RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Stomatologia Mierzyn Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii 72-006 Mierzyn ul. Welecka 38 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub telefonicznie pod numerem 534 534 636

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e RODO tj. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

ale także na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c, h RODO tj. c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody; h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług medycznych oraz usług położnej, porad, konsultacji oraz badań specjalistycznych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa czyli te które dotyczą inf. pozwalających na zapewnienie należytej opieki.

 

Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty:

 1. świadczące usługi diagnostyczno – laboratoryjne oraz protetyczne;
 2. świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz prawne;

 

Danych naszych pacjentów nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nie prowadzimy również operacji profilowania danych.

 

Dane pacjentów przechowywane są przez okres korzystania z usług medycznych placówki oraz:

 1. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 2. okres 30 lat, dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 3. okres 22 lat, dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub sprzeciwu,
 5. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych

 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a tym samym osoba, która chce skorzystać z usług świadczonych przez Administratora jest zobowiązana do ich podania.