Trang chủ » Các phòng chức năng » Phòng Tổ chức Cán bộ »

Phòng Tổ chức Cán bộ

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Tổ chức Cán bộ

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng quản lý các mặt về công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, […]