Trang chủ » Giới thiệu » Giới thiệu chung »

Giới thiệu chung

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

  ViÖn KiÓm nghiÖm thuèc Trung ­Ư¬ng   National Institute of Drug Quality Control         – Tên tiếng Việt : VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG – Tên tiếng Anh : National Institute of Drug Quality Control – Tên viết tắt tiếng Anh  : NIDQC – Lôgô của Viện :     […]