Trang chủ » Các khoa chuyên môn » Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu »

Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1- Chức năng: Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc và các […]