Tagged: אלעד רוזנטל

אלעד רוזנטל

"יחיד" או "חברה"?

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   בפרק זה נדון באחד משיקולי-ההתאגדות שמעסיק הרבה מאוד "עצמאים קטנים" – האם להתאגד כחברה או להישאר "עצמאי יחיד"? יחיד או חברה? השיקולים השונים: א. היחס לבעל העסק/בעל המניות...

אלעד רוזנטל

הרפורמה בחברות המשפחתיות (תיקון 197)

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   במסגרת תיקון 197 לפקודה נערכה רפורמה מקיפה ב"חברות המשפחתיות". "חברה משפחתית" היא חברה רגילה, כלפי חוץ, ורק לצרכי מס הכנסה שיטת המיסוי שלה שונה מחברה רגילה. חברה רגילה,...

אלעד רוזנטל

ביטוח לאומי – "עצמאי"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   בפקודת מס הכנסה נקבע בסעיף 134 כי מי שהחל בפעילות כ"עצמאי", קרי – החל לנהל "עסק" או "משלח יד" חייב להודיע במיידית לפקיד השומה. בעבר ניתנה אורכה של...

אלעד רוזנטל

אסור לדרוש "חשבונית מס" לפני התשלום

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   במסגרת תיקון 42 לחוק מע"מ הוסיפו את סעיף 47(א1) שקובע: "על אף האמור בסעיף קטן (א), הקונה לא ידרוש חשבונית מס, כאמור באותו סעיף קטן, קודם לתשלום התמורה...

אלעד רוזנטל

שמירת מערכת החשבונות

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   לפי ס' 25(א) להוראות ניהול ספרים ישנה חובה להחזיק את מערכת החשבונות במען של העסק או במקום אחר שהנישום הודיע עליו לפקיד השומה. ההודעה לפי סעיף זה מתבצעת...

אלעד רוזנטל

עקרון "חוקיות המס"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   המס מהווה פגיעה עצומה באוטונומיה של הפרט. בכדי שהמדינה תוכל לפגוע בפרט ולגבות ממנו מיסים – המיסוי חייב להיקבע בחוק. החשיבות של הקביעה בחוק, היא שהכנסת, במדינה הדמוקרטית...

אלעד רוזנטל

מבחני הפסיקה – הוני או פירותי?

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   בפרק הקודם עסקנו בהבחנה שבין "פעילות עסקית" ל"פעילות שאינה עסקית". כפי שראינו, הבחנה זו חשובה לעניין מדרגות המס שבסעיף 121 לפקודה, וכן לעניין קיזוזי הפסדים (סעיף 28), והפטור...

אלעד רוזנטל

מאמר: יחסי "עובד-מעביד"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   לפני שנתחיל לדון לעומק בפרטיי סעיף 2(2) לפקודה, יש לבחון קודם,  בתנאי מקדמי בכלל התקיימות של יחסי עובד-מעביד. המבחנים לקיום יחסי עובד- מעביד לעניין מס הכנסה נקבעו בהלכת...

אלעד רוזנטל

מאמר: הכנסה אינטגראלית

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   במקרים רבים, עולה השאלה האם הכנסה מסוימת הינה "אינטגראלית" לפעילות העסקית. הכוונה היא – איך יש לסווג את אותה הכנסה, כ"הכנסה מעסק" או כ"הכנסה מריבית", למשל. לדוגמא: חברה...