Trang chủ » Các khoa chuyên môn » Khoa Vi sinh »

Khoa Vi sinh

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Vi sinh

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Vi sinh là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc bằng các phương pháp vi […]