Poštovani/e,

Pozivamo Vas da postanete član/ica Udruženja/udruge „BH novinari“, kako biste podržali rad BHN na očuvanju ugleda i dostojanstva novinarske profesije, poboljšanju prava i odgovornosti novinara i uvažavanju prava javnosti na informaciju.

Da bi postali član Udruženja/udruge „BH novinari“ potrebno je:

  • ispuniti formular u nastavku Vašim podacima,
  • dostaviti jednu portret-fotografiju na adresu [email protected] i
  • uplatiti članarinu na račun u banci (Raiffeisen Bank: 1610000051740005) ili lično u prostorijama BHN (Vidjeti odluku o visini i načinu plaćanja članarine)

Za više informacija kontaktirajte nas na broj: +387 33 255 601 ili na mail: [email protected]

Pogodnosti

Popusti

  • 50 % na sve linije Centrotransa unutar BiH

  • 30 %  na sve linije Centrotransa van granica BiHPostanite Član
Podaci o sadašnjoj saradnji

ostalo (upisati)

Sadašnja funkcija u mediju
Specijalizacija u novinarstvu
U novinarstvu djelujem

Mediji u kojim sam objavljiva/o/la (navesti godine od do):

Zanimanje

Je li Vam novinarstvo jedino zanimanje?
Ako je odgovor NE navedite čime se još bavite:

Jezici

Poznavanje stranih jezika:
Poznavanje stranih jezika:

Osnovne informacije

Broj telefona

Osnovne informacije

Članarina

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari, na sjednici održanoj u Banja Luci  30.3.2018.,   donio je

 

O   D   L    U    K    U

o  visini i načinu plaćanja članarine za 2018. godinu

 

Član 1.

Godišnja  članarina za članove Udruženja/udruge „BH novinari“ ( u daljem tekstu : BHN )

iznosi:

  • za punopravne članove – 25 KM
  • za studente – 5 KM
  • za penzionere – 5 KM
  • za počasne članove – 140 KM

Član 2.

Članarina se plaća na godišnjem nivou i treba se izmiriti najkasnije 10 dana poslije isteka datuma plaćanja članarine za prethodnu godinu.

Za članove BHN, koji nemaju redovita primanja, biće omogućeno plaćanje članarine u više rata.

Član 3 .

Članarina se plaća putem bankovnog računa BHN ili u Uredu BHN u Sarajevu,  o čemu se izdaje blagajnička potvrda.

Članarina plaćena gotovinom polaže se na bankovni račun BHN predviđen za plaćanje članarine, najkasnije 7 dana  nakon preuzmanja novca.

Na mjesečnom i godišnjem nivou pravi se pregled uplate članarine o čemu se redovito (najmanje tri puta godišnje )  izvještava  Upravi odbor BHN.

Na godišnjoj Skupštini BHN podnosi se detaljan izvještaj o prilivu i utrošku članarine za prethodnu godinu.

Član 4.

Izmirenje godišnje članarine pema BHN je uvjet za dobijanje pomoći iz BHN Fonda solidarnosti,  pravne pomoći putem Linije za pomoć novinarima, popusta za druge usluge i servise BHN,  kao  i press  kartice Međunarodne federacije novinara (IFJ).

Za 2018. godinu izdavanje press kartice IFJ iznosi 40 KM ( ili 21 EURO), što je u skladu sa cijenom IFJ i troškovima štampanja kartice u BiH.

Član 5.

Članovi BHN,  koji do predviđenog roka ne plate godišnju članarinu,  biće pozvani dva puta (putem maila i telefonom) da izvrše svoju obavezu.

Ukoliko ni nakon trećeg, pismenog upozorenja, ne plate članarinu, Upravni  odbor BHN će donijeti odluku o pismenoj opomeni, odnosno isključenju iz članstva BHN.

Član 6.

O isključenju iz BHN članstva će biti obaviještene kompanije sa kojima BHN ima ugovore o popustu za različite usluge, nakon čega će biti ukinuto pravo na ostvarivanje popusta dobijenog na osnovu članstva u BHN.

O isključenju iz članstva biće obaviještena i Međunarodna federacija novinara.

 

Član 7.

 Svi članovi BHN će pismenim putem (mail, fax…) biti obaviješteni o novoj Odluci o članarini, načinima plaćanja i mjerama koje će biti poduzete prema članovima koji ne budu izvršavali svoje obaveze.

Odluka o članarini biće objavljena i na BHN web stranici: www.bhnovinari.ba

Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.