Trang chủ » Các phòng chức năng » Phòng Kế hoạch Tổng hợp »

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Kế hoạch tổng hợp

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Phòng Kế hoạch tổng hợp là đơn vị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch; theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện các kế hoạch của Viện; […]