Unielijst

Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod (EU-exotenverordening 1143/2014) op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren.

Deze soorten staan op de zogenaamde Unielijst. U vindt deze Unielijst onderaan deze pagina. Alle soorten staan daar onder elkaar met een doorklik naar een pdf met meer informatie over de specifieke soort. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u de overgangsregelingen voor commerciële en niet-commerciële houders van unielijstsoorten.

Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie. Men mag onder andere geen handel drijven met een soort die op de Unielijst staat. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Aanpak invasieve exoten

De provincies zijn verantwoordelijk voor de aanpak van de invasieve exoten die in 2016 op de Unielijst zijn geplaatst, met uitzondering van de wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeften (waarvoor het Rijk verantwoordelijke blijft) en de beverrat (waarvoor de waterschappen verantwoordelijk blijven).

Bestrijdingsmaatregelen zijn kostbaar, waardoor prioritering nodig is. Daarom heeft de NVWA op verzoek van het ministerie van Economische Zaken het document Onderbouwing strategie Unielijstsoorten gemaakt dat helpt bij:

 • het stellen van prioriteiten bij de aanpak van soorten
 • het maken van gezamenlijke afspraken tussen overheden, terreinbeheerders en andere betrokkenen.

De Unielijst is een dynamische lijst. Op basis van risicobeoordeling kunnen soorten aan de lijst toegevoegd worden. Ook kunnen soorten weer van de lijst afgehaald worden als EU-regulering geen voordelen meer biedt. Het ligt echter in de lijn van de verwachting dat de komende jaren meerdere invasieve exoten van EU-belang op deze lijst geplaatst zullen worden.

12 nieuwe soorten op Unielijst per 2 augustus 2017

De Europese Unie voegt met ingang van 2 augustus 2017 nieuwe soorten toe aan de Unielijst. Dit zijn:

 • alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides)
 • fraai lampenpoetsersgras (Pennisetum setaceum)
 • gewone gunnera (Gunnera tinctoria)
 • Japans steltgras (Microstegium vimineum)
 • muskusrat (Ondatra zibethicus)
 • Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
 • ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)
 • reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)
 • reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
 • smalle waterpest (Elodea nuttallii)
 • wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides)
 • zijdeplant (Asclepias syriaca)

Per 2 augustus 2017 gelden voor deze soorten dezelfde verboden en overgangsregelingen als voor de andere soorten op de Unielijst. Voor de wasbeerhond gaan de verboden en overgangsregelingen in per 2 februari 2019.

Niet elke exoot die schadelijk is in Nederland of andere delen van de EU staat op de Unielijst. Het kan zijn dat er nog geen risicobeoordeling voor die soort is gemaakt die voldoet aan de EU-criteria. Een andere reden kan zijn dat een meerderheid van de lidstaten tegen opname van de soort op de Unielijst is. De officiële bekendmaking van de eerste Unielijst en de aanvullende Unielijst vindt u op de EUR-Lex website.

Invasieve planten en dieren op de Unielijst

Terrestrische planten

Water- en oeverplanten

Kijk voor meer informatie in de NVWA-veldgids invasieve waterplanten in Nederland

Zoogdieren

 Vogels

 Reptielen/amfibieën

 Invertebraten

Zoetwater invertebraten

 Vissen