פסקה במועדים הנקובים בה, אם בעת שהיה לתושב ישראל יש לנאמן בנאמנות גם נכס בישראל או הכנסה מנכס בישראל; ואולם לעניין פרטי הנכסים וההכנסה כאמור בסעיף קטן (ב)(2), יפרט היוצר רק את פרטי הנכסים בישראל וההכנסה שמקורה בנכסים בישראל, שהקנה היוצר לנאמן בחמש השנים שקדמו לשנת המס שבה היה היוצר לתושב ישראל.

 

חובת הגשת הודעה בידי נאמן

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

 

75טז2. (א)        נאמן בנאמנות יגיש הודעה למנהל, בטופס שקבע המנהל, בעניינים אלה:

 

(1)   כינונה של נאמנות לפי צוואה – בתוך 90 ימים ממועד התקיימות הוראות הצוואה בדבר כינון הנאמנות;

 

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

 

(2)   שינוי סוג של נאמנות קיימת – עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה שונה סוג הנאמנות, ואולם אם חלה על הנאמן חובה להגיש דוח לפי סעיף 131(א)(5ב) לגבי אותה נאמנות – במועד הגשת הדוח; הוראות פסקה זו לא יחולו על שינוי סוג של נאמנות לנאמנות תושבי ישראל משום שיוצר אחד בה או נהנה אחד בה, לפי העניין, היה לתושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק כאמור בסעיף 14(א), ובלבד שבעת שהיה לתושב ישראל כאמור יש לנאמן בנאמנות רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ לישראל;

 

(3)   סיום של נאמנות תושבי ישראל, סיום של נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל לפי סעיף 75יב(ג)(1) או סיום של נאמנות שהיו לה נכסים בישראל בעת סיומה – עד יום 30 באפריל של שנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימה הנאמנות, ואולם אם חלה על הנאמן או על היוצר חובה להגיש דוח לפי סעיף 131(א)(5ב) לגבי אותה נאמנות – במועד הגשת הדוח; הודעה כאמור תכלול את פרטי הנכסים שחולקו לנהנים בשל סיומה של הנאמנות, ולגבי נאמנות שהיו לה נכסים בישראל בעת סיומה – פרטי הנכסים בישראל שחולקו לנהנים בשל סיומה של הנאמנות.

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו על יוצר שבחר להיות בר השומה ובר החיוב, על יוצר מייצג ועל נהנה מייצג, לפי העניין, בהתאם להוראות לפי סעיפים 75ו1, 75ז(ח) או 75יב(ה), בשינויים המחויבים.

 

חובת הגשת הודעה בידי נהנה

(תיקון מס' 165) תשס"ח-2008

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

75טז3. (א)        נהנה תושב ישראל שקיבל מנאמן בחלוקה נכס שאינו כסף, גם אם החלוקה אינה חייבת במס בישראל, חייב בהגשת הודעה למנהל עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה היתה החלוקה כאמור, ואולם אם חלה על הנהנה חובה להגיש דוח לפי סעיף 131 – במועד הגשת הדוח.

 

           (ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בטופס שקבע המנהל, והנהנה יפרט בה את פרטי הנכס שקיבל בחלוקה ואת מועד החלוקה.

 

סייג לתחולה

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75יז.  הוראות פרק זה לא יחולו על כל אחד מאלה:

 

(1)  קרן נאמנות כהגדרתה בסעיף 88, וכן קרן להשקעות משותפות מחוץ לישראל;

(2)  קופת גמל;

(3)  נאמנות שנוצרה לצורך הבטחת קיומו של חיוב מסוים;

 

(תיקון מס' 192) תשע"ב-2012

 

(4)  מנהל עיזבון, אפוטרופוס שמונה על ידי בית משפט, נאמן בפשיטת רגל, בעל תפקיד לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות, מפרק חברה, כונס נכסים;

 

(5)  הקדש שהוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2);

(6)  נאמן כהגדרתו בסעיף 102.

 

סמכות שר האוצר

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

75יח. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע:

 

(1)  הוראות לענין מתן זיכוי לנאמן, ליוצר, או לנהנה בשל מסים ששילם למדינת חוץ נאמן, יוצר או נהנה באותה נאמנות, על הכנסות שחויבו במס הן בישראל והן מחוץ לישראל;

(2)  הוראות לענין חישוב ההכנסה החייבת של הנאמן או רווח ההון במכירת נכסי הנאמן לרבות לענין קביעת מחיר מקורי ויום הרכישה;

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(3)  הוראות למיסוי הכנסת הנאמן באופן יחסי בהתאם לשיעור חלקם של נהנים יחידים תושבי חוץ או יוצרים יחידים תושבי חוץ, בתנאים שקבע, ואת התיאומים הנדרשים, ולצורך זה הוראות לענין חיוב במס רווח הון בשל הקניה, תיקון שומות וקביעת הכנסה גם לאחר המועדים הקבועים בפקודה זו;

 

 

(תיקון מס' 197) תשע"ג-2013

 

(4)  תנאים, מגבלות, הוראות ותיאומים לענין פרק זה, לרבות לענין נאמנות שחדלה להיות נאמנות תושבי ישראל, נאמנות יוצר תושב חוץ או נאמנות נהנה תושב חוץ.

 

פרק חמישי: רווחי חברת מעטים שלא חולקו

 

תחולה [26(5)(6)(7)]

 

76.    (א) הוראות פרק זה חלות על כל חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר ואיננה בת-חברה ולא חברה שיש לציבור ענין ממשי בה (להלן – חברת מעטים).

 

           (ב)  "חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר", לענין פרק זה – חברה שחמישה בני-אדם או פחות מזה, ביחד, שולטים שליטה ישירה או עקיפה בעניניה של החברה, או יכולים לשלוט, או זכאים לרכוש שליטה כאמור, ובפרט – אך בלי לגרוע מן הכלל האמור – כשהם, ביחד, מחזיקים או זכאים לרכוש, רובו של הון המניות או של כוח ההצבעה של החברה, או רובו של הון המניות שהוצא, או אותו חלק ממנו שהיה מזכה, במקרה של חלוקת כל הכנסת החברה בין החברים, לקבל את רובו של הסכום המתחלק.

           (ג)   "בת-חברה", לענין סעיף זה – חברה שמניות שלה, המייצגות לא פחות משמונים אחוז של הון מניותיה, הן בידיהן או בשליטתן של חברה או חברות שאין הוראות פרק זה חלות עליהן.

           (ד)  כשבאים לקבוע, אם חברה נמצאת בשליטתם של חמישה בני-אדם או לא, ייחשבו לאדם אחד –

 

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

 

(1)   אדם וקרובו; "קרוב", לענין זה – בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה;

 

(2)   אדם ובא כוחו;

(3)   שותפים בשותפות.

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ה)  שום דבר האמור בפרק זה אינו מונע מהשיג בערעור, בהתאם לסעיפים 153-158 על החלטתו של המנהל בהשתמשו בכוח שניתן לו בסעיפים 77 ו-78.

 

 

רווחים לא מחולקים שרואים אותם כמחולקים

[26(1)(א)-(ג)]

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

77.    (א) ראה המנהל, כי חברת מעטים לא חילקה בתור דיבידנדים לבעלי מניותיה, עד תום שנים עשר חודש לאחר שנת מס פלונית (להלן – התקופה האמורה), את רווחיה שהם טעוני מס לאותה שנת מס או חלק מהם, וכי יש בידה לחלק רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של עסקה, וכי תוצאת אי-החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתת מס – רשאי הוא, תוך שלוש שנים לאחר תום התקופה האמורה, ולאחר התייעצות בועדה שיש עליה הוראה להלן, ולאחר שניתנה לחברה הזדמנות סבירה להשמיע דבריה, ליתן הוראה לפקיד השומה לנהוג באותם רווחים שלא חולקו כאילו חולקו בתור דיבידנדים.

 

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ב)  ניתנה הוראה כאמור – יישומו בעלי המניות הנוגעים בדבר, או ששומתם תתוקן, כאילו היו אותם סכומים, שרואים אותם כמחולקים, דיבידנדים שנתקבלו על ידי בעלי המניות בתאריכים שהמנהל יראה מן הצדק לקבעם, בהתחשב עם התאריכים שבהם חילקה החברה דיבידנדים, אם חילקה (להלן – דיבידנד להלכה).

 

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

           (ג)   המנהל לא יתן הוראות כאמור אם חילקה החברה בתור דיבידנד, עד תום שנים עשר חודש לאחר שנת מס, סכום שאינו פחות מ-75% מהכנסתה הטעונה מס באותה שנת מס.

 

 

דיבידנד להלכה לחברות מעטים

[26(1) תנאי (ב)]

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

78.    דיבידנד להלכה מאת חברת מעטים פלונית (להלן – החברה הראשונה) לבעל מניות, שגם הוא חברת מעטים (להלן – החברה השניה) – לא יהיה חייב במס בתור הכנסה של החברה השניה, אלא ינהגו בו כאילו חילקה אותו החברה השניה כדיבידנד בתאריך שקבע המנהל לפי סעיף 77, ולפי זה יישומו בעלי המניות של החברה השניה או ששומתם תתוקן; ואם גם בעל מניות של החברה השניה הוא חברת מעטים – יחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הדיבידנד להלכה, כאילו כל המדובר בחברה הראשונה מתייחס לחברה השניה, וכל המדובר בחברה השניה – מתייחס לאותו בעל מניות, וכן הלאה, לפי אותו עקרון, עד שלא יישאר שום חלק של רווחים בלתי מחולקים שעליהם ניתנו הוראות המנהל ושיש לנהוג בהם כאילו חולקו לחברת מעטים.

 

 

מס שלא שולם יהיה חוב החברה [26(2)]

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

79.    אדם שנשום למס, או ששומתו תוקנה לפי הוראות הסעיפים 77 או 78 ולא שילם במועדו את המס, כולו או מקצתו, המתייחס לחלקו בדיבידנד להלכה – הסכום שלא שילם יהיה חוב המגיע לממשלה מאת החברה, אשר בגלל שלא חילקה את הרווחים ניתנה הוראת המנהל לפי סעיף 77, וייפרע כדרך חוב.

 

 

ריווח בלתי מחולק שחזרו וחילקוהו

[26(3)]

 

80.    רווחים בלתי מחולקים וטעוני מס לפי הסעיפים 77 ו-78 שחילקו אותם לאחר מכן, לא ינהגו בהם כמו בהכנסה טעונת מס של מקבל הרווחים.

 

 

ועדה מייעצת [26(4)]

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

81.    ועדה של חמישה, ובהם שלושה לפחות שאינם עובדי המדינה, תייעץ למנהל בענין השימוש בסמכות שהוענקה לו בפרק זה; הועדה תיבחר על ידי המנהל בשעת הצורך מתוך רשימה שתיערך על ידי שר האוצר בהודעה שפורסמה ברשומות.

 

פרק ששי: עסקאות מיוחדות

 

פרשנות [24 סיפה,

25(2)(א)]

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

82.    (א) "הסבה", לענין הסעיפים 83, 84 ו-86 – לרבות הקנאה, חוזה, הסכם, הסדר או העברה של נכסים.

 

           (ב)  שום דבר האמור בסעיפים 83 ו-84 אינו בא למנוע במקרים שאין סעיפים אלה חלים עליהם מלנהוג בהכנסה מכוח הסבה, לענין מס, כאילו היתה הכנסתו של המסב.

 

הסבה לטובת צעירים

[24 רישה]

 

83.    היתה הכנסה משתלמת לאדם או לטובתו בשנת מס פלונית מכוח הסבה שנעשתה בחייו של המסב או בעקבותיה, והמסב עודנו בחיים, ובתחילת אותה שנת מס טרם מלאו לאותו אדם 20 שנה ולא היה נשוי – ינהגו באותה הכנסה, לענין פקודה זו, כאילו היתה הכנסתו של המסב לאותה שנת מס ולא הכנסה של זולתו; ואין נפקא מינה לענין זה, אם ההכנסה משתלמת במישרין או בעקיפין, אם לידי האדם או לטובתו, בהווה או בעתיד, אם היא משתלמת לאחר קיום תנאי או לאחר מאורע פלוני שאירועו ספק, או כתוצאה מן השימוש של פלוני בסמכות או בכוח הכרעה שניתנו לו ואם בדרך אחרת, ואם היא הכנסה שלפי הפרק החמישי רואים אותה כאילו האדם קיבל אותה כאמור.

 

 

הסבה הניתנת לביטול

[25(1)(2)(ב)]

 

84.    (א) היתה הכנסה משתלמת לאדם בכל שנת מס שהיא, מכוח הסבה הניתנת לביטול או בעקבותיה, בין שנעשתה לפני תחילת פקודה זו ובין לאחריה, וכן הכנסה כאמור שלפי הפרק החמישי רואים אותה כאילו נתקבלה על ידי האדם – ינהגו בה, לענין פקודה זו, כאילו היתה הכנסתו של המסב באותה שנה ולא הכנסה של זולתו.

 

           (ב)  לענין סעיף קטן (א) יראו הסבה כניתנת לביטול, אם יש בה הוראה בדבר העברתם או החזרתם של ההכנסה, או של הנכס שממנו היא נובעת, אל המסב, או אל בן-זוגו, בין במישרין ובין בעקיפין, או אם יש למסב או לבן-זוגו, במישרין או בעקיפין, כוח בכל דרך שהיא לקבל או להחזיר לעצמו את השליטה, במישרין או בעקיפין, על ההכנסה או על הנכס שממנו היא נובעת.

 

הערכת מלאי עסקי במקרים מסויימים

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

 

85.    (א) בחישוב ההשתכרויות או הרווחים מעסק לענין פקודה זו, יראו מלאי עסקי שהיה שייך לאותו עסק במקרים האמורים להלן כנמכר בסכום השווי:

 

(1)   מלאי עסקי השייך לעסק בעת שהופסק או שהועבר;

(2)   מלאי עסקי שהוצא או שהועבר מהעסק שלא בתמורה או שלא בתמורה מלאה, וכן מלאי עסקי בעסק שהפכוהו לנכס קבוע באותו עסק.

           (ב)  לענין סעיפים 21 ו-88, לגבי מלאי עסקי שהפכוהו לנכס קבוע ונראה כנמכר כאמור בסעיף קטן (א), יהיה סכום השווי המחיר המקורי.

           (ג)   בסעיף זה –

           "מלאי עסקי" – כל נכס מיטלטלין או מקרקעין הנמכר במהלכו הרגיל על העסק, או שהיה נמכר כך אילו הבשיל או הגיע לגמר יצורו, הכנתו או בנייתו, וכל חומר המשמש בייצורו, בהכנתו או בבנייתו של אותו נכס;

           "עסק" – לרבות חלק מעסק;

           "סכום השווי" – הסכום שאפשר היה לקבל תמורת המלאי העסקי ממוכר מרצון לקונה מרצון כשהוא נקי מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתה, או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום; אולם אם פקיד השומה שוכנע, כי המחיר בעד המלאי נקבע בתום לב בלי שהושפע במישרין או בעקיפין מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה – ובמקרקעין גם בתנאי שהמכירה נעשתה בכתב – יהא סכום השווי המחיר שנקבע.

 

(תיקון מס' 50)

תשמ"א-1981

 

           (ד)  (1)   על אף האמור בסעיף קטן (א)(2), יראו מלאי עסקי כמפורט להלן, כנמכר בסכום העלות:

 

(א)   בנין שהפכוהו לבנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן בסעיף קטן זה – חוק העידוד);

(ב)   מגרש שנכלל בתכנית מאושרת על פי חוק העידוד למטרת בניית בנין להשכרה כמשמעותו בחוק האמור, שנבנה עליו בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א לחוק האמור;

(ג)    בנין או מגרש כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב), שהועבר לבעלותה של חברה שחברים בה כל בעלי העסק באופן המקנה להם זכויות לנכס כזכויותיהם בעסק, אם ההעברה לחברה היתה בהתאם לדרישת מינהלת מרכז ההשקעות כמשמעותה בחוק העידוד.

 

(תיקון מס' 87) תשנ"ב-1992

 

(2)   בנין או מגרש שהוקם עליו בנין, אשר לאחר שהחילו לגביהם את הוראות פסקה (1) נמכרו, כולם או חלקם, בידי מי שקיבל אותם בנסיבות האמורות בה, ועל המכירה חלים חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, או סעיף 4 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), תשמ"א-1981, או פרק שביעי 1 לחוק העידוד, יהיו יום הרכישה ושווי הרכישה בידי המוכר לענין החוקים האמורים, היום והשווי שהיו נקבעים אילו נמכר הנכס בידי מי שהעבירם למוכר; לענין זה, "בנין" – גם אם טרם נסתיימה בנייתו.

 

 

מחירי העברה בעסקה בין-לאומית

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

85א.   (א) בעסקה בין-לאומית שבה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים שבשלהם נקבע מחיר לנכס, לזכות, לשירות או לאשראי, או שנקבעו תנאים אחרים לעסקה, באופן שהופקו ממנה פחות רווחים מאשר היו מופקים בנסיבות הענין, אילו נקבעו המחיר או התנאים בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים (להלן – תנאי השוק), תדווח העסקה בהתאם לתנאי השוק ותחויב במס בהתאם.

 

           (ב)  לענין סעיף זה –

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

           "אמצעי שליטה" ו"יחד עם אחר" – כהגדרתם בסעיף 88;

 

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

           "אשראי" – לרבות כל חוב;

 

           "יחסים מיוחדים" – לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד לעסקה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר;

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

           "שליטה" – החזקה, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר באחד מאמצעי השליטה ביום אחד לפחות בשנת המס;

 

           "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 76(ד).

(ג)    (1)   נישום יהיה חייב להמציא לפקיד השומה, לפי דרישתו, את כל המסמכים והנתונים המצויים בידיו הנוגעים לעסקה או לצד לעסקה שהוא תושב זר וכן את דרך קביעת מחיר העסקה.

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(2)   מסר הנישום מסמכים כאמור בפסקה (1) ומסמכים שנקבעו לפי סעיף קטן (ה), תחול על פקיד השומה חובת הראיה אם קבע קביעות השונות מההסכמות בין הצדדים.

 

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

 

(ד)   (1)   צד לעסקה רשאי לפנות למנהל, ולבקש אישור מוקדם כי מחיר של עסקה מסוימת או של סדרת עסקאות דומות, כפי שהוסכם בין הצדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, הוא בהתאם לתנאי השוק.

 

(2)   הבקשה תכלול את כל העובדות המהותיות והפרטים הנוגעים לעסקה וכן לדרך קביעת מחירה, ויצורפו לה מסמכים, אישורים, חוות דעת, הצהרות, הערכות, הסכם העסקה או טיוטה שלו וכל מסמך או פרט אחר, הכל כפי שיקבע המנהל בכללים.

(3)   המנהל רשאי לדרוש כל מסמך או פרט נוסף שייראה לו דרוש לענין החלטתו בבקשה.

(4)   המנהל יודיע את החלטתו ונימוקיו בתוך 120 ימים מיום שהגיעה אליו הבקשה וכל המסמכים כאמור בפסקאות משנה (2) ו-(3), ואולם רשאי הוא, מטעמים שיירשמו, להאריך את המועד האמור עד 180 ימים, ובלבד שהודיע למבקש על ההארכה לפני חלוף המועד המקורי.

(5)   לא השיב המנהל על הבקשה בתוך המועד שנקבע בפסקת משנה (4), יראו בכך אישור לכאורה שהעסקה נעשתה בתנאי שוק.

           (ה)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע:

 

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

 

(1)   לגבי כלל הנישומים או סוגי נישומים, דרכים ושיטות להכרה במחיר העסקה או התנאיה במחיר שוק או כתנאי שוק, לפי הענין, וכן הוראות לענין ייחוס הכנסות, הוצאות, ניכויים, זיכויים ופטורים, והכל במקרים שחלות לגביהם הוראות סעיף קטן (א);

 

(2)   קביעת אגרת בקשה לאישור כאמור בסעיף קטן (ד) בסכום שיקבע ורשאי הוא לקבוע שהאגרה תהיה בשיעור משווי העסקה;

(3)   הוראות לענין דוחות ומסמכים שיוגשו לפקיד השומה והוראות רישום ותיעוד.

 

(תיקון מס' 185) תשע"א-2011

 

           (ו)   (1)   הוראות סעיף זה לא יחולו על הלוואה שהיא אחת מאלה:

 

(א)   הלוואה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)   מקבל ההלוואה הוא חבר בני אדם בשליטתו של נותן ההלוואה;

(2)   ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי; לעניין זה לא יראו את שער המטבע כמדד, לגבי הלוואה שניתנה במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה;

(3)   ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום תקופה של חמש השנים ממועד נתינתה;

(4)   פירעון ההלוואה נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת נכסים לבעלי המניות בפירוק;

(ב)   שטר הון או איגרת חוב שהנפיק חבר בני אדם, בתנאים הקבועים בפסקה (5) להגדרה "נכסים קבועים" שבתוספת ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה, עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), שהיו נכס קבוע בידי המלווה ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), או שהיו נכס קבוע בידיו במועד החל בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;

(2)   על אף האמור לפי פקודה זו, סכום הנובע משינוי בשער מטבע החוץ בעסקה בין-לאומית שהיא הלוואה כאמור בפסקה (1), שניתנה במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה, יובא בחשבון רק במועד פירעון ההלוואה ויחולו לגביו הוראות חלק ה'; לעניין זה, יראו את סכום ההלוואה שניתנה, כשהוא מתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של מטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה ביום מתן ההלוואה, כמחיר המקורי כהגדרתו בסעיף 88, ואת סכום פירעון ההלוואה, כשהוא מתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע האמור ביום פירעון ההלוואה, כתמורה כהגדרתה בסעיף 88;

(3)   בסעיף קטן זה, "מטבע מדינת התושבות" – גם דולר של ארצות הברית של אמריקה או אירו.

 

סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות

[28]

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

 

86.    (א) היה פקיד השומה סבור, כי עסקה פלונית המפחיתה, או העלולה להפחית, את סכום המס המשתלם על ידי אדם פלוני היא מלאכותית או בדויה, או שהסבה פלונית אינה מופעלת למעשה, או כי אחת ממטרותיה העיקריות של עסקה פלונית היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות, רשאי הוא להתעלם מן העסקה או מן ההסבה, והאדם הנוגע בדבר יהא נישום לפי זה. הימנעות ממס או הפחתת מס ניתן לראותן כבלתי נאותות אפילו אינן נוגדות את החוק.

 

           לענין זה, "עסקה" – לרבות פעולה.

           (ב)  שום דבר האמור בסעיף זה אינו מונע מהשיג בערעור, בהתאם לסעיפים 153-158 על החלטתו של פקיד השומה בהשתמשו בשיקול דעתו שניתן לו בסעיף קטן (א).

 

הפרשות לקרן שלא אושרה ותשלומים

שלא כדין [28א]

(תיקון מס' 120) תש"ס-2000

 

87.    (א) לגבי כספים כמפורט להלן רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות כללים בדבר חיוב במס, החייב בו ושיעוריו; ואלה הם:

 

 

 

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

(1)   כספים ששולמו על ידי מעביד שהכנסתו פטורה ממס, לקרן או לתכנית ביטוח המיועדות לתשלום תגמולים, קיצבה, פיצויים, דמי מחלה, דמי חופשה או למטרה אחרת כיוצא באלה, שלא ניתן לגביהן אישור קופת גמל לפי חוק הפיקוח על קופות גמל, וכן כספים ששולמו לקופת גמל שאישורה כאמור בוטל או המנוהלת בידי חברה שאין בידה רישיון חברה מנהלת לפי החוק האמור, ובלבד שלא יוטל מס על הכספים ששולמו לקופת הגמל לפני היום שנקבע כיום ביטול האישור שניתן לה או כיום ביטול רישיון החברה המנהלת, לפי הענין;

 

 

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

 

(2)   כספים ששולמו על ידי קופת גמל לחבריה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל, או במקרה של פירוק הקופה אם לדעת המנהל, בהתייעצות עם הממונה כהגדרתו בחוק האמור, לא היתה סיבה מוצדקת לפירוקה; הכרעת המנהל לפי פסקה זו דינה לענין סעיפים 153-158 כאילו היתה צו לפי סעיף 152(ב).

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           (ב)  (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           (ג)   (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

 

           (ד)  תקנות לפי סעיף קטן (א) לא יחולו על כספים שסכום המס החל עליהם לפי הוראות פקודה זו גבוה מסכום המס שיחול עליהם בשל החלת התקנות כאמור, ויחולו לגביהם הוראות פקודה זו.

 

 

(תיקון מס' 174) תש"ע-2010

(תיקון מס' 188) תשע"ב-2012

 

פרק שביעי: תקני דיווח כספי בין-לאומיים – אי-תחולה בקביעת
ההכנסה החייבת לגבי שנות המס 2007 עד 2011

 

 

אי-תחולת תקן חשבונאות מס' 29 – הוראת שעה

(תיקון מס' 174) תש"ע-2010

(תיקון מס' 188) תשע"ב-2012

 

87א[14].       בקביעת ההכנסה החייבת לא יחול תקן חשבונאות מס' 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס 2007 עד 2011.

 

 

 

 

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

 

חלק ה': רווחי הון

 

 

הגדרות

(תיקון מס' 13)

תשכ"ח-1968

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

88[15]. בחלק זה –

 

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "אמצעי שליטה", בחבר-בני-אדם – כל אחת מאלה:

 

(1)   הזכות לרווחים;

(2)   הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר-בני-אדם אחר;

(3)   זכות הצבעה באסיפה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר-בני-אדם אחר;

(4)   הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק;

(5)   הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות (1) עד (4) על הדרך להפעלת זכותו;

והכל, בין שהיא מכוח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות, ובין בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות;

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "יחד עם אחר" – יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר-בני-האדם, במישרין או בעקיפין;

 

           "נכס" – כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל, למעט –

(1)   מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי או לשימושם האישי של בני משפחתו או של בני-אדם התלויים בו;

 

(תיקון מס' 13) תשכ"ח-1968

 

(2)   מלאי עסקי;

 

(3)   זכות חזקה במקרקעין – בין שבדין ובין שביושר – המשמשים לצרכי מגורים ולא לשם השתכרות או ריווח;

(4)   זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד כמשמעותם בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, שעל מכירתם מוטל מס שבח או שהיה עשוי להיות מוטל אילולא הפטור לפי החוק האמור;

 

(תיקון מס' 13) תשכ"ח-1968

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

 

           "נכס בר-פחת" – נכס שנקבע לו שיעור פחת בתקנות לפי סעיף 21 או שניתנה בעדו הפחתה, ששימש לנישום לצרכי ייצור ההכנסה;

 

 

(תיקון מס' 13) תשכ"ח-1968

 

           "מלאי עסקי" – כמשמעותו בסעיף 85;

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 61) תשמ"ד-1984

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני היום שבו מדובר מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולגבי התקופה לפני שנת 1951 – המדד שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין, רשאי לבקש שיראו את שער המטבע שבו נרכש הנכס כמדד; על אף האמור, לענין נייר ערך בידי יחיד, הנקוב במטבע חוץ או שערכו צמוד למטבע חוץ, יראו את שער המטבע כמדד;

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

           "מועד קובע" – כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "פחת מתואם מהמועד הקובע" – (נמחקה);

 

           "מחיר מקורי" –

(1)   בנכס שנקנה – סכום שהוציא הנישום לרכישתו של אותו נכס;

 

(תיקון מס' 13) תשכ"ח-1968

 

(2)   בנכס שנתקבל בחליפין – התמורה בעת החליפין;

 

 

(תיקון מס' 13) תשכ"ח-1968

 

(3)   בנכס שנתקבל במתנה –

 

(א)   לפני יום ד' בכסלו תשי"ב (3 בדצמבר 1951) – שווי הנכס בעת שנתקבל על ידי הנישום;

 

(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977

 

(ב)   מיום ד' בכסלו תשי"ב (3 בדצמבר 1951) ועד יום ב' בניסן תשכ"ח (31 במרס 1968) – יתרת המחיר המקורי של הנכס בעת שניתן במתנה על ידי הרוכש האחרון שרכשו שלא במתנה; ולענין סעיף 21 יוּתר ניכוי הפחת כאילו לא ניתן הנכס במתנה;

 

(ג)    מיום ג' בניסן תשכ"ח (1 באפריל 1968) ואילך –

 

(תיקון מס' 100)

תשנ"ה-1994

(תיקון מס' 102)

תשנ"ה-1995

 

(I)    אם הנכס נתקבל במתנה שלא מקרוב – התמורה ביום המכירה; וסכום התמורה כאמור יהא המחיר המקורי גם לענין סעיף 21;

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

 

(II)  אם הנכס נתקבל במתנה הפטורה ממס לפי סעיף 97(א)(4) או (5) – יתרת המחיר המקורי של הנכס בעת שניתן במתנה על ידי הרוכש האחרון שרכשו שלא במתנה פטורה ממס; ולענין סעיף 21 יוּתר ניכוי הפחת כאילו לא ניתן הנכס במתנה;

 

 

(תיקון מס' 25)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 47)

תשמ"א-1981

 

(4)   בנכס שנתקבל בירושה – שווי הנכס ביום פטירת המוריש; נקבע שוויו של נכס לצורך מס עזבון כמשמעותו בחוק מס עזבון, תש"ט-1949, יהיה הוא השווי לענין זה; ואולם אם נפטר המוריש אחרי כ"ה באדר ב' תשמ"א (31 במרס 1981) – יהיה השווי השווי שהיה נקבע אילו מכר המוריש את הנכס; השווי כאמור יהא המחיר המקורי גם לענין סעיף 21;

 

(5)   בנכס שיצר הנישום – הסכום שהוציא הנישום ליצירת הנכס;

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

(6)   בנכס שהגיע אל הנישום בכל דרך אחרת – הסכום שהוציא הנישום לרכישתו של אותו נכס;

 

והכל בתוספת ההוצאות שהוציא הנישום להשבחת הנכס או להחזקתו מיום שרכשו ועד יום מכירתו, ובלבד שלא הותרו בניכוי בעבר בחישוב הכנסתו החייבת של הנישום (להלן – הוצאות השבחה או החזקה, לפי הענין);

 

(תיקון מס' 54) תשמ"ב-1982

 

           "מחיר מקורי מתואם" – (בוטלה);

 

 

(תיקון מס' 22) תשלה-1975

(תיקון מס' 47)

תשמ"א-1981

 

           "יום רכישה" – היום שבו, בדרך כלשהי, הגיע הנכס לידי הנישום או שהנישום נעשה זכאי לו, לפי המוקדם; ואולם –

 

 

(תיקון מס' 47)

תשמ"א-1981

 

(1)   אם הנכס הגיע לנישום או שהנישום נעשה זכאי לו, בדרך מתנה, לפני יום ג' בניסן תשכ"ח (1 באפריל 1968), או אף לאחר מכן אם הנכס הגיע לידי הנישום במתנה הפטורה ממס לפי סעיף 97(א)(4) או (5) – היום שבו הגיע הנכס לידי הרוכש האחרון שרכשו שלא במתנה פטורה ממס;

 

 

(תיקון מס' 47)

תשמ"א-1981

 

(2)   אם הנכס הגיע לנישום בדרך ירושה ממוריש שנפטר אחרי כ"ה באדר ב' תשמ"א (31 במרס 1981) או בדרך ויתורו של אחר על זכותו לרשת ירושה ממוריש כאמור – היום שהיה נקבע כיום הרכישה אילו מכר המוריש את הנכס;

 

 

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

 

           "פחת" – הסכומים הניתנים לניכוי לגבי נכס לפי סעיף 21, וכן הסכומים שהופחתו מהכנסה חייבת בשל המחיר המקורי של הנכס;

 

 

(תיקון מס' 54) תשמ"ב-1982

 

           "פחת מתואם" – (בוטלה);

 

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

 

           "יתרת המחיר המקורי" – המחיר המקורי של נכס לאחר שנוכו ממנו סכומי הפחת;

 

 

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

 

           "יתרת המחיר המקורי המתואם" – יתרת המחיר המקורי למעט יתרת הוצאות ההשבחה ומחצית יתרת הוצאות ההחזקה, כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום הרכישה ובתוספת יתרת הוצאות כל השבחה כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום גמר ההשבחה;

 

 

(תיקון מס' 13), תשכ"ח-1968

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "מכירה" – לרבות חליפין, ויתור, הסבה, העברה, הענקה, מתנה, פדיון, וכן כל פעולה או אירוע אחרים שבעקבותם יצא נכס בדרך כל שהיא מרשותו של אדם, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, אך למעט הורשה;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "נייר ערך" – כהגדרה "ניירות ערך" בחוק ניירות ערך, לרבות איגרת חוב או מילווה של מדינת ישראל או בערבותה, איגרת חוב של מדינת חוץ, יחידה, יחידת השתתפות בשותפות נפט, יחידת השתתפות בשותפות סרטים, זכות באיגוד מקרקעין, נייר ערך שהונפק מחוץ לישראל וכן עסקה עתידית;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "נייר ערך מסחרי" – כהגדרה ניירות ערך מסחריים בחוק ניירות ערך;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "עסקה עתידית" – התחייבות או זכות למסור או לקבל בעתיד כל אחד מאלה: הפרשים בין שערי מטבע חוץ, הפרשי מדד, הפרשי ריבית, נכס או מחיר נכס, והכל בכמות, בסכום, במועד ובתנאים הקבועים בהתחייבות או בזכות, לפי הענין, וכן מכירה של נייר ערך שטרם נרכש על ידי המוכר;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "יחידת השתתפות בשותפות נפט" ו"יחידת השתתפות בשותפות סרטים" – כמשמעותן בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין;

 

 

(תיקון מס' 13) תשכ"ח-1968

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "תמורה" – המחיר שיש לצפות לו ממכירת נכס על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון כשהנכס נקי מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתה, או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום; אולם אם פקיד השומה שוכנע, כי המחיר בעד הנכס נקבע בתום לב ובלי שהושפע במישרין או בעקיפין מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה – ובמקרקעין גם בתנאי שהמכירה נעשתה בכתב – תהא התמורה המחיר שנקבע; והכל בניכוי הוצאות המכירה שהוציא הנישום באותה מכירה; בפדיון איגרת חוב או נייר ערך מסחרי, יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "קרוב" – כל אחד מאלה:

 

(1)   בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(2)   צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;

(3)   חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו, "החזקה" – במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;

(4)   נאמן כהגדרתו בסעיף 75ג, לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה;

ואולם לענין פטור ממס לפי סעיף 97 יראו כקרוב רק את המנויים בפסקאות (1) ו-(2);

           "ריווח הון" – הסכום שבו עולה התמורה על יתרת המחיר המקורי;

 

(תיקון מס' 22)

תשל"ה-1975

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

 

           "סכום אינפלציוני" –

 

(1)   חלק ריווח ההון השווה לסכום שבו עולה יתרת המחיר המקורי המתואם על יתרת המחיר המקורי;

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(2)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(3)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 96) תשנ"ד-1994

 

           "סכום אינפלציוני חייב" – כל אחד מאלה:

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(1)   (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 132)  תשס"ב-2002

 

(2)   הסכום שהיה נחשב כסכום האינפלציוני אילו נמכר הנכס ביום י"ז בטבת תשנ"ד (31 בדצמבר 1993) כשהתמורה היא יתרת המחיר המקורי המתואם;

 

 

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

(תיקון מס' 54)

תשמ"ב-1982

 

           "ריווח הון ריאלי" – ריווח ההון פחות הסכום האינפלציוני;

 

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "רווח הון ריאלי עד המועד הקובע" – רווח הון ריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה עד ליום שקדם למועד הקובע לבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה; שר האוצר רשאי לקבוע כללים לעיגול התקופות האמורות;

 

 

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

           "יתרת רווח הון ריאלי" – (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

           "מועד השינוי" – יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012);

 

 

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

           "רווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי" – רווח הון ריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמהמועד הקובע או מיום הרכישה, לפי המאוחר, עד ליום שקדם למועד השינוי, לבין התקופה שמיום הרכישה עד ליום המכירה; שר האוצר רשאי לקבוע כללים לעיגול התקופות האמורות;

 

 

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

 

           "יתרת רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי" – ההפרש שבין רווח הון ריאלי לבין הסכום המתקבל מצירוף רווח הון ריאלי עד המועד הקובע ורווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "שוק מוסדר" – (נמחקה);

 

           "הפסד הון" – הסכום שבו עולה יתרת המחיר המקורי על התמורה;

 

(תיקון מס' 94)
תשנ"ג-1993

 

           "בורסה" – (בוטלה);

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "קרן להשקעות במקרקעין" – כהגדרתה בסעיף 64א2;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           "קרן נאמנות", "יחידה", "בעל יחידה", "הסכם קרן" ו"תשקיף" – כמשמעותם בחוק השקעות משותפות בנאמנות;

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 180) תשע"א-2011

 

           "קרן נאמנות חייבת" – קרן נאמנות שבהסכם הקרן או בתשקיף נקבע כי תהיה קרן נאמנות חייבת;

 

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 180) תשע"א-2011

 

           "קרן נאמנות פטורה" – כל אחת מאלה:

 

(1)   קרן נאמנות שבהסכם הקרן או בתשקיף נקבע, בקביעה שאינה ניתנת לשינוי, כי תהיה קרן נאמנות פטורה;

(2)   קרן נאמנות חייבת שמנהלה הודיע למנהל, עד 30 ימים לפני תחילתה של שנת מס פלונית, כי הקרן תיחשב לקרן נאמנות פטורה החל ביום הראשון של שנת המס האמורה, ומנהל הקרן שילם את המס כאמור בסעיף 88א.

 

קרן נאמנות חייבת שהפכה לקרן נאמנות פטורה

(תיקון מס' 180) תשע"א-2011

 

88א.   הגיש מנהל קרן נאמנות הודעה למנהל, כאמור בפסקה (2) להגדרה "קרן נאמנות פטורה", יחולו הוראות אלה:

 

(1)  יראו את כל נכסיה של הקרן כנמכרים ביום האחרון של שנת המס שבה הוגשה ההודעה ואת הכנסותיה כאילו התקבלו ביום האמור, ומנהל הקרן ישלם את המס בשל הכנסות אלה בתוך 30 ימים מהיום האמור;

(2)  לעניין בעל יחידה בקרן, שרווח ההון במכירתה פטור ממס בידיו, יראו את היום האחרון של שנת המס שבה הוגשה ההודעה כיום הרכישה, והמחיר המקורי שלה יהיה שווייה ביום האמור.

 

דין תמורה ודין רווח הון

(תיקון מס' 6) תשכ"ה-1965

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

89.    (א) דין תמורה כדין הכנסה לפי סעיף 2 ודין ריווח הון כדין הכנסה חייבת, והכל בשינויים המחוייבים לפי הענין ובאין פירוש אחר מפורש או משתמע מהוראות חלק זה או חלק ה1.

 

 

 

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

 

(ב)   (1)    תושב ישראל חייב במס על רווח הון שנצמח או שהופק בישראל או מחוץ לישראל; לענין זה, "תושב ישראל" – לרבות אזרח ישראלי כמשמעותו בפסקאות (1), (3) ו-(4) להגדרה "אזרח ישראלי" בסעיף 3א, שהוא תושב אזור כהגדרתו בסעיף האמור;

 

(2)    תושב חוץ חייב במס על רווח הון שנצמח או שהופק בישראל;

(3)    מקום הפקתו או צמיחתו של רווח הון יהיה בישראל באחד מאלה:

(א)    הנכס הנמכר נמצא בישראל;

(ב)    הנכס הנמכר נמצא מחוץ לישראל והוא בעיקרו זכות, במישרין או בעקיפין, לנכס, או למלאי או שהוא זכות בעקיפין לזכות במקרקעין או לנכס באיגוד מקרקעין הנמצא בישראל (בסעיף זה – הרכוש), לענין חלק התמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל;

(ג)     מניה או זכות למניה בחבר בני אדם תושב ישראל;

(ד)     זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוא בעיקרו בעל זכות, במישרין או בעקיפין, לרכוש הנמצא בישראל – לענין חלק מהתמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל.

 

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

 

           (ג)   ריווח ממכירת נכס העשוי להתחייב במס, הן לפי הפרק הראשון לחלק ב' והן לפי חלק זה או חלק ה1, יראוהו כחייב במס לפי הפרק הראשון לחלק ב' בלבד. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי מכירות מסוימות של זכויות בנכס לא מוחשי לתקופות שקבע, יסווגו כהכנסה לפי הפרק הראשון לחלק ב, והכל בתנאים שקבע.

 

 

(תיקון מס' 21)

תשל"ה-1975

 

           (ד)  סכום המתקבל על-פי פוליסה לביטוח חיים שהפרמיות בעדה לא הותרו כהוצאה על פי סעיף 32 (10) יראוהו, בניכוי אותן פרמיות, כחייב במס לפי חלק זה בלבד.

 

 

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005