Tagged: מאמר מיסים

מאמר מיסים

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

ברצוננו להביא לידיעתכם כי החל מ-01/01/2012,  נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה הניתנות להורים עובדים ולהם ילדים קטנים1 ההטבות במס יגדילו את הכנסתכם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאה בגידול הילדים. ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים,...

מיכאל1

הנחיות לסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   שנת 2013: מדרגות מס לשנת 2013 השכר החודשי השכר השנתי אחוז המס עד לשכר של 5,280 ש"ח עד לשכר של 63,360 ש"ח 10% 5,281 ש"ח עד 9,010 ש"ח 63,361 ש"ח עד 108,120...

אלעד רוזנטל

מאמר: "שיפורים במושכר"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   "שיפורים במושכר" –  אדם יכול להשכיר נכס ללא דמי שכירות או בדמי שכירות מופחתים, אבל בתמורה לכך השוכר יבנה על הנכס או ישקיע בו השקעות הוניות. כלומר, למשכיר...

sali

מאמר: סמארטפונים בראי המס – זה לא (ל)טלפון

סלי אילון רו"ח, חנן כהן עו"ד ויועץ מס   השיפורים הטכנולוגיים (המדהימים, יש לומר) שהפכו לאחרונה נגישים לכל דורש, הביאו לכך שמרבית הציבור בעולם המערבי בכלל ובישראל במיוחד, נצמד כיום למכשירים ניידים מתוחכמים, שביכולתם...

sali

הקשר בין תורת המשחקים והיבטי המס בעקבות פס"ד בזק בעליון 10846/06

מאת: סלי אילון, רו"ח   הקדמה:  מהי "זכות במקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין? – הסבר קצר: כידוע לכולם, בעלות במקרקעין (רישום בטאבו) מהווה זכות במקרקעין לפי החוק. בנוסף, ישנם מצבים שגם הם יחשבו כהחזקה של...

היערכות במסים- פאהן קנה

מאמר: מיסוי נאמנויות לאור תיקון 197 לפקודת מס הכנסה

1.2.7 מיסוי נאמנויות לאור תיקון 197 לפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה תוקנו ההוראות הנוגעות למיסוין של נאמנויות . הוראות התיקון כוללות שינויים מרחיקי לכת אשר מצמצמים בעיקר את הטבות המס...

אלעד רוזנטל

מאמר: סמכות לדרוש "הצהרות הון"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   סעיף 135(1)(א) לפקודה קובע: "רשאי פקיד השומה לדרוש… למסור לו –כל דו"ח שיצוין בהודעה, ובכלל זה דו"ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם…". הסמכות המוקנית בסעיף זה, כאמור...

עמית ורד, עו''ד

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים – תיקון 76

עמית ורד- עו"ד, נוטריון ומגשר מבוא ביום 29.7.2013 אישרה הכנסת את חוק התקציב לשנים 2013-4, או בשמו המלא החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-4), התשע"ג-2013, במסגרתו בוצעו שינויים...

מיכאל1

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   מהו מס הכנסה שלילי? מס הכנסה שלילי הינו זיכוי ממס, עבור משפחות עובדות ומועטות הכנסה, זיכוי מס הכנסה שלילי נועד כדי לייצר עליה משמעותית בתעסוקה וירידה בקבלת קצבה...

אלעד רוזנטל

מאמר: "כללי הצדק הטבעיים"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   בעניין דנקנר[1] פסק השופט הגין: "יש חשיבות רבה לשמירת כללי הצדק הטבעי ומניעת הפרת זכויות האזרח". "כללי הצדק הטבעיים" הם חלק מהזכויות הבסיסיות של האזרח, אלא מול ה"מינהל"....

אלעד רוזנטל

מאמר: שומה עצמית

מאת עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   השלב הראשון ב"הליכי השומה" מתחיל בהגשת דוח שנתי. במסגרת הדוח השנתי, הנישומים נדרשים להצהיר על הכנסות שהופקו או נצמחו על ידם בשנת המס החולפת. ברגע קליטת הדוח השנתי,...

אלעד רוזנטל

מאמר: 135א(א) – איסוף מידע מעסקים

מאת עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   סעיף 135א(א) קובע כי: "בעל עסק או משלח יד חייב, אם דרש זאת ממנו פקיד השומה": "למסור לפקיד השומה ידיעות ומסמכים בנוגע לקשריו העסקיים עם ספקיו, לקוחותיו או...