Tagged: דוח שנתי

פרסום-רשות-המיסים

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2015 – נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2014

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2015 – רשות המסים הנדון: נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2014 כללי הנוהל להלן, יהיה בתוקף לגבי דוחות לשנת המס 2014. הארכות המרוכזות תינתנה למייצגים...

פרסום-רשות-המיסים

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2015 – ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2014

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2015 רשות המסים הנדון: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2014 מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2112,...

ביטוח לאומי

הדוח השנתי של הביטוח הלאומי לשנת 2013

הדוח השנתי של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2013 מתפרסם היום הדוח השנתי של המוסד לביטוח לאומי ל-2013 מתפרסם היום באתר האינטרנט של המוסד. הדוח עוסק בסוגיות נבחרות במדיניות החברתית ומציג את סיכום פעילות המוסד...

חדשות מיסים

אושר בטרומית: פטור מחובת ניהול פנקסים ומהגשת דוחות מס לעסק שהכנסתו לא עולה על 60,000 ₪

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור מדיווח לנישום פטור), התשע"ג-2013 של ח"כ מאיר שטרית (התנועה). מוצע כי מי שהכנסתו ממשכורת, עסק או משלח יד אינה עולה על...

חדשות מיסים

דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים – הוראת ביצוע 07/2014

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 07/2014- רשות המסים הנדון: דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים  במסגרת‏ מדיניות‏ רשות‏ המסים ‏להקטנת ‏הנטל ‏הבירוקראטי ‏ולפישוט ‏הדיווח, ‏ומתוך ‏כוונה‏ להקל ‏על ‏בעלי ‏עסקים‏ קטנים ‏שהכנסותיהם ‏אינן ‏מגיעות...

אלעד רוזנטל

שמירת מערכת החשבונות

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   לפי ס' 25(א) להוראות ניהול ספרים ישנה חובה להחזיק את מערכת החשבונות במען של העסק או במקום אחר שהנישום הודיע עליו לפקיד השומה. ההודעה לפי סעיף זה מתבצעת...

חדשות מיסים

מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס

כללי דברי הסבר שלהלן מטרתם לאפשר לך למצות את זכויותיך במהלך שנת המס בנוגע להקלות במס ולתיאום חישוב המס וכן להציג בפנייך את החלופות למימוש זכויותיך אלו.    • הקלות במס אם הנך זכאי על...

פרסום רשות המיסים

טפסים חדשים ומעודכנים הנוגעים לנאמנויות

מאת : הנהלת רשות המסים, דוברות והסברה   רשות המסים פרסמה היום טפסים מעודכנים הנוגעים לנאמנויות וכן 2 טפסים חדשים בעניין זה: טופס הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות (153) וטופס הודעה על בחירה במסלול...

חדשות מיסים

אורכה להגשת דוחות 2012 למייצגים הנכללים בהסדר האורכות

לבקשת הלשכות המקצועיות, ובשל חג החנוכה הסכים מנהל רשות המיסים, מר משה אשר, לאפשר למייצגים הנכללים בהסדר האורכות, כפי שנקבע בהוראת ביצוע 08/2013, להגיש את הדוחות השנתיים לשנת 2012 ביום 1/12/2013 במקום ביום 28/11/2013....

אלעד רוזנטל

מאמר: חובת הגשת דוח שנתי

מאת עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   "הליכי השומה" בפקודה מס הכנסה מתחילים בהגשת הדוח השנתי לפקיד השומה. כפי שיובהר להלן הדוח השנתי נחשב ל"שומה עצמית" (שומה 00). בפרק זה נדון בשאלה – מי חייב...