Περίγραμμα μαθημάτων Νέου Προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 1. Δημόσια Οικονομική και Πολιτική


Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός:
Πρώτον επιδιώκει να εισάγει τον φοιτητή στα αίτια ανάπτυξης της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία (και στη φιλοσοφία που τη συνοδεύει) και δεύτερο επικεντρώνεται στην ανάλυση των διαφορών στην ασκουμένη οικονομική πολιτική στην πρόσφατη περίοδο.
Ειδικότερα στην διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται:
• Οι βασικές Μακροοικονομικές Έννοιες
• Η οικονομία της αγοράς (Επιτεύγματα και αδυναμίες. Αρίστη κατανομή παραγωγικών πόρων. Κριτήρια Ευημερίας).
• Το κράτος και η έννοια του παρεμβατισμού
• Δημόσιες Δαπάνες: κριτήρια ταξινόμησης
• Δημόσια αγαθά (Κόστος δημοσίων αγαθών, μέθοδοι χρηματοδότησης)
• Έσοδα: διακρίσεις
• Φορολογική πολιτική (Είδη Φόρων, Μέτρα φορολογικής πολιτικής, φορολογικά βάρη)
• Δημόσιος δανεισμός (Μορφές- Διακρίσεις, Στόχοι)
• Προϋπολογισμός
• Επίδραση του δημοσίου στην οικονομία (Φόροι και Μακροοικονομικές Επιδράσεις. Φόροι και Μικροοικονομικές Επιδράσεις, Πολλαπλασιαστές)
• Δημοσιονομική πολιτική (Μέτρα σταθεροποίησης της οικονομίας. Σχέση Δημοσιονομικής και Νομισματικής πολιτικής)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 2. Διοικητικό Δίκαιο


Διοικητικό Δίκαιο.
Εξέλιξη του Διοικητικού Δικαίου στην Ελλάδα.
Αρχή της νομιμότητας της Διοίκησης.
Έννοια και διακρίσεις των διοικητικών πράξεων.
Έννοια και διακρίσεις των διοικητικών οργάνων.
Διοικητική και δικαστική προστασία του διοικουμένου.
Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου.
Διοικητικές συμβάσεις.
Διοικητική οργάνωση της χώρας.
Διοικητική δικονομία (Πρότυπη Δίκη – Ν.3900/2010).

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 3. Διεθνείς και Οικονομικές Σχέσεις


A΄ ΚΥΚΛΟΣ: Διεθνές Εμπόριο & Εμπορική Πολιτική
1η Παράδοση: Στοιχεία από την Μικροοικονομική Θεωρία της Γενικής Ισορροπίας: Οικονομική Μεθοδολογία, Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας, Προσφορά-Ζήτηση και προσδιορισμός Τιμών
2η Παράδοση: Το Κλασικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου: Διεθνής Καταμερισμός Εργασίας, Εργασιακή Θεωρία της Αξίας, Απόλυτο Πλεονέκτημα, Τιμές Διεθνούς Εμπορίου, Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Ισορροπία Διεθνούς Εμπορίου, Οφέλη από το Διεθνές Εμπόριο, Προσδιορισμός των Σχετικών Μισθών
3η Παράδοση: Το Υπόδειγμα του Εφοδιασμού των Χωρών σε Παραγωγικούς Συντελεστές (Το Υπόδειγμα των Heckscher-Ohlin-Samuelson): Το Θεώρημα των ΗΟ, Ισορροπία στο Υπόδειγμα των ΗΟ, Το Θεώρημα του Rybczynski, Το Θεώρημα της Εξίσωσης των Τιμών των Παραγωγικών Συντελεστών, Το Θεώρημα των Stolper-Samuelson.
4η Παράδοση: Δασμοί: Εμπορική Πολιτική, Δσμοί, Ανάλυση Ευημερίας, Απώλεια Νεκρού Βάρους, Άριστοι Δασμοί, Πραγματικό Ποσοστό Προστασίας.
5η Παράδοση: Μη Δασμολογικοί Φραγμοί και Επιχειρήματα υπέρ του Προστατευτισμού: Μη Δασμολογικοί Εμπορικοί Φραγμοί, Ποσοτικοί Περιορισμοί ή Ποσοστώσεις, Ομοιότητες μεταξύ Δασμών και Ποσοστώσεων, Επιδοτήσεις Εξαγωγών, Πολιτικές Κρατικών Προμηθειών, Πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας, Επιχειρήματα υπέρ του Προστατευτισμού, Δασμοί και Δημόσια Έσοδα, Προστασία και Εθνική Άμυνα, Επιχειρήματα υπέρ της Δασμολογικής Προστασίας της Νηπιακής Βιομηχανίας.
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: Διεθνής Χρηματοοικονομική
6η Παράδοση: Εισαγωγή και Ισοζύγιο Πληρωμών: Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Τιμές, Επιτόκια και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Λογαριασμός Τρεχουσών Συναλλαγών και Χρηματοδότηση αυτού, Κατάταξη Συναλλαγών, Ισορροπία Ισοζυγίου Πληρωμών και Προσαρμογή
7η Παράδοση: Αγορά Συναλλάγματος: Τρέχουσα Τιμή (spot rate), Αρμπιτράζ ή Κερδοσκοπική Παρέμβαση, Προθεσμιακή Τιμή (forward rate), Ανταλλαγές Νομισμάτων (swaps), Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures), Δικαιώματα Προαίρεσης για Αγορά και Πώληση (options), Παρέμβαση Κεντρικής Τράπεζας, Μαύρη Αγορά και Παράλληλη Αγορά.
8η Παράδοση :Τιμές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες: Ισοτιμία των Αγοραστικών Δυνάμεων, Επιτόκια και Ισοτιμία Επιτοκίων, Απόλυτη και Σχετική Ισοτιμία Αγοραστικών Δυνάμεων, Χρόνος και Πληθωρισμός, Αποκλίσεις και Ισοτιμία των Αγοραστικών Δυνάμεων, Υπερτιμημένα και Υποτιμημένα Νομίσματα, Ισοτιμία Επιτοκίων, Επιτόκια και Πληθωρισμός, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Προσδοκώμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διαχρονική Διάρθρωση των Επιτοκίων.
9η Παράδοση: Συναλλαγματικός Κίνδυνος, Προβλέψεις και Διεθνείς Επενδύσεις: Μορφές Συναλλαγματικού Κινδύνου, Ασφάλιστρο Συναλλαγματικού Κινδύνου, Αποτελεσματικότητα της Αγοράς, Διεθνείς Επενδύσεις και Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Φυγή Κεφαλαίων, Διεθνής Δανεισμός και Κρίσεις.
10η Παράδοση: Βασικές Θεωρίες του Ισοζυγίου Πληρωμών: Εξισορρόπηση του Εμπορικού Ισοζυγίου: Θεωρία Ελαστικοτήτων, Ελαστικότητα και Καμπύλες J, Συμπεράσματα από τις Υποτιμήσεις, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Πληρωμών: η Νομισματική Προσέγγιση.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 4. Οικονομική Πολιτική Ολοκλήρωση


Σκοπός & περιεχόμενο του μαθήματος
Α-Σκοποί του μαθήματος
Σκοποί του μαθήματος είναι:
1) Η διερεύνηση της έννοιας της οικονομικής πολιτικής και η παρουσίαση των βασικών σκοπών – προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής, με έμφαση στην περίπτωση της Ελληνικής οικονομίας.
2) Η συστηματική διερεύνηση των βασικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, ιδιαίτερα μετά τη θέση σε ισχύ της Νέας Οικονομικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β-Περιεχόμενο του μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος διακρίνεται σε δύο τμήματα που αντιστοιχούν στους δύο σκοπούς του.
1) Η ανάλυση της έννοιας της οικονομικής πολιτικής. Η θεωρητική διερεύνηση των συνιστωσών της οικονομικής πολιτικής, ήτοι των φορέων, των γενικών επιδιώξεων, των σκοπών, των στόχων, των μέσων και των μέτρων της οικονομικής πολιτικής. Η διερεύνηση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν την διαμόρφωση και την άσκηση της οικονομικής πολιτικής στην πράξη. Η εισαγωγή στην έννοια, το περιεχόμενο και την ανάλυση των βασικών σκοπών – προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής, με έμφαση στην περίπτωση της Ελληνικής οικονομίας. Η διαχρονική εξέλιξη των βασικών προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας και των παραγόντων που την προκάλεσαν.
2) Οι διάφορες μορφές ή στάδια της οικονομικής ολοκλήρωσης, τα οφέλη της οικονομικής ολοκλήρωσης γενικά, τα οφέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) που αναφέρονται στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων και στην οικονομική μεγέθυνση, τα οφέλη της ΟΝΕ που αφορούν τη σταθερότητα των τιμών (η σταθεροποίηση του γενικού επιπέδου των τιμών), το κόστος της οικονομικής ολοκλήρωσης γενικά, το κόστος του κοινού νομίσματος, η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών, οι φάσεις και τα στάδια της ΟΝΕ, τα κριτήρια εισόδου στην ΟΝΕ, η νομισματική πολιτική της ΟΝΕ, τα στοιχεία και τα όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Πολιτικής (ΕΝΠ), η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), οι πυλώνες στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής, η εφαρμογή της κοινής νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος: μέσα και τις διαδικασίες (πράξεις ανοικτής αγοράς, πάγιες διευκολύνσεις, ελάχιστα αποθεματικά), ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, η συναλλαγματική πολιτική της ΕΝΠ, η δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ, το γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), η Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ (το «Πακέτο των Έξι») και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM).
Διάρθρωση των διαλέξεων
• Η έννοια της οικονομικής πολιτικής, οι φορείς, οι γενικές επιδιώξεις, οι σκοποί, οι στόχοι, τα μέσα και τα μέτρα της οικονομικής πολιτικής.
• Η διαδικασία διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, χρονικές υστερήσεις και οικονομική πολιτική, γραφειοκρατία, παραοικονομία, φοροδιαφυγή, διακυβέρνηση και οικονομική πολιτική.
• Η έννοιες της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών και του πληθωρισμού.
• Οι έννοιες της πλήρους απασχόλησης και της ανεργίας.
• Η έννοια του ισοζυγίου πληρωμών.
• Η έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης.
• Η έννοια και τα προβλήματα του καθορισμού της κοινωνικά δίκαιης διανομής του εισοδήματος.
• Ο περιορισμός των δημόσιων ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, η έννοια και τα μέτρα του δημόσιου ελλείμματος (έμφαση στην ανάλυση των εννοιών του δημόσιου τομέα και των παραδοσιακών μέτρων του δημόσιου ελλείμματος, η έννοια του δημόσιου χρέους και η έννοια της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.
• Οι μορφές των οικονομικών ολοκληρώσεων.
• Οι φάσεις και τα στάδια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και οι όροι ή τα κριτήρια εισδοχής στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ.
• Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ΟΝΕ.
• Τα βασικά στοιχεία και τα όργανα της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και το Ευρωσύστημα.
• Ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών από την ΕΚΤ, η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και ο μηχανισμός μετάδοσης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.
• Η συναλλαγματική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ.
• Το γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής της ΟΝΕ, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
• Ο συντονισμός της γενικότερης οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΕ.
• Η νέα οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών.
• Οι μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης της ΕΕ.
Βασική Βιβλιογραφία
Α-Ξενόγλωσση
• Artis, M. and F. Nixson (eds.), The Economics of the European Union: Policy and Analysis, 4th edn, Oxford University Press, 2007.
• Baldwin, R. and C. Wyplosz, The Economics of European Integration, 3rd edn., McGraw-Hill, 2009.
• De Grauwe, P., Economics of Monetary Union, 7th edn., Oxford University Press, 2007.
• De Grauwe, P., “The Governance of a Fragile Eurozone”, CEPS, April 2011.
• El-Agraa, A.M., The European Union: Economics and Policies, 8th edn., Cambridge Univ. Press, 2007.
• European Central Bank (ECB), The Monetary Policy of the ECB, Frankfurt, 2004.
• European Central Bank (ECB), The Implementation of Monetary Policy in the Eurorea: General Documentation on Eurosystem Monetary Policy Instruments and Procedures, 2004.
• European Central Bank (ECB), The European Central Bank: History, Role and Functions, 2004.
• European Central Bank (ECB), “The Reform of Economic Governance in the Euro Area – Essential Elements”, Monthly Bulletin, March 2011, pp. 99-119.
• European Central Bank (ECB), “The European Stability Mechanism”, Monthly Bulletin, July 2011, pp. 71-94.
• European Commission, “One Market, One Money”, European Economy, No 40, 1990.
• Griffiths, A. and S. Wall (eds.), Applied Economics, 9th edn., Prentice Hall, London, 2001.
• Issing, O., The Birth of the Euro, Cambridge Univ. Press, 2008.
• Mulhearn, C. and H.R. Vane, The Euro: Its Origins, Development and Prospects, Edward Elgar, 2008.
• Mundel, R.A., “A Theory of Optimum Currency Areas”, AER, vol. 51, No 4, 1961, pp. 657-665.
• Pisani-Ferry, J., Fiscal Discipline and Policy Coordination in the Euro zone: Assessment and Proposals, Note for the GEA Meeting, April 2002.
• Toman H., Monetary Integration in Europe, Palgrave, 2007.
• Wiener, A. and T. Diez, European Integration Theory, 2nd edn., Oxford University Press, 2009.
• World Bank, Managing Public Debt: From Diagnostics to Reform Implementation, Washington, D.C., 2007.
Β-Ελληνόγλωσση
• Αργείτης, Γ. και Α. Κορατζάνης, Οικονομική Πολιτική Σταθεροποίησης και Αστάθεια στην ΟΝΕ, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2011.
• Βαβούρας, Ι.Σ., Πολιτική Οικονομικής Ανάπτυξης: Οικονομική και Θεσμική Προσέγγιση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2016.
• Βαβούρας, Ι.Σ., Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2013.
• Βαβούρας, Ι.Σ., Εθνική Οικονομική Πολιτική και ΟΝΕ: Θεωρητική Προσέγγιση και Εμπειρία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1994.
• Βαβούρας, Ι.Σ., Δημόσιο Χρέος: Θεωρία και Ελληνική Εμπειρία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1993.
• Γκότσης, Χ., Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Πειραιάς, 1987.
• Ιωακείμογλου, Η., Εσωτερική Υποτίμηση και Συσσώρευση Κεφαλαίου: Μια Κριτική Προσέγγιση, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Μελέτες Νο. 22, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012.
• Καραβίτης, Ν.Η., Δημόσιο Χρέος & Ελλείμματα, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2008.
• Κατσέλη, Λ.Τ. και Χ. Μαγουλά, Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 2002.
• Κολλίντζας, Τ., “Η Δημοσιονομική Πολιτική Μετά το Μάαστριχτ”, σε Τ. Κολλίντζας, Η Αδράνεια του Status Quo, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2000.
• Μαριόλης, Θ., Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική Κρίση, Εκδόσεις Matura, 2011.
• Παπαϊάννου, Γ.Μ., Οικονομική Πολιτική και ΟΝΕ, Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2003.
• Patomäki, H., Η Μεγάλη Αποτυχία της Ευρωζώνης: Από την Κρίση σε Ένα Παγκόσμιο Νιου Ντιλ, ελλ. μεταφρ. Γ. Μπαρουξής, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2013.
• Pisani-Ferry, J., Η Αφύπνιση των Δαιμόνων – Η Κρίση του Ευρώ και Πώς να Βγούμε από Αυτήν, ελλ. μεταφρ. Μ. Μητσός, 2η έκδ., Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, Αθήνα, 2012.
• Προδρομίδης, Κ.Π., Αρχές Οικονομικής Πολιτικής, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα, 2003.
• Τόλιος, Γ., Κρίση, «Απεχθές» Χρέος και Αθέτηση Πληρωμών – Το Ελληνικό … Δίλημμα!, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2011.
Τρόπος Βαθμολόγησης
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 5. Αξιολόγηση επενδύσεων


Ενότητα 1η
Στατιστικά Εργαλεία Ανάλυσης Επενδύσεων
Ενότητα 2η
Διαχρονική Αξία του Χρήματος
Ενότητα 3η
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
Ενότητα 4η
Ανάλυση Ταμειακών Ροών (Προσδιορισμός των Χρηματικών Ροών, Αντιμετώπιση Αποσβέσεων, Επιδράσεις του Πληθωρισμού στη Σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων)
Ενότητα 5η
Κόστος Κεφαλαίου
Ενότητα 6η
Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Αποφάσεων υπό Συνθήκες Βεβαιότητας
Ενότητα 7η
Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Αποφάσεων υπό Συνθήκες Κινδύνου
Ενότητα 8η
Ανάλυση Κόστους- Οφέλους

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 6. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού


Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος
Το μάθημα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» ανήκει στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση του σημαντικότερου πόρου μιας σύγχρονης ιδιωτικής οικονομικής μονάδας ή ενός δημόσιου οργανισμού, του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ο κλάδος της διοικητικής επιστήμης που έχει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος με την ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου (στελεχών και εργαζομένων) προς όφελος τόσο της επιχείρησης όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Περιεχόμενο των διαλέξεων (ενδεικτικό)
Το περιεχόμενο των διαλέξεων εστιάζει στη πληρέστερη προσφορά γνώσεων για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να διδαχθούν και τα εξής:

-Εργαζόμενοι: το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των σύγχρονων οικονομικών μονάδων
-Στρατηγική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
-Ανάλυση και σχεδιασμός της εργασίας
-Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων
-Επιλογή και τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης
-Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού
-Διαχείριση της απόδοσης
-Αξιολόγηση
-Εξέλιξη των εργαζομένων
-Αμοιβές
-Κίνητρα
-Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι αντικειμενικοί σκοποί και οι συνέπειες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
-Οι κύκλοι ποιότητας
-Ποιότητα και ανθρώπινος παράγοντας
-Ποιότητα και καινοτομία
-Διαχείριση διαδικασιών
-Κόστος ποιότητας
-Διαχείριση αλλαγών (change management)
-Τα μοντέλα πιστοποίησης (ISO, HACCP, EMAS)

Ενδεικτική βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση
-Βαξεβανίδου, Μ., Ρεκλείτης, Π. (2012), Management Ανθρώπινων Πόρων. Θεωρία και Πράξη, 2η έκδοση, εκδ. Προπομπός, Αθήνα.
-Ιορδάνογλου Δ., (2008), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις. Νέες τάσεις και πρακτικές, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
-Κέφης Β., (2014) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
-Dessler G., (2012), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Τάσεις, επιμ. Β. Κέφης, μεταφ., Γ. Μελισσουργός, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
-Robbins, S. P., Decenzo, D. A., Coulter, M., (2012), Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αρχές και Εφαρμογές, επιμ. Β. Κέφης, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
-Wayne Mondy, R., (2016), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 11η έκδ., εκδ. Τζιόλα, Αθήνα.

Θεματικές Ενότητες Εργασιών
Οδηγίες: Οι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις κατωτέρω οδηγίες:
– Ως ημερομηνία αποστολής των εργασιών στα e-mails των διδασκόντων ορίζεται η 1.7.2017
– Η έκταση της εργασίας να είναι τουλάχιστον 5.000 λέξεις.
– Η εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (έως τρία άτομα).

-Διερευνήστε και αναφερθείτε στις μεθόδους παρακίνησης των εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
-Μελετήστε και αναλύστε τρόπους εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων στις σύγχρονες οικονομικές μονάδες.
-Σύγχρονοι-καινοτόμοι τρόποι εκπαίδευσης των στελεχών.
-Συστήματα αξιολόγησης των στελεχών στις επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
-Επιχειρηματική ηθική (business ethics).
-Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ.
-Ιστορική εξέλιξη αμοιβών και επιδομάτων στον Δημόσιο Τομέα.
-Πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας (EFQM) και για το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (Εισαγωγή, πρώτο επίπεδο Επιχειρηματικής Αριστείας-EFQM Committed to Excellence in Europe, δεύτερο επίπεδο Επιχειρηματικής Αριστείας-EFQM Recognized for Excellence in Europe).
-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση: 2007-2013». Κριτική προσέγγιση.
-Προσεγγίστε θεωρητικά και εμπειρικά (εάν αυτό είναι δυνατόν) τον Ανασχεδιασμό των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering-BPR). Στη θεωρητική σας ανάλυση χρησιμοποιείστε όσο το δυνατόν εκτενέστερη βιβλιογραφία.
-Οι επιδράσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και της καινοτομίας στη βελτίωση των υπηρεσιών του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα.
-Ελεύθερο θέμα,κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες.

Αξιολόγηση των φοιτητών
Γραπτή εξέταση: 80%
Εργασία: 20%

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ο φοιτητής επιλέγει δύο (2) από τα παρακάτω)

1. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων


Το γνωστικό αντικείμενο της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ασχολείται με τη χρήση και την ερμηνεία των λογιστικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τις δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σκοπός αυτού του αντικειμένου είναι να συμβάλλει στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας, της απόδοσης και των προοπτικών των επιχειρήσεων. Επίσης να υποβοηθήσει στη λήψη αποφάσεων, σχετικών με τη χρηματοδότηση της εταιρίας, την κατανομή πόρων και την επιλογή επενδύσεων.
Διάρθρωση ύλης
1. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Λογιστικής
2. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Λογιστικής
3.Εισαγωγικές έννοιες Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και το κανονιστικό τους πλαίσιο.
4.Τεχνική Ανάλυση. Διαστρωματική και Διαχρονική Ανάλυση. Κατάσταση τάσης και κοινών μεγεθών.
5.Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας και Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης.
6.Κατάρτιση και Ερμηνεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών, Ποιότητα Κερδών, Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές.
7.Ανάλυση Αποδοτικότητας (Κερδοφορίας) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων, Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων, Χρηματοοικονομική Μόχλευση.
8.Λήψη αποφάσεων βάσει κόστους. Σημείο εξίσωσης εσόδων εξόδων. Λειτουργική Μόχλευση.
9. Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης. Χρηματιστηριακοί αριθμοδείκτες.
10. Μελέτη Περίπτωσης (case study)

2. Δημόσια Διακυβέρνηση


Το μάθημα επιδιώκει να κατανοήσουν οι φοιτητές τους μηχανισμούς άσκησης της δημόσιας πολιτικής και διακυβέρνησης σε ένα πραγματικό και όχι ιδεατό περιβάλλον, στο οποίο υφίστανται διαρκείς, φανερές και αφανείς, τριβές αλλά και αντιφάσεις. Λαμβάνονται δηλαδή υπόψη οι περιορισμοί, όπως αυτοί προκύπτουν από αντιτιθέμενα συμφέροντα, και όπως αναδύονται συχνά, απρόβλεπτα, από εγχώριες και διεθνείς συγκρούσεις.
Τα κύρια σημεία στα οποία εστιάζονται οι παραδόσεις είναι η αλληλεξάρτηση μεταξύ πολιτικών, θέσεων και απόψεων των διαφόρων επιμέρους ομάδων που απαρτίζουν το σύνολο των κοινωνικών δυνάμεων, και της δημόσιας πολιτικής όπως αυτή εκφράζεται από την επίσημη κυβέρνηση. Ερμηνεύει έτσι τις διαφορές μεταξύ κυβέρνησης και διακυβέρνησης. Συνεπώς, το αντικείμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στη ερμηνεία και τη σημασία των θεσμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στη σύγχρονη περίοδο. Με παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεως διερευνά τις άλλοτε ορθολογικές και τις άλλοτε ανορθολογικές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά την άσκηση της δημόσιας πολιτικής. Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο συχνά οι τελικές αποφάσεις κινούνται σε τροχιά εκτός της αναμενόμενης τάσης.

3. Δημόσιος Προϋπολογισμός - Απολογισμός


Μέρος Α. Δημόσιος Προϋπολογισμός
1.Ορισμος του Δημοσίου Προϋπολογισμού (Προϋπολογισμός και συναφείς έννοιες)
2. Σημασία Προϋπολογισμού (Προϋπολογισμός και Δημοσιονομικό Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός και Κυβερνητική πολιτική)
3.Μορφες Δημοσίου Προϋπολογισμού (Τακτικός Προϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, Προσαρτημένοι Προϋπολογισμοί)
4. Ταξινομήσεις Δημοσίων Εσόδων και Δαπανών (Δημόσιο Λογιστικό σχέδιο).
5. Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Διαδικασία κατάρτισης, εκτίμηση εσόδων εξόδων, Αρχές κατάρτισης του Προϋπολογισμού)
6. Εκτέλεση Προϋπολογισμού (Ψήφιση, βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, Ανάληψη-εκκαθάριση- πληρωμή δημοσίων δαπανών)
Μέρος Β. Προϋπολογισμός και Εθνικοί Λογαριασμοί
1. Εισαγωγικές Έννοιες Εθνικών Λογαριασμών (Θεσμικές μονάδες και θεσμικοί τομείς, συναλλαγές λογαριασμοί και κύρια μακρομεγέθη)
2. Οριοθέτηση του Θεσμικού Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης
3. Υπολογισμός των Δημοσίων Εθνικολογιστικών Μεγεθών με τη χρήση του Κρατικού Προϋπολογισμού / Απολογισμού.
4. Ορισμός Δημοσίου Ελλείμματος – Χρέους και συσχέτισή τους με το Έλλειμμα του Δημοσίου Προϋπολογισμού / Απολογισμού
5. Συνθήκη του Μάαστριχτ- Κρατικός Προϋπολογισμός –Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

4. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική


Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους διαμορφώθηκαν οι πρώτες Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Κ.Α.Ε., Ε.Ο.Κ.) με ιδιαίτερη έμφαση στην τελωνειακή ένωση των αρχικών κρατών μελών της Ε.Ο.Κ., και να εξεταστεί η μετεξέλιξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) μέσα από την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς (ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων, κυκλοφορίας προσώπων, κίνησης κεφαλαίων, εγκατάστασης εταιριών) αλλά και της ευρωζώνης. Η εξέταση αυτή λαμβάνει χώρα σε συνάρτηση με τους μηχανισμούς δικαστικής προστασίας στην Ε.Ε., με σημείο αναφοράς συγκεκριμένες υποθέσεις από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), το οποίο έχει επιτελέσει κεντρικό ρόλο στην αυτονομία του ενωσιακού δικαίου. Το μάθημα, επίσης, εστιάζει στη σημασία του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στην ανοικτή αγορά της Ε.Ε., εξετάζοντας υποθέσεις (case-law) μονοπωλιακών και άλλων αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών επιχειρήσεων οι οποίες επιλύθηκαν από το Δ.Ε.Ε.. Θέματα κρατικών ενισχύσεων και η αντιμετώπισή τους από το Δ.Ε.Ε. τίθενται προς συζήτηση. Επιπροσθέτως, γίνεται προσέγγιση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ε.Ε. και η σχέση αυτής της προστασίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τέλος, εξετάζεται η τοποθέτηση της Ε.Ε. πάνω σε τρέχοντα διεθνή θέματα.
Ειδικότερα στην διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται:
Σκοπός και αξίες της Ε.Ε. Σχέση του Δικαίου της Ε.Ε. και του δημόσιου διεθνούς δικαίου. Ιστορική εξέλιξη της Ε.Ε. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.
Αυτονομία του ενωσιακού δικαίου, κράτη και ιδιώτες αποκτούν δικαιώματα από το δίκαιο της Ε.Ε. Σχέσεις ενωσιακού και εθνικού δικαίου.
Πηγές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρμοδιότητες της Ε.Ε. και τα θεσμικά της όργανα.

Μηχανισμοί δικαστικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, κυκλοφορία προσώπων, κίνηση κεφαλαίων, εγκατάσταση εταιριών.
Ανταγωνισμός και κρατικές ενισχύσεις στην Ε.Ε..
Ανθρώπινα δικαιώματα στην Ε.Ε. Χάρτης θεμελιωδών ελευθεριών της Ε.Ε. και σχέση του με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων θεσμικών οργάνων σε διάφορα θέματα (όπως κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, βιομηχανική πολιτική).
Πολιτική διαμεσολάβηση.
Πλαισίωση.
Διαβούλευση.

5. Κοινωνική Πολιτική


Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών/ριών στις βασικές έννοιες της Κοινωνικής Πολιτικής και να τις/τους εφοδιάσει με τα αναγκαία επιστημονικά εργαλεία για την επεξεργασία και ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων
Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:

• Αγορά εργασίας – εργατικό δυναμικό
• Το δικαίωμα στην εργασία , η ανεργία και οι πολιτικές απασχόλησης
• Φτώχεια – κοινωνικός αποκλεισμός
• Κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη
• Κατανόηση της πολιτείας, της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών ως παράγοντες της πολιτικής
• Υπηκοότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και δικαιώματα
• Ασφαλιστικά Συστήματα: Εξελίξεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα
• Κράτος Πρόνοιας

6. Φορολογική Πολιτική


Στο μάθημα αυτό γίνεται αναφορά στη Θεωρία των Φόρων, εστιάζοντας στις λειτουργίες των φόρων και την κατανομή των φορολογικών βαρών. Γίνεται, επίσης, αναφορά στη διάκριση μεταξύ φόρων και τελών και στα κριτήρια επιβολής των φόρων. Παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ Φορολογίας και Οικονομικής Ανάπτυξης, εστιάζοντας στην πολιτική των φορολογικών κινήτρων. Διερευνάται επίσης, η Φορολογία ως μέσο άσκησης Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Τέλος, εξετάζονται θέματα Φορολογικής Διοίκησης, Φορολογικού Ανταγωνισμού και Φορολογικής Συμμόρφωσης.