Trang chủ » Các khoa chuyên môn » Khoa Kiểm nghiệm Mỹ phẩm »

Khoa Kiểm nghiệm Mỹ phẩm

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Kiểm nghiệm Mỹ phẩm

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Kiểm nghiệm Mỹ phẩm là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn, có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng các loại mỹ […]