Ansøgning

Ansøgningsfrister

Kvote 1

Kvote 1 ansøgere skal søge senest 5. juli kl. 12.00, middag.

Kvote 2

Kvote 2 ansøgere skal søge senest 15. marts kl. 12.00, middag.

Udenlandske ansøgere

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (herunder en International Baccalaureate – selvom den er gennemført i Danmark) skal søge senest d. 15. marts kl. 12 middag. Undtaget er ansøgere med eksamen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen, der også kan søge til fristen den 5. juli kl. 12.00 middag. Læs mere om adgangskrav for udenlandske ansøgere

Øvrige ansøgningsfrister

Ansøgere til Musikvidenskab, Idræt og Klinisk tandtekniker skal søge senest 15. marts kl. 12.00, middag.

Alle ansøgere, der søger senest 15. marts, vil blive vurderet i kvote 1 og kvote 2 forudsat, at betingelserne herfor er opfyldt.

Supplering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene eller ønsker at forbedre dine karakterer til et eventuelt kvote 2-fagsnit, kan du supplere. Læs om supplering her.

Sådan søger du

Aarhus Universitet er sammen med de andre videregående uddannelser i Danmark tilsluttet det fælles ansøgningssystem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge op til otte forskellige uddannelser. KOT sikrer i øvrigt, at du optages på så høj en prioritet som muligt, og at du højst kan blive tilbudt optagelse på én af de søgte uddannelser. 

Du kan søge fra 1. februar

Ansøgningsportalen åbner på www.optagelse.dk den 1. februar i ansøgningsåret.

En digital ansøgning, lavet af en ansøger som har brugt NemID, anses for rettidigt modtaget, når ansøgningen er godkendt af ansøger på www.optagelse.dk inden tidsfristens udløb. Det er først når ansøgningen er godkendt på www.optagelse.dk, at Aarhus Universitet modtager ansøgningen. 

Online ansøgning

Alle ansøgere skal søge optagelse online via www.optagelse.dk. Du skal ansøge ved hjælp af NemID. 

Ansøgning med NemID

Når du søger online vil du, før du kan underskrive ansøgningen, blive gjort opmærksom på, hvilke bilag, der i givet fald skal uploades.

Har du afsluttet din adgangsgivende eksamen før 2004, eller har du en udenlandsk eksamen (herunder en dansk International Baccalaureate), findes eksamensbeviset ikke i eksamensdatabasen, og du skal derfor selv uploade det til din ansøgning senest den 5. juli kl. 12.00 middag. Hvis du har afsluttet din adgangsgivende eksamen i 2004 eller 2005, anbefaler Aarhus Universitet, at du kontrollerer, at dit eksamensbevis findes i eksamensdatabasen. Hvis ikke dit eksamensbevis findes i eksamensdatabasen, skal du selv uploade det til din ansøgning, så det er modtaget senest den 5. juli kl. 12.00 middag.

Vær opmærksom på, at det kun er eksamensbeviset fra din gennemførte ungdomsuddannelse, Aarhus Universitet automatisk modtager fra www.optagelse.dk. Suppleringsbeviser og lignende beviser for faglig opkvalificering fra eksempelvis VUC modtages ikke automatisk, og Aarhus Universitet indhenter ikke selv denne dokumentation. Det er således dit eget ansvar at uploade suppleringsbeviser og årskarakter, som ikke fremgår af eksamensbeviset. Beviserne skal tilknyttes eller uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00 middag. 

Har du ikke NemID?

Søger du uden brug af NemID, skal du efter at have godkendt ansøgningen på www.optagelse.dk huske at printe og underskrive underskriftsiden og indsende den via denne webformular: https://bachelor.au.dk/en/admission/international-applicants/signaturepage/

Underskriftsiden skal være Aarhus Universitet i hænde senest den 15. marts 2019 kl. 12.00 middag. 

Når du ansøger skal du:

Oplyse navn, adresse, e-mail og cpr-nummer.

Du skal desuden angive om:

 •  du ønsker sommer- eller vinterstart hvis du søger medicin (bemærk, at såfremt der er flere optagne til medicin med sommerstart, end der er pladser, rykkes de yngste optagne til vinterstart)
 • du ønsker at søge standby
 • du søger dispensation
 • du tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, og i så fald hvilken/hvilke, hvor mange ECTS point du eventuelt har bestået, og om du stadig går på uddannelsen
 • du har suppleret med nye gymnasiale fagniveauer eller dansk/engelsk prøve

Husk altid at uploade dokumentation for de forhold, du ønsker lagt til grund for din ansøgning om optagelse. Herunder din adgangsgivende eksamen og andre faglige kvalifikationer. Søger du dispensation, skal du ligeledes uploade dokumentation herfor. Al dokumentation skal uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk. Vi modtager som udgangspunkt ikke dokumentation per e-mail, post eller via personlig henvendelse.

Dokumentationskrav

Ved upload af dokumentation skal du være opmærksom på, at dokumentationen er fyldestgørende og i god kvalitet. Ved upload af eksamensbeviser skal følgende kunne aflæses klart og tydeligt:

 • Alle karakterer
 • Fag og niveau
 • Udstedende myndigheds navn (fx gymnasiets navn)
 • Udstedende myndigheds underskrift og stempel (fx rektors underskrift og skolens stempel)
 • Dit CPR nummer

Du kan se eksempler på eksamensbeviser fra danske gymnasiale uddannelser her.

Standby og tilsagn

Standby betyder, at du står til rådighed på den uddannelse, som du har søgt optagelse på. Hvis du søger og får en standbyplads, står du på venteliste og kan frem til midten af august få tilbudt en studieplads med studiestart senest 1. september. Hvis du er blevet optaget på standby, men ikke får tilbudt en studieplads i standby perioden (til og med midten af august), får du i stedet et tilsagn om optagelse det efterfølgende år.

Det betyder, at du er sikret en studieplads ved næste års optagelse på den samme uddannelse – dog forudsat, at du søger optagelse igen, og du dokumenterer, at du opfylder adgangskravene det kommende år. Vær derfor opmærksom på, at der kan ske ændringer i adgangskravene.

Tilbydes du en studieplads inden standbyperioden udløber, skal du takke ja eller nej til pladsen. Hvis du takker nej til pladsen, mister du din studieplads, og din standbyplads kan ikke ændres til et tilsagn.

Du kan også blive tilbudt en studieplads efter standby perioden er udløbet, men i så fald kan du vælge at sige nej tak til studiepladsen og alligevel få et tilsagn om optagelse året efter. 

Standby er en ekstra ansøgning

Du skal opfatte standby som en »ekstra« ansøgning imellem dine øvrige prioriterede ansøgninger. Det vil sige, at hvis du bliver optaget på en standbyplads, bliver du ikke optaget på en lavere prioriteret uddannelse. Søger du f.eks. optagelse på Psykologi og Historie i nævnte rækkefølge, og har du søgt standby på Psykologi, kan det betyde, at du bliver standbyoptaget på Psykologi og derved ikke bliver optaget på Historie, hvor du måske ellers ville have fået tilbudt en studieplads.

Standby skal derfor på den ene side opfattes som en ekstra chance for optagelse på ønskeuddannelsen. På den anden side kan en standbyplads betyde, at du måske må udsætte din studiestart et år.

Sådan søger du standby

Du har mulighed for at søge standby til langt de fleste uddannelser. Når du søger om optagelse på www.optagelse.dk, skal du angive om du ønsker at søge standby. Ansøgningsfristen for at søge en standbyplads er den 5. juli kl 12. Har du ikke har søgt en standbyplads, kan du ikke komme på ventelisten.

Hvis du har tilsagn

Hvis du søger optagelse på baggrund af tilsagn fra året før, skal du ansøge på www.optagelse.dk senest den 5. juli, kl. 12.00 middag (dog senest den 15. marts kl. 12.00 middag, såfremt du søger om optagelse på idræt eller musikvidenskab eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen inkl. International Baccalaureate). Husk at uploade en kopi af tilsagnsbrevet, en kopi af dit eksamensbevis og en kopi af evt. suppleringsfag.

Vær opmærksom på, at du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen på lige fod med årets øvrige ansøgere - også selvom kravene skærpes i forhold til året, hvor der er givet tilsagn. Du kan se adgangskravene for uddannelserne på www.bachelor.au.dk.    

Grønlandske særordning

Fristen for at søge om optagelse gennem den Grønlandske Særordning er 15. marts kl. 12.00 middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Kriterierne for optagelse gennem den Grønlandske Særordning skal være opfyldt for at du kan komme i betragtning til optagelse. Find mere information på www.sunngu.gl

Det er vigtigt, at du uploader bilagene til særordningen sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk 

Grønlandske ansøgere kan via Det Grønlandske Hus i Aarhus få generel hjælp og vejledning i forhold til at studere i Danmark samt specifik vejledning til at ansøge via Særordningen. Det er også gennem Det Grønlandske Hus, at grønlandske ansøgere kan søge om Særydelser fra Grønlands Selvstyre, herunder studiestartsrejse.

Spørgsmål vedrørende optagelse kan rettes til Bacheloroptaget på Aarhus Universitet på optagelse@au.dk.

Fuldmagt

Hvis du selv er forhindret i at kontakte os eller bekræfte en evt. studieplads, kan du give en anden fuldmagt hertil.

I fuldmagten bemyndiger du en anden person til at varetage dine interesser i forbindelse med ansøgning om optagelse. Du kan uploade en fuldmagt som bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk. Du kan finde en formular til at udforme en fuldmagt her.

Husk at du selv skal printe og vedhæfte formularen på www.optagelse.dk.

Sygeeksamen

Bliver du syg i løbet af din eksamensperiode og skal du til sygeeksamen i august, kan du stadig søge om optagelse på Aarhus Universitet. Senest den 5. juli kl. 12.00 skal du uploade dokumentation til din ansøgning på www.optagelse.dk, der angiver, at du skal til sygeeksamen i august.

Du skal søge om optagelse rettidigt. Det vil sige 15. marts i kvote 2 og 5. juli i kvote 1. Men du kan ikke få svar på din ansøgning, før vi har modtaget dokumentation for at du har bestået din adgangsgivende eksamen. Din ansøgning færdigbehandles så snart vi modtager dit endelige eksamensbevis.

Du bør kontakte bacheloroptaget på optagelse@au.dk for yderligere vejledning, såfremt du ikke forventer, at få dit endelige eksamensbevis inden studiestart.

Tidligere beståede fag

Du skal informere om beståede fag fra andre videregående uddannelser, når du søger om optagelse.

Hvis du tidligere har bestået fag på en videregående uddannelse, eller hvis du forventer at bestå fag på en videregående uddannelse inden studiestart, SKAL du fortælle os det i forbindelse med at du søger om optagelse.

Du skal i den forbindelse også huske at uploade dokumentation på, at du har bestået et eller flere fag.

Dokumentationen er typisk en studiejournal fra dit tidligere studie og skal indeholde:

 • Uddannelsesstedets underskrift og stempel (f.eks. rektors underskrift og skolens stempel)
 • Fag, fagniveau og omfang (f.eks. ECTS point)
 • Alle karakterer
 • Dit CPR nummer

Dokumentationen skal uploades som bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Hvis de(t) beståede fag er taget på Aarhus Universitet, behøver du ikke at uploade dokumentation.

Hvorfor skal jeg informere om beståede fag?

Hvis du bliver optaget på Aarhus Universitet, foretager vi automatisk en vurdering af, om dine beståede fag kan give dig merit for fag på den uddannelse, du er blevet optaget på. Meritvurderingen kan påvirke hvilke fag du skal have på 1. semester.

Aarhus Universitet er forpligtet til at foretage en vurdering af, om fagene er meritgivende. Derfor er du også forpligtet til at oplyse os om tidligere uddannelse.

Undlader du at oplyse og/eller giver du urigtige oplysninger om eventuelle tidligere beståede fag på en videregående uddannelse, kan det få konsekvenser for dine muligheder for at fortsætte på din uddannelse.    

Tidligere indskrevet på samme uddannelse

Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, som du søger om optagelse på, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for ny indskrivning. Dette gælder både, hvis du har gået på uddannelsen her ved Aarhus Universitet eller ved at af de andre universiteter. Hvis du selv har udmeldt dig fra uddannelsen kan optagelse tidligst finde sted 5 mdr. efter din udmeldelse. Hvis du bliver optaget på uddannelsen, skal du være opmærksom på, at dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg følger med over i din nye indskrivning, i visse tilfælde også selvom du indskrives på en nyere studieordning. Det samme gælder de krav om førsteårsprøve og evt. tidsgrænser, der er en del af den gældende studieordning på uddannelsen.

Vær opmærksom på om du skal søge tilladelse til ny optagelse

Hvis du er blevet udmeldt af uddannelsen (eksempelvis på grund af for mange opbrugte eksamensforsøg i et fag, manglende beståelse af studiestartsprøve/førsteårsprøve eller lignende), skal du søge om tilladelse til at blive optaget på uddannelsen igen. Du skal også søge tilladelse, selvom du selv har meldt dig ud af uddannelsen, hvis betingelserne for at institutionen kunne have bragt din indskrivning til ophør er tilstede.

Vi kan give dig tilladelse til at søge optagelse på den samme uddannelse igen, såfremt vi vurderer, at dine muligheder for at kunne gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller såfremt at uddannelsen er væsentligt ændret. Din ansøgning om optagelse kan således kun behandles, såfremt du får tilladelsen. Bemærk, at en tilladelse til at søge optagelse på uddannelsen igen ikke en garanti for, at du vil blive optaget, men en forudsætning for, at din ansøgning om optagelse kan behandles.

Ansøgning om tilladelse

Hvis du skal søge om tilladelse til at søge ind på samme uddannelse igen, vil vi meget gerne modtage din ansøgning så tidligt som muligt for at være sikker på, at vi kan nå at vurdere den på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Jo tidligere vi modtager din ansøgning, jo bedre mulighed har vi for at kunne gå i dialog med dig om hvilken dokumentation, vi skal bruge for at kunne træffe afgørelse. Derfor anbefaler vi, at du sender os din ansøgning om tilladelse, inklusiv al den dokumentation, du gerne vil have, at vi tager med i betragtning, senest d. 15. marts. Du skal uploade det hele på optagelse.dk sammen med din ansøgning om optagelse. Du bedes anvende et særligt ansøgningsskema til formålet. Download ansøgningsskema. Vi behandler også ansøgninger der kommer efter 15. marts, men har kortere tid til at sagsbehandle, hvilket kan betyde, at du kan få meget korte frister til at indsende relevant dokumentation.

Sådan søger du, når du har bestået mindre end 60 ECTS

Hvis du har bestået mindre end det første år (60 ECTS) på den uddannelse, du søger optagelse på, skal du søge om optagelse via KOT på www.optagelse.dk. Du skal være opmærksom på, at det drejer sig om første år på den nyeste studieordning på uddannelsen. Læs om hvordan du søger via KOT

Har du bestået mere end 60 ECTS?

Har du bestået, hvad der mindst svarer til første år på den gældende studieordning på den uddannelse, du gerne vil optages på, skal du søge om ’administrativ indskrivning’ i form af overflytning, hvis du har læst på et andet universitet end Aarhus Universitet, eller genindskrivning, hvis du har læst på Aarhus Universitet. Dine muligheder for at blive overflyttet eller genindskrevet på uddannelsen afhænger af en række faktorer, fx skal der være en ledig studieplads på det studietrin, du vil indskrives på, du må ikke have opbrugt alle dine eksamensforsøg, og du skal opfylde de gældende adgangskrav.

Kan du overflyttes/genindskrives på uddannelsen, vil du normalt blive indskrevet på den nyeste studieordning. Dette kan medføre, at du ikke kan få fuld merit for alle de fag, som du har bestået på uddannelsen, inden du meldte dig ud/blev udmeldt. Her kan du læse mere om ’administrativ indskrivning’ i form af overflytning eller genindskrivning.

Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger optagelse på, er det en god idé at søge vejledning hos studievejlederne på uddannelsen. Du kan kontakte en studievejleder for at få mere information.