סגירה
חזרה
סגירה
ביטול והקטנת היטלים
03-736-3237
ביטול והקטנת היטלים

פטור מתשלום היטל השבחה

עורכת דין רחל שחר
כשם שחוק התכנון והבנייה מטיל את חובת תשלום היטל ההשבחה, כך הוא גם מעניק פטורים מסוימים מתשלום היטל זה. מדובר במגוון של פטורים, החל בפטור שמוענק בשל מצבו הכלכלי של הנישום וכלה בפטורים שמוענקים בשל סוג המקרקעין שבהם חלה ההשבחה. 
 

לצורך קבלת הפטור מהיטל השבחה, יש להגיש בקשה לקבלת הפטור. ניתן להגיש את הבקשה מלכתחילה, עוד לפני הוצאת השומה ודרישת תשלום ההיטל וזאת כאשר מגישים לרשות המקומית בקשה להוצאת היתר או בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בטאבו בעת מכר נכס.

לחילופין, ניתן להגיש את הבקשה לקבלת הפטור גם בדיעבד, לאחר הוצאת השומה ודרישת תשלום ההיטל וזאת תוך 45 יום ממועד המצאתם לנישום.

פטור מהיטל השבחה בשל מצב כלכלי בעייתי של בעל המקרקעין

סעיף 19(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה מקנה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה את הסמכות לפטור מהיטל השבחה שהוטל בעקבות מתן הקלה או התרת שימוש חורג וזאת בשל "מצבו החומרי" של בעל המקרקעין.

כלומר, מדובר בסמכות להעניק פטור בשל מצבו הכלכלי הבעייתי של הנישום, אך זאת רק במקרה בו ההשבחה נוצרה בעקבות אישור הקלה או שימוש חורג, להבדיל ממצב בו ההשבחה נוצרה בעקבות אישור תכנית, שאז לא ניתן ליתן פטור זה.
 
יש לשים לב שמדובר בסמכות רשות להעניק את הפטור ולא בסמכות חובה וזאת לאור לשון הסעיף: "חל היטל על בעל מקרקעין עקב מתן הקלה או התרת שימוש חורג, רשאית הוועדה המקומית לפטור את בעל המקרקעין מחובת תשלום ההיטל, כולו או חלקו, בגלל מצבו החומרי".
 
עוד ניתן ללמוד מלשון הסעיף שמדובר בפטור שניתן רק לבעל מקרקעין שהינו יחיד, להבדיל מתאגיד. 
 
הלכה למעשה, אין קריטריונים קבועים שמגדירים מהו מצב כלכלי בעייתי, כך שכל מקרה נדון לגופו. עם זאת, הוועדות המקומיות נוהגות לדון במצבו הכלכלי של הנישום בהתבסס על אישורים ומסמכים מטעם משרדי הרווחה המקומיים.  

פטורים מהיטל השבחה בשל סוג המקרקעין שבו חלה ההשבחה

סעיפים 19(ב) ו-19(ג) לתוספת דנים בפטורים שמוענקים בשל סוג המקרקעין שבהם חלה ההשבחה. 
 
סעיף 19(ב) לתוספת קובע שלא תחול חובת תשלום היטל בשל השבחה שחלה במקרקעין שנמנים על הסוגים הבאים:
 
1. מקרקעין למגורים בשכונת שיקום, שהוכרז ככזה על ידי הממשלה וכל עוד ההכרזה הינה עדיין בתוקף. בהתאם להוראות החוק והפסיקה הפטור ניתן רק לדירה שניתן להרחיבה ולא ליחידות חדשות.
 
2. מקרקעין למגורים המצויים בישוב שהוכרז לגביו שלא תחול בו חובת תשלום היטל השבחה וזאת על ידי שר הבינוי ושר הפנים ובהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר. 
 
3. מקרקעין למגורים הנכללים באזור שיקום כמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965.
 
4. מקרקעין של מוסד לחינוך, לתרבות, למדע, לדת, לצדקה, לסעד, לבריאות או לספורט, או במקרקעין של הקדש ציבורי, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ובתנאי שהמקרקעין שלהם אכן משמשים למטרות הנ"ל.
 
5. מקרקעין לבניית או הרחבת דירת מגורים של מי שזכאי לסיוע לשם כך באחת מתכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון. 
 
6. מקרקעין שבעליהם החזיקו בהם ערב ההשבחה עשר שנים לפחות והם משמשים לבנייה או להרחבה של דירת מגורים עבור בעליהם או קרובו, ההשבחה נובעת מתכנית שאושרה והתכנית שקדמה לה קיבלה תוקף לפני 1.1.1950.
 
7. מקרקעין שקיבלו תוספת שטחי שירות לצורך ביצוע התאמות נגישות, לרבות בניית מעלית.
 
8. מקרקעין המשמשים או המיועדים לשמש לדרך ציבורית, לרבות תחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, למעט שטח מסחרי. 
 
9. מקרקעין שנבנה בו מרחב מוגן בשטח שלא יעלה על השטח המינימאלי הנדרש לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, שהינו 9 מ"ר נטו + קירות. 
 
10. מקרקעין שניתן לגביו היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים מכח תמ"א 38, תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תמ"א 38, או תכנית אחרת שמאפשרת בניית חדר מגורים על גג המבנה.
 
11. מקרקעין שהוקם בו מיתקן פוטו-וולטאי, קרי, מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיית שמש לאנרגיה חשמלית. 
 
סעיף 19(ג) לתוספת דן בפטור בגין בנייה או הרחבה של דירת מגורים עד לשטח שלא יעלה על 140 מ''ר. על כל שטח שהינו מעבר ל-140 מ''ר יחול חיוב בשיעור יחסי לגודל הבנייה או ההרחבה הנוספת. הפטור מותנה בכך שבעל המקרקעין או קרובו יגורו בדירה לפחות 4 שנים מגמר הבנייה ובהתקיים תנאי זה יהפוך הפטור למוחלט. קרוב מוגדר בסעיף 1 לתוספת כבן זוג, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג אח ובני זוגם.
 
עוה"ד רחל שחר וצוות המשרד עושים כל שביכולתם על מנת לעדכן את התוכן באתר בקביעות וזאת בהתאם להוראות החוק והפסיקות העדכניות בתחום היטלי השבחה.

היה ותרצה לקבל מידע נוסף לגבי פטור מהיטלי השבחה או שיש לך שאלות שלא קיבלת עליהן מענה כאן, אנו מזמינים אותך לפנות לעורכי הדין שלנו לקבלת ייעוץ משפטי אישי.
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עורכת דין רחל שחר
נעים להכיר!
רחל שחר הנה עורכת דין מומחית בתחום היטלי ההשבחה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים בעסקאות נדל"ן גדולות והצליחה להקטין משמעותית ואף לבטל לחלוטין את ההיטלים שאותם לקוחות נדרשו לשלם במעמד קנייתו או מכירתו של הנכס.