Trang chủ » Các khoa chuyên môn » Trung tâm Đánh giá Tương đương sinh học »

Trung tâm Đánh giá Tương đương sinh học

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Trung tâm đánh giá tương đương sinh học

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Trung tâm đánh giá tương đương sinh học là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó viện trưởng phụ trách khoa học và đào tạo; có chức năng nghiên cứu đánh […]