Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn dược liệu »

Danh mục chuẩn dược liệu

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 21/3/2019

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên Dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Ngày tái kiểm tra Hạn dùng KL (g)  Ghi chú Actiso Folium Cynarae scolymi CC0116053.01 30/10/2019 10 Ba kích Radix Morindae officinalis CV0116055.01 30/12/2019 10 Hết Bình vôi Tuber Stephaniae CV0115012.01 30/09/2019 10 Bách bộ Radix […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 15/1/2019

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên Dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Ngày tái kiểm tra Hạn dùng KL (g)  Ghi chú Actiso Folium Cynarae scolymi CC0116 053.01 30/10/2019 10 Ba kích Radix Morindae officinalis CV 0116 055.01 30/12/2019 10 Hết Bình vôi Tuber Stephaniae CV 0115 012.01 […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 03/1/2019

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên Dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Ngày tái kiểm tra Hạn dùng KL (g)  Ghi chú Actiso Folium Cynarae scolymi CC 0116 053.01 30/10/2019 10 Ba kích Radix Morindae officinalis CV 0116 055.01 30/12/2019 10 Hết Bình vôi Tuber Stephaniae CV 0115 […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT 12/12/2018

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên Dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Ngày tái kiểm tra KL (g)  Ghi chú Actiso Folium Cynarae scolymi CC 0116 053.01 30/10/2019 10 Ba kích Radix Morindae officinalis CV 0116 055.01 30/12/2018 10 Hết Bình vôi Tuber Stephaniae CV 0115 012.01 30/09/2019 […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT – DƯỢC LIỆU MỚI: 03/12/2018

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên Dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Ngày tái kiểm tra KL (g)  Ghi chú Actiso Folium Cynarae scolymi CC 0116 053.01 30/10/2019 10 Ba kích Radix Morindae officinalis CV 0116 055.01 30/12/2018 10 Hết Bình vôi Tuber Stephaniae CV 0115 012.01 30/09/2019 […]

THÔNG BÁO: DƯỢC LIỆU CHUẨN MỚI

Các dược liệu được thiết lập mới: Tên dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Khối lượng Dạng đóng gói Bạch hoa xà thiệt thảo Herba Hedyotis diffusae CC 0118 092.01 CV 0218 092.01 10 g Gói Gừng Rhizoma Zingiberis CC 0118 075.01 2 g Lọ Nghệ Rhizoma Curcumae longae CC 0118 090.01 2g Lọ […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 16/10/2018

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên Dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Ngày tái kiểm tra KL (g)  Ghi chú Actiso Folium Cynarae scolymi CC 0116 053.01 30/10/2019 10 Ba kích Radix Morindae officinalis CV 0116 055.01 30/12/2018 10 Hết Bình vôi Tuber Stephaniae CV 0115 012.01 30/09/2019 […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 03/10/2018

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên Dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Ngày tái kiểm tra KL (g)  Ghi chú Actiso Folium Cynarae scolymi CC 0116 053.01 30/10/2018 10 Ba kích Radix Morindae officinalis CV 0116 055.01 30/12/2018 10 Hết Bình vôi Tuber Stephaniae CV 0115 012.01 30/09/2019 […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 19/09/2018

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên Dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Ngày tái kiểm tra KL (g)  Ghi chú Actiso Folium Cynarae scolymi CC 0116 053.01 30/10/2018 10 Ba kích Radix Morindae officinalis CV 0116 055.01 30/12/2018 10 Bình vôi Tuber Stephaniae CV 0115 012.01 30/09/2018 10 […]

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 05/09/2018

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên Dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Ngày tái kiểm tra KL (g)  Ghi chú Actiso Folium Cynarae scolymi CC 0116 053.01 30/10/2018 10 Ba kích Radix Morindae officinalis CV 0116 055.01 30/12/2018 10 Bình vôi Tuber Stephaniae CV 0115 012.01 30/09/2018 10 […]