கீச்சுகள்

@WorldMilkDay -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @WorldMilkDay -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. பின்செய்த ட்விட்
  ஏப். 3

  is coming soon: Make sure to register your event and to and on June 1, 2019 around the world

  மீளமை
 2. 8 மணிநேரம் முன்

  How will you celebrate ? Make June 1 legenDAIRY by registering your event on our website - .

  மீளமை
 3. ஏப். 25

  ": In the last 70 years farmers have produced almost three times more milk, with half the number of cows! "

  மீளமை
 4. ஏப். 24

  has a natural balance of water, electrolytes, carbohydrates and proteins which help the body replenish glycogen stores and build muscle.

  மீளமை
 5. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 23

  A2: My passion is dairy cow genetics and by selecting the right bulls to use we can reduce the amount of land and other resources a cow needs to make a gallon of milk!

  மீளமை
 6. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 23

  A2: Farmers do whatever they can to reduce the carbon footprint.

  மீளமை
 7. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 23

  A2: On our farm we try to reuse and recycle everything from water to manure; and we sort waste too. At home I try to reduce one use items & packaging and my goal is to compost this year

  மீளமை
 8. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 23

  Q3: Dairy farmers recycle more than just cans and bottles. What else on the farm gets recycled and reused?

  மீளமை
 9. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 23

  Q6: What was the coolest on-farm recycling practice you learned tonight? How are you going to do more to reduce, reuse, recycle?

  மீளமை
 10. ஏப். 23

  The dairy sector supports the lives of 1 billion people worldwide, including 600 million people living on dairy farms. Let’s celebrate on .

  மீளமை
 11. ஏப். 22

  June 1 is WorldMilkDay, let’s celebrate the who are committed to providing the highest level of animal care for their cows.

  மீளமை
 12. ஏப். 21

  Do you need inspiration to on ? Everything you need to know about hosting an event on .

  மீளமை
 13. ஏப். 20

  farming offers a pathway out of poverty for many households keeping livestock in developing countries. 400 million people worldwide derive their livelihoods from the dairy sector. Join us and celebrate June 1!

  மீளமை
 14. ஏப். 19

  For , we celebrate the dairy sector's commitment to . In the Rotterdam Declaration, dairy recognizes and commits to the - .

  மீளமை
 15. ஏப். 18

  In the past 60 years, improvements in dairy cow nutrition, comfort, health, and breeding have led to a significant impact in decreasing the environmental impact.

  மீளமை
 16. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 17

  L'Amérique du Nord est la seule région du monde où les émissions totales de GES de l'industrie laitière ont chuté de 2005 à 2015, baissant de 5% pendant cette période!

  மீளமை
 17. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 17

  Looking forward to 2019 and the lead up. What a fantastic opportunity to tell about the good that dairy does every day around the world.

  மீளமை
 18. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 18
  மீளமை
 19. ஏப். 17

  The dairy sector is committed to good animal care; this we celebrate the who care for their cows by providing a nutritious diet, good veterinary care, and healthy living conditions.

  மீளமை
 20. ஏப். 17

  is a nutritional powerhouse! It provides essential nutrients to children, including , , , and . Celebrate the nutritonal benefits of milk this

  மீளமை
 21. ஏப். 17

  that over 37 million are female-headed making them a major part of dairy production systems?

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·